Državljanstvo EU brošura (PDF 2,90 MB)

download Državljanstvo EU brošura (PDF 2,90 MB)

of 23

 • date post

  02-Feb-2017
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Državljanstvo EU brošura (PDF 2,90 MB)

 • DRAVLJANSTVOEVROPSKE UNIJEPRVIH 20 GODINA

  Pridruzi se debati

 • 2013: Evropska godina graana

  Abeceda dravljanstva Evropske unije

  Aktivno graanstvo

  Aktivno graanstvo kroz programe Evropske unije

  Srbija u programu Evropa za graane i graanke

  Korak blie Evropskoj uniji

  2013 - Pribliavanje participativnoj demokratiji

  Aktivno graanstvo kroz institucije Evropske unije

  Program Evropa za graane i graanke od A do

  Srbija prie o uspehu

  Korisni linkovi

  Informacioni centar EU

  Ova publikacija ima samo informativni karakter i ne odraava bezuslovno zvanian stav

  Evropske unije niti Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji. Sadraj ove broure

  predstavlja iskljuivo odgovornost Informacionog centra Evropske unije u Beogradu.

  Ova broura se moe nai na internetu na sledeim adresama: www.euinfo.rs I

  www.europa.rs.

  tampala i objavila Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, marta 2013. godine

  Nobelova nagrada za mir za 2012. godinu dodeljena je Evropskoj uniji za vie od est

  decenija doprinosa unapreenju mira i pomirenja, demokratije i ljudskih prava u

  Evropi.

  Stranice 2, 6, 12, 18, 22, 28, 32 i 38 ilustrovane su crteima uenika beogradskih

  osnovnih kola koji su uestvovali u evropskom takmienju ta za tebe znai mir u

  Evropi, koje je organizovano povodom dodeljivanja Nobelove nagrade Evropskoj uniji. 1

  SADRAJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

  . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

  . . . . . . . 15

  . . . . . . . . . . . 17

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

  . . . . . . . . . . . . . . . . 21

  . . . . . . . . . . . . . 23

  . . . . . . . . . . . . . . 29

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

 • Anja Kati10 godina

  2013: Evropska godina graana Evropska godina graana, 2013. godina posveena je pravima koja ima svaki

  graanin Evropske unije. Svih 503 miliona Evropljana svakodnevno ostvaruju

  korist od ovih prava isto kao i evropska ekonomija. Evropska godina graana e

  podstai dijalog na svim nivoima vlade, civilnog drutva i preduzetnitva da bi se

  istraio stav graana o tome gde ele da Evropska unija bude do 2020. godine u

  pogledu prava, politike i sistema upravljanja.

  Zbog ega?

  Prava graana Evropske unije sadrana su u Ugovoru o Evropskoj uniji i ona dopun-

  juju nacionalna prava. Ako su graani upoznati sa ovim pravima i ukoliko ih primen-

  juju, svaki e pojedinac imati korist od njih. Evropska unija, kao celina, osea ovu

  korist kako u ekonomskom smislu tako i u smislu podrke graana projektu

  Evropske unije. U zakljuku Izvetaja o dravljanstvu u EU iz 2010. godine navodi se

  da graani Evropske unije ne ostvaruju u potpunosti korist od svojih prava jer nisu ni

  svesni svojih prava, naroito kada je re o pravu slobode kretanja i stanovanja u

  drugim dravama lanicama Evropske unije. Iste godine, Evropski parlament je

  pozvao Evropsku komisiju da proglasi 2013. godinu Evropskom godinom graana.

  Namera poslanika Evropskog parlamenta bila je da se pokrene rasprava o

  dravljanstvu Evropske unije i da se graani EU obaveste o pravima koja imaju. Pored

  toga, nova istraivanja javnog mnjenja pokazala su dalje opadanje nivoa znanja

  graana o sopstvenim pravima koja proistiu iz dravljanstva Evropske unije: prema

  2 3

  2013: Evropska godina graana

  Zvanina veb prezentacija

  www.europa.eu/citizens-2013

 • istraivanju Eurobarometra 77 (2012. godina), ak 54 odsto graana se izjasnilo da nisu

  upoznati sa svojim pravima, dok je taj procenat 2010. godine iznosio 48 odsto.

  Kada?

  2013, Evropska godina graana odvija se u veoma vanom trenutku:

  Godinu dana pre izbora za Evropski parlament, 2014. godine. Evropska godina

  graana dopunjuje nastojanja institucija Evropske unije i drava lanica da istaknu

  pravo glasa i podstaknu graane da glasaju.

  Na 20. godinjicu koncepta dravljanstva Evropske unije. Ideja dravljanstva je

  pokrenuta Ugovorom iz Mastrihta. Evropska godina graana i Izvetaj o dravljanstvu u

  EU iz 2013. godine pokazae, na konkretnim primerima, koje prednosti taj koncept

  Evropske unije nudi graanima kao pojedincima, potroaima, stanovnicima, studen-

  tima, radnicima ili aktivnim uesnicima u politici.

  U vreme ekonomske krize. Predsednik Evropske komisije oze Manuel Barozo je u

  svojim Politikim smernicama za 2009. godinu izjavio: Razlog postojanja Evrope je da

  osnai Evropljane. U vreme krize, potreba da se osnae graani Evrope i ojaa znaaj

  graana je vanija nego ikada.

  Od vitalnog znaaja je injenica da graani Evropske unije mogu da, na osnovu

  opte informisanosti, donose odluke o svom linom ivotu, zajednicama u

  kojima ive i demokratskom ivotu na svim nivoima.

  Potrebna nam je direktna ukljuenost graana u stvaranju jae i vie politiki orijentisane

  Unije. Zbog toga je 2013. Evropska godina graana godina posveena vama i vaim

  pravima kao Evropljanima. Dravljanstvo Evropske unije je vie od koncepta. To je praktina

  realnost koja donosi opipljive koristi za graane. Evropska komisija eli da pomogne ljudima

  da shvate kako oni mogu da imaju direktne koristi od svojih prava i da uje stavove graana

  o tome u kom pravcu treba voditi Evropu. Graani Evrope moraju biti u stanju da izraze

  svoju zabrinutost i pripreme teren za budue evropske izbore. Vreme je da svi zajedno

  preuzmemo vlasnitvo nad naom zajednikom budunou, izjavila je potpredsednica

  Evropske komisije Vivijan Reding, evropska komesarka za pravdu, osnovna prava i

  dravljanstvo.

  4 5

  Potpredsednica Komisije Vivijan Reding,evropska komesarka za pravdu,

  osnovna prava i dravljanstvo

 • AnaVujadinovi11 godina

  6 7

  Abeceda dravljanstva Evropske unijeOd Mastrihta do LisabonaSokrat je davno rekao: Ja nisam ni Atinjanin ni Grk, ve graanin sveta. Sam koncept

  dravljanstva Evropske unije ne omoguava izraz ja sam graanin Evropske unije, jer

  dravljanstvo podrazumeva pravnu povezanost pojedinaca i teritorijalnog politikog

  entiteta, ali ono graanima Evropske unije danas prua niz posebnih prava koja zadiru u

  samu sr njihovog svakodnevnog ivota. Predvieno je da dravljanstvo Evropske unije

  predstavlja osnovni status graana drava lanica: svaki dravljanin bilo koje od 27

  zemalja lanica Evropske unije (28 sa Hrvatskom kao novom lanicom od jula 2013.

  godine) je automatski dravljanin Evropske unije. Dravljanstvo Evropske unije ne

  zamenjuje nacionalno dravljanstvo, ve ga dopunjuje; iako su prava koja su njime

  zagarantovana rezervisana samo za dravljane zemalja lanica, ono predstavlja primam-

  ljivu perspektivu za sve zemlje kandidate za lanstvo u EU, ukljuujui Srbiju i druge

  zemlje Zapadnog Balkana. Kada Srbija postane lanica Evropske unije, njeni dravljani e

  u potpunosti uivati ista ta prava bez odricanja od svog nacionalnog dravljanstva.

  Status graanina Evropske unije proistie iz Ugovora o Evropskoj uniji, poznatijeg kao

  Ugovor iz Mastrihta koji je stupio na snagu 1. novembra 1993. godine. Pre ovog

  ugovora, slobodno kretanje u okviru Evropske ekonomske zajednice bilo je rezervi-

  sano samo za ekonomski aktivna lica. Ugovor iz Amsterdama (1997.) i Ugovor iz

  Lisabona (2007.) nedvosmisleno navode da dravljanstvo Evropske unije dopunjuje, a

  ne zamenjuje nacionalno dravljanstvo. Sud pravde je u vie navrata predvideo da

  dravljanstvo Evropske unije predstavlja osnovni status graana drava lanica,

 • VAA PRAVAVAA BUDUNOSTkao GRAANINA EVROPSKE UNIJE

  Recite nam svoje miljenje!

  8 9

  omoguavajui svima koji se nau u istoj situaciji jednak zakonski tretman u okviru

  Ugovora bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost. Pored toga, Sud je odluio da

  graani imaju pravo boravka u drugoj dravi lanici EU zahvaljujui tome to su

  graani Unije, ime je dravljanstvo Evropske unije priznato kao izvor prava na

  slobodno kretanje. Prava koja prua dravljanstvo Evropske unije jasno su navedena u

  Povelji o osnovnim pravima EU (na snazi od 2009. godine,

  http//:europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf ) i Ugovoru o funkcionisanju

  Evropske unije (na snazi od 2008. godine, dopuna Rimskog ugovora). Graanska

  perspektiva je potvrena u novoj deniciji poslanika Evropskog parlamenta kao

  predstavnika graana Unije (lan 14(2) UEU), a ne samo kao predstavnika naroda

  drava ujedinjenih u Zajednicu (lan 189 Ugovora o osnivanju Evropske zajednice).

  Prava koja proizlaze iz dravljanstva Evropske unije vrsto su utemeljena u primar-

  nom zakonodavstvu EU, a zatim znaajno proirena u sekundarnom zakono-

  davstvu. Graani koji koriste prednosti evropskog projekta proirujui aspekte svog

  ivota van nacionalnih granica kroz putovanja, kolovanje, rad, sklapanje braka, odlazak

  u penziju, kupovinu ili nasleivanje imovine, glasanje ili samo kupovinu preko

  interneta proizvoda kompanija sa seditem u drugim dravama lanicama, treba u

  potpunosti da ostvaruju svoja prava zagarantovana Ugovorima.

  1. Pravo na slobodu kretanja i boravak u okviru Evropske unije bez diskriminacije

  na nacionalnoj osnovi: graani