DEEL 6. Geloofszekerheid - · PDF file Herschepping 2.0 Deel 6. Geloofszekerheid - 1 - DEEL 6....

Click here to load reader

 • date post

  09-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  9
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of DEEL 6. Geloofszekerheid - · PDF file Herschepping 2.0 Deel 6. Geloofszekerheid - 1 - DEEL 6....

 • Herschepping 2.0

  Deel 6. Geloofszekerheid - 1 -

  DEEL 6. Geloofszekerheid Dit is het geloofsaspect waarbij vooral het verstand (en het geweten) van de gelovige een rol speelt. Een fundament van geloofszekerheid wordt gelegd door Gods waarheid die we leren kennen vanuit de Bijbel. Daarnaast wil God gelovigen ook persoonlijk leiding geven op hun levensweg. Door een reine manier van leven kun je een zuiver geweten behouden. Gods Geest wil je helpen te leven vol- gens Gods levenswet.

  Hoofdstuk 6.1. Bijbel De Bijbel is de belangrijkste bron van kennis, wijsheid en waarheid voor de christengelovige. Allerlei facetten van de Bijbel worden besproken en ook hoe we met het levende Woord van God kunnen omgaan.

  Hoofdstuk 6.2. Gods levenswet Gods levenswet omvat al het onderwijs dat God gelovigen van alle tijden wil geven om te leven zoals de Schepper dat heeft bedoeld. Gods levenswet wijst de weg naar het leven met God, de weg naar het hoogste geluk. Gods levenswet heeft als doel mensen te helpen gerechtigheid te doen, met lief- de als motivatie. Speciale aandacht wordt geschonken aan de Tien Geboden.

  Hoofdstuk 6.3. Gods leiding God bestuurt de wereld volgens een eeuwig plan. God heeft zijn wil voor ons mensen in grote lijnen bekend gemaakt in zijn Woord. Daarnaast wil Hij persoonlijke leiding geven om de levens van gelovi- gen te leiden en hen te helpen bij het nemen van beslissingen. Soms roept God mensen voor be- paalde taken. Goddelijke leiding is niet voor alles nodig, want de gelovige heeft zelf ook de verant- woordelijkheid om zelfstandige keuzen te maken.

  Hoofdstuk 6.4. Rein geweten Om een rein leven te leiden is het belangrijk dat gelovigen zonden leren ontdekken en die aan God belijden vanuit een houding van oprecht berouw. God vergeeft beleden zonden, waardoor het ge- weten wordt gereinigd. Zo nodig moeten begane zonden tegenover mensen worden goedgemaakt. Terechtwijzing kan nodig zijn om gelovigen te corrigeren en te bewaren voor morele scheefgroei.

  Hoofdstuk 6.5. Waarheid en leugen Een goed fundament van waarheid is nodig voor een gelovige om hem in staat te stellen de vele leugens te ontmaskeren en te bestrijden, die op hem afkomen. Leugens zijn misschien wel de ge- vaarlijkste wapens waarmee de satan gelovigen probeert te laten struikelen. Veel leugens zijn moei- lijk te herkennen, vooral als ze vermengd worden met een beetje waarheid. Ze komen ook binnen de eigen kerkelijke kring voor. Gelovigen zijn geroepen om eerlijk te zijn en vooral ook echt.

  Hoofdstuk 6.6. Anders denken In het proces van geloofsgroei van de gelovigen vindt een voortdurende verandering van hun den- ken plaats. Er zijn veel verkeerde manieren van denken waarvan zij moeten loskomen, zoals een verkeerd zelfbeeld, perfectionisme, kritische gedachten, bezorgdheid en neerslachtigheid. De Bijbel wijst de weg naar positief denken vanuit Gods waarheid en een leven vol hoop.

 • Herschepping 2.0

  Deel 6. Geloofszekerheid - 2 -

  6.0. Inleiding Geloofszekerheid is het verstandsaspect van het geloof en die is vooral gebaseerd op het inzicht dat de gelovige ontvangt van de Heilige Geest op basis van Gods waarheid. Daardoor krijgt het geloof een krachtig fundament.

  Verstand en geweten Je verstand is de functie van je ziel waar je gedachten zich bewegen. Met je verstand verwerk je informatie en ideeën die vanuit de buitenwereld of van binnenuit komen. Je verstand heeft ook ver- beeldingskracht en is in staat nieuwe ideeën te genereren.

  In je geweten is de functie van je hart (en de hulpfunctie van je verstand) waar je diepere gedachten en overwegingen plaatsvinden. Daarmee kun je ook beoordelen of iets goed of slecht is, waar of onwaar, echt of onecht. Daarmee kun je bijvoorbeeld ook zondebesef ervaren.

  Zie meer over deze functies van ziel en hart in onderwerp 'Verstand en geweten' in hoofd- stuk 'Menselijk wezen'.

  Heilige Geest Door de Heilige Geest ontvang je inzicht in de dingen van God. Hij helpt je om onderscheid te kun- nen maken tussen waarheid en leugen, goed en kwaad, zonde en gerechtigheid. De Heilige Geest bewerkt zondebesef en een verlangen naar reinheid. En vooral helpt Hij je om daadwerkelijk te le- ven volgens Gods levenswet.

  Dit wordt uitvoeriger beschreven in onderwerp 'Heilige Geest en verstand' in hoofdstuk 'Heilige Geest'.

  De Heilige Geest wil je als wedergeboren gelovige helpen je verstand en geweten op God te richten, waardoor je kunt groeien in geloofszekerheid en wijsheid.

  Groeien in geloofszekerheid Het is belangrijk om een fundament van waarheid in je leven te hebben om het onderscheid te leren zien tussen waarheid en de leugens waar je mee geconfronteerd wordt. De waarheid wordt ver- woord in de Bijbel, waaruit je God kunt leren kennen, en ook wat Gods bedoelingen met je leven zijn zoals beschreven in Gods levenswet. Ook leer je open te staan voor Gods leiding in je leven. Op grond daarvan ontwikkel je een gezonde, Bijbelse manier van positief denken. Het is van levensbe- lang om je geweten rein te houden door zonden te vermijden en zo nodig te belijden.

 • Herschepping 2.0

  Hoofdstuk 6.1. Bijbel - 1 -

  6.1. Bijbel De Bijbel is de belangrijkste bron van kennis, wijsheid en waarheid voor de christengelovige. Allerlei facetten van de Bijbel worden besproken en ook hoe we met het levende Woord van God kunnen omgaan.

  6.1.1. Doel van de Bijbel

  6.1.2. Kenmerken van de Bijbel

  6.1.3. De Bijbel is een bijzonder boek

  6.1.4. Inhoud van de Bijbel

  6.1.5. Woord van God

  6.1.6. Gezag van de Bijbel

  6.1.7. Bijbellezen

  6.1.8. Bijbelstudie

  6.1.9. Memoriseren en mediteren

  6.1.10. Liefde voor de Bijbel

  6.1.11. Bijbelvertalingen

  6.1.12. Nederlandse Bijbelvertalingen

 • Herschepping 2.0

  Hoofdstuk 6.1. Bijbel - 2 -

  6.1.1. Doel van de Bijbel Doel 1. God leren kennen Het belangrijkste doel van de Bijbel is dat we God leren kennen. De Bijbel is erg open als het gaat om beschrijvingen van de manier waarop God denkt, spreekt en handelt. Je raakt nooit uitgeleerd over God en nooit uitgekeken op wie Hij is. Een mensenleven is daarvoor veel te kort, maar Gods kinde- ren hebben een eeuwigheid voor zich om Hem steeds beter te leren kennen.

  We zullen God nooit helemaal leren kennen, omdat God de Schepper van een veel hogere orde is dan de mensen die Hij geschapen heeft. Toch is God niet geheimzinnig, maar juist heel transparant. De Bijbel is de belangrijkste bron van waaruit we God leren kennen.

  Het kennen van God is vooral een persoonlijk kennen. Het belangrijkste doel van het leven van een mens om God te ontdekken en te leren kennen. Het kennen van God is DE bron van leven:

  "Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus." (Johannes 17:3, NBV2004)

  Zie ook onderwerp ' God leren kennen' in hoofdstuk 'Omgang met God'.

  Doel 2. Gods plan met je leven leren kennen Het op één na belangrijkste doel is dat we in de Bijbel kunnen leren wie we zelf zijn. God heeft de wereld geschapen en de mensheid doen ontstaan om die vanuit een liefdevolle verbondenheid met Hem tot volle ontplooiing te komen. Vanuit de Bijbel kunnen we een gedetailleerd inzicht krijgen over bijvoorbeeld:  het ontstaan van het heelal en van menselijk leven  wie Jezus is een waarom Hij op de is gekomen  het ontvangen van nieuw leven in verbondenheid met God via de weg van bekering en weder-

  geboorte  de manier waarop God wil dat je zal leven (Gods levenswet)  Gods zegeningen, beloften en uitdagingen  je toekomst in het hiernamaals

  Doel 3. Bron van kennis en wijsheid voor het dagelijks leven

  "Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust." (2 Timoteüs 3:16, NBG1951)

  1. De Bijbel is de belangrijkste kennisbron van Gods waarheid. 2. De Bijbel is het fundament voor het geloofsleven. 3. De Bijbel is er om de gelovige toe te rusten om op een geestelijk gezonde manier te leven.

  "Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad." (Psalm 119:105, NBV1951/ NBV2004)

  Gods Woord is de Reisgids die je nodig hebt om op je levensweg niet te verdwalen, maar op de goe- de eindbestemming aan te komen. Als je Gods Woord je levenspad laat verlichten.

  Zie meer hierover in hoofdstukken 'Waarheid en leugen' en 'Anders denken'.

  Doel 4. Levensverandering en geloofsgroei De Bijbel is de belangrijkste voedingsbron voor het hart.

  "(Jezus zei:) 'Er staat geschreven: 'De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.'" (Matteüs 4:4, NBV2004)

 • Herschepping 2.0

  Hoofdstuk 6.1. Bijbel - 3 -

  Het bevat ruim voldoende voedingswaarde om een pas wedergeboren gelovige te doen opgroeien tot een volwassen gelovige:

  "Telkens als ik uw woorden hoorde, nam ik ze als voedsel tot mij. Uw woorden gaven mij een diepe vreugde, want ik behoor u toe, o HEER, God van de hemelse machten." (Jeremia 15:16, NBV2004)

  "Wees als pasgeboren kinderen begerig naar de zuivere, geestelijke melk waardoor u zult groeien en gered zult worden." (1 Petrus 2:2, WV1995)

  De Bijbel kan je helpen bij je geloofsgroei als de basis voor geloofszekerheid. Daardoor heb je een fundament van waarheid dat je helpt om:  leugen en waarheid te onderscheiden, zodat je op grond van die kennis verstandige beslissingen

  kunt nemen  goed en kwaad te onderscheiden, zodat je op grond daarvan leert om rein te leven

  6.1.2. Kenmerken van de Bijbel

  "De Bijbel is een stevige pil. Het is even s