DMK Prirucnik 2014 Sazetak

download DMK Prirucnik 2014 Sazetak

If you can't read please download the document

 • date post

  19-Nov-2015
 • Category

  Documents

 • view

  9
 • download

  4

Embed Size (px)

description

DMK Prirucnik 2014 Sazetak

Transcript of DMK Prirucnik 2014 Sazetak

 • Destinacijske menaDment kompanije u okruenju Destinacijskog menaDmenta 1

  hrvatska turistika zajednica

  Destinacijske menaDment kompanije Dmkkljuna pitanja i oDgovori za uspjeno poslovanje i marketing u turizmu posebnih interesa

 • Destinacijske menaDment kompanije Dmkkljuna pitanja i oDgovori za uspjeno poslovanje i marketing u turizmu posebnih interesa

  naruitelj: hrvatska turistika zajednica

  urednici: dr. sc. sanda orak i eljko trezner, stru. spec. oec.

  zagreb, studeni 2014.

 • Destinacijske menaDment kompanije u okruenju Destinacijskog menaDmenta 54 Destinacijske menaDment kompanije u okruenju Destinacijskog menaDmenta

  naruitelj: Hrvatska turistika zajednica

  izvritelji projekta: Veleuilite VERN, Udruga hrvatskih putnikih agencija, Institut za turizam

  voditelj projekta: eljko Trezner, stru. spec. oec.

  urednici prirunika: dr. sc. Sanda orak i eljko Trezner, stru. spec. oec.

  suradnici na izradi prirunika: dr. sc. Sanda orak; eljko Trezner, stru. spec. oec.; dr. sc. Snjeana Borani ivoder; dr. sc. Ivo Kunst; dr. sc. Neven Ivandi; dr. sc. Diana Planti Tadi, dr. sc. Ivana ili; dr. sc. Tea Golja; dr. sc. Morena Paulii; mr. sc. Neda Teliman-Kouta i Dean Nieti, bacc. inf.

  lektura i korektura: Ivanica ebalj, prof.

  Fotografije: Aleksandar Gospi, Stipe Sura

  grafiko oblikovanje i prijelom: Parlov Una visual arts, Zagreb

  tisak: Tiskara Zelina d. d.

  zagreb, studeni 2014.

  izdava ne jami apsolutnu tonost ovdje objavljenih informacija i ne snosi odgovornost uslijed eventualne netonosti ili promjene tih informacija.

  cip zapis dostupan u raunalnome katalogu nacionalne i sveuiline knjinice u zagrebu pod brojem 892459.

 • Destinacijske menaDment kompanije u okruenju Destinacijskog menaDmenta 5

  sadraj

  DESTINAcIjSKE MENADMENT KoMPANIjE U oKRUENjU DESTINAcIjSKoG MENADMENTA 7

  1. to je destinacijska menadment kompanija? 8

  2. kako posluju destinacijske menadment kompanije? 8

  3. koje prednosti ostvaruju korisnici usluga destinacijskih menadment kompanija? 9

  4. to utjee na potranju za uslugama destinacijskih menadment kompanija? 10

  5. o kojim initeljima uspjeha poslovanja Dmk valja osobito voditi rauna? 11

  6. koji su uvjeti za osnivanje Dmk u hrvatskoj? 13

  7. zato je potrebno definirati elemente poslovnog modela Dmk? 13

  8. kako definirati osnovne elemente poslovnog modela Dmk? 14

  9. koji su glavni izazovi u razvoju Dmk u hrvatskoj i kako se s njima nositi? 23

  MARKETING SloENIH TURISTIKIH PRoIZVoDA U TURIZMU PoSEBNIH INTERESA 25

  1. to je sloeni turistiki proizvod i koja su njegova obiljeja? 26

  2. zbog ega je razvoj sloenih turistikih proizvoda vaan za turistiku destinaciju? 26

  3. koje su razine sloenih turistikih proizvoda? 27

  4. u kojim oblicima Dmk mogu razvijati svoje proizvode? 27

  5. koji su kljuni preduvjeti za razvoj sloenih turistikih proizvoda? 28

  6. o emu je potrebno voditi rauna kod kreiranja sloenih turistikih proizvoda? 30

  7. kako odrediti primjerenu cijenu sloenih turistikih proizvoda? 33

  8. koje initelje uzeti u obzir kod odreivanja cijene sloenih turistikih proizvoda? 34

  9. kako napraviti kalkulaciju cijene sloenih turistikih proizvoda? 36

  10. koji su instrumenti promocije na raspolaganju za promociju sloenih turistikih proizvoda? 42

  11. kako uinkovito promovirati proizvode Dmk? 43

  12. koji su uinkoviti oblici promocije Dmk putem interneta? 46

  13. koji su najvaniji kanali i oblici distribucije proizvoda Dmk? 49

  14. kako potaknuti prodaju kroz najvanije kanale distribucije Dmk? 51

  15. kako uspjeno distribuirati sloene turistike proizvode putem internetskih kanala? 52

 • Destinacijske menaDment kompanije u okruenju Destinacijskog menaDmenta 76 Destinacijske menaDment kompanije u okruenju Destinacijskog menaDmenta

 • Destinacijske menaDment kompanije u okruenju Destinacijskog menaDmenta 7

  DESTINAcIjSKE MENADMENT KoMPANIjE u okruenju Destinacijskog menaDmenta kontekst

  Destinacijski menadment je pojam koji se sve ee koristi u kontekstu suvremenog turizma i rastueg znaaja turistike destinacije kao cilja putovanja. zbog sloenosti turistikih proizvoda sve je zadae destinacijskog menadmenta potrebno paljivo planirati, organizirati, voditi i kontrolirati, uz vrlo visoku razinu brige o ljudskim resursima. uz aktivnosti destinacijskih menadment organizacija (Dmo) u koordinaciji i voenju razliitih subjekata turistikog sustava, uspjeni destinacijski menadment obuhvaa i aktivnosti destinacijskih menadment kompanija (Dmk) i to u razvoju sloenih turistikih proizvoda koji u sebi sadre dodatne razloge za dolazak turista, osobito u razdobljima niske potranje.

  istraivanja pokazuju da se potrebe suvremene turistike potranje stalno mijenjaju, a uvjetovane su tehnolokim, drutvenim i trinim imbenicima i trendovima. na sve veu konkurenciju i na sve zahtjevnije goste kreatori turistike ponude nastoje odgovoriti stvaranjem novih, inovativnih i zanimljivih turistikih proizvoda. kako bi oni bili uspjeni, svi aspekti ponude trebaju se prilagoditi zahtjevima novog kupca, pri emu temeljnu ulogu ima destinacija u kojoj se ta ponuda stvara i konzumira. zato je nuno uspostaviti kvalitetan destinacijski menadment koji se temelji na suradnji razliitih interesnih skupina u destinaciji iz javnog i iz privatnog sektora koje na razliit nain omoguuju i pridonose stvaranju zanimljivih turistikih doivljaja.

  nositelji destinacijskog menadmenta su destinacijske menadment organizacije koje kroz svoje aktivnosti stvaraju temeljne pretpostavke za kvalitetu proizvoda dok destinacijske menadment kompanije oblikuju te proizvode i u konkretnim oblicima nude tritu. pri tome je vano poznavati suvremena kretanja, prepoznati mogunosti i odgovarati na zahtjeve turista na nain da se osigura kvaliteta i opipljivih (smjetaj, ugostiteljstvo, sadraji i sl.) kao i neopipljivih (ambijent, ureenje, ugoaj u destinaciji) elementa koji ine taj proizvod/doivljaj uspjenim.

 • Destinacijske menaDment kompanije u okruenju Destinacijskog menaDmenta 98 Destinacijske menaDment kompanije u okruenju Destinacijskog menaDmenta

  1. to je Destinacijska menaDment kompanija?

  association of Destination management executives (aDme) kao udruga osoba na rukovodeim poloajima u destinacijskim menadment kompanijama definirala je destinacijsku menadment kompaniju kao profesionalno usluno poduzee koje raspolae opsenim znanjem o (geografskom) podruju u kojem posluje, strunou i drugim sredstvima, specijalizirano za osmiljavanje i provedbu dogaanja, aktivnosti, tura, prijevoza i programsku logistiku1. Danas se sve ee koriste pojednostavljene definicije koje opisuju destinacijsku menadment kompaniju kao lokalno poduzee koje preuzima organizaciju aranmana za ture, skupove, prijevoz i druge usluge za grupe s polazitem izvan turistike destinacije2. tako e destinacijske menadment kompanije djelovati kao lokalni partneri outbound turoperatorima, turistikim agencijama i organizatorima skupova i dogaanja3, ali i samostalno djelovati u organizaciji i prodaji sloenih turistikih proizvoda izleta, paket-aranmana, dogaanja, manifestacija, strunih skupova i to kao inbound turoperatori4.

  ukratko, destinacijska menadment kompanija je poduzee koje koristi svoje opseno poznavanje lokalnih turistikih resursa, posjeduje struno osoblje i ima dostupne druge potrebne resurse za osmiljavanje i realizaciju usluga vezanih uz putovanje, boravak i razliite aktivnosti u turistikoj destinaciji5.

  2. kako posluju Destinacijske menaDment kompanije?

  Destinacijske menadment kompanije najee posluju u svoje ime i nude veinom sloene turistike proizvode (izlete, pakete, dogaanja, skupove) ili svoju strunu uslugu osmiljavanja i menadmenta, za razliku od drugih receptivnih agencija koje u turistikoj destinaciji posluju u ime naruitelja usluga i najee nude jednostavne turistike proizvode i/ili usluge posredovanja. stoga je u skladu s trenutno vaeim propisima u hrvatskoj svaka destinacijska menadment kompanija zapravo turistika agencija. Drugim rijeima, destinacijske menadment kompanije su receptivne turistike agencije koje primjenjuju neto drugaije strategije razvoja

  1 aDmei. What is a DMC? preuzeto s: http://www.adme.org/dmc/what-is-a-dmc.asp (5.9.2013.)2 travel industry Dictionary: Define Destination Management Company preuzeto s: http://www.travel-industry-dictionary.com/destination-management-company.html (5.9.2013.)3 mitchell, g. (2007). prirunik za tvrtke za upravljanje destinacijom (skripta za seminar). zagreb: usai D.4 trezner, . (2008). receptivna turistika agencija kao destinacijska menadment kompanija (destination management company) Dmc, u: m. stani (ur.), Destinacijske menadment kompanije, prirunik za razumijevanje poslovanja i uspjeni marketing (str. 49-62). zagreb: uhpa.5 ibid. 4

  Dmk je poduzee koje koristi svoje opseno poznavanje lokalnih turistikih resursa, posjeduje struno osoblje i ima dostupne druge potrebne resurse za osmiljavanje i realizaciju usluga vezanih uz putovanje, boravak i razliite aktivnosti u turistikoj destinaciji

 • Destinacijske menaDment kompanije u okruenju Destinacijskog menaDmenta 9

  proizvoda, marketinga i prodaje. razlog tome su ne samo promjene nastale na turistikom tritu, nego i nain na koji su se destinacijske menadment kompanije razvile, servisirajui najprije poslovni, a tek kasnije dokoliarski dio turistikog trita.

  za razliku od ground operatora koji su prije svega posrednici, destinacijske menadment kompanije veinu prihoda ostvaruju od organiziranja sloenih turistikih proizvoda. osim toga, kako nastupaju u svoje ime, destinacijske menadment kompanije samostalno ostvaruju iri opseg fun