DEMOKRATIJA I LJUDSKA PRAVA (KNJIGA ZA SREDNJE ŠKOLE)

Click here to load reader

 • date post

  03-Aug-2015
 • Category

  Documents

 • view

  13.163
 • download

  468

Embed Size (px)

Transcript of DEMOKRATIJA I LJUDSKA PRAVA (KNJIGA ZA SREDNJE ŠKOLE)

OdobrenoodFederalnog Ministarstvazaobrazovanje, nauku,kulturu i sporUsport Federacija Bosoe iHercegovine Program CIVITAS,avgust 2001. Bosanski jezik Neke od lekcija Uovom nacrtusuprevedene i prilagodene iz materijala izradenih u Centm za gradansko obrazovanje,California,HZ pomoc OrA (Ured za odnoses javnoscu Americke ambasade u BiH),a sponzorirani donacijama Ministarstva za obrazovanjeSAD,Uredza razvoji ul1apredel1jeobrazoval1ja i Fonda za demokratizaciju Jugoistocne Evrope (SEED) Vlade SAD. CivitaszadrZava sva autorska prava.Dozvoljena upotreba sarnoza Pilot prestampavanje iii koriscenjeovog izdal1jau druge svrhe elektronskim, mehanickim iIinekim drugim putem, kao i bila kojividpohranjivanja iIi pretraZivanja podataka zabranjenisubez prethodne pismene saglasnostivlasnika autorskih prava. NACRT Demokratij a i Ijudska prava Federalno Ministarstvoza obrazovanje, nauku,kulturu isport/sport Udibenik za ucenikesrednje skole Projekt Civitas 200!. Uvod POGLAVLJE 1: Temeljiustavne demokratije Lekcija 1:Zasto nam treba vlast?... ............. " ...., ... " .. ,.", .. ,....................................................... 1 Lckcija 2:Da Iinam je potrebna vlast?Debataza cijelirazred ........ ,.,,,, ...... . Lekcija 3: Razvojustavne demokratije... ............ " .. ., .... ". Lekcija 4: Ogranicena i neogranicena vlast...................... . 2:Zastita Ijudskih prava Lekcija 5: Kakomozerna procijenitipravila?................... . Lekcija 6:Demokratski i nedemokratskisistemi .. Lckcija 7:Politika iprovodenje zakona Lekcija 8:Vladavinazakona. POGLAVL,JE 3:Kako viastiu Basni iHercegovinistiteIjudskaprava? Lckcija 9:Nivoivlastiu Bosnii Hercegovini................ . Lekcija 10: Trigrane vlasti Lekcija 11: Pravagradana zaSticena UstavomBosne i Hercegovine i entitetsk-im/kantonalnim ustavima. POGLAVL.JE 4:Svi sma razliCiti- Svi sma lsti Lekcija 12:Cavjek i gradanin - gradanska vrlina. Lekcija 13:Kako gradanimoguucestvovati?. Lekcija 14: Prava pojedinca i zajednicko dobro. POGLAVLJE 5:Civil nodrustvo;Isla prava- razliciti interesi Lekcija 15:Civilno drustvo i demokratija............................. . Lekcija 16:Predstavljanje gradana - organizacijeucivilnomdrustvu. Lekcija 17:Predstavljanje gradana- interesne grupe u civilnomdrustvu Lekcija 18:Ulogamedija u demokratiji .. LekcijaSloboda izraiavanja ... Lekcija 20: tnoga kompromisa u rjesavanjukonflikta. Lekcija 21:Demokratski izbori. Lekcija 22: Izbor dobrog vode .. Lekcija 23: Pravedne procedure.... ...................... . POGLAVLJE 6:Mitrebamo svijet- svijetnas Lekcija 24:Odnosiizmedu BiB iostalihzemalja .. Lekcija 25: Vanjska politikaBosne iHercegovine ... Lekcija26; Medunarodne organizacije IIBiH .. Lekcija 27:Evropskaunija .. Pogovor. Bihliografija .. Pojmovi. UstavBiH. Ustav Pcderacije BiR.. . .................... ..4 . .. 6 .... 10 . ............. 13 ... .16 .. 20 . ... 23 ............................... 27 .. .31 . ... 33 ... .36 ... .39 . . .42 . .. .46 ... .49 .. .53 ... 56 . ............................... 60 . ... 65 .... 68 . ... 73 .... 75 .... 78 . ... 80 . ... 83 .... 87 . .............................. 90 .... 91 . ... 93 . ... 99 . ... 109 DRAGI UCENICI, PRED VAMASE NALAZITEKST UDZBENlKA IZ PREDMETA "DEMOKRATlJAI UUDSKA PRA VA"KOJI JE,IZMEDU OSTALOG, NAMlJENJEN IZATESTIRANJE OVIH SADRZAJAUNASIMSKOLAMA . U OVOJ FAZI,VASE PRIMJEDBE,KOMENTARI I PRlLOZl SU VEOMA POZEUNI. MI ZNAMO DA JE VASDO SADARIJETKO KOPITAO KADASE RADlLO o IZRADl UDZBENlKA,ITO JE SAMO JEDAN OD DOKAZA DAJE U OVOM PREDMETU PRISTUp,TJ.NACIN OBRADE SADRZAJA DRUGACIJI. ZEUA NAM JE DAI VIUCESTVUJETE U KRElRANJU OVIH SADRZAJA, A NAROCITO DANAM POMOGNETE DAPREDLOZENE SADRZAJE UCINIMO ZANIMUIVIJIM,IDAPREDWZIMO NOVE NACINE NAKOJE BI SE ONl MOGLlIZUCAVATI U UCIONICI. "NISTANIJE DOVOUNO DOBRO DA NE BI MOGLOBITI lOS BOLlE" " ........ 1.0ovo] !ekciji razmotritcetekakobiizgledao I f zivot,.-bez ,ylasti jJ)yakva I I stanju.peb.taee. vampomoe.daprocljen.te, I iz.auzmetei slav atomezaSto nam jepo'j Itrebna i sta bitre!).la dabude .svrha.vlasti.[ __ __ ___KonsenZllsUnakrsnoispitivanje navedenesituacijciodaberitejednu (cijelirazredbitrebaopostiCikonsenzus0tome kojusituacijuizabrati).Pripremiteskec,iii debatuzarazred.Slijediteinstrukcije za provodenje debatekojucevamdatiprofesor. "Polakomisevracalopamcenje.Sjetiosamse brodoloma,sjetioSesvogcudesnogspasenja. Ustaosam,obazreosenasvestrane,alinigdje nijebilozivogbica.Namoru,talasivise nisubili onakojab.PridohbUzemoru,alisamuzalud trazionasbrod.Njegavisenijebilo ... " OvakorazmisljaRobinzonKrusoprobudivsise na pustum ostrvu nakon brodoloma.Natalost, on je tame bio sam. Zamislite da se cijeli vasrazred nasaona pustom ostrvu,bez hrane,bezkuce,bez orozja. Kakobiste organiziralizivot? 2 Koja prava ima pojedinac? Kakoihostvaruje? DaIisupravilapotrebna za zivot? Sta suprednosti i nedostaci postojanja praviIa? Zamisliteda.ievaSrazredotisaonadugooceki-vanoiprizeIjkivanokampovanjenaplaninu50 kmudaljenuodvaseggrada.Odlaskujepret-hodilouvjeravanjeroditeljadadajusaglasnosti dugotrajanposaoprikupljanjaiosiguravanja svegastoje potrebno,adzalihahranepa do zervne opreme.Nakan dva dana uzivanja,tokom treceDOCizadesilovasjestraS-nonevrijerne. Ujutrojevaskampizgledaostrasno.Satonsu bilimokri,dijelomonesposobljeni,zalihehrane unistene,avelikiadronjezaprijecioprolazna jedinom prilaznom putu dotogmjesta. 1Kakoorganiziratizivot dok ocekujete pomoc? 2 Sta zahtijeva novostanje? .> Da Ii ikoima pravo da budevoda? !r Kakotreba birativode? 5 Kakvumoetreba daimaju vode? Kotreba da bira? Podijelite svoje odgovoresa ostatkam razreda Vasprofesor ce vaspodijelitiu trigrupe: Grupa 1 cepripremiti argumente za odbranu, tj.danamjevlastpotrebna.Pripremitesvoje argumentei izaberitepredstavnikagropekojice iznijetistayodbrane sudijskom odboru. "Grup. 2 ce pripremiti argumente protiv,tj.da namvlastnijepotrebna.Pripremitesvojeargu-mente i izaberite predstavnika grupe kojiceizru-jed stayodbrane sudijskom odbofU. fhGrupa3 cepredstavljatisudijski' Odbor ,koji cesaslusati argumenteobjegrupe,postavljati Pl-tanja, i, nakon unakrsnog ispitivanja,sudijski o,d-bor treba dadoneseodluku 0tomekoja je grupa iznijelaboljeargumente.Izaberitejucegodbora.Sacinitelistupitanjazaprocjenu stajalista obiju grupa,i pokusajte osporiti njihove argumente . """""'1"debateu razredu Nakonsto susve grope izvrSile pripreme,pred-sjedavajuCi sudijskog odbora cezatraZitipocetak debate. 2 Svaka grupa ce imati 5 rninuta vremena da prc-zentirasvojeargumente.Nakaosvakeprezenta-cije sudijski odbor eepostavljati pitanja. 3 Clanovi grupe koja prezentira moguse konsul-tiratiizmedusebeprijenegodajuodgovor,bilo kood clanova grope mazeodgovoriti napitanje. i:l', Nakon lito su obje gropezavrsileprezentaciju i napitanja,sudijskiodbor cerasprav-ljati0tomekojajegrupab]Jauvjerljivijau odbrani svojihargumenata.Potom cesevratitiu fazred,gdjecepredsjedavajuCiobrazloziti odluku odbora. ;U. OV03itl!11korni I okYira.iMoci&,leBloboda( ! I __.:__"_' Zakon Liencslobode Burzoazija Konstitucionalizam Ustav Zajednicko dobro Gradanska vrlina ,:::'>,j,'';:-,,''/:,-':,' ,Y:,'":.i,,"',",,, '''''.'-

i Ida ... .i Inedemoktatskihbid iu.mogucnoSti kojiomo-Iguoayaju. i nedemokratskogpolftiilkog sistel)la; politi8fih'sisterrla-.Auto-ritet se u l1edemokratskim sistemima obicnoziu pojedincuili jedl10jstrancidoku demokrat-skimsiSlemimagradaniimajukonacniautoritet. Demokratskadrustvazaviseodinfarmiranihi aktivnihgradaoakojizajednickiradenapostiza-njuzajednickogdobrazasveIjude.Utakvim driavama,vlastivodedrzaveimajuogranicenu moci padaju pod vladavinu prava. U autoritativnimdrustvima,vodesucestoiznad zakona irnogubiti ljubazni iIi grubi, pravedni iIi nepravedni,zabrinuti iIi nezabrinutii mogu sma-tratidasu iznadvoljenaroda.U takvojvrstine-demokratskogsistemamoeje cestoneogranice-na.Gradaniutakvomsistemupatekadasunji-hoveslobodeograniceneiljmogubilipotpuno oduzete.Gradanipodnosemjerekaznjavanjai resta imje oduzelo pravo na pravedno sasJusanje ili pravedne zakonske procese, Moe A Lltoritet Politicke vode PluraHzam Demokratskisistem Nedemokratskisistem Nevladine organizacije Pojamdemokratijajenastaoizgrckih, pojrnova demos (sto znaci"narod") i kraria (sto znaci"vla-dati").Stari Grd su koristili rijec demokratija la vlast mnogihU odnosu na vlast nekoliko osoba. Demokratijajesistemvlastiukojemkonacna politickamoe,iIisllverenitet,pripadanarodu, bilo direktnoiIi putem izabranih predstavnika. Demokratskisistemi suzasnovani na principu da jevlastpostavljenakakobisluzilanarodu.U demokratskomsistemugradanisuslobodni pojedincikojiimajuzasticenapravaikojisu 10ja1nivlastidokgodvlaststitipravagradana, Ukolikovlastprestanestititigradane,oniimaju pravodanapravepromjeneuvlastiprema unapdjed utvrdenim procedurama. odemokratijislusarnosvakodnevno.Mnogi Ijudi koriste ovajveoma slozeni koncept u nepot-punomsmislu.Uovojvjezbi,pokusatcetekre-irativlastitispisakkarakteristikademokratskih drustava,teuslovaiinstitucijakojepomazude-mokratijamadacvjetaju.Raditesa kolegom/ko-legicom iIiu manjim grupama kakobiste kreirali tespiskove.Kadasvizavrse,svakipariiigrupa ucenikabitrebalipodijelitisvojespiskavesa razredom,Svojeodgovoreuporeditesaodgov-orima drugihucenika.Premapotrebi,dopunite i svojespiskove, Navasemspiskusvakakosusenaslenekeod karakteristikademokratskogdrustva,kojecemo ovdje ponoviti jer suvaine:(>Suverenitet naroda Z Pristanak ooih nadkojim se vlada '1.PodJ'cdnakeslobode i prava za sve gradane 2 4Vladavina zakona (prava) ;; Yladavina veCineigarancija prava manjina t1, PodijeJjenai ogranicena viast Slobodni i pravedni izbari Sloboda izrazavanja,mediji ,;j Garancija Ijudskihprava Sloboda izbora i sloboda da sebude izabran/a .v. Politicki, socijalni i ekonomskipluralizam Slobodagovorau javnosti,naprolcstOYanje. peticije 1jPravedne zakonskc procedure poput tolerancije, kooperalivnosti i kompromisa Demokratskadrustvaseoslanjajunaodredenc kategorijegrupaiinstitucijakojepomal,u uspostavui razvojcivilnog druStva.Tosu: Nevladine organizacije(NYO),osim destruk-tivnih(UpLteroristic