dgcldh@gmail @gmail

download dgcldh@gmail @gmail

of 45

 • date post

  06-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  136
 • download

  1

Embed Size (px)

description

ik`qw AgvweI pROgwRm sMqoK isMG igl ijlwH gweIfYNs kwauNslr d. ijlwH isiKAw APsr luiDAwxw 09463792647. dgcldh@gmail.com Guidance.ludhiana@gmail.com. kirAr dIAW iksmW. 1 siklf 2 sYmI siklf 3 An siklf. korsW dw p`Dr. - dsvIN qoN bwAd - 10+2 mYfIkl qoN bwAd - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of dgcldh@gmail @gmail

 • ik`qw AgvweI pROgwRm

  sMqoK isMG iglijlwH gweIfYNs kwauNslr d. ijlwH isiKAw APsr luiDAwxw 09463792647dgcldh@gmail.comGuidance.ludhiana@gmail.com

 • kirAr dIAW iksmW 1 siklf

  2 sYmI siklf

  3 An siklf

 • korsW dw p`Dr - dsvIN qoN bwAd - 10+2 mYfIkl qoN bwAd - 10+2 nwn mYfIkl qoN bwAd- 10+2 kmrs qoN bwAd - 10+2 vokySn qoN bwAd - 10+2 ihaUmYntIj qoN bwAd

 • dsvIN qoN bwAd AweI tI AweI sMsQwvW . v`lON krvwey jWdy kors .

 • dsvIN qoN bwAd

  kors dw nW Xogqw smW motr mkYink dsvIN 2 swl rYPrIjrytr Aqy eyAr kMfISnrdsvIN2 swl mYkyinStdsvIN2 swl trnrdsvIN2 swl ryfIa tI.vI mkYinkdsvIN2 swl srvyAr dsvIN2 swl frwPtsmYn isvldsvIN2 swl frwPtsmYn mkYnIkldsvIN2 swl

 • dsvIN qoN bwAd

  iPtr dsvIN 2 swlplMbrdsvIN2 swlielYktrISndsvIN2 swlfIjl mkYinkdsvIN2 swlkitMg tylirMgdsvIN 1 swlstYnO AMgryjI Aqy pMjwbIdsvIN1 swlvYlfrdsvIN1 swlkMpIaUtr hwrfvyArdsvIN1 swlkwrpyNtrdsvIN1 swltrYktr mkYinkdsvIN1 swl

 • dwKlw lYx dw qrIkw

  mYitRk prIiKAw dy nMbrW dy AwDwr qy hr swl jUn julweI mhIny ivc mShUr AKbwrW ivc dwKly sbMDI sUcnw id`qI jWdI hY

 • dsvIN qoN bwAd

 • bhu qknIkI sMsQw ivc dwKlw

  kors dw nWXogqwsmW ielYktrIkl ieMjInIAirMg / dsvIN3 swl isvl ieMjInIAirMg dsvIN3 swl mkYnIkl ieMjI. /pORfkSn ieMjI./ mkY ieMjI.tUl Aqy fweI tYknolojIdsvINdsvIN3 swl4 swl kMpIautr ieMjI./ienPormySn tYknolojIdsvIN3 swl ielYktroink komUnIkySn / ielYktroink tYlI komUnIkySn .ieMjInIAirMgdsvIN3 swl

 • dsvIN qoN bwAd

  PYSn fIjwien /gwrmYNt /intINg / LYdr tYknolojI dsvIN 3 swl mwfrn AwiPs prYkits dsvIN 3 swl lweIbryrI Aqy ienPormySn swieMs dsvIN 3 swl mYfIkl lYb tYknolojI dsvIN 3 swltYkstwiel fIjwien / tYkstwiel tYknolojI dsvIN 3 swl kYmIkl ieMjInIirMg /plwsitk tYknolojI dsvIN 3 swl Awtomobwiel ieMjI dsvIN 3 swl

 • dwKlw lYx dw qrIkw

  hr swl jy eI tI (Joint Entrance Test) dw iemiqhwn pMjwb styt borf AwP tYknIkl AYjUkySn Aqy ieMfsrIAl trying v`loN meI/jUn mhIny iv`c ilAw jWdw hY 10+2 vokySn pws jW AweI tI AweI pws lytrl ieMtrI rwhIN ifgrI kors dy dUjy swl ivc dwKlw lY skdy hn www.punjabteched.com www.punjabteched.net

 • dsvIN qoN bwAd hor kI www.pau.edu

  6 swlw bI AYs sI KyqIbwVI kors 6 swlw bI AYS sI hom swieMS kors

 • +2 mYfIkl qoN bwAd

 • Awrmf Pors mYfIkl kwlj pUnw (mhwrwStr) www.afmc.nic.in golfn jublI hwl AwfItorIAm

 • Awrmf Pors mYfIkl kwlj pUnw (mhwrwStr) kors AYm bI bI AYs ,bI AYs sI nrisMg,post grYjUeyt kors,pI jI ifplomw,sUpr SpYSielItI kors,pYrw mYfIkl kors AYm bI bI AYs ivc dwKlw NEET (nYSnl ielIjIiblItI km ientrYNs tYSt) tYSt fy AwDwr qy huMdw hY (www.cbseneet.nic.in)bwkI korsW leI vybswiet www.afmc.nic.in qy ieSiqhwr smyN smyN qy idqw jWdw hY shulqW AYm.bI bI AYs ivc dwKlw imlx qy kors dI swrI PIs muAwP,hostl Krcw muAwP,muPq Kwxw,CutIAW doorwn Gr Awaux leI ryl sPr muPq,kors dorwx 12000 rU dIAW ikqwbW qy sbisfI,pihly swl vrdI leI 6000 rU Aqy bwkI swlW leI 1250 rU imldy hn

 • +2 mYfIkl qoN bwAdAYm bI bI AYs AYm fI /AYm AYs /AYm sI AYc/fI AYmbI fI AYs AYm fI AYsbI vI AYs sI AYm vI AYs sI bI ey AYm AYs AYm ey AYm AYs bI tYk (KyqIbwVI)- AYm tYk (KyqIbwVI)bI PwrmysI-AYm PwrmysIfI AYm AYL tI- bI AYm AYL tIifplomw ien trYvl Aqy tUrIjm

 • +2 mYfIkl qoN bwAdbI AYs sI mYfIkl,fyArI tYk.,hom swieMs bwiea tYk.,KyqIbwVI,mweIkro bwiealojI, AYnQropolojI,apQYlimk tYknIkSn,mYfIkl lYb tYknIkSn,PIjIaQYrypI,AykUpySnl QYrypI,eyfIalojI Aqy spIc QYrypI,iPjIkl QYrypI,kwrfIeYk prPXUjn tYknIkSn,mYfIkl iemyijMg tYknIkSn, nrisMg AYm AYs sI AplweIf swieMs,kimstrI,bwtnI,jUlojI klInIkl rIsrc, AYnQropolojI, PIjIaQYrypI, nrisMg ,mYfIkl lYb tYknIkSn,PorYnisk swieMs

 • +2 mYfIkl qoN bwAd pYrw mYfIkl korsifplomw ey AYn AYm,klInIkl rIsrcr,frg rYgUlytrI APyAr,inaUtrISn kors,sports Aqy iPtns inaUtrISn,PwrmysI,PIjIaQYrypI,AptISIAn,vYksInytr,fwrk rUm AisstYNt,ryfIagrwPr,lYb tYknISIAn,sYnItrI ienspYkSn kors

 • pI jI ifplomwbwiea ienPrmYitks,klInIkl rIsrc,klInIkl fwtw mYnyjmYNt,bwiea stytIsitk molIikaUlr mYfIsn,PYmIlI Aqy b`cw mnoivigAwn,bwiea mYfIkl lYb tYk.sports mYfIsn,ryfIalojI,swiekolojIkl mYfIsn,Porynyisk kimstrI,pyifAwtirks,AYpQYlmolojI,hospItl mYnyjmYNt,fwiet Aqy inaUtrISn,sweIikAwtrI

 • +2 nwn mYfIkl qoN bwAdjy eI eI (Joint Engineering Examination)bI eI/bI tYk mkYnIkl, ielYktrIkl, isvl, pYtrOlIAm, eyronoitks, poRfkSn, AweI tI, tYkstweIl, mYrwien, bwiea-tYk, bwiea-mYfIkl, kYmIkl, mYtlrjIkl, bwiea-ienPrmYitks, fyArI tYknolojI, ielYktroinks Aqy tYlIkimaUnIkySn, ienstrUmYntYSn, vwqwvrn,mweIinMg,pyNt tYknolojI, ienfstrIAl ieMjInAirMg,imnrl,pypr tYknolojI, nYno tYknolojI

 • +2 nwn mYfIkl qoN bwAdbI AYs sI nwn mYfIkl,PIjIaQYrypI, Arbn plwinMg,mltImIfIAw (AYnImySn) fIjwien (mltImIfIAw) ientIrIAr fIjwien,PYSn tYknolojI,eyAr lwien,tUrIjm Aqy hospItYlytI, PUf tYk.,mYrwien,notIkl swieMs,AweI tI,krImInolojI,

 • pI jI ifplomwiPlm Aqy tYlIivjn, hotl mYnyjmYNt, PUf syPtI Aqy kuAwltI mynyjmYNt, fyArI tYknolojI, inaUtrISn Aqy ishq, ifjwStr mYnyjmYNt, rUrl fIvYlpmYNt,tUrIjm, trWslySn, krImInolojI,

 • +2 nwn mYfIkl qoN bwAd AYn fI ey (nYSnl fIPYNs AkYfmI) XU.pI.AYs.sI.(Union public service commission) v`loN swl iv`c do vwr(meI,dsMbr ivc ieSiqhwr Aqy PrvrI,sqMbr ivc iemiqhwn) AYn fI ey dw iemiqhwn ilAw jWdw hY ijs nwl BwrqI sYnw dy AwrmI,eyAr Pors Aqy nyvI ivMgW ivc APsr BrqI kIqy jWdy hn www.nda.nic.in www.upsc.gov.in

 • +2 nwn mYfIkl qoN bwAd AYn fI ey (nYSnl fIPYNs AkYfmI) Kwfkvwslw pUnw

 • AYn fI ey (nYSnl fIPYNs AkYfmI) AYn fI ey v`loN swl ivc do vwr 300 AswmIAw leI BrqI kIqI jWdI hY AwrmI -195,eyAr Pors -66,nyvI -39 Xogqw aumr 16 1/2 swl qoN 19 swl pYdwieS -2 jnvrI qo 1 julweI ivckwr dsMbr kors leI - 2 julweI qoN 1 jnvrI ivckwr julweI kors leI ividAk Xogqw 10+2 pws AwrmI leI 10+2 ihswb Aqy Pijks nwl pws eyAr Pors /nyvI leI tYknIkl ieMtrI - AswmIAW 85 (swl ivc dO vwr ) Xogqw 10+2 nwn mYfIkl 70 % qoN vD nMbrW nwl

 • AYn fI ey (nYSnl fIPYNs AkYfmI) eyAr Pors dIAW iqn brWcW hn 1 PlwieMg brWcPweItr,trWsport,hYlIkoptr 2 tYknIkl brWcmkYnIkl,ielYktroink 3 grwaUNf ifaUtI brWcAYfimnStrySn,AkwauNts,loigsitk, AYjukySn,imtIarolojI

  AYn fI ey tYSt pws krn dy pVwa pihlw pVwailKqI tYSt dUjw pVwa AYs AYs bI (Service Selection Board ) tYSitMg styj 1 tYsitMg AwPIsr ieMtYlIjYNt ryitMg tYSt -ipkcr prSYpSn Aqy ifSkSn tYSt styj 2 tYSitMg sweIkolojIkl tYSt,grup tYSt,ientrivX qIjw pVwa mYfIkl tYSt cOQw pVwa -Awl ieMfIAw myirt ilSt bxwauxw

 • AYn fI ey (nYSnl fIPYNs AkYfmI)

  AwPIsr ieMtrI 4 brwcW -iegjIikaUitv ieMjInirMg ielYktrIkl AYjukySn sylr ieMtrI 6 brwcW - iegjIikaUitv ieMjInirMg ielYktrIkl eyvIeyiSn sbmyrwien mYfIkl

 • AYn fI ey (nYSnl fIPYNs AkYfmI)

 • POj BrqI rYlI

  BrqI iksm ispwhI ividAk Xogqw Xogqwdsqwvyj Aqy jrUrI hdwieqW jnrl ifaUtImYitRk 45%aUmr 17 qoN 23 swl, k`d 170-180 sYNmI, Bwr 50 ikgwR CwqI 77 sYmI qoN 82 sYmI 200 nMbr tYst srIrk smrQw leI-100 AMk 1)1800 mItr dOV 5.40 imMt -60 nMbr,6.20imMt vwlw bwhr2) 9 Put lMbI Cwl (AMk nhIN) 3) 20 Put lMbw smql KMbw dOV ky pwr krnw (AMk nhIN)4)pul A`p 10-40,9-36,8-32,7-28,6-24,5-bwhr mwnisk smr`Qw -100 AMk pws AMk 33% kul 133 vwlw BrqI dy Xog ho jWdw hYAnAtYstYf dsqwvyj nvIAw Poto -12is`K lVkw -12 p`g nwl 12 ibnW p`g qONAynsIsI srtIPIkytAtYstYf dsqwvyj10/+2 srtIPIkytirhwieSI srtIPIkytcwlclx srtIPIkytAxivAwhw srtIPIkytkMn swP

  klrk/stor kIpr/tYknIkl+2, AMgryjI 50% AYgrI 40%qknIkI+2 nwn mYfIkl AYgrI 50% ivSw 40%nrisMg shwiek+2 mYfIkl AYgrI 50% ivSw 40%

 • nOkrI l`gx vyly AYn.sI sI kYft nUM hyT ilKy Anuswr vwDU AMk idqy jWdy hn

 • nOkrI l`gx vyly AYn.sI sI kYft nUM hyT ilKy Anuswr vwDU AMk idqy jWdy hn

 • 10+2 kmrs qoN bwAd ifgrI kors bI kwm,bI AwP AkwaNts Aqy PweInYNS ,bI AwP ibjns mYnyjmYNt, bI AwP ibjns AYfimnstrySn,bI AwP byNikMg Aqy ieNisaUrYNS,bI AwP mws mIfIAw,bI AwP PweInYNs Aqy ieMtrnl Awift , bI AwP Porn tryf, bI AwP mYnyjmYNt swieMs,bI AwP ibjns ieknwimks ,bI AYs sI stYt ,bI AYs sI hom swieMs, bI sI ey, bI ien jrnyiljm Aqy mws kimnIkySn

 • ifplomw kors if ien piMrMt vYb Aqy brof kwSt,if ien mltImIfIAw jrnyiljm, ,if ien jrnyiljm,if ien pblIiSg Aqy pirMitMg, if iempoort AYksport,AkwaUNts,PweInYNs,tYksYSn,byNikMg,kMpnI lw,eI kmrs,ienkm tYks,syl tYks,bjt PweInYNs,ienisaUrYNs,stwk eynwilst, jnrl ifplomw kors eyAr itkt,AYnImySn,eyvIeySn,knsltYNtI,kwaUNsilMg,sweIbr krwiem lw,eIvYNt mYnyjmYNt, hotl mYnyjmYNt,PotogRwPI,

 • sI pI tI (Common Proficiency Test) sI ey, sI AYs,sI fblaU ey( PwauNnfySn kors)

 • 10+2 ihaUmYntIj qoN bwAdbI ey,bI sI ey,bI pI eI,pI tI AweI kors eI tI tI kors bI ey AYl AYl bI bI AwP PweIn Awrts,

 • 10+2 ihaUmYntIj qoN bwAdif ien post mYnyjmYNt ,AYpIklcr PUf tYknolojI,sIf poRfkSn tYknolojI ,if ien Puf pIRjrvySn AYNf byikMg,if ien ieMtIrIAr fYkorySn,if ien PYSn ifjwieinMg if ien Pu`tvIAr, if ien Pu`tvIAr ifjwien AYNf poRfkSn, if ien ArlI cweIlf h`uf kyAr AYNf AYjUkySn ,if kors ien lweIbryrI swieMs,

 • isvl srvIisj

 • ijly dw fI sIAweI ey AYs (Indian Administrative Services)dy