Dilema - Sandra Brown - Sandra... SANDRA BROWN trebuia pronunfati cu voce tare, dupd care bdtrile...

Click here to load reader

 • date post

  16-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  86
 • download

  6

Embed Size (px)

Transcript of Dilema - Sandra Brown - Sandra... SANDRA BROWN trebuia pronunfati cu voce tare, dupd care bdtrile...

 • Redactare: SAIIDA TA$ULA Tehnoredactare: F'LORINA GOGESCU Bun de tipar: EMILIA LEAI\CA Coperta: VEROMCADINU

  SANDRABROUJN

  Dilema Traducere: A}.ICA IRINA I0MSCtl

  EDITI]RA ORIZONTI]RI EDITT]RA TUCEAF'ARUL

 • Descrierea CIp a Bibliotecii Nafionale a RomAnieiBROWN, SAN*DRA

  - Dilema / Sandra Brown; trad.: Anca

  Irina Ionescu - Bucuregti: LiO"r ZOOi rsBN 973_8s919_t:0

  l. Ionescu, Anca Irina (had.)

  821.1I l-31:135.1

  NOT EYEN FOR LOIIE .",,n"u,,?f 3fi f; H.%f;tYa'-i,"1#fr :rlil#;eBooks

  Reissued in 2003 by Wamer goot' I bate drepturi t.e asupra A6i"i';:tiiifir;"ff mba romdnd

  apar,rin Edirurii LUCEAF,ARUL B-dul Libeftnfii nr. 4. bl.

  !17,_"t:3, ap.,l,secor 4, cod 04012g-Bucuresri-rer:337.4&8f ,1.r,1;2!:Ao^,!jd,,10ii6,";;;;.;ii:2si,';;:rlil#lli.,e-mail: lider@e-xtreme.ro; sitc *-r.t

  ".trf:ia#"

  7

  B*ou*l termind qampania din cupa fragi16 de cristal qi o agezd pe tava de argint linutd cu indeminare de un

  chelner aflat in trecere. Chelnerul, imbricat in smoching, se opri un moment pentru ca bdrbatul sd-gi poati lua un alt pahar

  cle vin spumos, apoi dispdru in mullimea invitafilor care stdteau de vorbd.

  Reeves Grant sorbi din paharul de qampanie proas-

  p[td, intrebindu-se de ce il luase. Nu avusese chef de gampanie. Dintr-odatd,parc6 totul i se plrea amar. Chiar 9i cel mai scump vin din lume ii ldsa in gurd un gust de cocleali. Ochii lui verzi, disprefuitori, examinari adunarea de celebri-

  tlfi qi VIP-uri, cu o expresie de plictiseald tolerantd. O stea francezd de cinema, cam bdtriioard,, dat incd

  Ibarte frumoasd, se ag5!a strategic de braful noului sdu so!,

  un magnat la petrolului din Tulsa, Oklahoma. Un atlet gerrnan, ciqtigdtorul medaliei olimpice de aur la o probd de

  alergdri, inghesuia cu seriozitate o prinfesd senzuald dintr-o

 • SANDRA BROWN

  lard mediteraneand,-dar aceasta il ignora cu incdpdfinare. Un designer de modi {n T:* york 9i ,,protejatul gi tovardgullui", amindoi imbrdcafi in smochingrni ioz, stiatucitoare, intrefineau un grup de ascultdtori-avizi, cu o povestire riutdcioasd despre un fotomodel vestit care se ingrigase cu doudzeci de kilograme qi venise la ei sd comande olarderobd care s5-i mascheze silueta.

  in general, mullimea era alcdtuitd din oameni bogafi, faimogi sau irnportanfi. Sau o combinafie din toate aclste trei categorii. Saq pur $i simplu, scandalos de notorii, dint_un motiv sau altul.

  Gazda somptuoasei recepfii ii intimpina cu multl yra,lie. inalt, puternic Ai zvelt,

  "f uretu-"*uct ceea ce era, un

  industriag elvefian cu o avere incalculabild. pdrur urona siprivirea albastrl ii asigurau un loc pe lista ,,oamenilorfrumogi" ai lumii. Ochii lui neascultdtori, de culoarea ofelului, refuzau

  comanda creierului gi se indreptau fErd gre$ spre femeia care stitea alituri de milionar- Aceasta era imbrdcatd intr-o rorhi"albi, strllucitoare. Albd, pentru Dumnezeu! igi spuse elinciudat. Cele doudzeci gi patru de ore ce trecuserl nu estompaseri imaginea frumusefii ei din memoria lui Reeves Grant. Rochia Dior cu un singur umdr putea rivaliza cu oricare alta din incSpere. colierur cu diamante gi opale ce iiinconjura gitul zvelt era ra fel de orstins ca oricare dinbijuteriile cu care se impodobiserd celelalte Aou_n", iu, simplitatea lui era aproape virtuoasd prin compuruli,

  "uacestea-

  6

  DILEMA

  Pdrul ei fusese pieptdnat cu atenfie pentru aceastd

 • SANDRA BROWN

  seard. Mullimea de oameni, obignui{i sI fie fotog rafra[i,p6rea sd nu acorde nici o importanfd aparatului, in timp

  "" R..rl,",

  igi croia drumprintre ei, cu ochii afintifi laprofilul de camee al femeii care acum dddea mina cu un diplomat belgian. B5rbatul de lingd ea tocmai i_l prezentase.

  Femeia se aplecase deasupra b[rbatului care era cu ci{iva centimetri mai scund decit ea qi ii vorbe a foarte curtenitor' insd Reeves nu infelese ce anume ii spunea gi ridicr aparatul in dreptul ochilor lui de expert. Ajustd inelul dinjurul lentilei pind cind trdsdturile delicate ale chipului ei ajunserd in centrul imaginii.

  Tocmai primea cu multd grafie sdrutul oficial al diplomatului depus pe mina ei, cind fotograful apese pe declangator. Blitur automat al aparatului o ficu sa t esara'qi intoarse capul spre direclia de unde venea acesta. Bdrbatul acfiond rapid din nou inelul de ajustare aclaitd[liin timp ce fa[a ei era intoarsd spre el. Femeia avea un zimbettimid, dar congtient de sine, in momenful in care bdrbatul aplsl din nou pe declangator.

  De astd datd, lumina blifului o izbidirect in o ochi gi o-orbi pentru o clipd. O pddure intunecatd de gene clipi je citeva ori inainte ca ochii ei cenugii sd-qi recapete vederea. Fotograful l'sd incet aparatul in jos din dreptul ochilor a cdror privire verde o strlpungea cu o strdlucire f.ro.", acuzatoare.

  Zimbetulgralios al femeii inghe{d pentru o clip[, dupi care se stinse de tot. ochii i se mdrird in mod vizibil. Inerele misterioase dinjurul irisului devenird mai inchise la culoare.

  DILEMA

  l,imba indrdznea\d gi roz ieqi s[ umezeascd buzele devenite hrusc prea uscate. Apoi, buzele formard un O mic, rotund gi surprins.

  Reeves v5zuse aceastd expresie de mirare qi precaufie chiar cu o seard inainte. Plouase. Tunetul bubuise printre alcile inguste qi se lovise apoi de zidurile de piatrd ale cl[dirilor vechi din Lucerna, Elvefia. Ploaia curgea peste capul lui descoperit.

  Dar, dintr-o dat5, furfuna incetase sd-l mai preocupe. (lind ii vdzuse chipul prin uga de sticld a librdriei, toate cclelalte simluri incetaserl sd mai funcfioneze, in timp ce vlzul ii acaparase toatd atenfia, devorind imaginea femeii.

  - Oh! exclamase Jordan Hadlock. Luatd prin surprin- tlere, strinse cu putere la piept cartea grea, cind un alt tunet zgudui geamurilevitrinei. Apoi igi dddu seama cdzdngdnitul geamului nu era numai rezultatul tunetului. Cineva bdtea cu putere in uqd.

  De acolo, de sus, unde st[tea coco]ati pe scara reze- rnatd de rafturile cu cdrfi, putea sd vadd foarte bine uga din lafd"amagazinului. Dar cind inchisese librdria cu citeva ore rnai inainte, trbsese gi obloanele opace. Cel care infrunta acum lurtuna gi bdtea insistent la uqd nu se vedea decit ca o siluetd rlcsenatd de lumina fulgerului.

  Dupd mdrime gi formd phrea sd fie silueta unui bdrbat. iEi f5cuse miinile cdug gi incerca sd priveascd induntru pe lingd oblon. Jordan il auzi cum rostea o injurlturd ce nu

  9

 • SANDRA BROWN

  trebuia pronunfati cu voce tare, dupd care bdtrile reincepurd, de astd datd qi mai invergunate.

  Jordan cobori incet de pe scar[, in timp ce inima ii bdteaaproape la fel de tare caloviturile in ugd gi ocoli cutiile cu cirfi Si ziare, oprindu-se la cifiva metri de aceasta.

  Un alt fulger conturi silueta masivd a blrbatului care stdtea cu picioarele depdrtate gi miinile in golduri. oaspetele ei devenea tot mai nerdbddtor cu fiecare secund6. Femeia qoviia incercind si-gi cintdreasci opfiunile. Era periculos sr deschidd uq a, aSa de tirziu, unui bdrbat care, evident, era foarte furios. Cu toate acestea, dacd, ar fi avut vreo intenfie dugminoasd, cu siguranfd cd nu gi-ar fi anunfat prezen[a cu atita zgomot. Poate cd avea nevoie de ajutor. S[ fie weo urgenld medical5? Pirea in mod clar disperat.

  Fird a mai aqtepta sd se rizgindeascd, femeia se duse la uqi gi desficu obloanele suficient de mult ca sd vadd afard,. Lumina din interiorul librdriei cdzapeun piept lat, imbr[caf cu o cdmagd de bumbac, pe care ploaia o lipise de piele. Cdmaga era descheiatd,Iagit gi ochii ei curiogi se urcari de la mu$chii puternici ai gitului cdtre fald,.

  Ochii i se lirgird de un interes pur feminin. Degi trdsiturile erau parci modelate cu dalta, aveau o expresie tristi, fulburat[, chipul omului nu era ameninfdtor. privea cu atenfie birbia fermi, nasul lung gi sublire gi ochii verzi, cind una dintre sprincene se ridicd intr-o intrebare mutd. parcd o intreba: Ei bine, ai de gind si stai acolo gi sd te zgiiegti la mine, sau imi deschizi uga?

  10

  DILEMA

  Da,aveade gind sd-i deschidd. Ldsd oblonul, dddu zdvorul la o parte, invirti de

  butonul de alamd gi deschise uga. Doud saco$e pe care nu le

  observase fur[ aruncate prin deschizdturd",mai s-o nimereasc[ peste picioare. Femeia se trase intr-o parte, cdci stropii reci de ploaie ii udari picioarele goale cind sacogele ateizard.pe podea. Una era din piele cafenie, cealalti din pinzd de cort marindreascd.

  Omul se ndpusti in camerd la citeva secunde dupd bagajul lui, se intoarse gi trinti u$a ce se inchise in urma lui. Se rdsuci pe cilciie, gata sd arunce o observa{ie rdutdcioasd cu privire la ezitarea ei de a-i deschide uga, dar cuvintele ii amutiri pe buze cind se uitd la Jordan.

  Cei doi se privird lung citeva clipe, fEri nici un fel de cxpresie, flrd sd rosteasci un cuvint, examinindu-se indelung. Mai trecurd citeva secunde in care respiralia lor incepu sd se audd. A lui era ugoard gi rapidd din cauza eforturilor frcute recent; a ei se potrivea cu a lui din motive inc[ nedefinite. in camerd nu se mai auzea nimic altceva decit picdturile de ploaie ce se scurgeau de pe Reeves gi cideau pe pardoseal[.

  Jordan iqi desprinse privirile de la bdrbat qi le indrepti spre pardoseald, unde incepuse sd se formeze deja o micd bdltoacd in jurul ghetelor b[rbatului.

  - N-ai un prosop? intrebd el fErd prea multe menajamente.

  - Ce? flcu ea, confuzi gi dezorientati.

  11

 • SANDRA BROWN

  - Ai un prosop? repetd el. - O, da... o clipd. Fata travers[ in fugd camera, aprinse lumina de pe

  scdri gi o lud la goand de parcd ar fi fugdrit-o diavolul. inna