DOBRO DOŠLI U SCHAFFHAUSEN - · PDF file4 Dobro došli u kanton Schaffhausen!...

Click here to load reader

 • date post

  31-Jan-2018
 • Category

  Documents

 • view

  238
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of DOBRO DOŠLI U SCHAFFHAUSEN - · PDF file4 Dobro došli u kanton Schaffhausen!...

 • DOBRO DOLI U SCHAFFHAUSEN

  Vodi za nove doseljenike

 • 2 IM PR E SUM:Izdava: KantonSchaffhausen,DepartementdesInnern1.naklada: 2015Redakcija: Integres,IntegrationsfachstellefrdieRegionSchaffhausen ChantalBrndlerIzvori: SekretariatDepartementdesInnern 8200Schaffhausen Tel.+41526327461/Emailsekretariat.di@ktsh.ch Integres 8200Schaffhausen Tel.+41526248867/Emailinfo@integres.chIzvedba: SeppPircherIzvorislika: BBFCommunication+Design:Seite19R,20R,21,23M,24,31L,34M,35 ChantalBrndler:Seite11R,23L/R, HausderKulturen:Seite11L HhereFachschuleSchaffhausen,FotografMichaelKessler:Seite29 KoordinationsstelleV,Kt.SH:Seite16 SeppPircher:Seite6M/R,8L,12,15R,18,20L,26,28,30,31R,34R,36 StadtarchivSchaffhausen:Seite9L WirtschaftsfrderungKantonSchaffhausen,FotografRbiBsch:Seite1,2,3,4,5,7,8M,10,13, 14,15L,16,17,19L,22,25,27,32,33,34L,40 www.parlament.ch:Seite6L (L=Links,M=Mitte,R=RechtsaufderSeite)Tisak: Drucksachen-undMaterialzentraleKantonSchaffhausenTiskanona: REFUTURAFSC;100%Recyclingpapier,chlorfreigebleicht,CO2-neutral.

 • 3

  SADRAJ

  DOBR O DO LI! 4

  W IL L kO MMEN! 5

  R A znolik A vAJcARSk A 6

  R e giJ A SchAffhAuSen 7

  oS novn e vRiJeDn o Sti 9

  inf oR mAciJe & bo RAvAk 10

  S poR AzumiJevAn Je & in tegRAciJA 11

  S tA novAnJe 13

  m obilitet 16

  p oS A o 18

  S oc iJAlnA SiguRn o St 20

  P OR EzI 22

  vJ en AnJe, fAmiliJA & DJecA 23

  kol A 26

  ob R A zo vAnJe & StuDiJ 28

  zDR A vlJe 30

  R A zono DA & k ultuRA 32

  S vA kO DN EvN E NABAvE 34

  p ol itik i ivo t 35

  A DR e S e 37

 • 4 Dobro doli u kanton Schaffhausen!Grezi mitenand!Raduje nas da ste se odluili ivjeti u kantonu Schaffhausenu. Na kanton nudi mnogo: Atraktivnu ponudu stanovanja i radnih mjesta, dobru prometnu povezanost, savremeni sistem obrazovanja i intaktan krajolik. Velianstvena Rajna, zeleni Randen i Klettgau sa impresionirajuim vinogradima pozivaju na izvianje i oputanje.

  U kantonu Schaffhausen ive ljudi razliitog porijeka i kultura mirno zajedno. Respektira se individualnost i identitet svih. To ne dolazi samo po sebi i svi lanovi - doseljenici kao i domae stanovnitvo - moraju donijeti svoj doprinos. Centralna osnova za to su meusoban respekt, otvorenost i tolerancija. Vrlo ivi ivot u udrugama, brojne ponude obrazovanja i velik broj kulturnih manifestacija nude ancu, da se sa domaim stanovnitvom stupi u kontakt i da se sudjeluje u drutvenom ivotu.

  Koristite ih!

  Na je cilja da se Vi i Vae porodice osjeaju dobro u kantonu Schaffhausen, da ste uspjeni i da aktivno sudjelujete u drutvenom ivotu. Ova broura Vas treba pri tome podravati, te Vam dati vane i korisne informacije o Vaoj novoj domovini. elimo Vam dobar start u Vaem novom sreditu ivota, puno impozatnih susreta i zanimljive dogaaje.

  U ime savjeta vlade Vas pozdravljamo srdanom dobrodolicom u kantonu Schaffhausen.

  Ursula Hafner-Wipf, savjetnica vlade

  DOBRO DOLI!

 • WILLkOMMEN!

  5Herzlich willkommen im Kanton Schaffhausen!Grezi mitenand!Es freut uns sehr, dass Sie sich entschieden haben, im Kanton Schaffhausen zu leben. Unser Kanton hat viel zu bieten: Ein attraktives Wohn- und Arbeitsplatzangebot, gute Verkehrsverbindungen, ein zeitgemsses Bildungssystem und eine intakte Landschaft. Der majesttische Rhein, der grne Randen und der Klettgau mit seinen beeindruckenden Rebbergen laden zur Erkundung und Erholung ein.

  Im Kanton Schaffhausen leben Menschen unterschiedlichster Herkunft und Kulturen friedlich zusammen. Die Indivi-dualitt und Identitt aller werden respektiert. Dies ist nicht selbstverstndlich und alle Beteiligten - die Zuziehenden wie auch die einheimische Bevlkerung - mssen ihren Beitrag leisten. Zentrale Grundlagen dafr sind gegenseitiger Respekt, Offenheit und Toleranz. Ein reges Vereinsleben, zahlreiche Bildungsangebote und eine Vielzahl kultureller Veranstaltungen bieten die Chance, mit der einheimischen Bevlkerung in Kontakt zu treten und am gesellschaftli-chen Leben teilzunehmen. Nutzen Sie diese!

  Unser Ziel ist, dass Sie und Ihre Familien sich wohl fhlen im Kanton Schaffhausen, dass Sie erfolgreich sind und aktiv am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Diese Broschre soll Sie dabei untersttzen und Ihnen wichtige und ntzli-che Informationen zu Ihrer neuen Heimat liefern. Wir wnschen Ihnen einen guten Start an Ihrem neuen Lebensort, viele eindrckliche Begegnungen und spannende Erlebnisse.

  Im Namen des Regierungsrates heisse ich Sie herzlich willkommen im Kanton Schaffhausen.

  Ursula Hafner-Wipf, Regierungsrtin

 • R AznolikA vAJcARSkA

  uS tR oJStvo vAJcARSk evajcarskajemalazemljakojasesastojiodetirirazliitajezina podruja. U tim se podrujima govore etirislubena jezika:Njemaki, francuski, italijanski i retora-manski.Utimregijamaetenaiiimanjevienarazliitenaine ivota. vajcarska je nacija volje: Ona nije nitietnikinitijezininitireligioznojednacjelina.Dravna izgradnja vajcarske je federalna i rava se u tripolitika nivoa: Savez, kantoni i optine. Savezni ustavstavrapravniosnovniporedakireguliranajvanijanaelazajednikognaela.Onaopisujepodjeluzadatakaizmeusavezaikantonainadlenostiustanova.

  S A vEzSavezjevajcarskinazivzadravu.Drugiestoprimjen-jeni naziv za to je Savez vajcarskih kantona. Savez jesvudanadleangdjegajesavezniustavovlastio.Takonaprimjeruvaeimpravnimodredbamauvanjskojisigur-nosnoj politici ili kod carine i financijskom poslovanju.Zadaci koji nisu izriito u nadlenosti Saveza spadaju unadlenost sljedeeg nieg nivoa: onih odreenih kan-tona.

  6

  www.sem.admin.ch >Dokumentation >Publikationen: Savezna broura Dobro doli u vajcarskoj - Informacije za nove

  doseljenike. Prevedeno na vie jezika.

  www.ch.ch: vajcarska i njenje ustanove objanjavaju.

  www.swissworld.org: Informacije o vajcarskoj.

  kAntoniKantoni,estozvaniipozicije,subivedravekojesuse1848.godineujedinileuSavez.Svakikantonimavlastitiustav,vlastitiparlament,vladuihistoriju.

  optineKaotosusvikantonitakojeikantonSchaffhausenpo-djeljennaoptine.Okojednepetineoptinaimavlastitiparlament.Ovjdemoenarod samo kod vanihpitanjadirektno odluivati o fakultativnom ili obligatornom re-ferendumu. etiri petine Scchaffhausenskih optina sudirektno-demokratskiorganizovani.Odlukesetudonosena optinskim skuptinama. Optine vode po naloguSavezaikantonaregistarstanovnika.Osimtogaodluujuod kolstvu i socijalnom stanju, energetskoj opskrbi,izgradnjicestaiplaniranjumjestailioporezima.Obujamautonomije optina odreuje pojedinani kanton. Pritomeispadaistajakorazliito.

 • KrajolikokoSchaffhausenaleinarubuvajcarskogcen-tralnogdijelazemlje.Blagabrdaidolinespadajuukrajn-jeizlazeJureiukazujunapomicanjegleerazavrijemezadnjegledenogdoba.Slika krajolika je raznolika i prije impozantna uslijedRajne sa jedinstvenim rijenim krajolikom, velikimumskim podrujima, irokim oranicama i temeljitonjegovanimvinogradima.Povrina kantona iznosi 298 kvadratnih metara i ini0,7%cjelokupnogvajcarskogteritorija.Oko78.000sta-novnikaiveu26optinakantona,tojeoko1%ukupnevajcarske populacije. Schaffhausen spada time u naj-manjekantonevajcarske.

  S A m oStAln e RegiJeOnaj ko ivi u Schaffhausenu cijeni pregledne odnose,visokukvalitetuivota,lijepastambenanaselja,podrujazaoputanjeuneposrednojbliziniispredvratainatprosjenu kulturnu i sportsku ponudu. Kao najsje-vernijikantonvajcarskejeSchaffhausenveimdijelomopkruenNjemakom. 82% od 185 km dugih granicadotiunjemakusaveznupokrajinuBaden-Wrttemberg.1740kraninihkamenaopkruujukanton.Stogaustano-venjegujunarazliitimnovoimaotvoreniikonstruktivankontakt ne samo sa susjednim kantonima, nego i sanjemakimsusjedom.Kantonseravautriodvojenapodruja,kojisesvinala-zesjevernoodRajne.GlavnidioseproteeodzavijanjaRajnekodSchaffhausenaiNeuhausenadosjecanjaRajneuKlettgau,upograninopodrujeReiatvisinskognivoa.NaIstokusenalaziSteinerZipfelnaistekuUnterseeinajugozapaduuniedjelovekantonasaobaselaBuchbergiRdlingen.

  RegiJA SchAffhAuSen

  7

  www.sh.ch: Homepage kantona Schaffhausen. Informacije o upravi, vladi i parlamentu.

  www.sh.ch >Kurzportrait: Kratki portret o kantonu

  1 Bargen 2 Beggingen 3 Beringen 4 Buch

  5 Buchberg 6 Bttenhardt 7 Drflingen 8 Gchlingen 9 Hallau10 Hemishofen

  11 Lohn12 Lhningen13 Merishausen14 Neuhausen15 Neunkirch16 Oberhallau17 Ramsen18 Rdlingen19 Schaffhausen20 Schleitheim21 Siblingen22 SteinamRhein23 Stetten24 Thayngen25 Trasadingen26 Wilchingen

  1

  2

  34

  5

  6

  789

  10

  11

  12

  13

  14

  1617

  18

  19

  20

  21

  22

  2324

  2526

  15

  Rhein

  RAznolikA vAJcARSkA

 • h iS toRiJASadoseljenjemAlemanapostavljaseuranomsrednjemvijekudananjastrukturanaseljaregijeSchaffhausen.Iz7. stoljeasupoznatialemanskiostaci skoronacijelompodrujukantona.Najznamenitijanaselja senalazevezavrijemeRimljanakodSchleitheimaiSteinamRhein.Sa novim tisuljeem doivljava ekonomski ivot u dotada prije svega agrarno vane regije svoju veliku di-namiku.Najkasnijeu11.stoljeupostajevezasaRajnomznaajnija.PosuivanjepravakovanicaitrnicauSchaff-hausenuiSteinuamRheiniprijesvegavelikoirenjegra-daSchaffhausen svode senapoveane trgovakeaktiv-nosti.PrekidanjevanihvodenihputevauslijedupadanjaRajnekoristestanovniceSchaffhausenasaradovimapre-transportiranja i transportiranja za odgovrajue takse icarine. Sadobivanjemvladavinskihpravanadselimauokolinipoinjeizgradnjajakedravegrada.Schaffhausendolaziusrednjemvijekuestousukobsavelesilama.ZapotvrivanjeneovisnostistupaSchaffhau-sen1501.godineuSavezvajcarskihkantonaipreuzimaga, da bi osigurao sjeverne granice Saveza vajcarskihkantona,utospadaikmetstvomsagraenatvravaMu-not,kojajedanasobiljejegrada.

  De m ok RAtSk A izgRADnJADo kraja 18. stoljea vlada zastupnik gradskog staleanogranieno nad podanicima kraja. Sa pobunom uFrancuskoj revoluciji izbo