Drap i Norge i perioden 2004–2009 - › contentassets › 6f5ab604e1394......

Click here to load reader

 • date post

  27-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Drap i Norge i perioden 2004–2009 - › contentassets › 6f5ab604e1394......

 • NOU Norges offentlige utredninger 2010: 3

  Drap i Norge i perioden 2004–2009

 • Norges offentlige utredninger 2010

  Seriens redaksjon:

  Departementenes servicesenter

  Informasjonsforvaltning

  1. Medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet.

  Arbeidsdepartementet.

  2. Håndhevelse av offentlige anskaffelser.

  Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

  3. Drap i Norge i perioden 2004–2009.

  Helse- og omsorgsdepartementet.

  Omslagsbilde: © ImageShop/Corbis/Scanpix

 • Statens forvaltningstjeneste InformasjonsforvaltningOslo 2008

  NOU Norges offentlige utredninger 2010: 3 Drap i Norge i perioden 2004–2009 Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 24. april 2009. Avgitt til Helse- og omsorgsdepartementet 3. mai 2010.

  Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning

  Oslo 2010

 • ISSN 0333-2306 ISBN 978-82-583-1050-8

  07 Aurskog AS

 • NOU 2008: 7 3 Kulturmomsutvalget

  Til Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen oppnevnte ved kongelig resolusjon 24. april 2009 et utvalg som skal undersøke saker hvor personer med kjent psykisk lidelse har tatt liv i perioden 1.1.2004 – 1.5.2009. Formålet med gjennomgangen er læring, slik at det eventuelt kan iverksettes tiltak med sikte på å unngå slike tragiske hendelser i fremtiden.

  Utvalget avgir med dette sin utredning.

  Oslo 3. mai 2010

  Ann-Kristin Olsen leder

  Bjørg Månum Andersson Bjørn Lydersen Geir Gudmundsen

  Georg Fr. Rieber-Mohn Hilde Guldbakke Jon Ragnar Skotte

  Marianne Kristiansson Mette Kammen Tom Gunnar Vik

  Egil Nygaard Anne Wie-Groenhof

 • Innhold

  1 Sammendrag . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 4.1.4

  2 Utvalgets oppnevning, mandat og arbeid . . . . . . . . . . . . . 12 4.1.5

  4.2 3 Drapsundersøkelser i Norge . . . 15 4.3 3.1 Tidligere forskningsbaserte

  drapsundersøkelser . . . . . . . . . . . . . 15 4.4 3.1.1 «Norske drapsmenn 1930–1954» . 15 4.5 3.1.2 «Drapsforbrytelsen og nyere 4.6

  rettspraksis» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 3.1.3 «Drapsutviklingen i Norge 5

  1960–1983. Belyst ved et retts­ medisinsk obduksjonsmateriale» . 16 5.1

  3.1.4 «Forbrytelser med døden til følge 5.2 på Vestlandet 1950–1984» . . . . . . . 16 5.3

  3.1.5 «Drap og sinnssykdom» . . . . . . . . . 16 5.4 3.1.6 «Det gjelder drap – En rapport 5.4.1

  om 250 personer dømt for drap 5.4.2 eller drapsforsøk i perioden 5.4.3 1980–1989» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 5.4.4

  3.2 Pågående og planlagte forsknings­ 5.4.5 baserte drapsundersøkelser . . . . . 17

  3.2.1 Barnedrap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 5.4.6 3.2.2 Partnerdrap – kvantitativ studie . . . 17 5.5 3.2.3 Partnerdrap – kvalitativ studie . . . . 17 3.3 Offentlige utvalg og arbeids­ 5.6

  grupper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5.7 3.3.1 Rasmussenutvalget . . . . . . . . . . . . . 18 5.8 3.3.2 Mælandgruppen . . . . . . . . . . . . . . . 18 5.9 3.4 Gjennomganger som gjøres av 5.10

  permanent opprettede organer . . . 19 3.4.1 Statens helsetilsyns gjennomgang 6

  av enkeltsaker . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 3.4.2 Den rettsmedisinske kommisjons 6.1

  gjennomgang av sakkyndige 6.2 erklæringer avgitt i drapssaker . . . 19 6.2.1

  3.5 Oppgaver og avhandlinger avgitt 6.2.2 for akademisk grad . . . . . . . . . . . . . 19

  6.2.3 4 Materiale og metode . . . . . . . . . . 20 6.2.4 4.1 Utvalgets gjennomgang av draps­ 6.2.5

  saker, herunder definisjon av 6.2.6 mandatet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

  4.1.1 «Har tatt liv» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 4.1.2 Metode for å finne personer som 7

  har tatt liv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 7.1 4.1.3 «Kjent psykisk lidelse» . . . . . . . . . . 23

  Metode for å skaffe informasjon

  om gjerningspersoner med kjent psykisk lidelse . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

  Intervjuer med dømte, dømtes

  Konfidensialitet . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Litteraturgjennomgang . . . . . . . . . . 25

  pårørende og pårørende til offeret . 26 Intervjuer med hjelpeinstanser . . . 26 Bistand fra forsknings- og fagmiljø 27 Stormøte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

  Drap i perioden

  01.01.2004–01.05.2009 . . . . . 28 Avgrensninger . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

  Utdannelse, yrkesstatus og

  Tidligere historie av vold og

  Antall drap i perioden . . . . . . . . . . . 29 Omfang av psykiske lidelser . . . . . 31 Demografisk informasjon . . . . . . . . 33 Kjønn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Alder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Sivilstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Fødeland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

  boligsituasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Relasjoner på gjerningstidspunktet 36

  kriminalitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Offer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Drapsmetode og motiv . . . . . . . . . . 39 Drap kombinert med selvdrap . . . . 40 Reaksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Oppsummering . . . . . . . . . . . . . . . . 41

  Sammenhenger mellom psykisk lidelse og drap . . . . . . . . 42

  Bipolar lidelse, alvorlig depresjon

  Kombinasjon av flere psykiske

  Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Psykisk helse og drap . . . . . . . . . . . 42 Schizofreni og drap . . . . . . . . . . . . . 43

  og drap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Personlighetsforstyrrelser og drap 47 Rus og drap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Andre diagnoser og drap . . . . . . . . 48

  lidelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

  Rus, psykisk helse og vold . . . . 50 Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

 • 7.2 Bruk av rusmidler, misbruk og 7.8.5 Forskning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 avhengighet – begreper og 7.8.6 Sikre utredning og stabile tjenester diagnoser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 for de uten bekreftet alvorlig psykisk

  7.2.1 Akutt rus (intoksikasjoner) . . . . . . . 51 lidelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 7.2.2 Skadelig bruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 7.8.7 Råd for å forebygge «kasteball­ 7.2.3 Avhengighetssyndrom . . . . . . . . . . 52 effekten» og råd vedrørende 7.2.4 Abstinenser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 personer med personlighets­ 7.3 Hvilken betydning har rusmiddel­ forstyrrelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

  bruk for forekomst av vold? . . . . . . 52 7.8.8 Sikkerhet og trygghet for 7.3.1 Alkohol og vold . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 pasienter, pårørende og personell . 71 7.3.2 Andre rusmidler og vold . . . . . . . . . 54 7.8.9 Restriktiv forskrivningspraksis og 7.4 Omfang av rusmiddelmisbruk og trygge utleveringsordninger . . . . . . 71

  rusmiddelavhengighet . . . . . . . . . . . 55 7.8.10 Folkehelseperspektivet . . . . . . . . . . 71 7.5 Dobbeltdiagnose: samtidig

  rusmiddelproblem og annen 8 Oppfølging som personene psykisk lidelse . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 mottok før hendelsen . . . . . . . . . . 73

  7.5.1 Dobbeltdiagnoser . . . . . . . . . . . . . . . 56 8.1 Avgrensninger . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 7.5.2 Personlighetsforstyrrelser og rus . 57 8.2 Kunnskapsstatus . . . . . . . . . . . . . . . 73 7.5.3 Vold ved ruslidelse hos personer 8.3 Funn fra utvalgets gjennomgang

  med en samtidig annen primær av saker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 psykisk lidelse . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 8.3.1 Kontakt med hjelpeapparat for

  7.5.4 Rusutløst psykisk lidelse og vold . . 58 psykiske lidelser . . . . . . . . . . . . . . . . 77 7.6 Individrettede rusrelaterte 8.3.2 Utskriving fra akutt-/døgnenheter

  forebyggende tiltak mot vold . . . . . 59 for psykisk helse . . . . . . . . . . . . . . . 81 7.6.1 Hvilke instanser vil hyppigst 8.3.3 Utskriving fra poliklinisk

  komme i kontakt med personer spesialisthelsetjeneste . . . . . . . . . . . 83 med rusrelatert vold? . . . . . . . . . . . . 59 8.3.4 Kontakt med annet hjelpeapparat . 84

  7.6.2 Individrettede tiltak mot ruslidelse, 8.3.5 Pårørendes kontakt med hjelpe­ spesielt hos personer med samtidig instanser og ønske om innleggelse 85 annen psykisk lidelse . . . . . . . . . . . . 59 8.3.6 Medisinbruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

  7.6.3 Oppfølging innenfor helse- og 8.3.7 Oppfølging av personer med sosialtjenester . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 schizofreni/paranoid psykose . . . . 87

  7.6.4 Personer med samtidig alvorlig 8.3.8 Oppsummering av funn fra psykisk lidelse og rusproblem . . . . 61 utvalgets gjennomgang . . . . . . . . . . 90

  7.6.5 Personer med rusutløst psykose, 8.4 Utvalgets råd . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 spesielt der den har vært assosiert med voldsepisode . . . . . . . . . . . . . . . 63 9 Voldsrisikovurdering og

  7.7 Funn fra utvalgets gjennomgang voldsrisikohåndtering blant av drapssaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 pasienter med alvorlig psykisk