Diplomski Rad- MArija

download Diplomski Rad- MArija

of 45

 • date post

  07-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  256
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Diplomski Rad- MArija

 • 8/19/2019 Diplomski Rad- MArija

  1/45

  1

   Prečišćavanje otpadnih voda Marija Ilinčić Stanojević

 • 8/19/2019 Diplomski Rad- MArija

  2/45

  2

   Prečišćavanje otpadnih voda Marija Ilinčić Stanojević

 • 8/19/2019 Diplomski Rad- MArija

  3/45

  3

   Prečišćavanje otpadnih voda Marija Ilinčić Stanojević

 • 8/19/2019 Diplomski Rad- MArija

  4/45

  4

   Prečišćavanje otpadnih voda Marija Ilinčić Stanojević

 • 8/19/2019 Diplomski Rad- MArija

  5/45

  5

   Prečišćavanje otpadnih voda Marija Ilinčić Stanojević

  SADRŽAJ :

  1. Uvod ………………………………………………………………… 5

  2. Vrste otpadnih voda ……………………………………………….. 8

  3. Osnovni faktori zagađenja otpadnih voda …………………………. 12

 • 8/19/2019 Diplomski Rad- MArija

  6/45

  6

   Prečišćavanje otpadnih voda Marija Ilinčić Stanojević

  1 UVOD

  Poznato je da vodeni tokovi imaju sposonost samopre!i"#avanja i$i autopurifika%ije. Od kada postoji &ivi svet na zem$ji voda se koristi$a i poma$o zagađiva$a  i$jnim' &ivotinjskim i $judskim otpa%ima tkz.organsko zagađenje. U po!etku je to ma$o uti%a$o na zagađivanje voda' jer se organski otpad razgrađivao pomo#u zraka' ug$avnom

  na korisne materije. (ak$e' priroda je tada i$a sposona da sama pre!isti te ko$i!ine vode. )eđutim' razvojem $judske zajedni%e' porastom roja stanovnika i njihovom kon%entra%ijom u ve$ikim gradovima' ko$i!ina organskih otpadnih voda se znatno  pove#a$a. *jihovim kon%entriranim ispu"tanjem u reke' onemogu#avan je pro%es samopre!i"#avanja i prirodnog io$o"kog pre!i"#avanja. Osim toga' razvojem industrije krajem 1+. i po!etkom 2,. veka' !ovek sve vi"e koristi vodu' a kao rezu$tat industrijske  proizvodnje' nastaje ne samo organsko' ve# i hemijsko zagađenje vode. -og svega toga se javi$a potrea za izna$a&enjem ve"ta!kih io$o"kih' a$i i hemijskih pro%esa  pre!i"#avanja.

    ve otpadne vode i se po pravi$u trea$e tretirati u postrojenjima za pre!i"#avanje otpadnih voda' međutim u praksi to nije s$u!aj. (ok u razvijenim zem$jama postoji !itav niz raz$i!itih postrojenja za pre!i"#avanje otpadnih voda' u na"oj zem$ji se ve#ina odpadnih voda ispu"ta u vodene tokove ez predhodnog pre!i"#avanja. Otpadne vode se od mesta nastajanja do postrojenja za pre!i"#avanje' odnosno do ispu"tanja u vodene tokove' odvode kana$iza%ijom koju !ini sistem %evi' kana$a i uređaja.

    /ana$iza%ije nisu izum novijeg doa. 0o" u staroj ndiji za vrijeme tkz. ndus ku$ture

   i$a su u upotrei moderna postrojenja 3,,, p.n.e.4. /ao pravi majstori za kana$iza%ije dokaza$i su se im$jani. Odvod otpadnih voda starog ima us$edio je u poznatoj 67$oa%a maima9. :ek u novije vreme !ovek je primetio da odvod otpadnih voda u reke i$i njihovo poniranje u t$o mo&e imati "tetne pos$edi%e za pitku vodu. *ehigijenska' zagađena voda !esto je i$a uzrok ve$ikih tragedija i epidemija u srednjem veku' a$i i kasnije sve do kraja ;; veka. zgradnja vodovoda je uti%a$a na ko$i!inu otpadne vode' koja se nag$o pove#a$a' i koja je putem kana$iza%ije odvođena u reke' tako da je nivo

 • 8/19/2019 Diplomski Rad- MArija

  7/45

  7

   Prečišćavanje otpadnih voda Marija Ilinčić Stanojević

  samopre!i"#avanja vodenih tokova io rzo dosegnut' us$ed !ega je proistek$a nu&nost izgradnje postrojenja za pre!i"#avanje odpadnih voda.

   

  (anas je ve#ina kana$iza%ionih mre&a u svetu tzv. me"anog tipa gdje se !ista ki"ni%a odvodi u postrojenja za pre!i"#avanje otpadnih voda zajedno sa pr$javom vodom. /od  jakih ki"a' sva ova voda nema dovo$jno mesta u pre!i"#iva!u' tako da ve$ika ko$i!ina nepre!i"#ene otpadne vode zavr"i direktno u vodenim tokovima. Osim toga' otpadne vode ivaju jako razređene' tako da se pro%esi pre!i"#avanja usporavaju. U udu#nosti je neophodno 6stranu9 vodu !istu ki"ni%u sa krovova' pe"a!kih staza i$i ne zagađenih de$ova u$i%a4 odvoditi u t$o i$i ako to nije mogu#e' direktno u vodene tokove posenim sistemima.

    /ontro$a iz$iva kod mnogih nase$ja je dosta te"ka' jer se ispu"tanje vr"i na vi"e mesta. -agađenje voda od po$joprivrede' također postaje sve zna!ajnije' zog sve ve#e  primene pesti%ida i heri%ida. pak' najve#i teret zagađenja prirodnih vodenih tokova do$azi od otpadnih voda industrije' koje ispu"taju otpadne vode ez ikakvog  pre!i"#avanja i$i nedovo$jnog stepena pre!i"#avanja.

    Pored povr"inskih voda i kva$itet podzemnih voda ugro&en je pos$jednjih godina

  razvojem uraniza%ije' industrije i intezivne po$joprivrede. U zavisnosti od

  hidrogeo$o"kih pri$ika' unose se otpadne materije u podzemne vode' i$o %eđenjem sa povr"ine' transportom re!nih i jezerskih voda u podzem$je' direktnim uno"enjem u  ponore kr"4' iz napu"tenih "$junkara' iz vodopropust$jivih kana$iza%ionih sistema' sa nekontro$isanih deponija smet$i"ta4. -og toga je kva$itet podzemnih voda na mnogim $oka%ijama pogor"an do te mere da su neupotre$jive za vodosnadijevanje. /o$i!ina podzemnih voda je 3,,, puta ve#a od ko$i!ine vode u svim rekama' "to ukazuje da je podzemna voda veoma zna!ajna i da o njoj trea voditi ra!una<

   

  2 Otpadne vode

  Voda zagađena na bilo koji nain p!iliko" #pot!ebe p!ed$tavlja otpadn# vod#.

 • 8/19/2019 Diplomski Rad- MArija

  8/45

  8

   Prečišćavanje otpadnih voda Marija Ilinčić Stanojević

  2.1. De%ini&ija otpadni' voda 

  Otpadne vode nastaju od !iste vode u nase$jima i industriji i$i oti%anjem sa povr"ine ze$ji"ta. Otpadne vode sadr&e minera$e i organske materije u rastvoru' u ko$oidnom o$iku i

  o$iku suspenzija' kao i &ive organizme. Po ispu"tanju u prirodi ove otpadne vode itno menjaju  prirodnu oko$inu.

  $. 1 . z$iv sanitarne otpadne vode u reku (unav

  V!$te i ka!akte!i$tike otpadni' voda

    Otpadne vode po svom porek$u de$imo u !etiri kategorije=

  sanitarne feka$ne4

  • industrijske

  • otpadne vode agro>komp$eksa

  • atmosferske

 • 8/19/2019 Diplomski Rad- MArija

  9/45

  9

   Prečišćavanje otpadnih voda Marija Ilinčić Stanojević

  • infi$tra%ione

  Sanitare (fekalne) otpadne vode

    ?eka$n$e odpadne vode nastaju na sanitarnim !vorovima stamenih' javnih' industrijskih i drugih ojekata gdje &ive i rade $judi' koji u fizio$o"kom pro%esu produkuju zagađenja u te!nom i !vrstom o$iku. $i!no je i sa doma#im &ivotinjama koje se uzgajaju na farmama i drugim  pojedina!nim mjestima. U ove vode urajamo i otpadne vode od !i"#enja prostorija' spremanja hrane' pranja posuđa i ru$ja' odr&avanja $i!ne higijene i s$. @$avna karakteristi!na osoina tih voda je izvestan sadr&aj neorganskih i organskih materija. (eo organskih materija na$azi se u suspendovanom stanju. U svim otpadnim vodama na$aze se mikroorganizmi. *ajopasniji za $judsko zrdav$je su patogeni mikroorganizmi. *ajva&nija karakteristika otpadnih voda je io$o"ka razgrad$jivost.

  anitarne feka$ne4 otpadne vode de$e se na=

  > sve&e otpadne vode' u kojima io$o"ka razgradnja jo" nije uznapredova$a' > odstaja$e otpadne vode' koje ne sadr&e kiseonik' jer je potro"e za io$o"ku razgradnju

  organske materije' > tru$e septi!ke vode' u kojima se io$o"ka razgradnja odvija anaerono' a uspostav$jena je

  ravnote&a između razgrađiva!a i organske materije.

 • 8/19/2019 Diplomski Rad- MArija

  10/45

  10

   Prečišćavanje otpadnih voda Marija Ilinčić Stanojević

  > $ika 2 . Prikaz metoda merenja kon%etra%ije organskih zagađiva!a u otpadnoj vodi

   Industrijske otpadne vode

    ndustrijske otpadne vode nastaju u farikama i industrijskim pogonima nakon upotree vode u pro%esu proizvodnje' kao i pri$ikom pranja aparata' uređaja i dr. (anas postoji ve$iki roj  po karakteru raz$i!itih industrijski otpadnih voda' koje se de$e na niz podtipova u zavisnosti od tehno$ogije proizvodnje. Ove vode mogu iti i us$ovno !iste' kada se upu"taju direktno u re%ipijent i$i atmosfersku kana$iza%iju. /od hemijske i meta$oprerađiva!ke industrije  preov$adavaju zagađenja minera$nog porijek$a. /od teksti$ne' prehramene' ko&arske' industrije  papira i s$. zagađenja su prete&no organskog porek$a. /od zajedni!kog pre!i"#avanja sanitarnih i industrijskih voda posti&e se me"avina koja se doro io$o"ki pre!i"#ava' uko$iko nisu prisutne toksi!ne materije' kao npr. te"ki meta$i' %ijanidi' razni otrovi' kada je za industrijske otpadne vode' prije me"anja' potreno uraditi predtretman' kako i se one neutra$isa$e i i$e pogodne za da$je pre!i"#avanje. -a raz$iku od komuna$nih sanitarnih4 otpadnih voda' !iji je sastav ug$avnom  poznat' karakteriza%ija i pre!i"#avanje otpadnih voda iz raz$i!itih industrijskih pogona retko trpi uop"tavanje i tipizitanja.

 • 8/19/2019 Diplomski Rad- MArija

  11/45

  11

   Prečišćavanje otpadnih voda Marija Ilinčić Stanojević

    Voda koja je upotre$jena kao rash$adno sredstvo' ima povi"enu temperaturu i predstav$ja  posean tim one"!i"iva!a. /o$i!ina industrijskih otpadnih voda varira u "irem opsegu' kako u toku dana' tako i u du&em vremenskom periodu. :o je pos$edi%