Dr. Hegyi Ildiko - Fejl‘d©si l©pcs‘fokok ³vodskorban (OCR)

download Dr. Hegyi Ildiko - Fejl‘d©si l©pcs‘fokok ³vodskorban (OCR)

of 43

 • date post

  25-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  934
 • download

  31

Embed Size (px)

description

olvasmányos könyv, rengeteg érdekességgel.

Transcript of Dr. Hegyi Ildiko - Fejl‘d©si l©pcs‘fokok ³vodskorban (OCR)

 • / Ntn~ .. C" Ntn !lJ

  ,)

  -

 • Lektorlta:AlbertPiroska

  Kiadja:OKKER OktatsiKiadFelelosvezeto:dr.NovkIstvn

  ISBN 9637315683

  TARTALOM

  1.BEVEZETS 7

  2. A FEJLODS JELLE MZOI AZ VODSKOR VGRE 9

  Az Alapprogram"kvetelmnyei" 9

  2.1.A fejlodstbefolysoltnyezok 10

  2.2.A fejlodsmrsnekmdjaiamagyarpedaggiaigyakorlatban 12

  2.2.1.KsnOrmaiVera- Jr Katalin - KalmrMagda'Fejlodsllektanivizsglatok 14

  2.2.2.KsnOrmaiVera- PorkolbnBaloghKatalin-RitokPln:Nevelsllektanivizsglatok 14

  2.2.3.BakonyinVincegnes- SzabadiIlona:Eredmnyvizsglatokazvodban(ERVJ) lS

  2.2.4.NagyJzsef'PREFER 16

  2.2.5.PorkolbnBaloghKatalin: Kudarcnlklaz iskolbanll

  3. A FEJLETTSGI SZINT MEGLLAPT S T SZOLGLTERLETEK S RSZFELADATOK 19

  3.1.Az aktulisfejlettsgiszintmegllaptsnakmdszerei 20

  3.2.A megfigyelsmdszere 21

  3.3.A beszlgetsmdszere 22

  3.4.A gyermekimunkkelemzse 24

 • 3.4.1.Rajzkszsg- emberbrzols 24

  3.4.2.Rajzkszsg- csaldrajz 26

  3.5.Az adatokrgztse 27

  4. MEGFIGYELSI SZEMPONTOK AZ VODAI LETTEVKENYSGI FORMIHOZ : 29

  4.1.A jtk 3O

  4.1.1.Funkcisvagygyakorljtk 30

  4.1.2.Fkcisvagyszerepjtk 32

  4.1.3.Szablyjtkskonstrukcisjtk 35

  4.2.Vers- mese 37

  4.3.nek- zene- nekesjtk 43

  4.4.Rajzols,mintzs,kzimunka 46

  4.5.Mozgs 48

  4.6.A klsovilgtevkenymegismerse 52

  4.7.Munkajellegutevkenysgek 56

  5."ISKOLA A LTHATRON" 60

  5.1.Az vodasaziskolaegyttmukdsnekalapelveistartalma 62

  5.2.Az vodapedaggusfeladataaziskolravalfelksztsben63

  MINTA A JTK MEGFIGyELSHEZ 65

  AZ EMBERRAJZ RTKELSE 66

  A CSALDRAJZ ELEMZSE. 72

  4

  MINTK A CSALDRAJZ ELEMZSHEZ 76

  Az 1.szmcsaldrajzelemzse: 76

  A 2. szmcsaldrajzelemzse 77

  A 3.szmcsaldrajzelemzse 79

  FELHASZNLT IRODALOM 81

  MELLKLET: RSZLET AZ VODAI NEVELS ORSZGOSALAP PROGRAM] BL 83

  VI. A FEJLODS JELLEMZOI AZ VODS KOR VGRE. 83

  5

 • "1.BEVEZETES

  A rendszervltstkvetoen1996-rakirajzoldottaz oktatsreformjnaktvonalais. Elkszlt a NAT s ezzel prhuzamosanvrhatvolt azvodainevelo-oktatmunkbantrtnovltozsis.

  Ezt mindenkppenelosegtetteaz 1990-esvektolkezdodoalternatvpedaggikszleskrutrhdtsas a reformpedaggiaitanokkalval ismerkeds.Ezzel egyidobengombamdszaporodtakaz egynihangvtelu,a fenti irnyzatokatkvetomagnvodk,va-lamintterethdtottamagyarelkpzelsekmegvalstsa,aksrletistdiumokutni sajtosprogramokmegjelenseaz nkormnyzativodkbanis.

  Megvltoztakazvodairntiignyek,atrsadalmivltozso-kat kvetoena szlok speciliselvrsokatkezdtektmasztaniazvodvalszemben.Sajnosanlkl,hogy az adottvodaszemlyi,trgyifeltteleiarraalkalmasaklettekvolna.Divat lett a klnfletbbletszolgltatsokbevezetses ez lassanlesharccteljesedettki. Amelyikvodaellenlltakvnalmakteljestsnek,ottfogytakagyerekek,az vodamukdse-fennllsaveszlybenforgott.Egyeshelyekenmegindultaharcagyerekekrt- abezrsellen.

  Ez a tnyigennagyterhetrttaz vodkras azottdolgozkollgkra.Esetenkntvllalniukkellettazt is, amiellentestk,lel-kk tiltakozott,dea ltfenntartserosebbmotvumvolt.A konkuren-cia kvetkeztbennemegyszerelsikkadtakaz eredetielkpzelsek,httrbekerlta gyerek,merta csatta legtbbszolgltatstknlvodanyertemeg.Felledtkmsllapotbla rgi monds:aclszentestiaz eszkzt.s eznemmindigszolgltaagyerekekrdekeit.

  A megfeleloidobentrtnttehta szertegazpedaggiai"vadhajtsok"szakszerumegnyesse.A 137/1996.(VIII. 28.)szm

  7

 • kormnyrendeletaz vodai Nevels Orszgos Alapprogramjnakkiadsttrvnyeroreemelte.Ennek rtelmbena Magyarorszgonmukdovodk(kivtelnlkl!) 1999.IX. 1-tol sajthelyi prog-ramjukszerintvgzikanevelo':oktatmunkt.

  A helyiprogrambanmindenvodamegvlaszthatja,hogyazAlapprogramraptvemilyenspecialitssalbovti, rajzoljamegsa-jtosarculatt.El kell dntenik,mit vllalnak,mineka teljestsrevankompetencijuk,de emelletta gyerekekfejlodse-fejlesztseazelsodlegesszempont.A "hogyan","mivel" itt bizonyosrtelembenhttrbeszorul,a lnyeg,hogy mindenvodsraalkalmazhatle-gyen,megfeleljenletkori sajtossgaiknaks megmaradhassanakgyereknekazintzmnyben.

  s mostjutottunkel knyvnkeredetitmjhoz.A fejlods-fejleszts,illetveaz elrtvagymeghaladottfejlettsgiszintmrseeddigis vitatottkrdsvolt. A knyvclja,hogynem kizrla20sjelle22el,desegtsgetnyjtsonagyakorIvodapedaggusoknakazaktulisfejlettsgiszintmegllaptsban,rszletezveazegyester-leteket,megmutatva,mirekelljobbanodafigyelni,szempontotadvaatapasztaltjelensgregisztrlshoz.

  Mindehheznemkell ms,csaknapontaegyttlennia gyere-kekkel,lni mindennapiletket,nhamegdestenia htkznapokszrkesgtsszrevennia legaprbbvltozsokatis. Ennyireegy-szeru.Ennyireegyszeru?Igen,ha rvnyestnkegyrgiblcsess-get:"Lss,necsaknzz!"

  8

  2. A FEJLODS JELLEMZO. AZ", " "OVODASKOR VEGERE

  Az Alapprogram"kvetelmnyei"

  A ksztendohelyiprogramegyikfo elemtalkotjaagyermekfejlodse,illetve a fejlodsjellemzoinekfelsorolsaaz vodskorvgre.Felettbbhumnusgondolatnaktartjuka fejlodstbbvettfog(3-6, illetve7 v)rtelmezstgya gyermekek,mintazvo-dapedaggusszempontjbl.Miutn megszuntaz v vgi kvetel-mnyszintsrgeto,agresszvjellege,egyretbb lehetosgnylik afejlods-fejlesztstolernsabbmegkzeltsre.

  Vgre "joga van" a gyermekneksajttemeszerintfejlodni!Nincsegysgestve,hovakell elrniea tanvvgre.Nincsenekme-rev szmok,hajlthatatlankittelek,vltoztathatatlankijelentsek,megfogalmazsok,amelyekhezeddigviszonytottuka gyermekeket.Ez igen,ezgyermekkzpontsg,amagaj rtelmben.

  Mielott tovbbhaladnnk,tisztznikell a fejlodsfogalmbatartozjegyeket,illetveafolyamatsajtossgait.

  Elso krdsnk:mi a fejlods?

  A vlaszttbbenis megfogalmaztk.A filozfia szerintfejlo-dsrolakkorbeszlnk,ha a mennyisgivltozsokminosgivlto-zsbatorkolInak.Tehta fejlodsegyminosgilegmagasabbanszer-vezett"j" ltrejtte.A pszicholgiaa fejlodstegyfolyamatosvl-tozsnaktekinti,amelynekeredmnyekppenaz embervalamilyenterletenmagasabbszintrejut el. De olvashatunkolyandefincitis,

  9

 • hogya fejlodsa minosgilegkulnbzoszakaszoksorozataaz letfolyamn.

  Brmelyik mellett tesszk is levoksunkat,egyetmindig szem elott kelltartanunk:a felIodsmindh!vltozs.de avltozs nem mindig fejlods! Ezt amegllaptstigazoljaa fejlodsgrafikusb-rzolsais. E szerint egy vltozssoron

  bell hromkisebbszakasztis megkln- !bztethetnk:a felfel velot, a stagnlt,"'--1- )ts a lefel velot. Mindez egy spirlis

  kpzodmnyenbelul tallhat,amelyneklegbelsomagjtalkotjamagaa fejlods,azegyenesvonalelorehalads.

  A folyamatrkktart,mindigismtlodo.Itt lthata fejlo-dss vltozsegymshozval ellentmondsosviszonynakrv-nyeslse.

  2.1.A fejlodstbefolysoltnyezok

  Mint tudjuk,a fejlodsthromfo tnyezobefolysolja:

  azegynrklttanatmiai-fiziolgiaiadottsgai,

  akrnyezet,amelybebeleszletiksl,

  anevels,valamintenneksajtoscsaldijeIJemzoi.

  Sajnosnemmindigvettkfigyelembe,hogymindezekmiben,hogyanbefolysoljka gyermekfejlodst.Nem mindenesetbenjrtunkutna,vagysikerlttudomstszereznnkarrl,hogymirtfejlodneklassabbanegyesek,illetvemitolugranakmegmsok.Csak

  10

  aztkonstatltuk,hogyez a gyermeknemrteel, vagytllpteazvvgikvetelmnyszintet.

  Ez a problmatbbfle"megoldst"eredmnyezett.Voltolyaneset,hogyazelmaradstszlelvenemtettnksemmit.A gyer-mek ment a csoporttaltovbb,s vlt automatikusankzpsoss,nagycsoportoss.Ms esetekbengylttuk,jobb lesz,hamegismtliakis-, kzpso-vagynagycsoportot.Itt jobbraa spontnfejlodstolvrtuka vltozst.De nemhiszem,hogysokangondoltunkarra,va-jon mit rezheta gyermek,akitelszaktottunkmegszokotttrsaitl,megszeretettvnnijtol,biztonsgotad krnyezettol(csoport-szoba).Ez az rzelmivesztesgmennyires hogyanbefolysoltaafejlodstakvetkezohnapokban?Elosegtette?Gtolta?Elofordult,hogyjrakezdhettka beszoktatst,mgharvidebbideigtartottis.s termszetesentudunkolyanesetrolis, hogya brmelyterletenelmaradtgyermeketegyni foglalkoztatssal,differenciltbns-mddal,specilisfejlesztsseligyekezteksegtenia felzrkzsban.

  A legjabbdokumentumokszerintazonbanezekaz v vgimegfeleltetsekmegszuntek.Az Alapprogramigazodika fejlodsl-lektankutatsieredmnyeihez.Ezzel lehetosgetad arra,hogyna-gyobbintervallumbanjellemezhesska fejlodst.Ebbena folyamat-banmegengedhetoaz esetleges,idoleges,rszlegeselmarads,mertaz a fontos,hogya fejlodsiszakaszvgre,az iskolbalpsre"hozza"agyermekakvntszintet.

  Ez fogalmazdikmega "Fejlodsjellemzoiaz vodskorv-gre"cmu rszben.A leirt fejlettsgimutatktulajdonkppenaztjelzik, hogya fejlesztsiidoszakvgre(6 illetve7 v)milyenelr-hetoszintekreakarjukeljuttatniagyermekeketa tevkenysgek,ks-zsgek,kpessgek,szoksok, ismeretektern.MindemellettazAlapprogramtartalmazolyanrszfeladatokatis, mintpl. a gyermekaktulisfejlettsgiszintjnekmeghatrozsa,a fejlodsnyomonk-vetse,mrsimdszerekmegfogalmazsa,az idointervallumkiv-lasztsa.A fentiekelvgzseazonbankonkrtgyakorlatimunktig-

  II

 • nyel, amelynekeredmnyekppenmindenterletenmegnevezhetoleszazelrtszint.

  Egy hosszabbidejufejlodstvgigksrvesa vgeredmnytmegllaptvanemhagyhatjukemltsnlklVigotszkij "legkzelebbifejlodsizna"elmlett,amelyszorosankapcsoldika tmhoz.Azelmletkimondja,hogya "fejlesztssohasema pillanatnyilagadott-ra, hanema legkzelebbifejlodsi znrakell irnyuljon".Tehtnemcsaka megrettfunkcikrakell koncentrlnunk,hanemfigyel-nnkkell azrsbenlevokreis.

  2.2. A fejlodsmrsnekmdjai a magyarpedaggiaigyakorlatban

  Eredmnyvizsglatalattazalbbiakatrtjk:

  a gyermekbenltrejttpszichikuskpzodmnyeknek(tu-ds,ismeret),

  a gyermek viselkedsnek,magatartsnak,(szociali-zci),valamint

  a gyermekitevkenysgeredmnyeinek(teljestmnyek)vizsglatt.

  A mrsekszintemindenesetbena hasonlts,viszonyts

  gyakorlatvalkapcsoldnakssze,hiszenakapottadatokfigyelembevtelvei(megfelel,eltr)lehetettmegllaptania fejlettsgiszintet.Tehta mindenkorielortkvetelmnyszinthatroztamegajellem-zoket:az adottletkorgyermekmit kpeselvgeznia kvnalmak-bl,mennyirevanlemaradva,esetlegeloreszaladt-e,tbbettudtelje-steni,mintkorosztlynakzme.

  Ezek a kvetelmnyszintekvtizedekigtabuk voltak. A

  gyermek"igaztsa"azelorsokhozegyrtelmuenelorttrvnyknt

  12

  funkcionlt.gy a gyermekk