DEMOKRATIJA I LJUDSKA PRAVA POVELJA

Click here to load reader

 • date post

  30-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  231
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of DEMOKRATIJA I LJUDSKA PRAVA POVELJA

 • DEMOKRATIJA I LJUDSKA PRAVADEMOKRATIJA I LJUDSKA PRAVAPOINJU SA NAMA

  Smernice za nastavnikeSmernice za nastavnike

  Savet EvropePovelja o obrazovanju za demokratsko graanstvo i obrazovanju za ljudska prava

  POVELJA

  SVEZA

 • POVELJA SAVETA EVROPE O OBRAZOVANJU ZA DEMOKRATSKO GRAANSTVO I OBRAZOVANJU ZA LJUDSKA PRAVA: SMERNICE ZA NASTAVNIKE

 • Za miljenja izraena u ovom tekstu odgovornost snose autori i ona ne moraju nuno odraavati zvaninu politiku Saveta Evrope.

  Sva prava zadrana. Nijedan deo ove publikacije ne sme biti preveden, reprodukovan ili prenet, ni u jednom vidu i ni na koji nain, elektronskim (CD, internet itd.) ili mehanikim putem, ukljuujui fotokopiranje, snimanje ili neki drugi vid skladitenja informacija ili njihovog smetanja u sisteme za dalje preuzimanje, bez prethodne pismene dozvole Direktorata za komunikacije (F-67075 Strasbourg Cedex ili publishing@coe.int).

  Urednik: g-a Elena Diez VillagrasaRecenzent: Annette SchneiderLektor: SPDPGrafiki dizajn, izgled i ilustracije: Pampaneo Savet Evrope, oktobar 2012Reprint septembar 2013tampano u Savetu Evrope

 • Ova publikacija je nastala uz podrku Vlade Finske.

 • 6

 • 7

  Nekoliko rei pre poetka

  1. Uvod

  Savet Evrope Povelja

  2. Kako raditi na Povelji s grupom mladih?

  Povelja u obrazovnom kontekstu Pozivanje na referentne publikacije Saveta Evrope Adaptacija Korienje Plakata Povelja za sve: Ideje iz poglavlja u poglavlje

  1. Zato Povelja?2. ta su ljudska prava? 3. ta je demokratsko graanstvo? 4. ta je obrazovanje za demokratsko graanstvo i obrazovanje za ljudska prava? 5. ta su naela ljudskih prava i demokratije?6. Ko uestvuje u obrazovanju za demokratsko graanstvo i obrazovanju za

  ljudska prava?7. Da li kole i organizacije potuju ljudska prava i demokratiju?8. ta moemo da uradimo za promociju obrazovanja za graanstvo i

  obrazovanja za ljudska prava?

  Zakljuak

  3. Prilozi

  Povelja Saveta Evrope o obrazovanju za demokratsko graanstvo i obrazovanju za ljudska prava

  Radni list: Demokratija i ljudska prava poinju od nas: Gde smo mi u tome? Mapa zemalja-lanica Saveta Evrope

  Sadraj

 • 8

 • 9

  Poslednjih godina naa drutva su suoena s velikim izazovom proisteklim iz poveanog nasilja, rasizma, ekstremizma, ksenofobije, diskriminacije i netolerancije. Na obrazovanje se u sve veoj meri gleda kao na odbranu od takvih pojava i zatitu od krenja ljudskih prava kojem one neminovno vode, kao i na bitan doprinos drutvenoj koheziji, socijalnoj pravdi i miru.

  To rastue priznanje vane uloge obrazovanja imalo je svoj konkretan izraz u injenici da su zemlje-lanice Saveta Evrope 2010. godine usvojile Povelju o obrazovanju za demokratsko graanstvo i obrazovanju za ljudska prava (u daljem tekstu Povelja). Povelja sadri smernice i preporuke o tome kako na najbolji nain promovisati tu vrstu obrazovanja. U jednoj od navedenih preporuka podstie se iroko propagiranje Povelje informisanjem to je mogue veeg broja ljudi o njenim ciljevima i o nainima na koje se ona moe sprovesti u praksu. Upravo je zato i napisan tekst koji je sada pred vama.

  Nekoliko rei pre poetka

 • Ovaj dokument je deo itave jedne zbirke materijala koju moete koristiti u svome radu s decom i mladima na propagiranju Povelje.

  Demokratija i ljudska prava poinju od nas!Pod ovim istim naslovom moete nai dva teksta namenjena mladima:

  Povelja za sve

  Povelja Saveta Evrope o obrazovanju za demokratsko graanstvo i obrazovanju za ljudska prava preformulisana je u jednostavniju verziju, namenjenu mladima u uzrastu izmeu 12 i 15 godina. Meutim, to je samo orijentacioni uzrast i on po svom obimu ne iskljuuje mogunost da tekst bude pogodan i za neke druge starosne kategorije. To je zaseban dokument koji deca i mladi mogu samostalno da itaju, ali on istovremeno moe posluiti i kao korisno sredstvo za rad u grupi.

  Plakat

  Osnovna svrha ovog plakata jeste da se tamo gde grupe mladih ljudi organizuju aktivnosti u oblasti obrazovanja za demokratsko graanstvo i obrazovanja za ljudska prava (Education for Democratic Citizenship and Human Rights Education EDC/HRE) podigne nivo svesti o tome. Plakat je zamiljen tako da bude izloen u uionicama, centrima za rad sa omladinom, omladinskim klubovima, letnjim kampovima itd. EDC/HRE je esto nevidljivo, pa zato ovaj plakat moe predstavljati u isti mah i reafirmaciju doprinosa grupe demokratiji i ljudskim pravima, i podsetnik za samu grupu da nastavi vredno i kvalitetno da radi. Plakat je, takoe, i nastavno sredstvo koje podstie na razmiljanje, zato to saima sutinu Povelje i EDC/HRE u svega 12 reenica.

  Smernice za nastavnikeOvo je dokument koji nudi dodatna razjanjenja u vezi s Poveljom, ali vam, nagovetava kako treba u obrazovnom kontekstu da radite sa svojom grupom na Povelji za sve, kao i na Plakatu. Taj rad moe biti koristan bilo kao uvod u EDC/HRE, bilo kao nastavno sredstvo koje e podstai vae uenike da o ovom razmiljaju u obrazovnim aktivnostima kojima se svakodnevno zajedniki bavite.

  Obrazovni materijal vezan za Povelju saveta Evrope o obrazovanju za demokratsko graanstvo i obrazovanju za ljudska prava

  10

  Povelja Saveta Evrope o Obrazovanju za demokratsko graanstvo i obrazovanju za ljudska prava: Smernice za nastavnike

 • 11

  Povelja Saveta Evrope O Obrazovanju Za Demokratsko Graanstvo I Obrazovanju Za Ljudska Prava: Smernice Za Nastavnike

  UVOD1 Savet Evrope

  Savet Evrope, najstarija evropska meuvladina organizacija, osnovan je 1949. godine, neposredno po zavretku Drugog svetskog rata. Savet Evrope danas ima 47 zemalja-lanica. Njegov osnovni cilj je da se irom Evrope razviju zajednika demokratska naela na osnovu Evropske konvencije za zatitu ljudskih prava i drugih referentnih tekstova o zatiti svakog pojedinca.

  Na temelju tih osnovnih vrednosti, Savet Evrope pokuava da pronae zajednika reenja za veinu savremenih problema, kao to su terorizam, organizovani kriminal i korupcija, visokotehnoloki kriminal, bioetika i kloniranje, nasilje nad decom i enama i trgovina ljudima. Smatra se da saradnja svih zemalja-lanica predstavlja najbolji put za reavanje najveih problema s kojima se Evropa danas suoava.

  Savet Evrope je takoe aktivan u oblasti kulture i obrazovanja. Otkako je 1955. godine stupila na snagu Evropska kulturna konvencija, irom Evrope se odvijao veliki broj najrazliitijih vidova saradnje u tim oblastima.

  Povelja

  Projekat Obrazovanje za demokratsko graanstvo i obrazovanje za ljudska prava (EDC/HRE) ima temelj u osnovnoj misiji samog Saveta Evrope unapreenje ljudskih prava, demokratije i vladavine prava, kao i u uverenju da obrazovanje moe imati jednu od kljunih uloga na putu ka ostvarenju tog cilja. Na Drugom samitu efova drava i vlada zemalja-lanica Saveta Evrope 1997. godine, EDC/HRE je dobio

  Povelja Saveta Evrope o obrazovanju za demokratsko graanstvo i obrazovanju za ljudska pravausvojena u sklopu Preporuke Komiteta ministara CM/Rec (2010)7

  NETO VIE O SAVETU EVROPE

  Savet Evrope: www.coe.int

  O ORGANIMA SAVETA EVROPE

  Komitet ministara: www.coe.int/cm/ Parlamentarna skuptina: www.assembly.coe.int Kongres lokalnih i regionalnih vlasti: www.coe.int/Congress/ Evropski sud za ljudska prava: www.echr.coe.int/ECHR Konferencija meunarodnih NVO: www.coe.int/ngo Komesar za ljudska prava: www.coe.int/commissioner

 • Povelja Saveta Evrope O Obrazovanju Za Demokratsko Graanstvo I Obrazovanju Za Ljudska Prava: Smernice Za Nastavnike

  12

  poseban podsticaj time to je odlueno da bude pokrenuta inicijativa za obrazovanje za demokratsko graanstvo u cilju promovisanja svesti graana o njihovim pravima i odgovornostima u demokratskom drutvu. 1

  Povelja Saveta Evrope predstavlja vaan izraz opredeljenosti zemalja-lanica za EDC/HRE i naglaava standarde koje su zemlje-lanice sebi odredile kao cilj koji treba ostvariti.

  Izraz povelja u meunarodnoj praksi se koristi i za obavezujue i za neobavezujue pravne instrumente. Pravni instrumenti su oni koji u sebi sadre mehanizme za nadzor, odnosno monitoring. Ti mehanizmi mogu postojati bilo u obliku suda (na primer, Evropski sud za ljudska prava je mehanizam za monitoring Evropske konvencije za zatitu ljudskih prava) ili oblik komiteta (na primer, Evropski socijalni komitet je mehanizam za nadzor nad sprovoenjem Evropske socijalne povelje). Njihov osnovni cilj jeste da se postaraju da se pravni instrumenti delotvorno sprovode u praksi.

  Izbor naslova i oblika Povelje o obrazovanju za demokratsko graanstvo i obrazovanju za ljudska prava odraava elju da taj dokument bude sutinski znaajniji od onih koje je Savet Evrope prethodno donosio u toj oblasti, to znai da je re o vrem opredeljenju i posveenosti. Meutim, veina zemalja-lanica ipak se zalagala za to da Povelja ne bude obavezujui instrument u smislu meunarodnog javnog prava. Stoga je ona usvojena u okviru preporuke; preporuke su po definiciji neobavezujue, kao i svaki prilog uz njih. Prema tome, ono to smatramo poveljom to je samo po sebi je prilog uz Preporuku Komiteta ministara CM/Rec(2010)7. Ministri spoljnih poslova zemalja-lanica ili njihovi predstavnici usvojili su ovaj tekst na 120. zasedanju Komiteta ministara Saveta Evrope, koje je odrano u Strazburu u maju 2010. godine.

  Povelja se esto objavljuje bez teksta preporuke u sklopu koje je usvojena (taj tekst se moe nai u prilozima). Upravo zbog toga posle kompletnog naslova slede rei usvojeno u okviru Preporuke CM/Rec(2010)7 Komiteta ministara, tako da je njen neobavezujui karakter savreno jasan. Posle integralnog teksta Povelje sledi Eksplanatorni memorandum dokument koji sadri informacije o predistoriji, poreklu i istorijatu pregovaranja o tekstu Povelje, uz komentare i razjanjenja odredaba i preporuka koje su u njoj sa