E brosura moj slatki zivotni saputnik

download E brosura moj slatki zivotni saputnik

of 38

 • date post

  19-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  229
 • download

  3

Embed Size (px)

description

 

Transcript of E brosura moj slatki zivotni saputnik

 • Projekat se realizuje u okviru konkursa Zdravo internet Fondacije Ana i Vlade Divac koji je podrala Fondacija za otvoreno drutvo, Srbija. projekat promovie zdrave stilove ivote i pozitivne vrednosti medju mladima

  ZDRavo intERnEt

  2

 • opis projektaBroj osoba sa dijabetesom raste neverovatnom brzinom, tome doprinose starenje stanovnitva, urbanizacija i us-vajanje nezdravih naina ivota, ali i produeni ivotni vek obolelih. Ranije se verovalo da od tip 2 dijabetesa boluju samo stariji ljudi, koji su navrili 40 i vie godina ivota, ali u poslednjih 15 godina slika se dramatino menja iz godine u godinu, tako da je sve vie mladih ljudi koji oboljevaju od dijabetesa tip 2. Istraivanja pokazuju da se u svetu poveava broj novootkrivene dece i adolescenata sa dijabetesom tip 2. Deca sa dijabetesom i njihove po-rodice se suoavaju sa razliitim izazovima kada se bave dijabetesom. Iz tog razloga je rad na preventivi, informis-anju graana i obezbeivanje uslova zaefektivnu kontrolu dijabetesa kljuni fokus rada.

  ovim projektom elimo da ukljuimo to vei broj mladih ljudi da se pokrenu i uestvuju na jedan virtuelni nain u borbi protiv dijabetesa. Kroz brouru emo prikazati mlade osobe koje ive sa di-jabetesom i koje su prihvatile dijabetes kao svog slatkog ivotnog saputnika. Ovi mladi ljudi e vam pokazati kako se na dijabetes moe gledati kao na svakodnevicu, kako se moe iveti normalnim, zdravim nainom ivota, baviti se sportom, studirati, radti, i biti ukljuen u socijalne to-kove.

  Naa e- broura e na atraktivan nain pribliiti dijabetes naem stanovnitvu, informisati, edukovati i uputiti ih na sport i zdrave stilove ivota koji imaju ogroman znaaj u prevenciji i tretiranju dijabetesa.

  Cilj projekta:ukljuivanje mladih ljudi u brigu o di-jabetesu, rad na njihovoj edukaciji o ovoj bolesti i ohrabrivanju na irenje edukacije na optu populaciju. takoe je cilj aktivno ukljuivanje mla-dih u ivotu zajednice, promovisanje odgovornog ponaanja i stvaranje mree ljudi. Pod tim podrazumevamo prikupljan-je vie od 5.000 novih fanova stranice iz ciljne grupe, koji e ostati tu trajno kao zainteresovane osobe za pi-tanja edukacije i prevencije dijabetesa.

  Realizacija:E broura je realizovana u okviru Udruenje za borbu protiv dijabetesa grada Beograda Plavi krug i partnera na projektu Udruenja za razvoj kapaciteta CBA-Beograd.

  Glavni urednik: Damjan DamnjanoviKoncept i organizacija: Tijana MilanoviDizajn i promocija: Tijana SekuliLektura:

  info@plavikrug.orgU Beogradu decembar, 2013.www.facebook.com/pages/Plavikrug/335047303212885

  www.plavikrug.org

  E broura

  Moj Slatki ivotni saputnik

  ISKUSTVA I PRIE MlADIh ljUDI U BORBI PROTIV DIjABETESA

  3

 • pRiHvatiLa saM tE, aLi MoJa su pRaviLa!

  ti si moj, ali ja sam gazda. prihvatila sam te, ali moja su pravila, tako di-jabetes i ja ivimo zajedno od 2005. godine. Zovem se Ana Todorovi, iz Bora sam. Seam se rei doktorke: Da li prihvatate da Vam uvedemo insulin? Brzo sam odgovorila: Naravno, najdrai mi je ivot. U poetku jeste bilo teko, snai se oko doza, obroka, ali vremenom to postaje rutina. Oduvek sam se bavila sportom: gimnastikom, plivanjem, sinhronim pliva-njem, a onda se pojavio moj dijabetes. Pitanja su se sama nametnula: ta sada? Kako dijabetes uklopiti u sport?! Ipak sam reila, sport ostaje. Sada je moj izbor fitnes. Vrlo sam zadovoljna, ba mi dobro ide, imam elju da se ak i takmiim. Ali moram jo da tre-niram, jer uvek sam u svemu bila meu najboljima, pa tako mora da bude i sa fitnesom.

  elim da poruim svima koji imaju dijabetes da se bave sportom po svom izboru. Teretana je dobra za one osobe koje ele da koriguju svoju teinu, na gore ili dole. ja sam uspela pomou fitnesa da dodam teinu, na poetku mi je to bio i cilj. Vremenom sam taj sport jo vie zavolela. Dogodi se ponekad da od intenzivnog treninga glikemija poraste, ali nita to nije opasno i strano. U tom sluaju dam dodatnu dozu insulina, a ako ponekad padne, poastim se ne-kim slatkiem.

  ja nisam zbog dijatetesa ni za ta uskraena u ivotu. Kao i ranije izlazim, druim se. Na roendanima i proslavama pojedem i neki slatki.

  sve je isto kao i pre pojave dijabetesa, osim to mi je tana sada malo tea jer u njoj uvek nosim insulin, aparat za proveru glikemije i kockice eera.

  ana todorovi 39 god.

  iz Bora

  Gorana Gligori

  4

 • pRiHvatiLa saM tE, aLi MoJa su pRaviLa!

  ana todorovi 39 god.

  iz Bora

  Ja iviM noRMaLno i sREno Sa dijabEtESoM i to jE MoJ naJvEi uspEH!

  Zdravo, ja sam Gorana. Imam 20 godina, od toga 17, 5 godina imam dijabetes. Sada u sa vama da podelim svoju ivotnu priu koju do sada nisam ni sa kim podelila. Dobila sam dijabetes zbog stresa, tokom rata, u vreme kada je bilo nezamislivo dobiti neku bolest. Svi moji padovi, uspesi, osmesi, tuga i srea su bili povezani sa mojim votnim saput-nikom. Obila sam, i dobila savete od najboljih dok-tora irom ove i drugih zemalja sveta. itala njihove knjige i primenjivala informacije koje su mi davali. To sam inila jer nisam elela da dijabetes pobedi moju mladost, ve da bude sastavni deo nje. Tre-balo je truda, jer dijabetes je, kako kau, bolest bo-gatih, zbog razvitka koji dobija iz godine u godinu. etala sam, trala, druila se sa prijateljima, smejala se sa dijabetesom. Nosila sam ga ponosno u, na, sa sobom. Sve to sam u ivotu radila, poredila sam sa tom slatkom boleu, jer znate, uvek postoji gore od goreg.

  Danas sam ponosna to imam ba di-jabetes, jer zbog njega sam navodila sebe da probam stvari koje moda bez dijabetesa ne bih smela. Trenirala sam odbojku, tenis, ila na kamp sa drugim dijabetiarima, slikala se za novine, bila najbolja u koli, upisala fakultet, dobijala aplauze za hrabrost. Sve to zbog toga sto sam htela da dokaem da ja kao dijabetiar mogu raditi i iveti normalno, kao i svi os-tali ljudi na planeti, ak i bolje od njih. Sada imam i deka koji me u potpunosti podrava u svemu, kao i prave drugove uz sebe, koji su uvek tu kada mi treba pomo.

  Ja ivim normalno i sreno sa dijabe-tesom, i to je moj najvei uspeh, a to moete i vi.

  Gorana Gligori 20 god.

  iz Beograda

  5

 • iMaM DiJaBEtEs, aLi nEMaM GRaniCE!

  igor Crnjanski 26 god.

  iz vrbasa

  Jednom prilikom sreo sam se sa pi-tanjima: kako zamilja svoj dijabe-tes? po emu se razlikuje od ljudi koji ga nemaju? Zanimljiva pitanja i uz malo mate odgovori mogu biti jo zanimljiviji, pa i kreativni. Zovem se Igor Crnjanski i imam 26 godina. Pre 7 godina, igrajui ivotni poker, dobio sam loe karte, plave karte. Karte koje nisam mogao promeniti, ali sam mogao uticati na to kako u sa njima igrati. Tog novembra 2006. poeo sam da meam, prevrem i okreem tu lou ruku. Nisam imao mnogo izbora i morao sam da prihvatim teku situaciju. U drugoj ruci, nepredvidive ivotne igre, dobio sam plavog keca, koji mi je otvorio jo stotine vrata i izlaza. Plavi kec je postao moja srena karta, kojeg uvam u ru-kavu i koji me svakim danom ini sve slaim i slaim.

  Nikada nisam dozvoljavao da me ljudi gledaju kroz oi saaljenja i time remete moje planove i ciljeve. Dijabe-tes je bio jo jedan veliki motiv koji mi je pomogao da pokaem koliko vredim, koliko hou, i koliko mogu. U roku sam diplomirao na Poljoprivrednom fakultetu i okrenuo se stvarima koje volim, koje me ine srenim i zadovoljnim. Uspeno leenje mog slatkog stanja, pored discipline, nije bilo mogue bez aktivnog bav-ljenja sportom. Veinu ivota proveo sam u kimonu. Karate me je jo kao dete uveo u svet sporta i nauio kako vrsto da drim gard u ivotu.

  Svakim danom irim svoj krug slatkih prijatelja. Uz njih sam i okrenuo jo jednu veliku stranu u ivotu. Na prvom maratonu i trci podrke osobama sam dijabete-som oko Ade istrao sam svoje prve trkake korake, po-tom obeao pre svega sebi, a i drugima da u sledee godine i ja biti Slatki maratonac. Naporno sam vebao i neumorno teio ka ostvarenju svog velikog cilja.

  ljudi u mojoj okolini su me udno gledali i nisu verovali da ja ipak mogu ovako neto. Ubrzo sam istrao i svoj prvi polumaraton, pokazao sam da iako imam dijabe-tes nemam ogranienja, a ubrzo zatim postao i Slatki Maratonac. Toliko sam teio ostvarenju svog sna, da sam ga i pre vremena dostigao. Ove godine istrao sam maraton podrke osobama sa dijabetesom i obo-rio svoj lini rekord. Opet kaem: Imam dijabetes, ali nemam granice!.

  jednom prilikom proitao sam zanimljivu reenicu Bog ne broji dane provedene na pecanju i ne bih puno o istinitosti iste, ali ribolov i priroda je moje tajno mesto uivanja i pozitivne energije. Pored toga u okolini mene se uvek nae i moja gitatra, net, biciklo, fotoaparat, prijatelji, brdo dobre volje i raspoloenja.

  I eto kad me neko pita: Kako zamilja svoj dijabetes? Po emu se razlikuje od ljudi koji ga nemaju?, ispriam mu svoju priu, pa eto i nije teko doi do odgovora.

  kostadin Martinov

  6

 • DiJaBEtEs JE MaRaton a nE spRint, MoRaMo Biti poBEDniCi!

  ja sam Kostadin Martinov, ivim u Novom Selu, Make-donija. Imam 29 godina, od kojih 8 godina ivim sa dijabetesom tip 1. Vodim normalan ivot sa dijabe-tesom i elim svima da prenesem jednu poruku, a to je da dijabetes nije bolest, nego stanje organizma. Ukoliko dobro upravljate njime, moete prevazii i podneti najtei napor, nezavisno od toga kakav je, a i da biste bili ponosni na samog sebe. Svoje glikemije prilagoavam prema najvanijem trouglu: pravilnoj ishrani, koja podrazumeva brojanje ugljenih hidrata, fizikoj aktivnosti i insulinskoj terapiji. Tri godine ko-ristim insulinsku pumpu.

  Dijabetes ne predstavlja prepreku u ivotu, granice postoje samo u naoj glavi. Ve dve godine se aktivno bavim sportom, atle-tikom, odnosno tranjem maratona. Dijabetes mi je bio izazov da spoznam svoje granice izdrljivosti,

  da je sam testiram, uz volju i veru u sebe. I tako sam dokazao sebi da 42.195 metara nije neost-variv cilj. Verujte, u celom svetu ima nas slatkih bo