Direkt 2010

8
direkt Egyenes út a középszintu˝ érettségiig! Középiskolai tankönyvcsalád Európa legdinamikusabban fejlődő és terjedő német tankönyvcsaládja!

description

Középiskolai tankönyvcsalád német tankönyvcsaládja! Európa legdinamikusabbanfejlődőésterjedő Egyenes út a középszintu˝ érettségiig! Kedves KollégáNK! munkafüzet + audio CD (felada- tok hanganyaga) tanári kézikönyv + audio CD (tesztek hanganyaga) Kóczián Nóra szerkesztő tankönyv + audio CD Üdvözlettel:

Transcript of Direkt 2010

Page 1: Direkt 2010

direktEgyenes út a középszintu érettségiig!

Középiskolai tankönyvcsalád

Európa legdinamikusabban fejlődő és terjedő német tankönyvcsaládja!

Page 2: Direkt 2010

direkt

Kedves KollégáNK!

Az iskolai nyelvoktatás célja, hogy a tanulóknak használható nyelvtudást biztosítsunk, azaz képessé tegyük őket arra, hogy bármely szituációnak megfelelően használják az idegen nyelvet. A használható nyelvtudás kialakítása azonban a hagyományos, a nyelv rendszerét leíró tankönyvekkel nem sikerülhet, ehhez modern tananyagokra van szükség. Olyanokra, amelyek lehetővé teszik, hogy a tanulók életszerű cselekvések során, kommunika-tív feladatok végrehajtása közben sajátítsák el az idegen nyelvet.

Ilyen modern szemléletű, a kommunikatív kompetencia fejlesz-tésén alapuló középiskolai német tankönyvcsalád a direkt.

A teljes tankönyvcsalád 3 kötetből és egy érettségi feladatgyűjte-ményből áll. A heti 3 vagy több órában tanuló, kezdő nyelvtanu-lókat sikeresen eljuttatja a középszintű érettségiig.

Az Európa számos országában és nagy számban sikeresen hasz-nált tankönyv Magyarországon egyedülálló. Újdonsága, hogy az érettségire való felkészülés nem csak a nyelvtanulási folyamat végén történik. Már az első leckétől kezdve ennek a célnak meg-felelően haladnak a tanulók, így külön erőfeszítés nélkül jutnak el a középszintű érettségiig.

Jó szívvel ajánlom Önöknek új tankönyvcsaládunkat. Próbálják ki, meglátják, olyan, mintha direkt az Önök csoportjának készült volna!

Üdvözlettel:

Kóczián Nóraszerkesztő

tankönyv + audio CD

munkafüzet + audio CD (felada-tok hanganyaga)

tanári kézikönyv + audio CD (tesztek hanganyaga)

direkt 1 P P P

direkt 2 P P P

direkt 3 P P P

Érettségi felkészítő feladatgyűjtemény P

Irodalmi szöveggyűjtemény P

Page 3: Direkt 2010

direkt

A direKt tANKöNyvcsAlád

Direkt 1

Direkt 2

Direkt 3

tankönyv

+audio CD +audio CD +audio CD

munkafüzet tanári kézikönyv

tankönyv

+audio CD +audio CD +audio CD

+audio CD +audio CD

munkafüzet tanári kézikönyv

tankönyv

+audio CD

munkafüzet tanári kézikönyv

Érettségi felkészítő feladatgyűjtemény Irodalmi szöveggyűjtemény

Page 4: Direkt 2010

direkt

A három kötetes tankönyvcsalád fiatal, kezdő nyelvtanulóknak szól, akik a németet második idegen nyelvként tanulják. Minden kötetnek része a tankönyv, a munkafüzet, a hanganyag és a tanári kézikönyv.

A direkt tankönyvcsalád állandó elemei:1. A hosszú távú tanulási cél: a középszintű érettségi

A direkt három kötete eljuttatja a tanulókat a közép-szintű érettségi vizsga, azaz a Közös Európai Referen-ciakeret A2-B1-es szintjére.

2. Készségorientált nyelvtanulás A direkt kommunikatív szemléletű: a négy alapkész-séget autentikus szövegekkel, integráltan és kiegyen-súlyozottan fejleszti.

3. A tanulási folyamat tervezése és az önértékelés A magyar nyelvű portfolió-oldalakon a tanulók értékelik saját teljesítményüket és ennek fényében módosítanak további tanulási tervükön.

4. A nyelvi ismeretek összegzése A direkt a nyelvi szerkezetek elsajátítását következe-tesen készségorientált feladatokkal biztosítja.

5. Az anyanyelv célirányos alkalmazása A direktben az anyanyelv munkanyelv.

A tankönyv 10 leckéből áll. Minden lecke az élet más-más területét mutatja be, mindegyik három alfejezetből áll, amelyek érdekes, a tanulókat aktivizáló szövegeket és feladatokat tartal-maznak. A tankönyv témái a mai fiatalságot érdeklő kérdéseket és problémákat tükrözik. A fejezeteket illusztráló gra-fikák és az egyes nyelvi készségeket fejlesztő érdekes feladatok is motiválják a tanulókat a német nyelv elsajá-títására.

áltAláNos jellemzőK/tANKöNyv

A tankönyv alapkoncepció-jának megfelelően a leckéket végigkísérik a német nyelvi érettségi elemei: minden ötödik lecke után található egy mini-készségtréning, amelynek segítségével felmérhető, hogy mennyit fejlődtek a tanulók.

Minden lecke egy bevezető oldallal kezdődik. Innen megtudhatják, hogy miről fognak tanulni ebben a lec-kében, és hogy mit tudnak ebből majd hasznosítani az érettségin.

Page 5: Direkt 2010

tANKöNyv

direkt

WOR TLISTEN ZU DEN LEK TIONEN

115

1L E K T I O N

also tehát alt idős; Wie alt bist du? Hány éves vagy?

das Alter, - életkor auch szintén Auf Wiedersehen! Viszontlátásra!

beste die beste Freundin legjobb barátnő

bis -ig; Bis zum nächsten Mal! a következő

alkalomig, itt: Viszlát (a következő találkozásig)! du tedie E-Mail, -s e-mail Englisch angol nyelv

er ő (hímnem) falsch rosszulder Fan, -s rajongódie Flöte, -n fuvola, Flöte spielen fuvolázni

der Freund, -e barátdie Freundin, -nen barátnőder Fußball, – e focider Fußballfanatiker, - focirajongó

der Fußballspieler, - focista gehen menni; zur Schule gehen suliba menni

gern örömmel Grüß dich! üdvözöllek Hallo! helló, szia (köszöntéskor)

das Handy, -s mobiltelefon heißen hívnak hier ittdas Hobby, -s hobbi, érdeklődés

ich én in -ban, -bendas Internet internet ja igendas Jahr, -e évdie Kapelle, -n zenei együttesder Kontakt, -e kapcsolatdie Lehrerin, -nen tanárnő liegen feküdni mach’s gut minden jót!

möcht- ich möchte szeretném mögen szeret; er mag ő szeret

der Monat, -e hónapdie Musik zenedie Musiklehrerin, -nen zenetanárnő

die Nähe közel; in der Nähe von (vminek a) közelébender Name, -n vezetéknév

natürlich természetesen, persze

oder vagydas Orchester, - zenekardie Reiseleiterin, -nen idegenvezető(nő)

reisen utazni richtig helyesen schicken küldenidie Schule, -n iskola sein lenni

sie ő (nőnem)die SMS, - smsdas Spiel, -e játék spielen játszani surfen szörfölni; im Internet surfen interneten

szörfölni Tag! Jó napot!der Traumberuf, -e álomszakma Tschüs! Szia! (elköszönéskor) und ésder Vorname, -n keresztnév

weit weg messze wer? ki? werden válni vmivé, itt: lenni wie? hogyan? wo? hol? wohnen laknider Wohnort, -e lakóhely

die Zahl, -en szám

2L E K T I O N

aber mégis, dedas Abitur, -e érettségi; Abitur machen érettségizni

allein egyedül Amerika Amerikader Amerikaner, - amerikaidie Amerikanerin, -nen amerikai nő

Arabisch arab nyelv arbeiten dolgozni bekannt ismertder Beruf, -e szakma besonders különösen

besuchen látogatni, járni; Kurse besuchen

tanfolyamra járni deshalb ezért Deutsch német nyelv

der Deutsche, -n német férfidie Deutsche, -n német nőder Deutschkurs, -e német nyelvtanfolyam

Deutschland Németország dort ott drehen forgatni; Filme drehen filmet forgatni

ein wenig egy kicsit England Angliader Engländer, - angol férfi

die Engländerin, -nen angol nő fliegen repülni Frankreich Franciaország

der Franzose, -n francia férfidie Französin, -nen francia nő Französisch francia nyelv geben adnider Grieche, -n görög férfi

das Griechenland Görögországdie Griechin, -nen görög nő Griechisch görög nyelv gut jó

h u n d e r t f ü n f z e h nDirekt1tankönyv .indb 115

2010.04.12. 13:40:39

1

14 v i e r z e h n

1 L E K T I O NB l i t z G r a m m a t i k

I. A gyenge igék ragozása: jelen idő, egyes szám

wohnen spielen heißenich wohn-e spiel-e heiß-edu wohn-st spiel-st heiß-ter, sie, es wohn-t spiel-t heiß-tJegyezd meg!A németben az igéket személy és szám szerint ragozzuk, vagyis a szótőhöz (pl. wohn-, spiel-, heiß-) az adott személynek megfelelő végződést illesztjük.Ich wohne in München.

Wie heißt du?Sie reist gern.

Figyelj!A heißen ige egyes szám 1. és 3. személyű alakjai meg-egyeznek.

II. A sein ige ragozása: jelen idő, egyes számsein

ich bindu bister, sie, es ist

Figyelj!A sein (lenni, létezni) ige ragozása rendhagyó, ezért az alakjait meg kell jegyezned.

III. A személyes névmás: egyes szám, alanyesetich én er ő (hímnem)du te sie ő (nőnem)

es ő (semlegesnem)Jegyezd meg!A magyar nyelvtől eltérően egyes szám 3. személyben németül három alak létezik: er (ő: hímnem), sie (ő: nőnem), es (ő: semlegesnem).

Was machst du gern? – Mit szeretsz csinálni ? (te)Ich spiele sehr gern Fußball. – Focizni nagyon szeretek. (én)Sie wohnt nicht mehr da. – Már nem ott lakik. (ő)A mondatok német megfelelőiben tehát szerepelniük kell az ich, du, er, sie, es személyes névmásoknak.IV. A kijelentő mondat szórendjeI II IIIIch heiße Florian.Lukas wohnt in München.Er ist 15 Jahre alt.

Jegyezd meg!A mondat szórendje a németben nem olyan kötetlen, mint a magyar nyelvben. A kijelentő mondatban a ragozott ige mindig a második helyen található.

Amikor a mondat első helyén az alany áll – a szórendet egyenes szórendnek nevezzük.V. A kérdő mondat

a. Az eldöntendő kérdésI II IIIHeißt du Julia? Ja, ich heiße ...Wohnt Lukas in München? Nein, er wohnt in ...Jegyezd meg!Az eldöntendő kérdésre „igen” vagy „nem” válasz ad-ható. Németül az eldöntendő kérdésben a ragozott ige az első, az alany a második helyre kerül. (Az ilyen kérdő mondatok a magyar nyelvben is az igével kezdődnek.)b. A kiegészítendő kérdés

I II IIIWer bist du?Wie heißt du?

Jegyezd meg!A kiegészítendő (vagy kérdőszavas) kérdés egy részlet iránt érdeklődik, ezzel az információval lehet megválaszolni. Az első helyen a kérdőszó (pl. a wer?, wie?) áll, a második helyre pedig a ragozott ige kerül.VI. A wo? kérdő névmás / az in elöljárószóWo wohnst du? Ich wohne in Ungarn.Wo wohnt Julia? Sie wohnt in Freising.

Wo liegt Freising? Freising liegt in Süddeutschland, in der Nähe von München.Jegyezd meg!Amennyiben a wo? (hol?) kérdő névmással feltett kérdésre országnévvel, városnévvel vagy régió megnevezésével válaszolunk, akkor a megnevezés elé az in (-ban, -ben) elöljárószó kerül.

VII. A möchte alak

möchte-ich möchte Ich möchte Musiklehrerin werden.du möchtest Du möchtest Informatiker werden.er, sie, es möchte Lukas möchte Fußballspieler werden.Jegyezd meg!A möchte (szeretném, szeretné) a mögen ige feltételes módú alakja. A mondatban leggyakrabban egy másik igével együtt szerepel. Ez a másik ige a mondat végén található főnévi igenévi formában.

Figyelj!Az egyes szám 2. és 3. személyű alakok megegyeznek.

Direkt1tankönyv .indb 14

2010.04.12. 13:34:00

A leckéket nyelvtani össze-foglaló (Blitz-Grammatik) zárja. Ez a rész a leckében felmerülő új nyelvi szerkeze-teket mutatja be a tanu-lóknak magyarul, könnyen áttekinthető, könnyen emészthető formában.

A tankönyv végén találha-tó német-magyar szósze-det leckénkénti bontásban tartalmazza az előforduló új szavakat, kifejezéseket.

Az egyes leckék utol-só feladata mindig a kiejtés tökéletesítésére koncentrál. A fonetika gyakorlatokat a tanulók a munkafüzethez tartozó CD segítségével önállóan is elvégezhetik.

Minden leckében külön keretben találhatók az ABI-feladatok, így a tanulók már az első leckétől kezdve megismerik az érettségi vizsgára jellemző írásbeli és szóbeli feladattípusokat.

A feladatok melletti grafikus jelek segítségével a tanulók könnyen megtalálják a mun-kafüzet kapcsolódó gyakorlatait.

É R E T T S É G I P O R T F Ó L I Ó

58

Amint már bizonyára észrevetted, a direkt az első németórától kezdve nagy hangsúlyt helyez arra, hogy a sikeres

érettségi vizsgához szükséges nyelvi és kommunikatív készségeket megszerezd. A portfólió segít abban, hogy időről

időre fel tudd mérni, hol tartasz a készségek elsajátításában.

Az érettségi tréning feladatainak elvégzése után jelöld be a táblázatban, hogy saját meglátásod szerint milyen

eredménnyel dolgoztál! Időnként tanárod is jelzi majd, szerinte hogy sikerült az adott feladatot megoldanod. Gondold

végig, mi az, amit már jól meg tudsz oldani németül (+), és mi az, ami még gyakorlást igényel (–)! Készíts rendszeresen

munkatervet, hogy miben szeretnél a továbbiakban fejlődni!

Sok sikert!

a c h t u n d f ü n f z i g

Megértem a hallott szöveg kulcsfontosságú

szavait.

Ki tudom szűrni a hallott szövegből a

legalapvetőbb adatokat.

Egyszerű kifejezéseket használva tudok írni a velem,

ill. környezetemmel kapcsolatos témákról.

Tudok egyszerű mondatokból álló rövid, összefüggő

szöveget írni.

Képes vagyok írásban használni néhány egyszerű

szerkezetet és helyesírási szabályt úgy, hogy

érthető legyen a mondandóm.

Képes vagyok egyszerű, begyakorolt nyelvi esz-

közökkel röviden nyilatkozni saját magamról és

környezetemről.

Képes vagyok egyszerű, begyakorolt beszélgetések-

ben részt venni.

Érthetően tudok beszélni egy egyszerű, hétköznapi

helyzetben.

Felismerem az alapvető szavakat és nyelvtani

szerkezeteket a mondatban, ill. szövegben.

Ki tudom egészíteni a szavakat, ill. nyelvtani

szerkezeteket egy mondatban vagy egy szövegben.

Helyesen képezem a szavakat, ill. nyelvtani

szerkezeteket a mondatban vagy szövegben.

Megértem a hallott szöveg lényegét.

Képes vagyok a hallott szöveg témáját felismerni.

Követni tudom az olvasott szövegben az

eseménysorokat.

Képes vagyok az olvasott szöveg lényegét (a szöveg

célját) megérteni.

Készségek Oldal/FeladatSzerintem Tanárom szerint Dátum

Megértem az olvasott szöveg kulcsinformációit.

+ 0 – + 0 –

Direkt1tankönyv .indb 58

2010.04.12. 13:37:08

Az érettségi portfólió kitöltésével a tanulók nyomon követhetik, hol tartanak a si-keres érettségi vizsgához szük-séges nyelvi és kommunikatív készségek elsajátításában. A kitöltött portfolió informálja őket aktuális tudásszintjükről.

Page 6: Direkt 2010

direkt

muNKAfüzet

MunkafüzetSzervesen egészíti ki a tankönyvet, a tananyag hosszú távú koncepciójának megfelelően rengeteg lehetőséget nyújtva az önálló gyakorlásra.

A tanulók a munkafüzet feladataiban is rendszeresen módjuk van olvasott és hallott szövegek feldolgozásá-ra. Az autentikus szövegek megértését kis egységekre bontva gyakorolhatják, az így szerzett készséget a tan-könyv (ABI)Fertigkeitstraining részében aztán komplex módon tudják alkalmazni.

Visszatérő elem a munkafüzetben a nyelvi szerkezetek gyakorlása. A nyelvtan mindig kontextusban jelenik meg: a feladatok szorosan kapcsolódnak a tankönyv adott témájához. A tanulók így a nyelvtani feladatok megoldásánál is mindig egy tartalmi egységen belül gondolkodnak, nem csak formai elemeket kombinálnak.

Sy lvia und Mi cha el erzählen. Hast du auch Hau stie re? Erzähle.

Sylvia és Michael mesélnek. Neked is van háziállatod? Mesélj!

H Ö R E N C D 2 • 13

17

H Ö R E N C D 2 • 14

18

Zwei In te rviews. Hör zu und ergänze. Hallgasd meg az interjúkat, és egészítsd ki!

Na me: ______________ Na me: ________________

Al ter: _______________ Al ter: _________________

Woh nort: ____________ Woh nort: ______________

Ge schwi ster: __________ Ge schwi ster: ____________

4 L E K T I O N

dreißig30

Hör zu und fin de he raus, wer we lches Hau stier hat. Bil de dann Sätze.

Hallgasd meg, és állapítsd meg, kinek milyen háziállata van! Alkoss mondatokat!

Se ba stian Ka tze Ven to

Ma rion Hund Bet ti na

Pe tra Schildkröte Mol li

Pa trick Pferd Tit ti

Su si Ka na rie nvo gel Rex

Se ba stian hat einen Hund. Er heißt Rex.

19

Ich heiße Michael. Ich bin 14. Zu Hause habe ich ein

Kaninchen. Es heißt Tasso. Es ist noch klein, erst vier Monate

alt. Ich spiele jeden Tag mit ihm. Tasso ist sehr lustig.

Ich bin die Sylvia. Ich bin 12. Ich habe eine Schildkröte. Sie heißt Naxy. Sie ist drei Jahre alt. Ich spiele jeden Tag mit

ihr. Sie ist wirklich sehr süß!

Also, ich habe ..................... ......................................... ......................................... .........................................

Direkt 1 munkafüzet.indb 302008.07.02. 19:59:45

4L E K T I O N

einunddreißig 31

20 einen, eine oder ein? Ergänze. Egészítsd ki!

1. Ich ha be ..................... Hund.

2. Hast du ..................... Kat ze?

3. Pe ter hat ..................... Ka na rie nvo gel und ..................... Ka nin chen.

4. Papa, ich möchte so gern ..................... Pferd ha ben.

5. Möchtest du ..................... Gold fisch oder ..................... Schildkröte ha ben?

21 An twor te wie im Be ispiel. Válaszolj a példa szerint!

Hast du einen Hund? ...........................................................................................

Hast du eine Schildkröte? ...........................................................................................

Hast du einen Ham ster? ...........................................................................................

Hast du einen Gold fisch? ...........................................................................................

Hast du ein Pferd? ...........................................................................................

Hast du einen Ka na rie nvo gel? ...........................................................................................

Hast du eine Kat ze? ...........................................................................................

Hast du ein Ka nin chen? ...........................................................................................

Stel l die Fra ge. Kérdezz!

1. ............................................................................................? Ne in, er heißt Mar tin.

2. ............................................................................................? Das ist me ine Tan te.

3. ............................................................................................? Sie heißt Re gi na.

4. ............................................................................................? Ja, einen Bru der.

5. ............................................................................................? Ja, das ist me in On kel.

6. ............................................................................................? Ja, ich mag Hau stie re.

7. ............................................................................................? Ja, einen kle inen Hund.

8. ............................................................................................? Er heißt Black.

22

Sa g es auf Deutsch.Mondd németül!

1. Kérdezd meg a társad édesapjának nevét!

2. Mutasd be a szüleidet!

3. Kérdezd meg a barátnődet, hány éves a lánytestvére!

4. Kérdezd meg Asbrand urat, hogy Sebastian apja-e!

5. Kérdezd meg a barátnődet, van-e testvére!

6. Mondd el, hogy a barátnőd egyke!

7. Mesélj az állataidról!

23

Einen Hund? Ich ha be vie le Hun de!

Direkt 1 munkafüzet.indb 312008.07.02. 19:59:46

zweiunddreiß ig32

14 L E K T I O N

1 � Was ist das? Ordne zu.

Ein Unfall

32

das Werbeplakat � die Bank � der Baum � der Krankenwagen � die Telefonzelledas Warnschild � der Hund � der Sanitäter � die Polizistin � der Radfahrer � der Radweg

die Tankstelle � der Helikopter � die Trage � das Polizeiauto

die Bank 1. ........................................................... 2. ........................................................... 3. ........................................................... 4. ........................................................... 5. ........................................................... 6. ........................................................... 7. ........................................................... 8. ...........................................................

9. ........................................................... 10. ........................................................... 11. ........................................................... 12. ........................................................... 13. ........................................................... 14. ........................................................... 15. ...........................................................

1

5

9

13

2

6

10

14

3

7

11

4

8

12

15

Komplett D2 munkafüzet .indb 32

2009.08.28. 10:34:51

2

3 � Was passt wohin? Ordne zu.

14L E K T I O N

dreiunddreiß ig 33

� Ein Verb, ein Satz. Übersetze die Verben, ergänze ihre Partizipformen und schreibe

Bespielsätze auf.

� Wo steht / liegt / sitzt Klaus? Schreibe Sätze.

Infinitiv Bedeutung Partizip Im Buch stehtfahren ist gefahren Das Auto ist zu schnell gefahren.sehen

bremsen regnen geraten überfahren rasen

bemerken anrufen ankommen rausholen legen

sperren

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

in � auf � hinter � unter � an � vor � neben � über � zwischen

Komplett D2 munkafüzet .indb 33

2009.08.28. 10:34:51

1

vier z ig40

T E S T 1

� Welches Wort (A, B oder C) passt in die Lücken? Ergänze die E-Mail.

Melyik szó (A, B vagy C) illik az üresen hagyott helyekre? Egészítsd ki az e-mailt!

Wie weit bist du jetzt?

Hallo!

Ich (1) ................. Ivett und (2) ................. (

3) ................. Ungarn.

Ich wohne (4) ................. Szolnok.

Zu Hause (5) ................. wir vier Personen: (6) ................. E

ltern,

(7) ................. Zoltán und ich.

Ich (8) ................. 16 Jahre alt und (9) ................. e

in neusprachliches

Gymnasium.

Ich mag (10) ................. sehr.

Im Sommer (11) ................. ich einen Sprachkurs in (12) .................

besuchen.

In meiner Freizeit (13) ................. ich Tennis. Ja, ich (14) .................

Tennis!

Punktzahl

............../7

A

B C

(1) heißen heißt

heiße

(2) kommt komme

kommen

(3) aus in

bei

(4) in von

aus

(5) seid ist

sind

(6) mein meine

deine

(7) mein Bruder meinem Bruder meinen Bruder

(8) ist bist

bin

(9) besucht besuchst

besuche

(10) Deutsche Deutsch Deutscher

(11) möchten möchte möchtest

(12) Deutschland Deutsch Deutsche

(13) spielen spielt

spiele

(14) mag magst

mögt

Direkt 1 munkafüzet.indb 40

2008.07.02. 19:59:50

� Welches Wort passt in welche Lücke?

Melyik szó melyik üres helyre illik? Vigyázz! Két szó egyik helyre sem illik.

Liebe Marion,

ich (1) .......... sehr nervös. Ich schreibe morgen (2) .......... Klassenarbeit in Mathe und ich (3)

.......... panische Angst! Ich lerne jeden Nachmittag zwei (4) ...................... . Aber (5) ..........

passiert, wenn ich wieder eine Fünf (6) ..................... ?

Ich (7) ................ Mathe so langweilig, so uninteressant. Englisch (8) .......... ich dagegen sehr!

Ich bin (9) .......... gut in Englisch. Ja, Englisch ist mein (10) ....................................... .

Im August fahre ich nach England und besuche (11) ............... Englischkurs (12) ............... Brighton.

Liebe Grüße

Rita

T E S T 1

einundvier z ig 41

2

Punktzahl

.............../8

� Übersetze.

Fordítsd le!3

Stunden � Uhren � bin � eine � habe � hat � bekomme � finde

mag � Lieblingsfach � einen � in � sehr � was

Erste Kontakte

1. Szia! Zoltán vagyok. És téged hogy hívnak? ......................................................................

......................

2. Honnan való vagy? ...................................

.........................................................

3. Szeretek internetezni és e-maileket írni. ...................................

.........................................................

Leute

4. Beszél Ön spanyolul? ...................................

.........................................................

5. A barátnőm francia. ...................................

.........................................................

6. Milyen nyelveket beszélnek Svájcban? ...................................

.........................................................

Schule

7. Jársz számítógépes tanfolyamra? ...................................

.........................................................

8. Miller asszony, Ön milyen tantárgyat tanít? ......................................................................

......................

9. A kedvenc tantárgyaim a földrajz és a történelem. ......................................................................

......................

Familie

10. Milyen nagy a családod? ...................................

.........................................................

11. A barátom egyke. ...................................

.........................................................

12. Vannak háziállataid? ...................................

.........................................................

Mein Haus, meine Wohnung

13. Egy kétszobás lakásban lakom a központban. ......................................................................

......................

14. Hány szobás a lakásotok/házatok? ...................................

.........................................................

15. Nincsen külön szobám, együtt lakom a

lánytestvéremmel. ...................................

.........................................................

16. Van internetes kapcsolattal rendelkező

számítógépem. ...................................

.........................................................

Punktzahl

.............../6

Direkt 1 munkafüzet.indb 41

2008.07.02. 19:59:51

A munkafüzetben a tan-könyv feladataihoz kapcso-lódó gyakorló feladatok vannak. A tanulók a CD-melléklet segítségével a munkafüzet hallott szöveg értését fejlesztő feladatait, otthon is megoldhatják.

A munkafüzet tartalmazza a szókincsfejlesztő- és a nyelvtani gyakorlatokat is, amelyek segítségével a tanulók könnyedén begyakorolhatják az adott téma kifejezéseit és nyelvi szerkezeteit.

Az öt leckénként előfordu-ló Wie weit bist du jetzt? részben a tanulók önállóan ellenőrizhetik, mennyire sikerült a leckék anyagát elsajátítaniuk.

12 L E K T I O N

zweiundzwanzig22

� Mein Alltag ... Schreibe im Perfekt.

Ich komme nach Hause zurück. Niemand ist da. Ich schalte den Fernseher ein und sehe fern. Dann rufe ich

meine Freundin Karin an: Wir sprechen lange am Telefon. Dann habe ich Hunger, gehe in die Küche, mache

den Kühlschrank auf und nehme etwas zum Essen. Um 17 Uhr kommt meine Mutter von der Arbeit zurück. Sie

kontrolliert meine Hausaufgaben und fragt mich in Geschichte ab. Ich antworte auf alle Fragen. Dann bereitet

meine Mutter das Abendessen vor. Nach dem Essen gehe ich in die Musikschule und bleibe dort bis 22 Uhr.

23

24

� Sage es auf Deutsch. 25

� Wann, wo, wer ...? Ergänze die Fragen und antworte.

1. Wann ............. die Zwillingstürme des WTC ................................................................... ?

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Wer ............. die Fußball-WM 2006 ................................................................................. ?

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Wo ............. die Flutkatastrophe viele Schäden ............................................................... ?

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Wann ............. Prinzessin Diana ...................................................................................... ?

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Wer ............. die Göttliche Komödie ............................................................................... ?

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Wohin ............. die Klasse 2A im Mai 2008 ..................................................................... ?

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Wo …………… du im Sommer 2008 .............................................................................. ?

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Was ............. du gestern .................................................................................................. ?

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Warum ............. du so spät ............................................................................................. ?

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kérdezd meg az ismerősödet, hogy:mikor utazott el az osztályával Németországba,ki nyerte meg a legutóbbi futball világbajnokságot,beszélt-e az iskola igazgatójával,mit csinált egész nap,mi történt 2001. szeptember 11-én New York-ban!

Mondd el az ismerősödnek, hogy:Angliában voltál egy nyelvtanfolyamon,a születésnapodat a barátaiddal ünnepelted meg,tegnap egész nap otthon voltál, és tévét néztél,a barátod házibulit rendezett, és téged is meghívott!

Komplett D2 munkafüzet .indb 22

2009.08.28. 10:34:49

Közvetítő feladatok minden lecke végén és a tesztekben is. A fordítási feladatok azokat a nyelvi elemeket gyakoroltatják, amelyeket a tanuló majd a valós élethelyzetekben használni tud.

Page 7: Direkt 2010

direkt

Tanári kézikönyvA tanári kézikönyv hatékonyan támogatja a tanárok munkáját, benne a tanárok rengeteg segítséget találnak munkájuk megfelelő tervezéséhez, kivitelezéséhez és értékeléséhez. A tanári kézikönyv online letölthető a www.klett.hu honlapról!

tANári KéziKöNyv/Kiegészítő ANyAgoK

HanganyagA direkt tankönyvcsalád mindhárom részéhez 3-3 audio-CD tartozik. A CD-k számozása folyamatos.

• a tankönyvek hallott szöveg értését fejlesztő fel-adatainak hanganyaga

• a munkafüzetek melléklete, a munkafüzetek hallott szöveg értését fejlesztő feladatainak hanganyagá-val és a tankönyvek fonetikai gyakorlataival

• a tanári kézikönyvek melléklete, az összefoglaló tesztek hallott szöveg értését fejlesztő feladatainak hanganyagával

Érettségi feladatgyűjtemény (Repetitorium)

10

DS

ZE

RT

AN

I

ÚT

MU

TA

Szituáció

Lukas, Julis, Sarah, Florian bemutatkoznak.

Nyelvtan

a sein, wohnen, heißen, spielen igék jelen idejű (Präsens)

ragozása egyes számban

a személyes névmások alakja egyes szám alanyesetben

egyszerű kifejezésekből alkotott egyenes szórendű mon-

datok

kérdő mondatok: eldöntendő kérdések és kérdőszavak

a Wer? kérdőszó

a Wo? kérdőszó és az in elöljáró szó

möchte- alakok

számok 1-től 20-ig

1. rész (Kursbuch 1-4. feladat)

1. A fényképek közös nézegetése során a tanulók a

tanárral együtt írják le a bemutatott helyzetet. A

tanár az osztály köszöntésekor, az osztállyal való

ismerkedés során bevezetheti az Ich heiße …. Wie

heißt du? bemutatkozó szerkezeteket. A diákok

a hangfelvételt először csukott könyv mellett

hallgatják meg; ennek köszönhetően könnyebben

felismerik majd a korábban már hallott fordulatokat.

A tanár megemlíti az alábbi kifejezésformákat is:

Grüß Dich! Ich bin …. Wer bist du?

A hangfelvétel második meghallgatásakor a ta-

nulók a könyvből hangosan olvassák a szöveget.

Ezután a tanulók közösen válaszolnak a kérdésekre.

E feladat során érdemes kiemelni az egyes nyelvi

fordulatokat, amelyek a későbbi feladatok során is

előfordulhatnak.

2. Kérdés-felelet lánc: minden tanuló feltesz egy

kérdést a szomszédjának, aki válaszol a kérdésre,

majd újabb kérdést tesz fel az ő szomszédjának.

A tanár figyel arra, hogy a tanulók mindhárom for-

dulatot használják: Wie heißt du? Wer bist du? Heißt

du…?

3. Ebben a feladatban vezetjük a be a wo? kérdőszó

használatát, amit összekötünk a wohnen ige

használatával. A tanulók egyszerre hallgatnak és

olvasnak. Ezután együtt végzik el azt a feladatot,

amelyben a tanár a Wo wohnst du? kérdést és az

arra adható válaszokat gyakoroltatja. Miután a ta-

nulóknak elmagyaráztuk az in der Nähe kifejezés

jelentését, megkérjük őket, hogy mutassák meg a

térképen München és Freising városát.

4. Kérdés-felelet lánc a kérdések memorizálására és a

lakhelyre vonatkozó kérdésekre adott válaszok be-

gyakorlására.

––

–––––

Arbeitsbuch:

A tanulók megoldják a munkafüzet első négy feladatát

(az órán, vagy házi feladatként otthon).

2. rész (Kursbuch 5-9. feladat)

5. A tanár két részben ismerteti meg a tanulókat a

számokkal (0-tól 10-ig és 11-től 20-ig.) A tanulók csu-

kott könyv mellett hallgatják a számokat és min-

den hallott számot megismételnek. Majd újra meg-

hallgatják a számokat, ezúttal nyitott könyv mellett,

és a hangfelvétellel együtt hangosan felolvassák

azokat.

A kérdés-felelet lánc (1, 2, 3…) segítségével

könnyebben megjegyezhetik a tanulók a számokat.

A tanár is felírhat számokat a táblára, amelyeket

a tanulóknak hangosan kell felolvasniuk. Ezt a

gyakorlatot párban is lehet végezni: az egyik tanuló

felír egy számot, a párja elolvassa, majd cserélnek.

Transzkripció:

Számok 0-tól 20-ig

6. A tanulók leírják a hallott számokat. A gyakorlat

elvégzése után lehet számdiktálást is végezni: az

egyik tanuló diktálja a számokat a párjának, a párja

pedig leírja azokat.

Transzkripció:

Spiel 1: 2, 3, 12, 20, 9/ Spiel 2: 11, 4, 8, 10, 13/

Spiel 3: 14, 7, 5, 15, 19/ Spiel 4: 16, 1, 12, 18, 20.

7. Ez a feladat a számok játékos elsajátítására ad

lehetőséget. Párban, vagy csoportban játszható.

8. Itt a Wie alt bist du? fordulatot vezetjük be, amely

tökéletesen illik a bemutatott számokkal kapcsolatos

gyakorlatokhoz. A tanulók kétszer hallgatják meg a

hangfelvételt, először csukott, majd nyitott könyv

mellett. A második meghallgatás során a tanulók

megismétlik, vagy a felvétellel együtt felolvassák

a számokat. Ezután az egyik tanuló felolvassa a

párbeszédet az egész osztály előtt. A tanár felhívja

a figyelmet a Wie alt bist du? szerkezetre, és az arra

adandó válaszra, amelyet egyben el is ma-gyaráz.

9. Kérdés-felelet lánc. Mivel a tanulók valószínűleg

egyidősek, a feladatban az évek száma mellett a

hónapok számát is megadjuk. (Ich bin sechzehn und

zwei Monate). A tanár szétoszthat a tanulók között

kártyákat is, amelyeken különböző életkorokat ad

meg.

ABI 1 Sprechen: Ez az első érettségire felkészítő feladat.

A tanár megismerteti a tanulókkal az irányított beszélgetés

jellemzőit, amely az érettségi vizsga egyik eleme is lesz.

Lektion 1 – Erste KontakteMódszertani útmutató

44

TE

ST

1

Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum__________

A. Pronomen und Verbformen. Ordne zu. ………/5

wohnt • heiße • ist • spielst • bin • möchte • wohnst • surft • heißt • bist

ich __________________________________________________du __________________________________________________er,sie,es __________________________________________________

B. Stell Fragen.………/5

1.______________________________________________? IchbinMarkus.2.______________________________________________? Ichbin14Jahrealt.3.______________________________________________? IchwohneinHanau.4.______________________________________________? InderNähevonFrankfurt.5.______________________________________________? IchmöchteFußballspielerwerden.

C. Rekonstruiere den Dialog.………/10

MárkmegkérdeziDanielt,hogyhollakik.(1) ____________________________________________________________________lDanielelmondja,hogyAugsburgbanlakik,közelMünchenhez.(1). ____________________________________________________________________

MárkmegkérdeziDanielt,hogyhányéves.(1) ____________________________________________________________________lDanielelmondja,hogy16éves.(1) ____________________________________________________________________

Márkelmondja,hogyőis16éves.MegkérdeziDanielt,hogyszeret-efocizni.(2) ____________________________________________________________________lDanieligennelválaszol.Hozzáfűzi,hogyszeretnefocistalenni.MegkérdeziMárkot,hogyőmiszeretnelenni.(2) ____________________________________________________________________

Márkaztválszolja,hogymenedzserszeretnelenni.(1) ____________________________________________________________________lDanielelköszönMárktól.(1) ____________________________________________________________________

D. Stell zwei der vier Freunde (Lukas, Julia, Sarah, Florian) vor. ………/8________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

E. Übersetze.………/8

1.Petránakhívnak?–Nem,Karinanevem.(2)____________________________________________________________________________2.HányévesLukas?17?–Nem,16éves.(2)____________________________________________________________________________3.Tinánakhívnak,teniszezem,furulyázomésszeretemazenét.(2).____________________________________________________________________________4.HoltalálhatóFresing?–FresingDél-Németországbanvan,Münchenközelében.(2)____________________________________________________________________________

.........../36

A tanmenet segíti a tervezést, a részletes módszertani útmutatás megkönnyíti az óráról-órá-ra felkészülést.

A mérés és értékelés egysze-rű: a kisdolgozathoz leckén-kénti tesztek, a témazáróhoz összefoglaló tesztek állnak a tanárok rendelkezésére. Utóbbihoz értékelési skála is tartozik.

78

ME

GO

LD

ÁS

OK

-T

ES

ZT

EK

Test 4

A.

1. seid; 2. wohnen; 3. hast; 4. bin, habe; 5. Hast, möchte;

6. heißen

B.

1. Hast du Geschwister?

2. Hast du eine Schwester?

3. Wer ist das?

4. Wie heißt deine Mutter?

5. Wer ist Trixi?

6. Hast du einen Hund?

C.

1. eine; 2. einen; 3. einen; 4. eine, einen, ein; 5. einen, eine

D.

példa-megoldás: Meine Oma heißt Viktoria und

ist 70 Jahre alt. Mein Opa József ist leider schon gestorben.

Mein Vater Tamás ist 44 Jahre alt. Meine Mutter heißt Éva.

Sie ist 41 Jahre alt. Ich bin Einzelkind, aber ich möchte so

gerne einen Bruder haben. Wir wohnen in Tata. Wir haben

einen Hund. Er heißt Buksi.

E.

zwei Brüder, Hunde, Tanten, Schwestern, Opas, Katzen,

Kaninchen, Fische

F.

1. Ich bin Einzelkind, aber ich möchte so gern einen Bru-

der haben; 2. Robert, wie heißt die Schwester von Patrick?

3. Adam, wer ist das? Das ist der Schuldirektor. 4. Die

Tante von Lukas wohnt in Berlin; 5. Ich habe einen Hund

und eine Schildkröte. Der Hund heißt Black und die Schild-

kröte – Schili.

Test 5

A.

das Wohnzimmer, die Küche, das Schlafzimmer, das Arbeits-

zimmer, das Bad, der Garten, der Balkon, die Wohnung

B.

Ich wohne im Zentrum von Lübeck. Wir haben eine 3-Zim-

mer-Wohnung. Sie ist groß und gemütlich. Sie gefällt mir

sehr. Die Wohnung liegt im zweiten Stock. Sie hat einen

kleinen Balkon. Ich habe leider kein Zimmer für mich al-

lein, leider teile ich das Zimmer mit meinem Bruder.

C.Hallo, Tina, komm rein. Wie geht’s?

Gut, danke. Deine Wohnung ist schön und gemütlich.

Danke. Das ist mein Zimmer. Wie gefällt es dir?

Es ist sehr groß. Ich möchte auch ein Zimmer für mich

allein haben. Leider teile ich das Zimmer mit meiner

Schwester.

D.

példa-megoldás:

1. Mein Haus liegt in Szolnok.

2. Mein Haus ist 120 m2 groß. Es hat vier Zimmer, eine

Küche und ein Bad.

3. Mein Zimmer ist groß, hell und schön.

4. In meinem Zimmer habe ich ein Bett, einen Schreib-

tisch, einen Sessel und einen Kleiderschrank.

5. In meinem Zimmer lese ich Bücher, höre Musik und

mache Hausaufgaben.

6. Mein Zimmer gefällt mir sehr gut. Ich finde mein Zim-

mer fantastisch.

E.

Dieses Reihenhaus liegt in Lindau, direkt am See. Das

Haus ist 142 m2 groß und hat vier Zimmer, eine Küche,

einen Hobbyraum, einen Keller und eine Garage. Das Haus

hat auch einen Garten. Die Miete kostet 880 Euro pro

Monat.

F.

1. Hallo, Petra. Wie geht’s dir? – Leider nicht sehr gut.

2. Das ist mein Schreibtisch, aber er gefällt mir nicht so

gut. Er ist klein.

A Megoldókulcs című részben található a mun-kafüzet feladatainak, vala-mint a lecke-teszteknek és az összefoglaló teszteknek a megoldása. Itt találják a tanárok a hanganyagok transzkripcióját is.

Irodalmi szöveggyűjtemény

Page 8: Direkt 2010

Klett KiadóBudapestPf: 47.1507www.klett.hu, [email protected](+36) 1 486 1771

Deustch ist iNnémet szakiskolai

tanulók részére

B2-FiNale, B2-testsintenzív nyelvvizsga- felkészítők ÖSD és Goethe nyelvvizsgákra

GeNeratioN e DACH országismereti

tankönyv a 21. század középiskolásainak

MittelpuNkt B2, c1a legteljesebb felkészítő Goethe

nyelvvizsgákra

klipp uND klarközépszintű kommunikatív gyakorlókönyv

aussichteN a1-B1kezdő felnőtt

némettanulók számára

Leh

rbuc

h m

it 2

Aud

io-C

Ds

Aus

sich

ten

B1.1

Kursbuch mit 2 Audio-CDs

Aussichten A2

Deutsch als Fremdsprache für Erwachsene

Leh

rbuc

h m

it 2

Aud

io-C

Ds

Aus

sich

ten

B1.1

Kursbuch mit 2 Audio-CDs

Aussichten B1

Deutsch als Fremdsprache für Erwachsene

Mellékelt katalógusunkban számos, az Ön tanítását vagy tanítványai tanulását segítő kiadványt talál könnyített olvasmányoktól nyelvvizsga-felkészítőkig:

Nyelvkönyvkatalógus

2010angol :: német :: franciaspanyol :: olasz :: oroszmagyar :: holland :: horvátportugál :: török

Klett. A nyelvtanulás élménye.

katalogusBORITO02_2010:katalogusBORITO02_2010 3/12/10 7:57 AM Page B1