Digital curation

download Digital curation

of 15

Embed Size (px)

Transcript of Digital curation

  • 1. Digital Curation Pavla vstov pavla.svastova@mzk.cz Moravsk zemsk knihovna v Brn 14.5.2014 MZK Brno

2. Moravsk zemsk knihovna Co to je digital curation? Digital curation involves maintaining, preserving and adding value to digital research data throughout its lifecycle (Digital Curation Centre) Digitln kurtorstv zahrnuje sprvu, ochranu a zhodnocen digitlnch vzkumnch dat bhem jejich ivotnho cyklu. http://www.dcc.ac.uk/digital-curation/what-digital-curation Digital curation is the selection, preservation, maintenance, collection and archiving of digital assets. Digital curation establishes, maintains and adds value to repositories of digital data for present and future use. (Wikipedia) Digitln kurtorstv zahrnuje vbr, ochranu, sprvu, shromaovn a archivovn digitlnho jmn. Digitln kurtorstv vytv, spravuje a pidv hodnotu repozitm digitlnch dat pro souasn i budouc vyuit. http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_curation Informan kurtorstv http://www.inflow.cz/co-je-informacni-kuratorstvi 3. Moravsk zemsk knihovna Rozdl mezi DP a DC Jak je rozdl mezi Digital Preservation a Digital Curation? http://blogs.loc.gov/digitalpreservation/2011/08/digital-preservation-digital-curation-digital- stewardship-what%E2%80%99s-in-some-names/ Digital Preservation je podmnoinou Digital Curation DC se zabv vemi stmi ivotnho cyklu vech digitlnch dokument v instituci vetn jejich ochrany (nebo naopak neochrany) od vzniku dokumentu a po smazn DP zahrnuje pouze st ochrannou - tedy jak nakldat s ji vytvoenmi dokumenty, kter jsme vybrali pro dlouhodobou archivaci 4. Moravsk zemsk knihovna Curation Lifecycle Model (CLM) data digital objects databases full lifecycle actions description and representation preservation planning community watch and participation curate and preserve sequential actions conceptualise create or recieve appraise and select ingest preservation action store access, use and reuse transform occasional actions dispose reappraise migrate 5. Moravsk zemsk knihovna Curation Lifecycle Model (CLM) Model vyjaduje grafick vce-rovov pehled stup potebnch pro spnou sprvu a ochranu dat. Me bt pouit v instituci, kter spravuje digitln data, k ujitn, e jsou pokryty vechny kroky nutn ke sprv dat. Jedn se o ideln model - v relu je samozejm model upraven podle poteb instituce a zvis tak na konkrtnm repoziti dat. 6. Moravsk zemsk knihovna CLM I. - Data Jakkoliv informace v digitln podob Digital Objects (digitln objekty) jednoduch DO - textov soubory, obrzky, zvukov soubory a audiovizuln soubory atd. vetn pslunch identifiktor a metadat komplexn DO - objekty, kter kombinuj mnostv jednoduchch digitlnch objekt, nap. webov strnky Databases (databze) strukturovan kolekce zznam nebo dat uloench v potaovm systmu 7. Moravsk zemsk knihovna CLM II. - Full Lifecycle Actions Description and Representation Information (popis a reprezentace informac) piazen administrativnch, deskriptivnch, technickch, strukturlnch a ochrannch metadat, kter poskytuj takov popis, kter budeme potebovat pro dlouhodobou ochranu dokument, ve ve vhodnch standardech sbrn a piazen reprezentanch informac potebnch pro porozumn a zobrazen digitlnch dokument vetn pslunch metadat Preservation Planning (plnovn ochrany) pln ochrany bhem ivotnho cyklu digitlnch materil pln zen a administrace celho procesu vech akc Community Watch and Participation (sledovn a zapojen se do komunity) udrovn povdom o aktivitch komunity kolem digital curation a zapojovn se do vvoje standard, nstroj a softwaru Curate and preserve (spravovat a chrnit) provdt sprvu a administrativn akce plnovan k podpoe kurtorstv po celou dobu jeho ivotnho cyklu 8. Moravsk zemsk knihovna CLM III. - Sequential Actions Conceptualise (vytvoen koncepce) vymyslet a naplnovat tvorbu dat vetn poizovacch metod a monost uloen Create or Recieve (vytvoen nebo pjem) vytven dat vetn administrativnch, popisnch, strukturlnch, technickch a ochrannch metadat pijmn dat (v souladu se zdokumentovanmi pravidly takovho pjmu) od tvrc, jinch archiv, repozit nebo datacenter vetn pslunch metadat Appraise and Select (odhad a vbr) zhodnocen dat a vbr pro dlouhodobou sprvu a ochranu dret se dokumentanch pruek, pravidel nebo prvnch poadavk Ingest pesun data do archivu, repozite, datacentra apod. dret se dokumentanch pruek, pravidel nebo prvnch poadavk 9. Moravsk zemsk knihovna CLM III. - Sequential Actions Preservation Action (ochrann akce) proveden opaten k zajitn dlouhodob ochrany a udren autoritn povahu dat ochrann akce by mly zajiovat, e data zstanou autentick, dvryhodn a pouiteln pi zachovn integrity akce zahrnujc itn dat, validaci, piazen ochrannch metadat, uveden reprezentanch informac a ujitn se o vhodnosti datovch struktur a formtech soubor Store (uloen) bezpen uloen dat podle pslunch standard Access, Use and Reuse (pstup, pouit a znovupouit) ujitn se, e data jsou kadodenn pstupn uivatelm i znovuuivatelm me to bt ve form veejn dostupnch informac me bt pouit robustn systm kontroly pstupovch prv a autentikanch postup Transform (konverze) vytven novch dat z pvodnch originl nap. migrac z jinho formtu nebo vytvoenm podmnoiny dat vbrem nebo dotazem teba pro zpstupnn 10. Moravsk zemsk knihovna CLM III. - Sequential Actions pro kadou ze Sequential Actions existuje Checklist s nkolika otzkami, na kter by ml kurtor znt odpov nap. pro fzi Create or Receive Know who you are creating your data for and what you want them to be able to do (and not do) with it. Communicate this with others on the project. Identify any data protection requirements that you need to address in the course of your research and ensure that these are communicated to all staff. Agree from an early stage any standards you will be making use of for content, syntax, and structure. Once these have been agreed, make sure they are communicated - both to other researchers on the project and to the data/information managers you will be working with. Provide training if necessary. Identify data quality metrics as soon as possible and ensure that these are communicated and monitored. Work together - researchers and information managers need to communicate regularly. Neither can do their job in isolation. Be realistic strike a balance between what is sufficient and what is ideal based on your practical realities. 11. Moravsk zemsk knihovna CLM IV. - Occasional Actions Dispose (odstrann) odstrann dat, kter nebyla vybrna pro dlouhodobou archivaci, v souladu se smrnicemi typicky se me jednat o pesun do jinho archivu, repozite nebo data centra, v nkterch ppadech mohou bt odstranna pln nap. z prvnch dvod a mus bt odstranna bezpen Reappraise (pehodnocen) vrtit data, kter neprola validac, k pehodnocen Migrate (migrace) migrace dat do jinho formtu me bt provedeno kvli souladu s prostedm loit nebo kvli nezvislosti dat na konkrtnm hardwaru nebo softwaru 12. Moravsk zemsk knihovna Curation Lifecycle Model (CLM) model byl publikovn v roce 2007 pro ns to znamen zejmna: zat pemlet nad workflow udlat si vchoz analzu (co mme, co chceme) zat sepisovat smrnice a nvody vylenit osobu/y, kter se o data staraj a znaj jejich historii zamyslet se nad financovnm ... 13. Moravsk zemsk knihovna Curation Reference Manual (CRM) manul je tvoen od roku 2006 a stle se pokrauje na novch kapitolch obsahuje nap. kapitoly: Appraisal and Selection Archival Metadata File Formats Curating E-mails Preservation Metadata Scientific Metadata Automated Metadata Generation Lifecycle Planning (chyst se, bohuel nen napsno na kdy) Using the OAIS Reference Model for Curation (chyst se) Video Data (chyst se) 14. Moravsk zemsk knihovna Co sledovat? Digital Curation Forum https://groups.google.com/forum/#!forum/digital-curation Digital Preservation CZ http://digital-preservation-cz.blogspot.cz/ International Journal of Digital Curation http://www.ijdc.net/index.php/ijdc/issue/current D-Lib Magazine http://www.dlib.org/ The Signal - Digital Preservation http://blogs.loc.gov/digitalpreservation/ (LoC) DigCurV http://www.digcur-education.org/ Digital Preservation Coalition http://www.dpconline.org/ Pouit zdroje: http://digital-scholarship.org/dcbw/dcb.pdf http://alistapart.com/article/content-strategist-as-digital-curator http://kevinthelibrarian.wordpress.com/2012/07/20/an-introduction-to-the-data-curation-lifecycle- model-where-do-librarians-fit-in/ 15. Moravsk zemsk knihovna v Brn www.mzk.cz Dkuji za pozornost Pavla vstov pavla.svastova@mzk.cz