DEFORMATIEMETINGEN - COB COB netwerk, vormen hetuitgangspunt voordeprogrammering...

download DEFORMATIEMETINGEN - COB COB netwerk, vormen hetuitgangspunt voordeprogrammering vanonderzoeksprojecten

of 16

 • date post

  29-Mar-2021
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of DEFORMATIEMETINGEN - COB COB netwerk, vormen hetuitgangspunt voordeprogrammering...

 • PRIJS € 9,00

  ONDERZOEKSRAPPORT

  1

 • COB - CENTRUM ONDERGRONDS BOUWEN

  Het Centrum Ondergronds Bouwen wil als kennisnetwerk oog en oor zijn voor alles wat met

  ondergronds bouwen te maken heeft. Vanuit de visie dan ondergrond ruimtegebruik en essentiele

  bijdrage levert aan een mooi, leefbaar en slagvaardig Nederland, stimuleert het COB de dialoog

  tussen aile mogelijke partijen die een roi spelen bij de verkenning van belemmeringen en

  mogelijkheden van het bouwen onder de grond. Naast het (mede) uitvoeren van onderzoeken, is

  het COB actief op het gebied van communicatie, kennismanagement en onderwijs, onder meer

  door de ondersteuning van een leerstoel ondergronds bouwen aan de TU Delft en het lectoraat

  ondergronds ruimtegebruik aan de Hogeschool Zeeland. Meer dan honderd organisaties uit het

  bedrijfsleven, de overheid alsmede kennisinstituten bundelen in het COB hun krachten en

  expertise. Het COB maakt deel uit van het CUR.NET en stemt zijn activiteiten af met andere

  deelnemers aan dat netwerk, zoals CU R, Habiforum en SKB. Daarnaast heeft het COB een

  Memorandum Of Understanding met de Japan Tunneling Association (JTA) en stimuleert het

  internationale uitwisselingen met andere landen. COB is mede initiatiefnemer van het nieuwe

  onderzoeksprogramma ECON en werkt nauw samen met Delft Cluster.

  COB NA 2003

  In 2003 loopt de tweede onderzoeksperiode van het COB af. In nauw overleg met de

  participanten is een businessplan opgesteld voor de periode 2004-2007. Hierin wordt ook een

  aangepaste programmeerwijze voorgesteld waarbij een grote nadruk op afstemming tussen vraag

  en aanbod zal worden gelegd.

  De in het businessplan genoemde speerpunten, voortgekomen uit een brede consultatie van het

  COB netwerk, vormen het uitgangspunt voor de programmering van onderzoeksprojecten. De

  speerpunten bieden een focus voor de programmering en doen recht aan de visie van de komende

  jaren: 'Samenwerken aan het verantwoord ontwikkelen, bouwen en beheren van ondergrondse

  ruimte'

 • L(II'V- W - OJ (;

  Deformatiemetingen - Deel A : Lange termijn en macro deformatie Eindrapportage

  Projectbureau Boortunnels

  25 november 1998

  1. Inleiding In het kader van het Praktijkonderzoek K100 zijn deformatiemetingen uitgevoerd in de eerste buis (Iangzaamverkeersbuis) van de Tweede Heinenoordtunnel. In de periode van april1997 tot en met oktober 1998 zijn metingen uitgevoerd met als doel: . vaststellen van zetting / opdrijving van de tunnel op lange termijn; . vaststellen van tunnelvervorming op lange termijn; . vaststellen van horizontale deformaties eerste tunnelbuis ten tijde van het boren van de tweede buis.

  De specificaties van deze metingen zijn beschreven in rapport K100-W-036: Specificatie deformatie- metingen - Deel A : Lange termijn en macro-deformatie, opgesteld door het Projectbureau Boortunnels (PBBT). De c06rdinatie van de uitvoering van de metingen was eveneens in handen van PBBT. De metingen zijn uitgevoerd door Fugro Inpark te Leidschendam. Dit rapport bevat een samenvattende eindrapportage over deze deformatiemetingen.

  2. Verslag zettingsmetingen

  2.1 Metingen

  Doel van de metingen is het vaststellen van zetting / opdrijving van de tunnelbuis.Tussen april1997 en september 1998 zijn er tien keer zettingsmetingen met behulp van waterpasinstrumenten verricht. Tabel1 bevat de datums van de metingen en een overzicht van de ringnummers waarvan de zetting is bepaald. Een 0 staat voor de nulmeting, een 1 voor de eerste herhalingsmeting enzovoorts.

  .!?~~~!!! ~.~~.~~...~..~.?~.~~...~}.~.:Q?...~.~.~:.~§...~.~~.:.~~).~.?.:.~.2...~.~.?.~.~.~...~.~.?.~.~~...~.:?§~.~~...~}.~~.~~...

  .~~.~~ ~.~~?...~..~.~~? ~.~~.~? ~.~2~? ~.~~.~? ~.~.~~? ~.~.~~? )..~.~~~..)..~.~~.~..)..~.~~.~.... Weeknummer vanaf begin boren 6 110 112 116 127 133 141 156 164 182. . . . . . . . . I .~.i.!,!g.!,!~!:':I.!!!!:.~~ .. ) ~ ~... ~ ...~ ~ ...)... ) j ,

  .§!..~.~!..~~!..~iL~.?~.~.?'!.~~!.??'!..~§!..~.~Q 0 ~..~ ~.~ ~} ~.~ ~.~ ~.~ ).? ).~ ).2...........

  .~i~!..~.§~!.Y!.?!..?~.~.'..~i~ ~.Q ~.~ ~.~ ~} ~.~ ~.~ ).~ ~.? )..~............ 264,288 1 10 11 :2 13 14 15 16 17

  """"""""""""'" """""""'!"""""""':-""""""";""'"""""~"""""""'!"""""""'!-"""""""!"""""""'!"""""""'!""""""'"

  }.~.? ~ ~ ~ ~.~ ).~ ~.~ \} \.i ~.~............

  }~.§!}.§~!..~~.~!.i~~!..~~.? ~ ~ ~ ~ ~.~ ~.~ ~.~ )} ~.i...........

  456, 480, 504, 528, 550, 568, 580, 592 1 1 : 1 1 1 0 1 1 1 2 1 3

  Tabel1: meetschema zettingsmetingen

  2.2 Resultaten

  Om een overzicht te krijgen van de zettingen van de gehele tunnel, zijn de grafieken in bijlage A gemaakt. Ze laten voor de boutjes aan de linkerkant en aan de rechterkant van de tunnelbuis de opgetreden zettingen zien. Voor ring 240 (in het midden van de tunnel) is in bijlage A een grafiek gegeven van de zetting in de tijd.

  Eindrapportage deformatiemetingen Tweede Heinenoordtunnel 1

 • 2.3 Conclusies

  Uit de metingen kan geconcludeerd worden, dat in de afgelopen anderhalf jaar geen significante lange termijn zetting danwel opdrijving van de tunnel heeft plaatsgevonden. Wel tonen de metingen een lichte zetting aan in de orde van 2 - 3 mm in het midden van de tunnel. Deze is echter nauwelijks te onderscheiden van meetruis, omdat de standaardafwijking van deze hoogteverschillen tussen nul- en hermeting ongeveer 1 mm bedraagt.. Het is duidelijk te zien dat de zettingen aan beide zijden van de tunnel hetzelfde patroon vertonen.

  In de meeste ringen heeft de nulmeting pas enige weken na plaatsing van de ring plaatsgevonden, zodat over de eerste periode geen conclusies kunnen worden getrokken.

  De gebruikte methode voor het bepalen van lange termijn zetting / opdrijving van de tunnel heeft in principe voldaan. Voor het monitoren van zetting / opdrijving van een geboorde tunnel volstaat het periodiek waterpassen van een aantal referentiepunten in de tunnel.

  3. Verslag vervormingsmetingen

  3.1 Metingen

  Doel van de metingen is het vaststellen van vervorming (ovalisering) van een beperkt aantal tunnelringen. Tussen april1997 en oktober 1998 zijn er tien keer vervormingsmetingen verricht. Tabel 2 bevat de datums van de metingen en een overzicht van de ringnummers waarvoor de vervorming is bepaald. Een 0 staat voor de nulmeting, een 1 voor de eerste herhalingsmeting enzovoorts. Naarmate de tijd, en daarmee het boren van de tunnel, vorderde, nam het aantal ringen per vervormingsmeting toe.

  g~~~~ ~.~~.9.~...i..~.?~g~...~}.~.:!??..~.~?:!?.? l.~~.~.9.~...i.~.?.:.~g...i.~.:.~.? \.~.~~.9.~).?~~.9.~...i.3.:.~.9...... .~~.~~ ~.~?!..)..~.~?! ~.~?~? ~.~~~? ~.~~~?...).1.~~? ~.12?.? ~..~.~?..~ ~..~.~?~..)..~.~?..~....

  Weeknummervanafbeginboren 6: 10 : 12 : 18 : 27 : 33 j 39 : 56 j 64 i 82. . . . . . . . . .~.i.!!g.':1.~!!.I.~~.~~ j ...~ ~ ~ ~ ~ ...~ ) j.. ,

  .?~ .." ". i.!? ~.1... ~.~ ~}.. ~ ~.~ ~ ~.~ i.!?...........

  .~?9 ~ j..~ ~...~ ~} ~.~ ) ).~ ) ~.!? ).!..........

  .~.~.? j.!? ~.~ ~.~ ~} ) ).~ ~.~ ).~ ).!............ }.~.9 ", i ~ ~ ~.g ~.1 ~ ~ ~ ..",.i.~............ 460 j : : j :0 !1 :2 :3 :4, """""""'!"""""""'!,"""""""'~"""""""'~"""""""'~"""""""'!"""""""'!"""""""'~"""""""'!""""""'"

  .?~.? " ~ ~ ~ .~ ~ ~.9 \..~ ~.~ ...!}............

  570 i : : : j :0 :1 j 2 : 3 Tabel 2: meetschema vervormingsmetingen

  3.2 Resultaten

  De metingen worden gerepresenteerd door middel van verschilplotjes ten opzichte van de nulmeting, zie bijlage B. De nulmeting is afgebeeld als een cirkel, en de meetresultaten zijn daaromheen getekend met onderbroken lijnen. Gelet op de minimale vervormingen in de loop van de tijd, wordt volstaan met het tonen van enkele grafieken die de situatie van de laatste meting (oktober 1998) aangeven ten opzichte van de nulmeting. Om een indruk te krijgen van de vervormingen, zijn in bijlage 8 de grafieken voor de ringen 78 (meetring), 216 en 532 toegevoegd.

  Eindrapportage deformatiemetingen Tweede Heinenoordtunnel 2

 • 3.3 Conclusies

  Uit de vervormingsmetingen kan geconcludeerd worden dat in geen enkele gemeten ring een significante vervorming is opgetreden. De verschillen van hermetingen met de nulmeting blijven beperkt tot de verwachte meetruis.

  De gevolgde meetmethode met servo-gestuurde tachymeter is redelijk efficient gebleken. De stickertjes die dienen als referentiepunt moeten voor het plaatsen van de tunnelringen op de tunnelsegmenten geplakt worden. Een hermeting kost dan per ring minder dan een uur. De analysemethode van de resultaten van de opeenvolgende hermetingen in een ring is voor verbetering vatbaar.

  Tijdens de plaatsing van de meetringen zijn convergentiemetingen uitgevoerd. Hierbij zijn met behulp van een meetband diametrale afstanden in de meetring gemeten, teneinde de vervorming kort na plaatsing van de meetringen te meten. Na enige weken is vervolgens een hermeting uitgevoerd. Deze metingen hebben niet de gewenste resultaten opgeleverd. De gevolgde methode is in de praktijk onuitvoerbaar gebleken.

  4. Verslag horizontale deformatiemetingen

  4.1 Metingen

  Doel van de metingen is het vaststellen van horizontale bewegingen van de eerste tunnelbuis, als gevolg van het boren van de tweede tunnelbuis. Tussen maart 1998 en oktober 1998 zijn 3 keer horizontale deformatiemetingen verricht. Tabel3 bevat de datums van de metingen en een overzicht van de ringnummers waarvoor de deformatie is bepaald. Een 0 staat voor de nulmeting, een 1 voor de eerste herhalingsmeting enzovoorts.

  ..'?~.~~.~ .~.?~g~...~.~.?:.9.?...~.?.1.~.9.~...

  }?:?:~ ", ..~.~~.? ~..~.~~.? j..~ .~~.?..