Drobny sprzęt agd - ulotka

of 8 /8
DROBNY SPRZĘT AGD

description

small household appliance

Transcript of Drobny sprzęt agd - ulotka

Page 1: Drobny sprzęt agd - ulotka

D R O B N Y S P R Z Ę T AG D

Page 2: Drobny sprzęt agd - ulotka

KUCHENKI MIKROFALOWE

DEFROSTRozmra˝anie

MICROWAVEMikrofale

GRILLGrill

2 in 1Mikrofale + grill

AUTO MENUAutomatyczne menu

SMART DISPLAYWielofunkcyjny

wyÊwietlacz

SMART STARTSzybkie

podgrzewanie

SAFETY SWITCHZabezpieczenie przed

przypadkowym w∏àczeniem

INOXTERIORWn´trze ze stali

nierdzewnej

TIMERZegar

TRACELESSTouch free

Grill najszybszym sposobem na smaczne,chrupiàce daniaWszystkie kuchenki mikrofalowe Gorenje wyposa˝one sà we wbu-dowany w górnej cz´Êci komory grill, dzi´ki któremu pieczone pro-dukty ∏atwo uzyskujà chrupiàcà skórk´. U˝ycie grilla w kombinacjiz mikrofalami umo˝liwia szybkie pieczenie. Po up∏ywie po∏owyzaprogramowanego czasu pieczenia kuchenka przypomina o konie-cznoÊci obrócenia pieczonego produktu, co zapewnia efekt równo-miernego upieczenia.

Ró˝norodne mo˝liwoÊci zastosowania Funkcje rozmra˝ania i podgrzewania, grill do pieczenia oraz funkc-je kombinowane umo˝liwiajàce bardziej skomplikowane procesykucharskie – wszystko to zapewnià Paƒstwu doskona∏e kuchenkimikrofalowe Gorenje. Bez wzgl´du na to, czy chcecie Paƒstwotylko szybko rozmroziç lub podgrzaç wczeÊniej przygotowanedanie, czy te˝ zaskoczyç przyjació∏ wykwintnym obiadem, kuchen-ka mikrofalowa umo˝liwi to w czasie znacznie krótszym ni˝ innemetody gotowania.

Obrotowy talerz i ruszt zapewnià oczekiwane rezultatyZintegrowane obrotowe talerze zapewniajà równomierne ogrze-wanie produktów i majà kluczowe znaczenie podczas automaty-cznego rozmra˝ania. Podczas korzystania z kuchenki, oprócz szkla-nej tacy z pewnoÊcià przyda si´ do∏àczony ruszt (do pieczeniami´sa).

Page 3: Drobny sprzęt agd - ulotka

03KUCHENKI MIKROFALOWE

GMO 20 DGEKuchenka mikrofalowa

• Sterowanie elektroniczne • Obudowa i wn´trze ze stali nierdzewnej• 5 stopni mocy • Timer 60 min. • Rozmra˝anie wed∏ug wagi • Szklanytalerz obrotowy 245 mm • Obj´toÊç 20 l • Moc mikrofal 800 W • Mocgrilla 1100 W • Blokada uruchomienia • Kolor obudowy inox • Wymiary:47 x 37,7 x 28,2 cm

GMO 20 DGBKuchenka mikrofalowa

• Sterowanie elektroniczne • Obudowa i wn´trze ze stali nierdzewnej• 5 stopni mocy • Timer 60 min • Rozmra˝anie wed∏ug wagi • Szklanytalerz obrotowy 245 mm • Obj´toÊç 20 l • Moc mikrofal 800 W • Mocgrilla 1100 W • Blokada uruchomienia • Kolor obudowy czarny • Wymiary:47 x 37,7 x 28,2 cm

MO 260 DGE Kuchenka mikrofalowa

• Sterowanie elektroniczne • Obudowa i wn´trze ze stali nierdzewnej• 5 stopni mocy • Automatyczne menu • Timer • Zegar • Rozmra˝aniewed∏ug wagi • Szklany talerz obrotowy 315 mm • PojemnoÊç 26 l • Mocmikrofal 900 W • Moc grilla 1000 W • Kolor obudowy inox • Wymiary:52 x 38 x 29,6 cm

MO 200 DGE Kuchenka mikrofalowa

• Sterowanie elektroniczne • Obudowa i wn´trze ze stali nierdzewnej• 5 stopni mocy • Automatyczne menu • Timer • Rozmra˝anie wed∏ug wagi• Szklany talerz obrotowy 245 mm • PojemnoÊç 20 l • Moc mikrofal 800 W• Moc grilla 1100 W • Kolor obudowy inox • Wymiary: 47 x 39,7 x 28,2 cm

GMO 23 AKuchenka mikrofalowa

• Sterowanie elektroniczne sensorowe • Obudowa i wn´trze ze stalinierdzewnej • 5 stopni mocy • Automatyczne menu • Timer 60 min • Zegar,Funkcja Memory • Rozmra˝anie wed∏ug wagi • Szklany talerz obrotowy

270 mm • PojemnoÊç 23 l • Moc mikrofal 900 W • Moc grilla 1200 W• Kolor obudowy czarny • Wymiary: 51 x 38,2 x 30,3 cm

GMO 23 ORA ITOKuchenka mikrofalowa

• Sterowanie elektroniczne sensorowe • Obudowa i wn´trze ze stalinierdzewnej • 5 stopni mocy • Automatyczne menu • Timer 60 min • Zegar• Funkcja Memory • Rozmra˝anie wed∏ug wagi • Szklany talerz obrotowy

270 mm • PojemnoÊç 23 l • Moc mikrofal 900 W • Moc grilla 1200 W• Blokada uruchomienia • Kolor obudowy czarny • Wymiary: 51x38,2x30,3 cm

Page 4: Drobny sprzęt agd - ulotka

ODKURZACZE

Doskona∏a filtracja wydmuchiwanegopowietrzaWielostopniowa filtracja skutecznie zatrzymuje drobne czàsteczkikurzu. Umieszczony na dyszy wylotowej specjalny filtr HEPAzatrzymuje do 99,95% wszystkich zanieczyszczeƒ o wielkoÊcimniejszej ni˝ 0,3 mikrona, co oznacza, ˝e zatrzymuje równie˝ roz-tocza. Dzi´ki warstwie aktywnego w´gla umieszczonej w filtrzewydmuchiwane powietrze jest pozbawione zapachu. Na czystoÊçwydmuchiwanego powietrza wp∏ywa równie˝ wysoka jakoÊç i sku-tecznoÊç worka na kurz. Specjalny wskaênik informuje o staniezape∏nienia worka (filtr HEPA w wybranych modelach).

Z si∏à cyklonu bez u˝ycia workówDzia∏anie odkurzacza cyklonicznego opiera si´ na wykorzystaniuefektu wiru powietrznego w sposób przypominajàcy dzia∏anie na-turalnych cyklonów. Czàsteczki kurzu wraz z powietrzem sà naj-pierw zasysane, a nast´pnie – pod wp∏ywem si∏y wirowej – odse-parowywane i kierowane bezpoÊrednio do specjalnego pojemnikana kurz. Czyszczenie odkurzaczem cyklonicznym odbywa si´ bezu˝ycia worków – zebrany kurz i inne zabrudzenia usuwa si´ po-przez opró˝nienie pojemnika.

AKCESORIA

SOFT STARTStopniowy rozruch silnika

SMART BAGWskaênik zape∏nienia

worka na kurz

HEPA FILTRATIONPodwójny filtr HEPA

BAG OR BOXPojemnik

lub worek na kurz

SUPREME POWERMaksymalna moc

EASY SWAP¸atwa wymiana worka na kurz

CYCLON Odkurzacz bezworkowy

ACTION RADIUSZasi´g dzia∏ania

PARQUET BRUSHSzczotka do parkietu

TURBO BRUSHTurboszczotka

SUPER SILENTSuper cichy

TELETUBERura teleskopowa

TURBOSZCZOTKA(TB 35 VCK – kod produktu 148261)

szczotka do parkietu

pojemnik na kurz

filtry HEPA

worki HEPA

worki tekstylne

worki papierowe

Page 5: Drobny sprzęt agd - ulotka

05

VCK 2000 EARDCOdkurzacz

• Moc 2000 W • Pojemnik na kurz + 3 worki HEPA• TURBOSZCZOTKA • podwójny filtr HEPA • Stopnio-wy rozruch silnika SOFT START • Szczotka do parkietu• Chromowana rura teleskopowa • Wskaênik nape∏nie-nia komory na kurz • Uchwyt u∏atwiajàcy przenoszenie• D∏ugoÊç kabla 7 m • Kolor czerwony

WORKI I FILTRY – PAKIETY:5 worków papier. + 2 filtry (kod produktu 189817)3 worki HEPA (kod produktu 189819)2 filtry HEPA + 1 filtr (kod produktu 189821)

VCK 2001 Y Odkurzacz

• Moc 2000 W • 4 stopnie filtracji • Filtr HEPA • 1 wo-rek tekstylny, 3 worki papierowe • Stopniowy rozruchsilnika SOFT START • Szczotka uniwersalna • Chromo-wana rura teleskopowa • Dodatkowe 3 akcesoria• Wskaênik nape∏nienia komory na kurz • Uchwytu∏atwiajàcy przenoszenie • Zwijany kabel • Kó∏ka obro-towe • D∏ugoÊç kabla 5 m • Kolor zó∏ty

WORKI I FILTRY – PAKIETY:1 filtr HEPA + filtr (kod produktu 228177)

5 worków papier. + filtr (kod produktu 228178)1 worek tekstylny + filtr (kod produktu 228191)

VCK 1400 EA Odkurzacz

• Moc 1400 W • 4 stopnie filtracji • Filtr HEPA• 1 worek tekstylny, 2 worki papierowe • Szczotka uni-wersalna • Chromowana rura teleskopowa • Dodatko-we akcesoria • Wskaênik nape∏nienia komory na kurz• Uchwyt u∏atwiajàcy przenoszenie • Zwijany kabel• Kó∏ka obrotowe • D∏ugoÊç kabla 6 m • Kolor czer-wony

WORKI I FILTRY – PAKIETY:5 worków papier. + filtr (kod produktu 151803)

1 worek tekstylny + filtr (kod produktu 151805)

VCK 2203 RCY IIIOdkurzacz

• Moc 2200 W • 5 stopni filtracji • Odkurzacz bez-rowkowy • TURBOSZCZOTKA • Podwójny filtr HEPA• Pojemnik na kurz • Stopniowy rozruch silnika SOFTSTART • Szczotka uniwersalna • Chromowana rurateleskopowa • Dodatkowe 3 akcesoria • Wskaênik na-pe∏nienia komory na kurz • Uchwyt u∏atwiajàcy przeno-szenie • Zwijany kabel • Kó∏ka obrotowe • D∏ugoÊçkabla 6 m • Kolor bia∏o-czerwony

FILTRY – PAKIETY:1 filtr (kod produktu 253259)1 filtr HEPA + gàbka (kod produktu 253263)

VCK 2203 WOdkurzacz

• Moc 2200 W • 5 stopni filtracji • Filtr HEPA • 1 wo-rek tekstylny, 3 worki papierowe • Stopniowy rozruchsilnika SOFT START • Szczotka uniwersalna • Chromo-wana rura teleskopowa • Dodatkowe 3 akcesoria• Wskaênik nape∏nienia komory na kurz • Uchwytu∏atwiajàcy przenoszenie • Zwijany kabel • Kó∏ka obro-towe • D∏ugoÊç kabla 6 m • Kolor per∏owy

WORKI I FILTRY – PAKIETY:1 filtr HEPA (kod produktu 228176)5 worków papier. + filtr (kod produktu 228179)1 worek tekstylny + filtr (kod produktu 228192)

VCK 2203 R Odkurzacz

• Moc 2200 W • 4 stopnie filtracji • Filtr HEPA • 1 worektekstylny, 3 worki papierowe • TURBOSZCZOTKA• Stopniowy rozruch silnika SOFT START • Szczotkauniwersalna • Chromowana rura teleskopowa • Dodat-kowe 4 akcesoria • Wskaênik nape∏nienia komory nakurz • Uchwyt u∏atwiajàcy przenoszenie • Zwijany kabel• Kó∏ka obrotowe • D∏ugoÊç kabla 6 m • Kolor czerwony

WORKI I FILTRY – PAKIETY:1 filtr HEPA (kod produktu 228176)5 worków papier. + filtr (kod produktu 228179)1 worek tekstylny + filtr (kod produktu 228192)

ODKURZACZE

Page 6: Drobny sprzęt agd - ulotka

ROBOTY KUCHENNE, KRAJALNICE, MASZYNKA DO MIELENIA, SOKOWIRÓWKA

MG 2000 EMaszynka do mielenia

• Maksymalna moc 2000 W • WydajnoÊç mielenia 2,2 kg/min• Funkcja cofania • Metalowa komora mielenia • Zabezpie-czenie chroniàce silnik przed zniszczeniem w przypadku za-blokowania • No˝e ze stali nierdzewnej • Taca podajàca •Nasadka masarska do kie∏bas • Tarcza do makaronu wstà˝-ki • Tarcza do ciastek • Nó˝ki antypoÊlizgowe • Waga 6,2 kg• Wykonanie – stal nierdzewna

JC 800 CSokowirówka

• Moc 800 W • 2 biegi • Bezpieczne zamkni´cie • Pojem-nik na mià˝sz – poj.1,5 l • Pojemnik na sok 0,7 l • Szczotkado oczyszczania sita • Du˝a tuba podajàca • Popychacz •Nó˝ki antypoÊlizgowe • Wykonanie – stal nierdzewna

R 505 EKrajalnica

• Moc 150 W • Ârednica no˝a 19 cm • P∏ynna regulacjagruboÊci ci´cia: 0-16 mm • UkoÊne ustawienie przesuwanejpodstawki u∏atwiajàce krojenie produktów • Blokada prze-suwanej podstawki w po∏o˝eniu koƒcowym • Dociskacz •Nó˝ki antypoÊlizgowe • Kolor inox

M 701 WRobot kuchenny

• Moc 350 W • Mieszad∏a hakowe do wyrabiania ciasta –stal nierdzewna • Mieszad∏a trzepakowe do ubijania piany– stal nierdzewna • Stojak ze szklanà misà obrotowà –pojemnoÊç misy 2 l • Stopniowa regulacja pr´dkoÊci • 5biegów • Funkcja TURBO • Przycisk zwalniajàcy trzepakii mieszad∏a • D∏ugoÊç przewodu zasilajàcego 1,3 m • Kolorbia∏y

MRP 330 EARobot kuchenny

• Moc 330 W • Mieszad∏a hakowe do wyrabiania ciasta –stal nierdzewna • Mieszad∏a trzepakowe do ubijania piany– stal nierdzewna • Plastikowa nasadka miksujàca • Stop-niowa regulacja pr´dkoÊci • 4 biegi • Przycisk zwalniajàcytrzepaki i mieszad∏a • D∏ugoÊç przewodu zasilajàcego 1,3 m• Kolor bia∏y

ME 500 NRobot kuchenny

• Moc 425 W • Mieszad∏a hakowe do wyrabiania ciasta –stal nierdzewna • Mieszad∏a trzepakowe do ubijania piany– stal nierdzewna • Stopniowa regulacja pr´dkoÊci • 4 biegi• Przycisk zwalniajàcy trzepaki i mieszad∏a • D∏ugoÊç prze-wodu zasilajàcego 1,3 m • Kolor bia∏y

R 605 EKrajalnica

• Moc 180 W • Ârednica no˝a 17 cm • P∏ynna regulacjagruboÊci ci´cia: 0-21 mm • Blokada przesuwanej podstaw-ki w po∏o˝eniu koƒcowym • Zabezpieczenie przed przypad-kowym uruchomieniem • Dociskacz • Nó˝ki antypoÊlizgo-we • Kolor inox

Page 7: Drobny sprzęt agd - ulotka

07˚ELAZKA, GRILLE

SIT 2200 CAL˚elazko parowe

• Moc 2400 W • PojemnoÊç zbiornika na wod´ 350 ml • Funkcja zraszacz• Ciàg∏e wytwarzanie pary 0-35 (g/min) • Dodatkowe uderzenie paryTURBO 90 (g/min) • Prasowanie w pionie • Dostosowanie pary • AutoStop • Funkcja zapobiegania kapaniu Drip Stop • Wbudowany system anty-wapienny Anti Calc • Funkcja samooczyszczania • Elektroniczne ustawie-nie temperatury 0-1-2-3 • Stopa ceramiczna Perfect Glide + • D∏ugoÊçkabla 2,4 m • Kolor zielony

SIT 2400 CEL˚elazko parowe

• Moc 2400 W • PojemnoÊç zbiornika na wod´ 350 ml • WyÊwietlacz LED• Funkcja zraszacz • Ciàg∏e wytwarzanie pary 0-35 (g/min) • Dodatkoweuderzenie pary TURBO 90 (g/min) • Prasowanie w pionie • Dostosowaniepary • Auto Stop • Funkcja zapobiegania kapaniu Drip Stop • Wbudowanysystem antywapienny Anti Calc • Funkcja samooczyszczania • Ustawienietemperatury 0-1-2-3 • Stopa ceramiczna Perfect Glide + • D∏ugoÊç kabla 2 m• Kolor zielony

SIT 2400 CE˚elazko parowe

• Moc 2400 W • PojemnoÊç zbiornika na wod´ 350 ml • Funkcja zraszacz• Ciàg∏e wytwarzanie pary 0-35 (g/min) • Dodatkowe uderzenie paryTURBO 90 (g/min) • Prasowanie w pionie • Dostosowanie pary • AutoStop • Funkcja zapobiegania kapaniu Drip Stop • Wbudowany systemantywapienny Anti Calc • Funkcja samooczyszczania • Ustawienie tempe-ratury 0-1-2-3 • Stopa ceramiczna Perfect Glide • D∏ugoÊç kabla 2 m• Kolor fioletowy

KRP 1800 KDPGrill elektryczny

• Moc 1800 W • ¸atwe przygotowywanie potraw: mi´so, ryby, warzywa• 3 pozycje pieczenia • Wyjmowane, obustronne teflonowe p∏yty do gril-lowania • Pokr´t∏o do ustawiania temperatury • Dodatkowa nó˝ka stabili-zujàca do stosowania przy otwartym grillowaniu

KR 2000 SSGrill elektryczny

• Moc 2000 W • ¸atwe przygotowywanie potraw: mi´so, ryby, warzywa• 3 pozycje pieczenia • Wyjmowane, obustronne teflonowe p∏yty do gril-lowania • Pokr´t∏o do ustawiania temperatury • G∏´boka tacka teflonowa

AUTO SHUT OFFAuto Stop

EASY FILL¸atwe uzupe∏nianie wody

ANTI CALCSystem antywapienny

FULL STEAMUderzenie pary

SOFT GRIPMi´kka ràczka

WATER TANKZbiornik na wod´

ANTI DRIPFunkcja zapobiegania

kapaniu

AUTO CLEANFunkcja

samooczyszczania

VERTICAL STEAMPrasowanie w pionie

360° CORDKabel obrotowy

STEAM CONTROLPrasowanie z parà

lub bez pary

LED TEMEPRATUREMONITOR

WyÊwietlacz temperatury

Stopa ceramicznaPerfect Glide +

Page 8: Drobny sprzęt agd - ulotka

WAGI, P Y̧TY INDUKCYJNE

Gorenje Polska Sp.z o.o.Biuro Centralne i magazyn: ul. Poznaƒska 159, 05-850 O˝arów Mazowiecki, tel. +48 22 738 32 01, fax: +48 22 738 32 15, e-mail:[email protected], http://www.gorenje.pl

OT 180 FWEWaga osobowa

• Elektroniczny wyÊwietlacz LCD • Analizator wody • Tkanki t∏uszczowej i masy mi´Ênio-wej • Skala pomiaru wody i tkanki t∏uszczowej: 5%-53% • Dok∏adnoÊç pomiaru 0,1%• Pomiar masy • Automatyczne wy∏àczanie • Opcje wa˝enia: dziecko, kobieta, m´˝czyz-na, sportowiec • Max. obcià˝enie 180 kg • Pami´ç pomiarów dla 12 osób • Pomiary w kglub lb • Nó˝ki antypoÊlizgowe • Baterie 4 x AAA • Kolor czarno-srebrny • Wymiary:31,8 x 4,5, x 31,5 cm

OT 180 FWWWaga osobowa

• Elektroniczny wyÊwietlacz LCD • Analizator wody i tkanki t∏uszczowej • Skala pomiaruwody i tkanki t∏uszczowej: 5%-50%, dok∏adnoÊç pomiaru 0,1% • Przyciski soft • Auto-matyczne wy∏àczanie • Opcje wa˝enia: dziecko, kobieta, m´˝czyzna, sportowiec • Max.obcià˝enie 180 kg • Pami´ç pomiarów dla 12 osób • Pomiary w kg lub lb • Przyciski soft• Nó˝ki antypoÊlizgowe • Baterie 4 x AAA • Kolor bia∏y • Wymiary: 31,5 x 1,8 x 30 cm

IC 2000 SPP∏yta indukcyjna wolnostojàca

• Moc 2000 W • Sterowanie sensorowe • 1 pole indukcyjne • WyÊwietlacz• 10 stopni mocy • Timer • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Systeminformujàcy o u˝yciu nieodpowiednich naczyƒ do gotowania • Wymiary:30 x 6,3 x 35 cm

IC 3400 SPP∏yta indukcyjna wolnostojàca

• Moc 3400 W • Sterowanie sensorowe • 2 pola indukcyjne (pole lewe 2000 W, pole prawe 1400 W)• WyÊwietlacz • 10 stopni mocy • Timer • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • System informujàcyo u˝yciu nieodpowiednich naczyƒ do gotowania • Wymiary: 57,5 x 6,5 x 35 cm

BT 20 WWaga dzieci´ca

• Elektroniczny wyÊwietlacz LCD • Automatyczne wy∏àczanie • Max. obcià˝enie 20 kg• Pami´ç ostatniego pomiaru • Pomiary w kg lub lb • Nó˝ki antypoÊlizgowe • Baterie 4 x AAA• Kolor bia∏y • Wymiary: 65,5 x 7 x 39 cm

Urz

àdze

nia

oraz

opi

sy z

amie

szcz

one

w k

atal

ogu

mog

à ró

˝niç

si´

od

urzà

dzeƒ

dos

t´pn

ych

w s

prze

da˝y

. Zas

trze

gam

y so

bie

praw

o do

zm

ian.