DEEL 1 Algemene bepalingen ... Binnen elk deel is het cijfer van het deel een bestanddeel van het...

download DEEL 1 Algemene bepalingen ... Binnen elk deel is het cijfer van het deel een bestanddeel van het nummer

of 996

 • date post

  13-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of DEEL 1 Algemene bepalingen ... Binnen elk deel is het cijfer van het deel een bestanddeel van het...

 • DEEL 1

  Algemene bepalingen

 • 1.1-1

  Hoofdstuk 1.1 - Toepassingsgebied en toepasbaarheid

  1.1.1 Structuur

  Het RID is onderverdeeld in zeven delen; elk deel is onderverdeeld in hoofdstukken, en elk hoofdstuk in afdelingen en onderafdelingen (zie de Inhoudsopgave).

  Binnen elk deel is het cijfer van het deel een bestanddeel van het nummer van de hoofdstukken, afdelingen en onderafdelingen; bijvoorbeeld het nummer van deel 4, hoofdstuk 2, afdeling 1 is “4.2.1”.

  1.1.2 Toepassingsgebied

  1.1.2.1 Met betrekking tot artikel 1 van Aanhangsel C stelt het RID:

  a) de gevaarlijke goederen die van het internationale vervoer zijn uitgesloten;

  b) de gevaarlijke goederen waarvan het internationale vervoer is toegestaan en de voorschriften die voor deze goederen gelden (met inbegrip van de vrijstellingen), in het bijzondere met betrekking tot:

  - de indeling (classificatie) van de goederen, met inbegrip van de criteria voor de indeling en de daarbij behorende beproevingsmethoden;

  - het gebruik van verpakkingen (met inbegrip van gezamenlijke verpakking);

  - het gebruik van tanks (met inbegrip van het vullen daarvan);

  - de procedures voor de verzending (met inbegrip van de kenmerking en etikettering van colli en vervoermiddelen, alsmede de documentatie en voorgeschreven aanduidingen en vermeldingen);

  - de bepalingen voor de constructie, de beproeving en de toelating van verpakkingen en tanks.

  - het gebruik van vervoermiddelen (met inbegrip van het laden, het samenladen en het lossen);

  Voor het vervoer in de zin van het RID gelden, naast de voorschriften van Aanhangsel C, eveneens deze van de andere aanhangsels van het COTIF die erop van toepassing zijn, in het bijzonder deze van Aanhangsel B wanneer het vervoer gebeurt op basis van een vervoercontract.

  1.1.2.2 Het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen in treinen andere dan goederentreinen overeenkomstig artikel 5, § 1 a) van het aanhangsel C wordt geregeld door de beschikkingen in hoofdstuk 7.6.

  1.1.2.3 Het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen als handbagage of als geregistreerde bagage evenals in of op wegvoertuigen overeenkomstig artikel 5, § 1 b) van het aanhangsel C wordt enkel geregeld door de beschikkingen van subsectie 1.1.3.8 in verband met hoofdstuk 7.7.

  1.1.3 Vrijstellingen

  1.1.3.1 Vrijstellingen in samenhang met de aard van het vervoersproces

  De voorschriften van het RID zijn niet van toepassing op:

  a) Het vervoer van gevaarlijke goederen, verricht door particulieren, indien deze goederen zijn verpakt voor de verkoop in de detailhandel en zijn bestemd voor hun persoonlijk of huishoudelijk gebruik dan wel voor recreatie- of sportactiviteiten, op voorwaarde dat maatregelen werden getroffen om elk verlies van inhoud bij normale vervoersomstandigheden te vermijden. Wanneer deze goederen brandbare vloeistoffen zijn, vervoerd in hervulbare recipiënten, die door of voor een particulier gevuld worden, mag de totale hoeveelheid niet groter zijn dan 60 liter per recipiënt. De gevaarlijke goederen in IBC’s (grote verpakkingen voor losgestort vervoer), grote verpakkingen of tanks worden niet beschouwd als verpakkingen voor de detailhandel;

  b) Het vervoer van in het RID niet nader aangeduide machines of materieel die gevaarlijke goederen bevatten als onderdeel van hun structuur of in hun werkingscircuits, op voorwaarde dat maatregelen werden getroffen om elk verlies van inhoud bij normale vervoersomstandigheden te vermijden;

  c) Het vervoer, verricht door ondernemingen, dat ondergeschikt is aan hun hoofdactiviteit, zoals leveringen aan bouwwerven, of de terugritten van deze werven of verband houdt met opmetingen, reparaties en onderhoud, in hoeveelheden van ten hoogste 450 liter per verpakking en met inachtname van de in 1.1.3.6 gespecificeerde maximale hoeveelheden. Er dienen maatregelen genomen te worden om lekkage van de inhoud onder normale vervoersvoorwaarden te vermijden. Deze vrijstellingen zijn niet van toepassing op de klasse 7. Het vervoer dat door dergelijke ondernemingen verricht wordt voor hun bevoorrading of externe dan wel interne distributie valt evenwel niet onder het toepassingsgebied van deze vrijstelling.

  d) het vervoer uitgevoerd wordt door of onder toezicht staat van de bevoegde overheden voor de interventies bij noodgevallen, voor zover het noodzakelijk is in verband met de interventie bij een noodgeval, meer in het bijzonder vervoer uitgevoerd om de bij het incident of ongeval betrokken gevaarlijke goederen te omsluiten, te recupereren en ze naar de dichtstbijgelegen geschikte veilige plaats over te brengen;

  e) Het vervoer in noodgevallen, bedoeld om mensenlevens te redden of ter bescherming van het milieu, mits alle maatregelen genomen zijn om ervoor zorg te dragen dat dit vervoer volkomen veilig geschiedt;

 • 1.1-2

  f) het vervoer van lege niet gereinigde vaste opslagrecipiënten, die gassen van de groepen A, O of F van klasse 2, stoffen van de verpakkingsgroepen II of III van de klasse 3 of 9 of pesticiden van de verpakkingsgroepen II of III van de klasse 6.1 hebben bevat, indien aan volgende voorwaarden is voldaan:

  - alle openingen, behalve de drukontlastingsinrichtingen (indien die geïnstalleerd zijn), zijn hermetisch afgesloten ;

  - Maatregelen werden getroffen om lekkage van de inhoud onder normale vervoeromstandigheden te verhinderen, en

  - De lading is zodanig vastgezet op onderstellen, in kratten of andere manipulatie-inrichtingen of aan de wagon of in de container dat ze onder normale vervoersomstandigheden niet kan loskomen of verplaatsen.

  Deze vrijstelling geldt niet voor vaste opslagrecipiënten die ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand hebben bevat, of stoffen waarvoor het vervoer door het RID verboden is.

  OPMERKING. Voor radioactieve stoffen, zie 1.7.1.4.

  1.1.3.2 Vrijstellingen in samenhang met het vervoer van gassen

  De voorschriften van het RID zijn niet van toepassing op het vervoer van:

  a) gassen vervat in reservoirs van een vervoermiddel, en die dienen voor de voortstuwing daarvan of voor de werking van zijn bijzondere uitrusting (bijvoorbeeld koelinrichtingen);

  b) gassen die zich in brandstofreservoirs van vervoerde motorvoertuigen bevinden; de brandstofkraan tussen het brandstofreservoir en de motor moet gesloten zijn en het elektrisch contact moet onderbroken zijn;

  c) gassen van de groepen A en O (overeenkomstig 2.2.2.1), indien de druk in de recipiënt of in de tank, bij een temperatuur van 20°C, niet hoger is dan 200 kPa (2 bar), en indien het gas geen vloeibaar gemaakt gas of sterk gekoeld, vloeibaar gemaakt gas is; dit geldt voor alle types van recipiënten of tanks, bijvoorbeeld ook voor diverse onderdelen van de machines of van de apparaten;

  d) gassen vervat in de uitrusting die voor de werking van het voertuig gebruikt wordt (bijvoorbeeld brandblusapparaten), met inbegrip van de wisselstukken (bijvoorbeeld opgepompte banden) ; deze vrijstelling geldt ook voor opgepompte banden die als lading vervoerd worden ;

  e) gassen die zich in de bijzondere inrichtingen van wagons bevinden, en voor de werking van deze inrichtingen tijdens het vervoer nodig zijn (koelsystemen, viswagons, verwarmingsapparaten, enz.) evenals de reserverecipiënten voor dergelijke inrichtingen en de lege niet gereinigde omruilrecipiënten, die met dezelfde wagon vervoerd worden;

  f) gassen die zich in voedingswaren bevinden (met uitzondering van UN 1950), met inbegrip van koolzuurhoudende dranken.

  g) gassen die zich in ballen bevinden die bestemd zijn voor gebruik bij sporten ; en

  h) gassen die zich in elektrische lampen bevinden, op voorwaarde dat ze dusdanig verpakt zijn dat de scherfwerking ten gevolge van het breken van de lamp begrensd blijft tot binnen het collo.

  1.1.3.3 Vrijstellingen in samenhang met het vervoer van vloeibare brandstoffen

  De voorschriften van het RID zijn niet van toepassing op het vervoer van brandstof in reservoirs van vervoermiddelen, die dient voor hun voortbeweging of voor de werking van hun speciale uitrusting (bijvoorbeeld koelinrichtingen). Bij motorfietsen of bromfietsen moet de afsluitkraan, die zich bevindt tussen de motor en het reservoir, indien daarin brandstof aanwezig is, tijdens het vervoer zijn gesloten; deze motorfietsen en bromfietsen moeten bovendien rechtopstaand worden geladen, en wel zodanig, dat omvallen is uitgesloten.

  1.1.3.4 Vrijstellingen in samenhang met bijzondere bepalingen of met gevaarlijke goederen verpakt in beperkte hoeveelheden of in uitgezonderde hoeveelheden

  OPMERKING. Voor radioactieve stoffen, zie 1.7.1.4.

  1.1.3.4.1 Het vervoer van bepaalde gevaarlijke goederen wordt door bepaalde bijzondere bepalingen van hoofdstuk 3.3 gedeeltelijk of geheel van de voorschriften van het RID vrijgesteld. Deze vrijstelling is van toepassing indien bij de positie van de overeenkomstige gevaarlijke goederen in kolom (6) van hoofdstuk 3.2, tabel A, de bijzondere bepaling is opgenomen.

  1.1.3.4.2 Bepaalde gevaarlijke goederen, kunnen voorwerp uitmaken van vrijstellingen, op voorwaarde dat is voldaan aan de voorschriften van hoofdstuk 3.4.

  1.1.3.4.3 Bepaalde gevaarlijke goederen kunnen het voorwerp uitmaken van vrijstellingen, op voorwaarde dat aan de voorschriften van hoofdstuk 3.5 is voldaan.

 • 1.1-3

  1.1.3.5 Vrijstellingen in samenhang met ongereinigde lege verpakkingen

  Ongereinigde lege verpakkingen (met inbegrip van IBC’s en grote verpakkingen), die stoffen van de klas