DraudzîGÂ Cinîtis5vsk.liepaja.edu.lv/images/galerijas/skolas_avize/... · Latvija ir mana...

6
Cinîtis DraudzîGÂ aicinâjuma Liepâjas pilsÇtas 5.VIDUSSKOLAS SÂKUMSKOLAS AVÎZE MAZS CINÎTIS GÂÞ LIELU VEZUMU SEPTEMBRIS - NOVEMBRIS 2016 Ðajâ numurâ: Mûsu pirmklasnieki Sporto visa klase Miíeïdienas tirdziòð Radoðâs pasakas Notikumu virpulî Sporto visa klase Ðogad 3.A klasei darba dienas ir nedaudz garâkas un rosîgâkas nekâ citiem skolçniem viòi sporto piecas reizes nedçïâ! Ðî klase piedalâs Latvijas Olimpiskâs komitejas organizçtajâ projektâ “Sporto visa klase”. Ðo un turpmâkos divus mâcîbu gadus sporta stundas bûs katru dienu. Divas no tâm tâdas paðas, kâ citiem treðklasniekiem, taèu pârçjâs îpaða uzmanîba tiek pievçrsta vispârçjai fiziskajai sagatavotîbai, futbolam, kâ arî peldçtapmâcîbai. 2. novembrî projekta dalîbnieki tiksies kopîgâ atklâðanas pasâkumâ Vidzemes Olimpiskajâ centrâ, Valmierâ! Baudît kustîbu prieku bçrniem mâca skolotâja Valentîna Pocjute. FOTO : LOK arhîvs /KlâvsVasiïevskis/ Saules mûþu Latvijai 98.dzimðanas dienâ vçl visi Draudzîgâ aicinâjuma Liepâjas pilsçtas 5.vidusskolas sâkumskolas skolçni. dziedot, dejojot, labi mâcoties. Svinîgi dziedot Latvijas Valsts himnu, klausoties apsveikuma vârdus Latvijai dzimðanas dienâ, mazâs sirsniòas pukst straujâk un izjût kopîbas sajûtu.

Transcript of DraudzîGÂ Cinîtis5vsk.liepaja.edu.lv/images/galerijas/skolas_avize/... · Latvija ir mana...

Page 1: DraudzîGÂ Cinîtis5vsk.liepaja.edu.lv/images/galerijas/skolas_avize/... · Latvija ir mana Dzimtene. Es bûðu paklausîga, ïoti laba, sagaidot Latvijas 100. dzimðanasdienu .Melânijasaka:

CinîtisDraudzîGÂaicinâjuma

Liepâjas pilsÇtas5.VIDUSSKOLASSÂKUMSKOLAS

AVÎZE

MAZS CINÎTIS GÂÞ LIELU VEZUMU SEPTEMBRIS - NOVEMBRIS 2016

Ðajâ numurâ:

Mûsu pirmklasnieki

Sporto visa klase

Miíeïdienas tirdziòð

Radoðâs pasakas

Notikumu virpulî

Sporto visa klaseÐogad 3.A klasei darba dienas ir nedaudz garâkas un rosîgâkas nekâ citiem

skolçniem viòi sporto piecas reizes nedçïâ! Ðî klase piedalâs Latvijas Olimpiskâskomitejas organizçtajâ projektâ “Sporto visa klase”. Ðo un turpmâkos divus mâcîbugadus sporta stundas bûs katru dienu. Divas no tâm tâdas paðas, kâ citiemtreðklasniekiem, taèu pârçjâs îpaða uzmanîba tiek pievçrsta vispârçjai fiziskajaisagatavotîbai, futbolam, kâ arî peldçtapmâcîbai.

2. novembrî projekta dalîbnieki tiksies kopîgâ atklâðanas pasâkumâ VidzemesOlimpiskajâ centrâ, Valmierâ! Baudît kustîbu prieku bçrniem mâca skolotâjaValentîna Pocjute. FOTO : LOK arhîvs /Klâvs Vasiïevskis/

Saules mûþu Latvijai 98.dzimðanas dienâ vçl visi Draudzîgâaicinâjuma Liepâjas pilsçtas 5.vidusskolas sâkumskolas

skolçni. dziedot, dejojot, labi mâcoties. Svinîgi dziedot LatvijasValsts himnu, klausoties apsveikuma vârdus Latvijai

dzimðanas dienâ, mazâs sirsniòas pukst straujâk un izjûtkopîbas sajûtu.

Page 2: DraudzîGÂ Cinîtis5vsk.liepaja.edu.lv/images/galerijas/skolas_avize/... · Latvija ir mana Dzimtene. Es bûðu paklausîga, ïoti laba, sagaidot Latvijas 100. dzimðanasdienu .Melânijasaka:

1.b KLASE. SKOLOTÂJA gUNTRA PLÛCE

1.D KLASE. SKOLOTÂJA DACE KRÛZE

1.c KLASE. SKOLOTÂJA vAIRA KRÛMIÒA

1.A KLASE. SKOLOTÂJA çRIKA kRASTIÒA

CINÎTIS 2016SEPTEMBRIS - NOVEMBRIS

LIEPÂJASPILSÇTAS DOMESPRIEKÐSÇDÇTÂJS

ULDIS SESKSAPSvEIC

PIRMKLASNIEKUSUN DÂVINA

GRÂMATIÒAS PARBÇRNU DROÐÎBU.

PALDIES!

SKOLASDIREKTORE INTA

KORÒÇJEVA SVEICMÛSU SKOLAS

1118 SKOLÇNUS,VIÒU VECÂKUS UN

SKOLOTÂJUSPIRMAJÂ SKOLAS

DIENÂ!

2016./2017.mâcîbu gadâ sâkumskolâmâcâs 450 skolçnu.

Mâcîbas uzsâk 111 pirmklasnieki!Apsveicam!

Sâkumskolas avîze “Cinîtis” decembra numuramaicina savus darbiòus iesniegt arî pirmklasniekiem.

Paldies skolçniem par interesantajâm pasakâm,aprakstiem, dzejoïiem, ar kuriem iepriecinât

Visus mûs!

Atvadas no rudensMîïo rudentiò, tu atnâci 23.septembrî,

ðodien ir 7.novembris, bet tevi jaunomainîjusi ziema. Lai arî tu biji ïoti îsubrîdi, mums patika tevis nokrâsotâs koðiraibâs koku lapas un lietainâs, vçjainâsdieniòas. Gaidîsim tevi atkal nâkamgad23.septembrî!

Pa ðo laiku mçs slidosim, pikosimies,vizinâsimies ar ragutiòâm no kalniòa,priecâsimies par pavasari un vasaru,sauïosimies, peldçsim, paaugsimies lielâkiun sâksim mâcîties 2. klasç.

Uz tikðanos, rudentiò!1.D klases skolçni

2016. gada 7. novembrî, Liepâjâ

Page 3: DraudzîGÂ Cinîtis5vsk.liepaja.edu.lv/images/galerijas/skolas_avize/... · Latvija ir mana Dzimtene. Es bûðu paklausîga, ïoti laba, sagaidot Latvijas 100. dzimðanasdienu .Melânijasaka:

1.C klase audz. Vaira krûmiòa

Cinîtis 2016Septembris - Novembris

Septembrî pirmklasniekam skolâ viss liekas jauns,neierasts. 1.C klasç 5. septembrî skolotâjas lomu uzòçmâs5.C klases skolçni. Viòi mâcîja pirmklasniekiem APUnoteikumus, lai skolâ var justies droði.

Gan pirmie, gan piektie darbojâs jauktâs grupâs, izspçlçjadaþâdas situâcijas. Ieguvçji - kâ vieni, tâ otri. Vieniatkârtoja, citi - iemâcîjâs. 1.C

Latvija - labâkâ valstspasaulç (kelvins)

1.B. klases skolçni pçc svinîgâ pasâkumazâlç rakstîja, kas bçrniem ir Latvija. Samantaraksta, ka Latvija ir mîlestîba”. Madara:„Latvija ir mana Dzimtene. Es bûðupaklausîga, ïoti laba, sagaidot Latvijas 100.dzimðanas dienu”. Melânija saka: „Latvija irmîïa. Latvija ir mana Dzimtene”. KatrînaMihailova raksta: „Latvija ir manas mâjas.Es Latviju sargâðu. Es Latviju mîlu”. Rihardssaka: „Latvija ir vislabâkâ”. Keitlija raksta:„Latvija ir mîïa. Es Latviju ïoti mîlu”. Elînasaka: „Latvija ir mana Dzimtene. Latvijaipaliek 98 gadi. Es Latviju ïoti mîlu, un tonekad neslçpðu. Es darîðu visu, lai manaLatvija priecâtos, lai viòa uzklausa mani. LaiLatvija spîd kâ saulîte!”

1.A, 1.B, 1.D klases devâs ekskursijâ iepazît Pâvilostu, tâsmuzeju, jûras krastu, kuìus. Ar mîlsetîbu bçrni cepa rupjmaizîtiSakas pagasta „Ievlejâs”, apskatîja mâjas saimnieka kolekciju,spçlçja spçles un nogarðoja medus maizi ar piparmçtru tçju.

Atpakaïceïâ mçrojâs spçkiem ar Kapsçdes diþakmeni.Lai dzîvo ekskursijas!

1.B klase kopâ ar Liepâjas Universitâtesstudentiem iepazina Raiòa parka kokus, krûmus,lakstaugus, noteica debespuses ar kompasapalîdzîbu, pçtîja dzîvniekus, gatavoja zirnekïus,minçja vârdu mîklas, spçlçja spçles.Paldies par interesanto Dabaszinîbu pasâkumu

jaunajâm skolotâjâm un pasniedzçjai L.Karulei!1.B

Page 4: DraudzîGÂ Cinîtis5vsk.liepaja.edu.lv/images/galerijas/skolas_avize/... · Latvija ir mana Dzimtene. Es bûðu paklausîga, ïoti laba, sagaidot Latvijas 100. dzimðanasdienu .Melânijasaka:

1.C klase audz. Vaira krûmiòa

Cinîtis 2016Septembris - Novembris

Septembrî pirmklasniekam skolâ viss liekas jauns,neierasts. 1.C klasç 5. septembrî skolotâjas lomu uzòçmâs5.C klases skolçni. Viòi mâcîja pirmklasniekiem APUnoteikumus, lai skolâ var justies droði.

Gan pirmie, gan piektie darbojâs jauktâs grupâs, izspçlçjadaþâdas situâcijas. Ieguvçji - kâ vieni, tâ otri. Vieniatkârtoja, citi - iemâcîjâs. 1.C

Latvija - labâkâ valstspasaulç (kelvins)

1.B. klases skolçni pçc svinîgâ pasâkumazâlç rakstîja, kas bçrniem ir Latvija. Samantaraksta, ka Latvija ir mîlestîba”. Madara:„Latvija ir mana Dzimtene. Es bûðupaklausîga, ïoti laba, sagaidot Latvijas 100.dzimðanas dienu”. Melânija saka: „Latvija irmîïa. Latvija ir mana Dzimtene”. KatrînaMihailova raksta: „Latvija ir manas mâjas.Es Latviju sargâðu. Es Latviju mîlu”. Rihardssaka: „Latvija ir vislabâkâ”. Keitlija raksta:„Latvija ir mîïa. Es Latviju ïoti mîlu”. Elînasaka: „Latvija ir mana Dzimtene. Latvijaipaliek 98 gadi. Es Latviju ïoti mîlu, un tonekad neslçpðu. Es darîðu visu, lai manaLatvija priecâtos, lai viòa uzklausa mani. LaiLatvija spîd kâ saulîte!”

1.A, 1.B, 1.D klases devâs ekskursijâ iepazît Pâvilostu, tâsmuzeju, jûras krastu, kuìus. Ar mîlsetîbu bçrni cepa rupjmaizîtiSakas pagasta „Ievlejâs”, apskatîja mâjas saimnieka kolekciju,spçlçja spçles un nogarðoja medus maizi ar piparmçtru tçju.

Atpakaïceïâ mçrojâs spçkiem ar Kapsçdes diþakmeni.Lai dzîvo ekskursijas!

1.B klase kopâ ar Liepâjas Universitâtesstudentiem iepazina Raiòa parka kokus, krûmus,lakstaugus, noteica debespuses ar kompasapalîdzîbu, pçtîja dzîvniekus, gatavoja zirnekïus,minçja vârdu mîklas, spçlçja spçles.Paldies par interesanto Dabaszinîbu pasâkumu

jaunajâm skolotâjâm un pasniedzçjai L.Karulei!1.B

Page 5: DraudzîGÂ Cinîtis5vsk.liepaja.edu.lv/images/galerijas/skolas_avize/... · Latvija ir mana Dzimtene. Es bûðu paklausîga, ïoti laba, sagaidot Latvijas 100. dzimðanasdienu .Melânijasaka:

CINÎTIS 2016SEPTEMBRIS - NOVEMBRIS

Sporto visa klaseTreðdien, 2. novembrî “Vidzemes Olimpiskajâ centrâ”, Valmierâ tika

dots starts Latvijas Olimpiskâs komitejas (LOK) organizçtâ projekta“Sporto visa klase” jaunajai, treðajai sezonai.

Projekta treðajâ sezonâ tajâ iesaistâs jaunas 82 klases no 73 izglîtîbasiestâdçm visâ Latvijâ. Lîdz ar to piecas reizes nedçïâ jeb katru mâcîbudienu sportos jau vairâk kâ 3000 skolçnu no 130 klasçm.

Ðajâ projektâ lîdz ðim iesaistîjuðâs vien divas Liepâjas skolas: 8.vidusskola un A. Puðkina 2. vidusskola. Ðogad tai pievienojusies arîmûsu skola, kuru projektâ pârstâvçs 3.Aklase un audzinâtâjaAndra.

Atklâðanas ceremonijâ katra klase saòçma projekta “Sporto visaklase” karogu, kas simbolizç viòu piederîbu projektam, kâ arî nelielasdâvaniòas. Savukârt Valmieras pilsçtas radoðie jaunieði bijasagatavojuði interesantus un aizraujoðus priekðnesumus, kas priecçjaatklâðanas pasâkuma dalîbniekus.

Projekta klases ir sadalîtas seðos reìionos. Katrâ reìionâ, projektagaitâ, tiks rîkotas draudzîbas sacensîbas un tiks vçrtçtas arî skolçnusekmes. Labâkai klasei no katra reìiona bûs iespçja piedalîties finâlasacensîbâs, kas notiks maijâ.

Projekta mçríis ir èetru mâcîbu gadu laikâ mçrítiecîgi uzlabot visuiesaistîto klases skolçnu fizisko sagatavotîbu, stâju, dodot motivâcijunodarboties ar sportu. Projekts “Sporto visa klase” bez ierastajâm divâmsporta stundâm paredz vçl trîs fakultatîvâs sporta nodarbîbas nedçïâ:vispârçjâ fiziskâ sagatavotîba; futbola iemaòu apguve un peldçðana,kuru mums nodroðina Liepâjas Olimpiskais centrs. Katru dienu arskolçniem kopâ sporto skolotâja Valentîna Pocjute.

Mums jâsaka paldies skolas vadîbai par iniciatîvu iesaistîties ðajâprojektâ, taèu lielâkais paldies sakâms Liepâjas pilsçtas Domes Sportapârvaldei, Liepâjas pilsçtas Izglîtîbas pârvaldei un skolas direktorei parfinansiâlo atbalstu! Foto: LOK arhîvs /Raivo Sarelainens/

4.oktobrisdzîvnieku

aizsardzîbasdiena

Gandrîz katramno mums mâjâs irkâds mâjdzîvnieks.Mçs tos mîlam, parv i ò i e m i k d i e n urûpçjamies. Bet irdzîvnieki, kuriemnav labu saimniekuvai nav pat mâju. Mçs, labprât, iespçju robeþâs, atbalstâmdzîvnieku patversmes.

Sagaidot dzîvnieku aizsardzîbas dienu, mçs 3.D un 3.C klasespiedalîjâmies plakâtu veidoðanâ. Mçs nosodâm tos cilvçkus, kurineþçlîgi pamet savus mîluïus, kad tie izauguði vai kïuvuði parapgrûtinâjumu. Palîdzçt dzîvniekiem -tas ir mûsu spçkos! Tâdçïsavu plakâtu veidojâm no mûsu plaukstâm, kuras pârtapa pardzîvniekiem.

3.oktobrî mûsu skolâ viesojâs policijas, ugunsdzçsîbas unkanisterapijas apvienotâ komanda. Pie mums ciemos bijaieraduðies sunîði terapeiti. Ðie suòi ir speciâli izvçlçti un apmâcîti,lai sniegtu atveseïoðanos cilvçkiem. Liepâja ir pirmâ pilsçtaLatvijâ, kur pçc biedrîbas “Diþvanagi” iniciatîvas tika izveidotakanisterapijas komanda.

3.D klase

3.C klase 6.oktobrî apmeklçja simfoniskâsmûzikas koncertu Liepâjas jaunajâ koncertzâlçLIELAIS DZINTARS. Koncerta nosaukums bija"Atklâðanas noslçpumi". Koncerts bija speciâliveidots bçrniem un jaunieðiem. Tajâ klausîtâji tikaiepazîstinâti ar daþâdu mûzikas instrumentuskançjumu, kâ arî ar mûzikas raðanâs vçsturi.

Koncerts bija interesants un pamâcoðs. Bija jaukipabût jaunajâ koncertzâlç!

3.C klase

19.oktobrî Latvijas 98.dzimðanas dienuieskandina Nacionâlo bruòoto spçku

BIGBAND koncerts.Îpaðu prieku radîja muzicçðana kopâ ar

oríestra mûziíiem.

Page 6: DraudzîGÂ Cinîtis5vsk.liepaja.edu.lv/images/galerijas/skolas_avize/... · Latvija ir mana Dzimtene. Es bûðu paklausîga, ïoti laba, sagaidot Latvijas 100. dzimðanasdienu .Melânijasaka:

CINÎTIS 2016SEPTEMBRIS - NOVEMBRIS

3.a klases âtrâkie skrçjçjiSkolas rudens krosâ:

1.vieta Kristers Romanovs, Beate Doniòa(âtrâkâ starp 3.klasçm).2. vieta Matiass Sprûde, Roberta Nelsone.3. vieta Kârlis Bitlerjus, Leonora Kïava.

Ziòkârîgais zvirbulisReiz skaistâ vasaras dienâ kâdâ ligzdâ piedzima zvirbuïu

mazuïi. Viens bija gudrs, otrs godîgs, bet treðais ziòkârîgs.Ziòkârîgais zvirbulis visu laiku domâja par to, kas ir tur lejâ,

zem ligzdas. Tâ vienu dienu viòð no tâs izkrita. Kad viòu atkaluzcçla augðâ, zvirbuïu ârsts teica, ka viòam ir salauzts spârns unbûs jâpagaida daþas dienas lîdz viòð atlabs.

Kopð tâ laika zvirbulis nosolîjâs, ka nelîdîs tik tuvu ligzdasmalai. Estere Elîza Dzçrve (3.A)

Putnçnu jampadracisKâdu dienu, kad putnçnu mamma un tçtis bija prom, putnçns

Kriksîtis izkrita no ligzdas. Viòa mâsiòa Lola pârbijâs un kritaìîbonî, bet brâlîti Maksi piepildîja nelielas bailes. Saulîte jaupastiepa rokas, lai noíertu mazo, bet nepaspçja. Kad putnçns bijasprîdi virs zemes (un Lola jau ceturto reizi bija noìîbusi), viòðtomçr aizlidoja. Tâ putnçns lido vçl joprojâm!

Sofija Rûja Lâma (3.A)

Savâm, paðu izveidotâm, spçlçm izmantojamotrreizçjâs izejvielas plastmasas pudeïu unburciòu vâciòus.

Ðî ir mûsu LEGO kluèu spçle TORNIS.

Mûsu Karmena ar savu Mammîti atrada iespçju tikt pie jaunâmspçlçm klasei. Ðî ir mûsu prezentâcija, lai pieteiktu savu dalîbu

ðajâ projektâ BRAIN GAMES. Mûsu spçïu izejmateriâls oïi - DOMINO.

MÛSU SPÇLESMçs visi gribam gudri bût,Tik nezinâm, kâ tâdiem kïût.Labprât ejam izpriecâties,Ar galda spçlçm iepazîties.

Òemam burtus pa vienam vienUn cepam jaunus vârdus nudien.Skolotâja baigi brînâs,Par skolçniem, kas SKRABI dîda.

Spçlçjot KATANU kopâ pa èetriem,Kïûstam par okeâna salas bosiem.Bûvçjam ciemus, pilsçtas, ceïus,Lai ostâs un zemçs atrastu ieþus.

HALLI GALLI vienmçr prasa,Lai prâta un roku veiklîba asa.Visas domas kopâ liekam,SAVAS SPÇLES izveidojam-Un brîvos brîþus pavadâm…

Ejam mâjâs un saprotam mçs,Ka gudrus mûs spçles padarît spçs!

Draudzîgâ aicinâjuma Liepâjas pilsçtas5.vidusskolas 3.D klase

Mçs, 3.D klase, esam iekïuvuðiBRAIN GAMES konkursa

“Spçïu grozs Tavai skolai” finâlâ!PALÎDZI mums tikt pie spçlçm!

Balso :

Balsot var katru dienu!Paldies par atbalstu! 3.D un A.Grulle

http://www.brain-games.com/lv/skolu-konkurss/

LÛGUMSATBLSTÎT

!