DELA UNIVERSITATEA DIN CLUJ LA TIMIŞOARA fileDELA UNIVERSITATEA DIN CLUJ LA TIMIŞOARA

Click here to load reader

 • date post

  09-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of DELA UNIVERSITATEA DIN CLUJ LA TIMIŞOARA fileDELA UNIVERSITATEA DIN CLUJ LA TIMIŞOARA

 • BULETINUL GRĂDINII BOTANICE Ş l AL M U Z E U L U I B O T A N I C DELA UNIVERSITATEA DIN CLUJ LA TIMIŞOARA

  B U L L E T I N

  DU JARDIN ET DU MUSÉE BOTANIQUES D E L’U N IVER SITÉ D E CLU J À TIMISOARA, ROUMANIE

  R E D A C T A T D E : - R É D IG É P A R :

  A L E X A N D R U B O R Z A

  VOL. XXL 1941 CU 22 F IG . IN T E X T Ş I 2 T A B .

  A V E C 22 F IG . E T 2 T A B .

  B1BL UNIV. CL[JJ-S;BiO Nr................. -1 9 4 _

  Exatpplar legal

  TIMIŞOARA „T IPO G RAFIA R O M A N EA SC A '1

 • Acest volum s’a tipărit cu ajutorul bănesc primit dela Senatul Univer­ sităţii şi dela Aşezâmintele de bi­ nefacere «/. Stănescu» din Bucureşti.

 • Cuprinsul — Table de matières. Nr. 1—2 Pafí-

  Contribuţiuni lichenologice din Herbarul Muzeului Botanic al Universităţii din Cluj, II. — Contribu­ tiones lichenologicae e H erbario Musei Botanici Universitatis Clusiensis I I ............................. 1— 11 Noui contribuţiuni la studiul Cecidiilor din Cheia Turzii. — Neue B eiträge zum Studium der Cecidien der Schlucht von Turda. (Zusammenfassung). . . 11— 28 Mote f.oristice din Romania. — Floristische Anmer­ kungen aus Rumänien. (Zusammenfassung). . . 29— 13 O călătorie de conferinţe şi studii prin Germania. — Eine Vortrags- und Studienreise in Deutschland. (Zusammenfassung).................................................... 34 — 47 Un caz teratologic nesemnalat la Matricaria tenui- folia. — Ein teratologischer F all bei M atricaria tenuifolia. (Z usam m enfassung)............................47— 18 Contribuţii la vegetaţia şi flora Băilor Bazua. — Zur Vegetation und F lora des B ades Bazna ( Baassen) . (Zusam m enfassung)..................................49— 56 Cercetări asupra as. Stipetum stenophyllae cu Dan- thonia calycina în Transilvania centrală. — Stipetum stenophyllae mit Danthonia calycina in M ittel­ siebenbürgen bei K lausenburg und Turda. (Zusam­ menfassung). . 5 6 —67 Einige Bemerkungen in Bezug au f „Anemone m ed ia“ 67— 69 Une form e biologique de Cuscuta europaea . . 6 9 —71

  Cornelia C o s m a : Beobachtungen über das Blühen der N ym phaea (C astalia) Lotus v. therm alis von B ăile Episcopiei — Bischofsbäder bei O radea—Grosswardein. Vor­ läufige Mitteilung. — Observaţii asupra înfloririi Ia Nymphaea (Castalia) Lotus v. thermalis dela Băile Episcopeşti. (Rezumat). ............................. 71 —73

  Al. Borza et E. Pop : Bibliographia Botanica Romániáé XXVI. . 73—77 N o t i ţ e f l o r i s t i c e ..........................................................................................77—78 S o c i e t ă ţ i ş t i i n ţ i f i c e . — Sociétés s c i e n t i f i q u e s .................78— 79

  P. C retzo iu :

  M . G h iu ţă :

  I. M orari u :

  AI. B o rz a :

  P . P te a n c u :

  Al. B orza :

  E. G h işa :

  E . P o p : Al. Buia

  Nr. 3 - 4 Al. B o rz a : Schedae ad „Floram Romániáé exsiccatam“ a

  Museo Botanico Universitatis Clusiensis (in Tim i­ şoara) editam. Cent. X X II.—XXIII..................................... 81— 130

  G. B u jorean : Plante rare, cultivate în Chişinău. — Seltene Kul­ turpflanzen aus der Stadt Chişinău. (Zusammen­ fassung)........................................................................................130— 131

  Al. B u ia : Stipa pennata L .,(S . Joannis Celak) în Mt. Zăganu (Ciucaş).— Stipa pennata L. (S. Joannis Ce l a k , ) îm Zăganu (Ciucaş)-Q ebirge. (Résumé). , , , 132— 133

 • •o >

  C . C. G eorgescu si P . C retzoiu : Formele hibridului Quercus petraea X Qu. robur în România. — Die Formen­ des Bastardes Quercus p etraeaX Q u . robur in Rumänien. ( R é s u m é ) .............................................. . 134— 137

  P . C re tz o iu : Dumbrava’s Flechten aus G rönland .......................... 137— 138 P . C re tz o iu : Adnotationeslichenologicae. 1...........................................139— 140 N. F lo ro v : Die W aldsteppe vom Standpunkt der Bodenkunde. 141 — 171 S o c i e t ă ţ i ş t i i n ţ i f i c e . — Sociétés scientifiques .............................1 72— 173

  1. B o rz a et E . P o p .: Bibliographia Botanica Romániáé XXVII. 174— 180 e r s o n a l i a ................................................................................................... 180

  Pag.

  Appendix I.

  C atalogu l de sem in ţe oferit pentru schimb de Grădina Botanică a Universităţii Clujene şi a Municipiului Timişoara. — Delectus seminum quae Hortus Botanìcus Uni versitatis Clusiensis in Urbe Timişoara conditus pro mutua commutatione o f f e r t ......................................... 1 — 17

  Appendix II. Al. B orza : Rozariul Grădinii Botanice din Timişoara. — Das

  Rosarium des botanischen Gartens von Temeschburg. 1— 47

 • I N D E X

  specierum, subspecierum, varietatum, formarum atque combinationum novarum.

  Althaea officinalis L. var. bessarabica Borza et Buj. 114. Artemisia arenaria DC. f. Bujoreani Borza 122. Blastenia Borzae Cretz. 9.— Bl. rufa (Dodge et Baker) Cretz. 140. - Bl. rutilans

  (Dodge et Baker) Cretz. 140,— Bromus hordaceus L. var. Bujoreani Borza et Buia 95— Buellia paulorum Cretz. 10,—

  Caloplaca arenaria (P ers.) Muell Arg. var. caliacrae Cretz. 87.— C. aurantiaca Th. Fr. var. sendaiensis (R ä s .) Cretz. 140,— C. citrina Th. Fr. var. vulcanica (R äs.) Cretz. 140,— C. D arbishirei (Dodge et Baker) Cretz. 140. — C. ferruginea Th. Fr. var. bungömsis (R äs.) Cretz. 140.— C. murorum Th. Fr. var. japon ica (R äs.) Cretz. 140,— C. pulvinata (Dodge et Baker) Cretz. 140.— C. Siplei (Dodge et Baker) Cretz. 140 — C. sparsa (Dodge et Baker) Cretz. 140.— C. subaurantiaca (Räs.) Cretz. 140,—

  Lecanora cambusiana (W . VVats.) Cretz. 139.— L. cinerea Röhl. var. pumüla (R ä s .) Cretz. 139,— L. complanata Körb. var. japonica (Räs.) Cretz. 139,— L. Kotovii (O xn.) Cretz. 139. - L. Lindsayi (W. W ats.) Cretz. 139.— L. liukiuensis (R äs.) Cretz. 139. — L. mamitlata (R ä s .) Cretz. 139,— L. ochraceorubra (R ä s .) Cretz. 139,— L. Ochsneri Cretz. 139.— L prorumpens (R är.) Cretz. 139,— Lecidea E lenkinii (Rass.) Cretz. 1 3 9 .-

  M egalospora atrorubicans A. Zahlbr. var. sendaiensis (R äs.) Cretz, 139,— Quercus Frainetto Ten. var. m inor (Ten .) Borzi f, integriloba Borza et Cretz.

  100. — Qu. rosacea Bechst. var. pseudosessilis (Schur.) Georg, et Cretz. 134,— Qu. rosacea Bechst. var. Csatói (Borb.) Georg, et Cretz. 135-— Qu. rosacea Bechst. var. obovata (Lasch.) Georg, et Cretz. 136,—

  Rhizocarpon lavatum (A ch.) Harzsl. var. Nyárádyanum Cretz. 8,— Solidago virgaurea L. f. pseudoalpestris Borza 120. — Thamnolia tenuissima Cretz. 140.— Umbilicaria quarta (Darb.) Cretz. 139.—

 • BULETINUL GRĂDINII BOTANICE ŞI AL M U Z E U L U I B O T A N I C DELA UNIVERSITATEA DIN CLUJ LA TIMIŞOARA

  B U L L E T I N

  DU JARDIN ET DU MUSÉE BOTANIQUES DE L ’UNIVERSITÉ DE CLUJ A TIMIŞOARA, ROUMANIE VOL. XXI. 1941. No. 1 -2

  CONTRIBUŢ1UNI LICIIE NO LOGICE DIN HERBARII MUZEULUI BOTANIC AL UNIVERSITĂŢII DIN CLUJ, II.

  Contributiones liclicnologicae e Herbario Musei Botanici Universitatis Clusiensis. II.

  PAU L C R ETZO IU (B u cu re?ti,.

  In continuarea primeil părţi a acestor contribuţiuni, publicate în acest Buletin (vol. XX. pp. 97— 126), dau aci rezultatele obţinute după cercetarea materialulului de licheni din lierbarul Muzeului Botanic al Universităţii din Cluj, în cursul lunilor Februarie şi Martie 1940, bucurându-mă de acelaş sprijin din partea Domnilor Prof. Dr. A l. B o r z a (Cluj) şi Prof. Dr. C. C. G e o r g e s c u (Bucureşti) ca şi în trecut.

  Intre cele 71 specii menţionate aci, m ai ales din fam iliile Caliciaceae, Peltigeraceae şi Cladoniaceae, se află şi o varietate nouă de Rliizocarpon lavatum, o specie nouă de Blastenia şi o specie nouă din genul Buetlia.

  Fam . VERRUCARIACEAE.

  Verrucaria cataleptoìdes Ny l . -— Distr. Turda: Gheia-Turzii, pe stânci tuf-porfirice sub „Brădetul“ în faţa casei de adăpost, alt. cea 420 m s. m. (Leg. E . J . N y á r á d y , 26. X . 1939).

  var. papillosum ( An z i ) Mu e l i . — A r g . — Distr. Hunedoara: pereţi de stâncă în valea Rîuşorului Ia Rîul-de-Mori (leg. H. Z s c h a c k e ) .

  Fam . DERMATOCARPACEAE.

  Dermatocarpori rufescens (A ch .) T h . F r. -— Distr. Cluj: muntele Dobrin, deasupra satului Răcătău, alt. 900 m s. m. (leg. M. P r i ş c u, 29.

  ■VII. 1925). Dermatocarpon miniatum (L.) M a n n . — Distr. Turda: pe calcar

  la Copand (leg. J . B a r t h , *14. VIII. 1860). — Distr. Cluj: dealul Cetăţuia la Cluj (leg. P. C r e t z o i u et P. P t e a n e u , 19. X. 1939).

 • : - ; - : . - - ■ \ -T V - . Ml ;

  BULETINUL GRĂDINII BOTANICE ŞI AL M U ZEU LU I BO TA N IC DELA UNIVERSITATEA DIN CLUJ LA TIMIŞOARA

  B U L L E T I N

  DU JARDIN ET DU MUSÉE BOTANIQUES D E L ’UNIVERSITÉ DE CLUJ A TIMIŞOARA, ROUMANIE VOL. XXI. . .. - 1941. r - — -----------m-.-1 nrriT . mnu nritf- - 2

  SUMAR — SOMMAIRE 1 aitili (jiilV» LLLiJ uiivij I W,-H..ÎÂ.T..A945..î 1 Exemplar legal. >ag.

  P .C r e t z o iu : Contribuţiuni lichenûlogice din Herbarul Muzeului Botanic al Universită