DIO I Termini i definicije 1.9. Radiokomunikacije: Prijenos telekomunikacijskih signala...

Click here to load reader

 • date post

  20-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of DIO I Termini i definicije 1.9. Radiokomunikacije: Prijenos telekomunikacijskih signala...

 • DIO I TERMINI I DEFINICIJE

  Definicije i objašnjenja data u ovom dodatku Plana namjene i uporabe frekvencija u Bosni i Hercegovini preuzete su iz Radio pravilnika Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU Radio Regulations) i drugih međunarodnih pravila koja definiraju ovo područje.

  Izrazi uporabljeni u Planu namjene i uporabe u Bosni i Hercegovini imaju značenja koja su definirana u tekstu ovog dodatka. U tekstu se nalaze i neki termini koji se ne pojavljuju direktno u Planu, ali služe za pojašnjenje i definiranje drugih termina. Ovaj dokument je sastavni dio Pravila 49/09 o namjeni i uporabi radiofrekvencijskog spektra u Bosni i Hercegovini.

  1. Opći termini 1.1. Administracija: Zakonom definiran i ovlašten organ uprave ili upravna organizacija koja je odgovorna za poduzimanje mjera radi izvršenja zakonom predviđenih obveza i procedura iz područja komunikacija, ITU Konvencije o telekomunikacijama i Radio pravilnika Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU). 1.2. ITU Radio pravilnik (ITU-RR; International Telecommunication Union - Radio Regulations): Pravilnik o radiokomunikacijama dodan Međunarodnoj konvenciji o telekomunikacijama koja je sada na snazi. 1.3. Telekomunikacije: Svako emitiranje, prijenos ili prijam poruka (govor, zvuk, tekst, slika ili podaci) u vidu signala, uporabom žičnih, radijskih, optičkih ili drugih elektromagnetnih sustava. 1.4. Radio: Opći izraz koji se primjenjuje u svezi s uporabom radiovalova. 1.5. Radijski valovi: Elektromagnetni valovi čija je frekvencija, prema dogovoru, niža od 3000 GHz, a koji se rasprostiru u prostoru bez umjetnog vođenja. 1.6. Radiofrekvencija: Osnovni fizički parametar elektromagnetnih valova ili radijskih valova koji se slobodno prostiru kroz prostor i čije se vrijednosti konvencionalno nalaze u pojasu od 9 kHz do 3000 GHz (u daljem tekstu frekvencija). 1.7. Radiofrekvencijski kanal: Dio radiofrekvencijskog spektra namijenjen da se koristi za emisiju, a koji može biti definiran pomoću dvije određene granice, ili svojom središnjom frekvencijom i pridruženom širinom pojasa, ili pomoću bilo kojeg ekvivalentnog pokazatelja. 1.8. Radiofrekvencijski pojas: Dio radiofrekvencijskog spektra koji se nalazi između dvije određene granične frekvencije.

 • 1.9. Radiokomunikacije: Prijenos telekomunikacijskih signala elektromagnetnim valovima iz radiofrekvencijskog spektra koji se slobodno prostiru kroz otvoreni prostor. 1.10. Terestrijalna radiokomunikacija: Svaka radiokomunikacija koja nije svemirska radiokomunikacija ili radioastronomija. 1.11. Svemirska radiokomunikacija: Svaka radiokomunikacija ostvarena uporabom jedne ili više svemirskih postaja, ili jednog ili više reflektirajućih satelita ili drugih objekata u svemiru. 1.12. Radiodeterminacija: Određivanje položaja, brzine i/ili drugih karakteristika nekog predmeta, ili dobivanje obavještenja koja se odnose na ove parametre, pomoću osobina prostiranja radijskih valova. 1.13. Radionavigacija: Radiodeterminacija uporabljena u svrhu navigacije, uključujući i upozorenja na prepreke. 1.14. Radiolokacija: Radiodeterminacija uporabljena u druge svrhe od svrhe radionavigacije. 1.15. Radiogoniometrija: Radiodeterminacija u kojoj se koristi prijam radijskih valova u svrhu određivanja smjera postaje ili predmeta. 1.16. Radioastronomija: Astronomija zasnovana na prijmu radijskih valova svemirskog podrijetla. 1.17. Koordinirano univerzalno vrijeme (UTC): Vremenska skala, zasnovana na sekundi Međunarodnog sustava jedinica (SI), kako je definirana u ITU-R, prema Preporuci ITU-R TF.460-6. Za većinu praktičnih primjena vezanih za ovaj Plan namjene, UTC je brojno jednako srednjem sunčevom vremenu primarnog meridijana (0º zemljopisne duljine) ranije izražavanom kao GMT. 1.18. Industrijska, znanstvena i medicinska (ISM) primjena radiofrekvencijske energije: Rad uređaja i aparata konstruiranih da lokalno proizvode i koriste radiofrekvencijsku energiju za potrebe industrije, znanosti, medicine, domaćinstva ili za slične potrebe, isključujući primjenu u području telekomunikacija. 2. Posebni termini značajni za upravljanje radiofrekvencijskim spektrom 2.1. Namjena radiofrekvencijskog pojasa: Upis datog radiofrekvencijskog pojasa u tablici namjene radiofrekvencija u svrhu njegove uporabe od strane jedne ili više terestrijalnih ili svemirskih službi radiokomunikacija ili radioastronomske službe pod određenim uvjetima. Ovaj se termin također uporabljuje za određeni radiofrekvencijski pojas.

 • 2.2. Raspodjela (radiofrekvencije ili radiofrekvencijskog kanala): Upisivanje određenog frekvencijskog kanala u usaglašeni plan, usvojen na odgovarajući način, u cilju uporabe od strane jednog ili više radiokomunikacijskih sustava za terestrijalnu ili svemirsku radioslužbu pod određenim uvjetima. 2.3. Dodjela (radiofrekvencije ili radiofrekvencijskog kanala): Dozvola koju izdaje nadležno regulatorno tijelo, kojom se odobrava uporaba radiofrekvencije ili radiofrekvencijskog kanala pod određenim uvjetima. 2.4. Plan raspodjele: Skup radiofrekvencija ili radiofrekvencijskih kanala usvojen na odgovarajući način i pod određenim uvjetima u cilju uporabe od jedne ili više djelatnosti za terestrijalnu ili svemirsku radioslužbu. 2.5. Plan dodjele: Plan raspodjele u kome je poznat korisnik koji je dobio dozvole za radiopostaje pod uvjetima definiranim u Planu raspodjele. 2.6. Isključiva radiofrekvencija: Radiofrekvencija dodijeljena radiopostajama samo jednog korisnika, na jednoj lokaciji ili u određenoj zoni opsluživanja. 2.7. Zajednička radiofrekvencija: Radiofrekvencija dodijeljena radiopostajama više korisnika na istoj lokaciji ili istoj zoni opsluživanja. Korisnici takve frekvencije mogu da budu iste ili različite djelatnosti. 2.8. Opća radiofrekvencija: Radiofrekvencija dodijeljena radiopostajama više korisnika u određenoj zoni opsluživanja, ne vodeći računa o kvalitetu radiokomunikacija. 2.9. Usaglašeni vojni pojas: Radiofrekvencijski pojas koji je u općoj vojnoj uporabi u Europi i identificiran je za vojnu uporabu u Europskoj zajedničkoj tablici namjene (ECA). Takav radiofrekvencijski pojas formira se u osnovi za vojnu uporabu i planiranje. Pojas zajednički mogu koristiti i civilni i vojni korisnici, suglasno s nacionalnim potrebama i zakonom. 3. Radiokomunikacijske službe 3.1. Radiokomunikacijska služba: Služba koja podrazumijeva prijenos, predaju i/ili prijam radijskih valova za određene potrebe telekomunikacija. U ovom Planu, ako nije drukčije naznačeno, svaka radioslužba odnosi se na terestrijalne radiokomunikacije. 3.2. Nepokretna služba: Radiokomunikacijska služba između određenih nepokretnih točaka. 3.3. Nepokretna satelitska služba: Radiokomunikacijska služba između zemaljskih postaja koje se nalaze na određenim nepokretnim točkama kada se koristi jedan ili više satelita. U izvjesnim slučajevima, ova služba obuhvata i veze između satelita, koje se

 • također mogu svrstati u međusatelitsku službu. Nepokretna satelitska služba također obuhvata linkovske veze za druge svemirske radiokomunikacijske službe. 3.4. Međusatelitska služba: Radioslužba koja osigurava veze između umjetnih satelita. 3.5. Služba operacija u svemiru: Radioslužba čiji je zadatak da osigura rad sa svemirskim plovilima, za slučaj svemirskog praćenja, svemirske telemetrije i svemirske telekomande. Ove funkcije bit će osigurane u okviru službe u kojoj rade svemirske postaje. 3.6. Zrakoplovna nepokretna služba: Radiokomunikacijska služba između određenih nepokretnih točaka kojom se prvenstveno omogućava sigurnost zračne plovidbe i uredno, efikasno i ekonomično funkcioniranje zračnog prometa. 3.7. Pokretna služba: Radioslužba između pokretnih i kopnenih radiopostaja ili između pokretnih radiopostaja. 3.8. Pokretna satelitska služba: Radiokomunikacijska služba između: pokretnih zemaljskih postaja i jedne ili više svemirskih postaja, ili između svemirskih postaja uporabljenih u ovoj službi, ili između pokretnih zemaljskih postaja posredstvom jedne ili više svemirskih postaja. Ova služba također može obuhvatati i linkovske veze koje su joj potrebne za vlastite svrhe. 3.9. Pokretna kopnena služba: Pokretna služba između baznih radiopostaja i kopnenih pokretnih radiopostaja, ili između kopnenih pokretnih radiopostaja 3.10. Pokretna kopnena satelitska služba: Pokretna satelitska služba u kojoj se pokretne zemaljske postaje nalaze na kopnu. 3.11. Pokretna pomorska služba: Pokretna služba između obalnih radiopostaja i radiopostaja na plovilima, ili između radiopostaja na plovilima, ili između pridruženih radiopostaja za unutrašnje brodske komunikacije. Radiopostaje na objektima za spašavanje i postaje radiofarova za označavanje mjesta udesa također mogu učestvovati u ovoj službi. 3.12. Pomorska pokretna satelitska služba: Pokretna satelitska služba u kojoj se pokretne zemaljske postaje nalaze na plovilu. Radiopostaje na objektima za spašavanje i postaje radiofarova za označavanje mjesta udesa također mogu učestvovati u ovoj službi. 3.13. Služba lučkih operacija: Pomorska pokretna služba u luci ili u njenoj blizini, između obalnih radiopostaja i radiopostaja na plovilu, ili između radiopostaja na plovilu, u kojoj su poruke ograničene na one koje se odnose na manipulaciju, kretanje i sigurnost plovila, a u slučaju opasnosti i na sigurnost osoba. Poruke koje imaju prirodu javne korespondencije isključene su iz ove službe.

 • 3.14. Služba upravljanja plovilom: Sigurnosna služba u pomorskoj pokretnoj službi, osim u službi lučkih operacija, između o