diplomski rad - bankarski

Click here to load reader

 • date post

  28-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  65
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of diplomski rad - bankarski

UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA NOVI SADFAKULTET ZA PRIMENJENI MENADZMENT, EKONOMIJU I FINANSIJEZAVRSNI RAD

BANKARSKI POSLOVI SA OSVRTOM NA PLATNI PROMETMentor: Prof. Dr Tomislav Brzakovic Student: Beograd2015SADRAJ:Uvod.....................................................................................................................................5 1. INSTRUMENTI PLAANJA U UNUTRANJEM PLATNOM PROMETU

INSTRUMENTI GOTOVINSKOG PLAANJA...............................................................8 INSTRUMENTII BEZGOTOVINSKOG PLAANJA......................................................9 SPECIJALNI INSTRUMENTI (OBEZBEENJA) PLAANJA....................................10 MENICA............................................................................................................................11 AKREDITIV......................................................................................................................13 CIRKULARNO KREDITNO PISMO...............................................................................14 EK....................................................................................................................................14 GARANCIJA.....................................................................................................................16 OSTALI OBLICI PLATNOG PROMETA (IZMIRENJA OBAVEZA)..........................16 KOMPENZACIJA.............................................................................................................17 ASIGNACIJA....................................................................................................................17 CESIJA..............................................................................................................................18 PREUZIMANjE DUGA....................................................................................................18 KONTOKORENTNI OBRAUN.....................................................................................18 2. INSTRUMENTI PLAANjA U MEUNARODNOM PLATNOM PROMETU

BANKARSKA DOZNAKA..............................................................................................19

DOKUMENTARNA INKASO NAPLATA......................................................................20

DOKUMENTARNI AKREDITIV....................................................................................20

BANKARSKA GARANCIJA...........................................................................................21

EK....................................................................................................................................21

MENICA............................................................................................................................22

KREDITNO PISMO..........................................................................................................22

KREDITNA KARTICA....................................................................................................23

RAUNOVODSTVENO OBUHVATANJE PLATNOG PROMETA............................23

BILANS STANJA BANKE..............................................................................................25

BILANS USPEHA BANKE.............................................................................................26

MODEL SANACIJE I STEAJA BANKE......................................................................27

FUZIJE I AKVIZICIJE BANAKA...................................................................................28

NARODNA BANKA SRBIJE..........................................................................................28POSLOVNE BANKE.......................................................................................................28PREDUZEA PTT SAOBRAAJA................................................................................28INSTRUMENTI PLATNOG PROMETA........................................................................29INSTRUMENTI PLAANJA..........................................................................................29NALOG ZA UPLATU......................................................................................................29NALOG ZA ISPLATU.....................................................................................................29NALOG ZA PRENOS......................................................................................................30

NALOG ZA NAPLATU...................................................................................................30EK....................................................................................................................................30 PLATNE KARTICE..........................................................................................................30AKREDITIV......................................................................................................................30FORME NALOGA ZA PLAANJE................................................................................30OBRAUNSKA PLAANJA..........................................................................................30PRILOG: STUDIJA SLUAJA ANALIZA POSLOVANJA KBC BANKE.............31

ZAKLJUAK....................................................................................................................35LITERATURA..................................................................................................................36UVODProces drutvene reprodukcije danas nije ogranien dravnim granicama jedne zemlje. Ovaj proces zapoinje u jednoj zemlji da bi se nastavio u drugoj i moda zavrio u nekoj treoj. Pre industrijske revolucije najvei deo proizvoda bio bi utroen ne izlazei na trite to znai da su ih troili sami proizvoai. Nije postojala izrazita podela na sektor proizvodnje i sektor potronje.

Da bi se razumelo funkcionisanje meunarodnog platnog prometa neophodno je poznavanje pojma platnog prometa sa inostranstvom.Treba naglasiti da se platni promet moe podeliti na unutranji i meunarodni .

Zbog pojave veeg broja instrumenata meunarodnog i platnog prometa koje mogu koristiti u meunarodnoj razmeni, drugi deo rada posveen je instrumentima meunarodnog platnog prometa. Neki od ovih instrumenata su manje ili vie razvijeni u razliitim zemljama, ali meu najpoznatijim su: dokumentarni akreditiv, dokumentarna naplata, doznaka, menica ek, bankarske garancija, kreditno pismo i kreditna kartica.POSLOVI PLATNOG

PROMETAPod platnim prometom podrazumevaju se sva plaanja koja se vre u novcu (gotovinska i bezgotovinska) izmeu domaih (fizikih i pravnih) lica, te izmeu domaih i stranih lica. Do plaanja izmeu lica u platnom pometu dolazi zbog:

plaanja roba i usluga,

plaanja po finansijskim odnosima.

Plaanje izmeu uesnika u platnom prometu, u principu, moe da se vri na sledea dva naina:

neposredno plaanje izmeu isplatioca i primaoca novca,

posredno plaanje izmeu isplatioca i primaoca novca koje se obavlja posredstvom banke ili druge finansijske institucije.

Neposredno plaanje je u savremenim uslovima sve manje zastupljeno i susree se, po pravilu, kod manjih isplata koje se vri meu fizikim licima. Meutim, znatno vei obim plaanja otpada na posredno plaanje izmeu isplatioca i primaoca novca koja se obavlja posredstvom banke ili druge finansijske institucije, pre svih pote odnosno PTT saobraaja.

Poslovi platnog prometa koji se obavlja preko poslovnih banaka spadaju u grupu neutralnih bankarskih poslova, tanije u posrednike bankarske poslove gde se poslovna banka pojavljuje kao posrednik, odnosno obavlja poslove u ime i za raun svojih klijenata (komitenata). Obim platnog prometa koji se obavlja preko pote je kvantitativno znatno manji nego platni promet koji se vri preko poslovnih banaka i on se odnosi na: prijem uplata od fizikih lica u korist rauna pravnih ili drugih fizikih lica, te gotovinske isplate drugom fizikom licu, gotovinske isplate fizikim licima po nalozima pravnih ili drugih fizikih lica, prijem uplata dnevnog pazara u korist rauna pravnih ili fizikih lica, druge blagajnike poslove (uplate i isplate) u skladu sa propisima i ugovorima.

U zavisnosti od oblika novca u kome se vri plaanje, odnosno obavlja platni promet razlikujemo:

gotovinski platni promet,

bezgotovinski (prenosivi ili vremenski) platni promet.

Gotovinski platni promet vremenom sve vie gubi na znaaju u odnosu na bezgotovinski platni promet i jo uvek se susree kod sitnih plaanja izmeu fizikih i pravnih lica.

Bezgotovinski platni promet vri se virmanski, prenosom novanih sredstava na osnovu naloga isplatioca sa njegovog rauna na raun primaoca.

Zavisno od toga izmeu kojih lica se vri plaanje, odnosno mesta gde se nalaze lica koja uestvuju u platnom prometu, razlikujemo:

unutranji platni promet ili platni promet u zemlji (plaanja izmeu domaih lica),

meunarodni platni promet ili platni promet sa inostranstvom (plaanje izmeu domaih i stranih lica).

Platni promet u zemlji obuhvata sva plaanja koja se obavljaju izmeu domaih (pravnih i fizikih) lica. S druge strane, platni promet sa inostranstvom obuhvata sva plaanja i naplate domaih (pravnih i fizikih) lica prema inostranstvu koje se obavlja posredstvom banaka.

Poslovni odnosi izmeu domaih i inostranih partnera javljaju se osnovom za meunarodni platni promet. Sa stanovita osnova po kome dolazi do platnog prometa sa inostranstvom razlikujemo:

-robni osnov (uvoz i izvoz roba) i

-nerobni osnov (razne usluge, pokloni, naslea, prihodi od imovine u inostranstvu, prava iz inostranstva i slino).INSTRUMENTI PLAANjA U UNUTRANjEM PLATNOM PROMETUPod instrumentima plaanja u unutranjem platnom prometu podrazumevamo obrasce koji se kor