Drept comunitar al muncii - comunitar al... PROF. UNIV. DR. NICOLAEVOICULECU DREPT COMUNITAR AL...

Click here to load reader

 • date post

  07-Mar-2020
 • Category

  Documents

 • view

  4
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Drept comunitar al muncii - comunitar al... PROF. UNIV. DR. NICOLAEVOICULECU DREPT COMUNITAR AL...

 • PROF. UNIV. DR. NICOLAEVOICULECU

  DREPT COMUNITAR AL MUNCII

  S-Wott"ru Kluwer BorBania

  .

  ! i

 • Cuprins

  CUPRINS

  TTTLUL t. STSTEME TNTERNATTONALE DE PROTECT|E A DR.EpTU Rt!-OR ECONOM ICO_SOCtA1E........................".". 41

  Capitolutl. SISTEMULORGANTZATTETNATIUNTLOR UN|TE .............".41

  1J. Carta Organizaliei Naliunilor Unite gi Declaratia UniversalE a Drepturilor Omului .,......41

  1.2. PactuI internalionaI cu privire la drepturite economice, sociale gi culturale... .........".....".............43

  capitoluI lt. oRGANIzATtA INTERNATTONALAA MUNCil 21. lstoric; domenii de activitate ..............47 2.2. Structura Organizaliei lnternalionale a Muncii ............................4g 2.3. Normele internalionale in domeniul muncii ....,.....49 2.4. Codut internalional aI muncii - conlinut.... .............51 2.5. Mecanisme de control.... ..................... 60 2.6. RornAnia gi Organizalia lnternalionati a Muncii............."............ 64 2.7. Organizalia lnternafionatd a Muncii gi probteme

  sociate ale gtobati2irii..............."..... ............................ 65 Capitotul lll. CONS|L|UL EUROPE| ..........67

  3J. Noliuni introductive - obiective, scopuri.......... ......67 3.2. Structur5...................

  "."... Gg3.3. Activitatea normativE .................... ............................70 capitolul tV. coNVENTIA EUROPEANA e onrpruRtLoR

  oMULUt (1es0) ....................71 4.1. Caracteristici generale .....................,...21 4.2. Drepturi 9i tibertSli garantate..... ..,.....12 4.2.1. lntenicerea sclavieiSia munciiforlate (ar-t. fl ....................72

  4.2.3. Libertatea de intrunire Side asociere (an. ll)...................,.."744:2.4. Dreptul la educalie (art. 2 al protocolului nr. t)...."........""...25 4.3. Condiliide exercitare ........."..................26 4.3.1. Nediscriminarea ............... ..........76 4.3,2. Restrdngerea exerciliului unor drepturi . .........77 4.3.3. Derogdriin caz de rdzboi sau alt pericot public ....................7g 4.3.4. Mecanismul de proteclie a drepturilor omului

  instituit de Conven{ia Europeand a Drepturilor Omu\ui.......79

 • Drept comunitar a[ muncii

  capitotulv. CARTAsoclALA EUROPEANA (1961) $l CARTA soc|ALA EUROPEANA REVIZUITA (1996)...'.......'....82

  5.1. Caracteristici generale ...""""""""""' 82 5.2. Con!inut..................... '..'....."""""""""' 84 5.3. Mecanismul de controt.... ...."""""""" 93 5.4. Domeniu de apticare ...'..""""""""""" 95 5.5. Jurispruden1a........... """'97

  CapitotutVl. NORMELE EUROPENE DE SECURITATE soclALA """" 101

  6.1. CoduI european de securitate socia[5 (1964).......'..""""""""""'101 6.2. Codut euroPean de securitate socia[5 revizuit'..........."""""""""107 5.3. Conventia europeani de securitate sociati (1972)"""""" """"' 109

  TTTLUL ll. DREPT COMUNITAR AL MUNC!1.......................................113

  Capitolull. INSTITUTIILE, IZVOARELESI CARACTERISTICI LE DREPTULU I COMU N !TAR........113

  1.1. Uniunea EuropeanE - rePere istorice "....'.. .""""""113 1.2. lnstituliite Uniunii Europene...... """"115 1,2.1. Comisia Europeand... ..""""""" 116 1.2.2. Consiliul European..............' ""' 120 1.2.3. Parlamentul EuroPean.....'.. """124 1.2.4. Curtea de Justilie ...'......-..- """" 130 1.2.5. Comitetul Economicgisocia{......'............ ""'134

  1.3. Raportut: institulii comunitare - institulii nalionale gi regionale...... """"""""' 136

  1.4. Caracteristici ate dreptului comunitar.' """"""""' 138 1.4.1. lzvoarededreptcomunitar. ""'139 1.4.2. Caracteristici ale sistemului iuridic com unitar....." " " " " " " 1 45

  Capitotut l!. LIBERA CIRCULATIE A PERSOANELOR $lA FORTEIDE MUNCA ..-..-..--.1s2

  21. Domeniu de aplicare... .....'.....'.."""" 154 2.2. Conlinutu[ material. .............'...."""" 158 2.2.1. Dreptulde intrare 5i de 1edere.....'......'..... ""'158 2.2.2. Liberul acces ta angaiare 5i egalitatea de tratament..........164 2.2.3. Dreptul de a rdmdne pe teritoriul unui stat membru

  dupd desfilSurarea unei activitdli salariatein acel stat"""' 172

  14

 • Cuprins

  2.2.4. Angajareain administralia pubticd......... .......17G 2.2.5. Restriclii ale dreptului de intrare gi dreptului de

  gedere pe motive de ordine publicd, securitate publicd Sisdndtate publicd .......178

  2.3. lnstitufii competente. ........................1g3 2.4. Libertatea de stabilire gi cea de a presta servicii......................... 1g5 2.5. Legistalie interni armonizati privind [ibera circulalie a

  persoanelor gi a fo(ei de munci .....2O1 Capitolu[ lll. EGALTTATEA DE TRATAMENT 5r

  NEDISCRIMINAREA LA LOCUL DE MUNCA............209 3J. Principiul pt5lii egate pentru munci egatE (art. 119 din

  Tratatul CEE) .............. .........................209 3.2. Ptata egati pentru munca de valoare egati (Directiva

  nr.75l117lCEE) ................... .................212 3.3. Principiut egatitElii de tratament intre bdrbali gi femei

  (Directiva nr.76|2O7CEE) ................... ..................... 213 3.4. PrincipiuI tratamentului egaI in materia securititii

  sociale (Directiva nr.7917 tCEE)...... ...... .........................:... .........21g 3.5. PrincipiuI egatit5fii de tratament in regimurile profesio-

  na [e de securitate sociali (D irectiva nr. 86 t 37 g t CEE) ................221 3.6. Principiut egatitilii de tratament intre birbali gi femei

  care exerciti o activitate independenti (Directiva nr.86l613lCEE)................. .................226

  3.7. Proteclia specia[5 a tucritoarelor gravide, liuze sau care alipteazi (Directiva nr.gZlBSlCEE).............................................227

  3.8. ConcediuI parenta[ (Directiva nr. 96t34tCE) ......... ........ ........... 235 3.9. Aducerea doveziiin cazurile de discriminare pe bazd de sex .............23g 310. Tratamentul egal intre persoane indiferent de originea

  etnici sau rasiat5........... .....................239 3J1. Cadrul genera[ in favoarea egatitdlii de tratament in

  domeniuI ocupirii gi aI muncii....... ..........................240 312. Directiva nr.2OO6l54lCE a parlamentului European gi a

  Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea in aplicare a principiului egatitdlii de ganse gi aI egaliti!ii de tratament intre birbaligifemeiin materie de angajare gide munc5 (reform5) _.....................242

  3.12.1. Egalitatea de remunerare.. ......244 3.12.2. Egalitatea de tratament in sistemele profesionale

  de securitate sociald......... ....... Z4S

 • 3"12"3. Egatitatea de tratamentin ceea ce privegte accesul la lncadrare in muncd, la formare 5i la promovare

  profesionall 5i condiliile de muncd .......... "" 249 3J3. Legistalie romdni armonizati privind nediscriminarea

  pe criterii de sex...'....... """""""""""' 253

  Capitotut lV. coNDlTllLE DE MUNCA ...................."'265 41. Securitatea $i sendtatea [a tocul de muncE """""266 4.1.1. Legislalie romilnd armonizatd privind securitatea 5i

  sdndtateain muncd ..'...""""""276 4.2. Satariite gitimput de munci. Statistici....... """"""289 4.2.1. Regulamentut (CE) nr. 2744/95 al Consiliului, din

  27 noiembrie 1995, privind statisticile referitoare la

  structura 5i repartizarea salariilor '..........'. "' 289 4.2.2. Directiva nr. g6tTl/CE a Parlamentului European5ia

  Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detaSarea

  lucrdtorilorefectuatdincadruluneiprestirideservicii.'..290 4.2.3. Regulamentul nr. 23/97/CE al Consiliului din

  20 decembrie 1996 relativ la statisticile privind nivelu l 5i structu ra costului fo $ei de m u ncd . " " " " " " " " " " 29 6

  4.2.4. Directiva nr. 97/81/CE aConsiliului din l5decembrie 1997 privind acordul'cadru asuPra muncii cu timP

  parliat incheiat intre Uniunea Confederaliilor din lndustrie 5i a Angaiatorilor din Europa (UNICE), Confederalia Europeand a Sindicatelor (CfS) 5i Centrul European al intreprinderilor cu Participare

  Pubticd (1EEP) "" 2e6 4.2.5. Directiva nr. 1999/70/CE a Consiliului din 28 iunie

  1999 privind acordul cadru CES, UNICE Si CEEP asuPra muncii cu duratd determinate'............'.... "" "" " ""'300

  4.2.5. Regulamentut nr. 530/1999/CE al Consiliului din 9 martie 1999 referitor la statisticile structurale privind salariile 5i costul forlei de muncd """303

  4.2.7. DirectivaParlamentuluiEuropean5iaConsiliuluinr' 2OO3/88/CE din 4 noiembrie 2003 privind anumite

  aspecte ale organizdriitimpului de muncd ""305 /t.2.8. Regulamentul CE nr. 450/2003 al Parlamentului

  European 5i al Consiliului din 27 februarie 2003 relativ la indicele costuluiforlei de muncd ...................."" 312

 • 4.2.9. Directiva nr. 2008/104/CE a Parlamentului European 5i a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind munca prin agent de muncd temporard ................. 312

  4.3. Retaliite profesiona1e.................... .....318 4.3.1. Directiva Consiliului nr. 91/533/CEE din 14 octom-

  brie 1991 referitoare la obligalia patronului de a in- forma lucrdtorul asupra condifiilor aplicabile con- tractului sau raportului de muncd......................................319

  4.3.2. DirectivaConsiliuluinr.94/45/CEdin22septembrie 1994 privind instituirea unui comitet european de intreprindere sau a unei proceduri in intreprinderile de dimensiune comunitard in vederea informdrii gi consultdrii lucrdtorilor ..... ........323

  4.3.3. Decizia nr. 98/500/CE a Comisiei din 20 mai 1998 privind instituirea de comitete de dialog sectorial menite sd favorizeze dialogulintre partenerii sociali la nivel european ............... .......332

  4.3.4. D