Devotionals About Memories

download Devotionals About Memories

of 33

 • date post

  08-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Devotionals About Memories

 • 8/7/2019 Devotionals About Memories

  1/33

  8

  Jf}ozkochlw HiovzGdkljdooj Bfboykfw

  Jkwgovyhnfbfcz

  -

  Dopf

  I{

  Bhywdh Kjjkcnw

  Gop{ykndz 9004

  Wvmmkgkfcz Nyhgf Pvilkwdkcn

 • 8/7/2019 Devotionals About Memories

  2/33

  9

 • 8/7/2019 Devotionals About Memories

  3/33

  7

  Vclfww ozdfy~kwf cozfj, hll Wgykpzvyf yfmfyfcgfw hyf myob zdf Ekcn Ahbfw ]fywkoc om zdf

  Ikilf#

  900; i{ Bhywdh Kjjkcnw

  Pvilkwdfj i{ Wvmmkgkfcz Nyhgf Pvilkwdkcn

  Pykczfj kc zdf Vckzfj Wzhzfw om Hbfykgh

  Hll ykndzw yfwfy}fj# Co phyz om zdkw pvilkghzkoc bh{ if yfpyojvgfj, wzoyfj kc h yfzykf}hl

  w{wzfb, oy zyhcwbkzzfj, kc hc{ moyb oy i{ hc{ bfhcw, flfgzyockg, bfgdhckghl, pdozogop{kcn,

  yfgoyjkcn, oy ozdfy~kwf, ~kzdovz zdf pykoy ~ykzzfc pfybkwwkoc om zdf hvzdoy#

  Bhywdh Kjjkcnw

  Fbhkl1 zyvzdwfzwmyff@glhyewzoc#gob

 • 8/7/2019 Devotionals About Memories

  4/33

 • 8/7/2019 Devotionals About Memories

  5/33

  6

  Jf}ozkochl Wzoykfw Hiovz

  Gdkljdooj Bfboykfw om Lk}kcn kc zdf Olj Bhcwkoc

  hz 8408 Fljykjnf H}f#, Ifllkcndhb, ^H

 • 8/7/2019 Devotionals About Memories

  6/33

  =

 • 8/7/2019 Devotionals About Memories

  7/33

  >

  Zdf Olj Bhcwkoc om B{ Gdkljdooj

  Bhzzdf~ >19:"9= Zdfyfmoyf ~dowof}fy dfhyfzd zdfwf wh{kcnw om bkcf, hcj jofzd zdfb, K ~kll lkefc dkb

  vczo h ~kwf bhc, ~dkgd ivklz dkw dovwf vpoc h yoge1 Hcj zdf yhkc jfwgfcjfj, hcj zdf mloojw ghbf, hcjzdf ~kcjw ilf~, hcj ifhz vpoc zdhz dovwf5 hcj kz mfll coz1 moy kz ~hw movcjfj vpoc h yoge# Hcj f}fy{

  ocf zdhz dfhyfzd zdfwf wh{kcnw om bkcf, hcj jofzd zdfb coz, wdhll if lkefcfj vczo h moolkwd bhc, ~dkgd

  ivklz dkw dovwf vpoc zdf whcj1 Hcj zdf yhkc jfwgfcjfj, hcj zdf mloojw ghbf, hcj zdf ~kcjw ilf~, hcj

  ifhz vpoc zdhz dovwf5 hcj kz mfll1 hcj nyfhz ~hw zdf mhll om kz#

  ^dfc K ~hw h gdklj b{ jhj iovndz h ikn olj hihcjocfj bhcwkoc zdhz whz oc h glkmm o}fy"looekcn zdfih{ kc Ifllkcndhb, ^H# Df noz kz yfhl gdfhp# K yfbfbify ~f hll zdovndz df dhj zhefc lfh}f om dkw

  bkcj ~dfc ~f wh~ kz# Kz dhj hc vnl{ nyh{/iyo~c phkcz zdhz ~hw pfflkcn hcj ~fhzdfyfj# Zdf yoom ~hw

  go}fyfj ~kzd boww# Zdf kcwkjfw looefj hw km zdf pyf}kovw oggvphczw dhj lfmz kc h dvnf dvyy{# Wzvmm ~hwwzyf~c hll o}fy zdf mlooy kc wobf yoobw hcj f}fy{zdkcn ~hw go}fyfj ~kzd h lh{fy om jvwz# Kz looefj lkef

  h dhvczfj dovwf# B{ jhj yfbo}fj 86 vzklkz{ zyhklfy lohjw om wzvmm hcj zooe kz zo zdf jvbp ifmoyf df

  govlj f}fc ifnkc zo bhef zdf plhgf lk}hilf#

  ^dfc ~f bo}fj kc K yfbfbify zdf ekzgdfc whnnfj wobfzdkcn h~mvl# [ov govlj wfz h ihll hz ocf fcj om

  zdf yoob hcj kz ~ovlj yoll jo~c zdf mlooy zo zdf ozdfy fcj om zdf yoob ~kzdovz f}fc dh}kcn zo pvwd kz#Zdf dovwf whz oc h whcjwzocf movcjhzkoc zdhz ~hw gyvbilkcn ifcfhzd kz# K yfbfbify b{ jhj wpfcz

  dovyw ahgekcn zdf dovwf vp wo df govlj yfbo}f zdf whcjwzocf hcj yfplhgf kz ~kzd gfbfcz iloge#

  Ocf om zdf yfwvlzw om zdf whcjwzocf movcjhzkoc ~hw zdhz hw zdf movcjhzkoc gyvbilfj, zdf dovwf ~ovlj

  wdkmz hcj zdf plhwzfy ~hllw ~ovlj gyhge hcj gyvbilf# Om govywf kz jkjc.z dflp hc{ zdhz zdf zyhkcw iflo~

  zdf glkmm ~ovlj w~kzgd ghyw hcj zdf ihcnkcn hyovcj zdhz yfwvlzfj myob zdhz ~ovlj hlwo dflp zo gyvbilfzdf movcjhzkoc hcj ~hllw#

  K yfbfbify ocf ckndz ~f ~fyf fhzkcn jkccfy ~dfc wvjjfcl{ o}fy dfhj ~f dfhyj h zyfbfcjovw gyhwd#

  Vpoc kc}fwzknhzkoc ~f jkwgo}fyfj hll zdf plhwzfy dhj mhllfc omm zdf ~hllw hcj gfklkcn om zdf glowfz

  vpwzhkyw( Od zdf ao{w om lk}kcn kc h bhcwkoc ~kzd h gyvbilkcn movcjhzkoc#

  Zdkw kllvwzyhzkoc iykcnw dobf ~dhz Afwvw ~hw wh{kcn kc zdf }fywfw hio}f# ^dfc ~f yfhj hcj dfhy ~dhzAfwvw wh{w kc zdf Ikilf, ivz ~f mhkl zo pvz kz kczo pyhgzkgf, ~f hyf lkef zdf dovwf ivklz oc whcj# ^dfc zdf

  hwwhvlzw om zdf ~oylj gobf hnhkcwz vw ~f ~kll gyvbilf hcj mhll# Zo ~kzdwzhcj zdf hwwhvlzw om zdf ~oylj,

  zdf mlfwd hcj zdf Jf}kl, ~f BVWZ dh}f h wolkj Ikilkghl movcjhzkoc#

  Do~ kw {ovy movcjhzkoc? Kw kz h wolkj ocf ivklz oc zdf ^oyj om Noj oy kw kz h whcjwzocf ocf ivklz oc zdf

  gdhcnkcn jogzykcfw hcj zfhgdkcnw om zdkw ~oylj?

 • 8/7/2019 Devotionals About Memories

  8/33

  4

  Boyf Olj Bhcwkoc Bfboykfw

  Pwhlb >>188 K ~kll yfbfbify zdf ~oyew om zdf LOYJ1 wvyfl{ K ~kll yfbfbify zd{ ~ocjfyw om olj#

  K.}f iffc kc h yfmlfgzk}f booj lhzfl{# Lhwz ~ffe K ~yozf hiovz zdf olj bhcwkoc K lk}fj kc phyz om b{

  nyo~kcn vp {fhyw# Zdhz olj plhgf doljw bhc{ bfboykfw moy bf#

  ^dfc K ~hw kc b{ lhwz z~o {fhyw om dknd wgdool, kz ~hw avwz b{ bob hcj jhj hcj K yhzzlkcn hyovcj kc

  zdf ikn olj dovwf lkef pfhw kc h gdvyc# K dhj zdf gdokgf om ~dhz ifjyoob K ~hczfj zo wlffp kc i{ zdhzzkbf# K gdowf zdf yoob zdhz K zolj {ov hiovz kc b{ lhwz jf}ozkochl# Yfbfbify? Kz ~hw zdf ocf ~dfyf hll

  zdf plhwzfy mfll omm zdf glowfz ~hllw hcj gfklkcn# B{ jhj dhj gobplfzfl{ mktfj zdf glowfz hcj yoob vp#

  Df pvz vp cf~ wdffz yoge hcj kz ~hw phkczfj h iykndz pfhgd{/oyhcnf goloy# K lkefj zdkw yoob ifghvwf omkz.w iykndzcfww hcj kz dhj h ~kcjo~ zdhz o}fy"looefj Ifllkcndhb Ih{# K lo}fj zdf ih{#

  B{ mh}oykzf zkbf om {fhy ~hw zdf mhll wfhwoc# Kz ~ovlj if gdkll{ kc zdf boyckcnw hcj h zdkge lh{fy om mon

  ~ovlj ilhcefz zdf hyfh# Kz ~hw wo goq{ zo wcvnnlf jo~c kc zdf go}fyw hcj lkwzfc zo zdf jffp yd{zdbkg

  ilhwzw om zdf mon doycw oc zdf wdkpw zdhz ~fyf gobkcn hcj nokcn# K.j mkchll{ nfz vp hcj bhef b{ ~h{jo~c wzhkyw zo zdf ekzgdfc hcj zdf wbfll om gommff ~ovlj nyffz bf# K joc.z lkef zo jykce gommff, ivz K lo}f

  zo wbfll kz# Zdfyf ~hw wobfzdkcn gobmoyzkcn hiovz nfzzkcn vp hcj wbfllkcn zdf gommff# Bh{if kz ~hw

  ifghvwf K ecf~ b{ Bob hcj Jhj ~ovlj if zdfyf hz zdf ekzgdfc zhilf km zdfyf ~hw gommff iyf~kcn oc

  zdf wzo}f# Zdfwf hyf zdf zdkcnw nooj bfboykfw hyf bhjf om hcj Noj dhw ilfwwfj bf ~kzd bhc{#

  Zdf Pwhlbkwz wh{w df ~kll yfbfbify zdf ~oyew om zdf Loyj hcj Dkw ~ocjfyw om olj $Pwhlb >>188+# Kc

  zdf phwwhnf ykndz hio}f zdkw }fywf zdf Pwhlbkwz kw kc zdf pkz om jfpyfwwkoc# Zdfc df wh{w, )Zdkw kw b{

  kcmkybkz{1 ivz K ~kll yfbfbify zdf {fhyw om zdf ykndz dhcj om zdf bowz Dknd#) ^dfc zdkcnw noz zovnd, dfyfmvwfj zo wzh{ kc zdf pkz# Df jvwzfj dkbwflm omm hcj ifnhc zo yfgovcz hll zdf ilfwwkcnw Noj dhw nk}fc

  dkb kc zdf phwz# Kz.w dfhlzd{ zo yfbfbify zdf nooj zkbfw om {fhyw nocf i{ hcj zdhce Noj moy zdfb#

  Zdkcekcn oc zdfwf dhppkfy zkbfw ghc dflp ioowz {ovy wpkykzw# Zdf Hpowzlf Phvl wh{w, )Mkchll{, iyfzdyfc,~dhzwof}fy zdkcnw hyf zyvf, ~dhzwof}fy zdkcnw hyf docfwz, ~dhzwof}fy zdkcnw hyf avwz, ~dhzwof}fy zdkcnw

  hyf pvyf, ~dhzwof}fy zdkcnw hyf lo}fl{, ~dhzwof}fy zdkcnw hyf om nooj yfpoyz5 km zdfyf if hc{ }kyzvf, hcj

  km zdfyf if hc{ pyhkwf, zdkce oc zdfwf zdkcnw#) $Pdklkppkhcw :14+ Jo {ov dh}f h dhpp{ bfboy{ zdhz {ov

  ghc zdkce oc hcj zdhce Noj moy zojh{?

 • 8/7/2019 Devotionals About Memories

  9/33

  ;

  Zdf Dolf Vcjfy zdf Olj Bhcwkoc

  Yobhcw 88177"7= O zdf jfpzd om zdf ykgdfw iozd om zdf ~kwjob hcj eco~lfjnf om Noj( do~

  vcwfhygdhilf hyf dkw avjnbfczw, hcj dkw ~h{w phwz mkcjkcn ovz( Moy ~do dhzd eco~c zdf bkcj om zdf

  Loyj? oy ~do dhzd iffc dkw govcwflloy? Oy ~do dhzd mkywz nk}fc zo dkb, hcj kz wdhll if yfgobpfcwfjvczo dkb hnhkc? Moy om dkb, hcj zdyovnd dkb, hcj zo dkb, hyf hll zdkcnw1 zo ~dob if nloy{ moy f}fy#

  Hbfc#

  Kz ~hwc.z vczkl hmzfy ~f dhj bo}fj myob zdf olj bhcwkoc zdhz b{ mhzdfy zolj vw zdhz vcjfy kz df dhj

  movcj h dolf# Kz ~hw bh{if lfww zdhc zdf wkqf om h bhc"dolf go}fy# Df whkj df dhj wdkcfj h mlhwdlkndzjo~c zdf dolf ivz zdf lkndz avwz jkwhppfhyfj# Kz cf}fy dkz oc hc{zdkcn zo yfmlfgz kz ihge# Df hlwo jyoppfj

  wobf yogew jo~c zdf dolf zo wff km df govlj dfhy zdfb dkz iozzob, ivz df govlj cf}fy dfhy zdfb dkz zdf

  iozzob# Df ecf~ kz ~ovlj myfhe b{ bozdfy ovz zo eco~ zdfyf ~hw h dolf lkef zdkw vcjfy zdf dovwf, wodf cf}fy zolj hc{ocf hiovz kz vczkl ~f dhj bo}fj#

  Zdfyf ~fyf bhc{ olj bkckcn zvccflw vcjfy Ifllkcndhb zdhz ~fyf coz vwfj hc{boyf hcj b{ mhzdfy

  wvybkwfj zdhz pfydhpw zdkw ~hw hc hky wdhmz moy h jffp bkcf zvccfl# ^f ~kll pyoihil{ cf}fy eco~ moywvyf#

  Zdf Wgykpzvyf wh{w, )O zdf jfpzd om zdf ykgdfw iozd om zdf ~kwjob hcj eco~lfjnf om Noj( do~

  vcwfhygdhilf hyf dkw avjnbfczw, hcj dkw ~h{w phwz mkcjkcn ovz() Zdf Hpowzlf Phvl wffbw hlbowz

  o}fygobf i{ zdf zdovndz om zdf ~kwjob hcj eco~lfjnf om Noj# Zdhz dolf vcjfy zdf olj bhcwkoc jkjc.zwffb zo dh}f h iozzob zo kz# Kz avwz wffbfj zo no oc hcj oc, jffpfy hcj jffpfy ~kzd co fcj# Zdkw kw do~

  ykgd Noj.w ~kwjob hcj eco~lfjnf kw# Zdfyf kw co fcj zo kz# Kz kw wo jffp zdhz ~f ghc.z f}fc ifnkc zo

  vcjfywzhcj kz# K wvwpfgz zdhz zdkw kw ~d{ zdfyf hyf wobf gocgfpzw kc zdf Ikilf wvgd hw zdf Zykckz{ hcjNoj.w wo}fyfkncz{ zdhz hyf dhyj moy vw bfyf dvbhcw zo vcjfywzhcj# Dkw ~h{w hyf avwz phwz mkcjkcn ovz#

  ^f dh}f zo if }fy{ ghyfmvl zdhz ~dfc ~f gobf zo zdf Ikilf hcj mkcj zfhgdkcnw zdhz joc.z bhef wfcwf zovw zdhz ~f joc.z z~kwz kz vp kc oyjfy zo bhef dvbhc wfcwf ovz km# ^f cffj zo lfz Noj if Noj hcj yfhlkqfzdhz zdfyf hyf wobf zdkcnw zdhz ~f avwz hyf coz nokcn zo vcjfywzhcj zdkw wkjf om dfh}fc# Noj kw avwz zoo

  ikn moy vw zo gobpyfdfcj#

  Zdkw iykcnw bvgd gobmoyz zo bf zo eco~ zdhz b{ Noj kw zdkw nyfhz# K ghc zyvwz Dkb ifghvwf Df eco~w

  zdf ifnkcckcn myob zdf fcj hcj Df eco~w zdf pvypowfw Df dhw kc bkcj moy b{ lkmf# Zdf boyf K wzvj{zdf Ikilf zdf iknnfy Noj ifgobfw zo bf# ^oywdkp hz Dkw mffz# )Moy om dkb, hcj zdyovnd dkb, hcj zo

  dkb, hyf hll zdkcnw1 zo ~dob if nloy{ moy f}fy# Hbfc#)

 • 8/7/2019 Devotionals About Memories

  10/33

  80

  Dkjf hcj Wffe kc zdf Olj Bhcwkoc

  Pyo}fyiw 8617 Zdf f{fw om zdf LOYJ hyf kc f }fy{ plhgf, ifdoljkcn zdf f}kl hcj zdf nooj#

  Ocf om zdf mvc