DECLARAJIE DE AVERE - cis01. GABRIELA EUGENIA... · PDF file22 titluri 22500 RON 100 RON...

Click here to load reader

 • date post

  28-Oct-2019
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of DECLARAJIE DE AVERE - cis01. GABRIELA EUGENIA... · PDF file22 titluri 22500 RON 100 RON...

 • DECLARAJIE DE AVERE

  Subsemnata, lacobescu de Decan

  Gabriela-Eugenia , avand functia La Universitatea din Craiova, Facultatea de Stiinte ,

  ca impreuna cu familia defin urmatoarele:

  *1) Prin familie se injelege sojul/sojia si copiii aflaji in intret,inerea acestora.

  I. Bunuri imobile

  1. Terenuri NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate in alte Jari.

  (3)

  (3)

  2007

  1997

  1.843mp

  718,5mp

  50%

  100%

  cump&rare

  cumparare

  lacobescu Florin (25%) lacobescu Gabriela

  Eugenia (25%)

  lacobescu Florin (50%) lacobescu Gabriela

  Eugenia (50%)

  * Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri extravilane, daca se afla in circuitul civil.

  *2) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sojul/sojia, copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor.

  2. Cladiri

  NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate in alte Jari.

  » •>

  ,OCv, -™" j- _ -, L/J

  (4)

  (4)

  2005

  2005

  163 mp + cota indiviza

  89 mp + cota indiviza + 32 mp terasa

  50%

  50%

  cumparare

  cumparare

  lacobescu Florin (25%) lacobescu Gabriela

  Eugenia (25%)

  lacobescu Florin (25%) lacobescu Gabriela

  Eugenia (25%)

 • (4)

  (1)

  i

  2008

  2016

  87 mp + cota indiviza + 34 mp terasa

  50%

  56,45 mp util +14.5 mp garaj + 5.4mp boxa + teren cota

  indiviza

  100%

  cumparare

  Cumparare

  lacobescu Florin (25%) lacobescu Gabriela

  Eugenia (25%)

  lacobescu loana Alexandra

  apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanta; (4) spa^ii comerciale/de* Categoriile produc^ie.

  *2) La "Titular" se men^ioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/so^ia, copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor.

  II. Bunuri mobile 1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, mas,ini agricole, §alupe, iahturi sj alte mijloace de transport

  care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii

  ••VitisK'.. ' ^ViiH-vJ'';. "V irnSYiYtKlin ''VTVfT • 1 f": 'pirrtl¥fIITt ^Wilti; *ir;: iMirtriTflflW

  AUTOTURISM

  SCUTER

  AUTOTURISM

  SUZUKI JIMNY

  PIAGGIO Beverly 250

  TOYOTA LAND CRUISER J70

  1

  1

  1

  2008

  2007

  1993

  cumparare

  cumparare

  cumparare

  2. Bunuri sub forma de metale pre{ioase, bijuterii, obiecte de art a sj de cult, colectii de art a §i numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a caror valoare insumata depas, este 5.000 de euro

  NOTA: Se vor men^iona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei

  la momentul declararii.

  CEASURI

  BIJUTERII

  Incepand cu 2000

  Incepand cu 1995

  4000

  3000

  III. Bunuri mobile, a caror valoare depa§este 3.000 de euro fiecare, si bunuri imobile instrainate in ultimele 12 luni

  IV. Active financiare

  1. Conturi §i depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire §i investire, inclusiv cardurile de credit, daca valoarea insumata a tuturor acestora depa§este 5.000 de euro

  2

 • NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate in banci sau institu^ii fmanciare din strainatate. Solduri la data de 23.04.2016

  (1) (1) (1) (2)

  (2)

  (1)

  (1)

  (3)

  (3)

  (1)

  (2)

  (1)

  (1)

  (1)

  RON

  RON

  RON

  RON

  RON

  USD

  EUR

  RON

  EUR

  RON

  RON

  EUR

  USD

  GBP

  1995

  1994

  1995

  2000

  2010

  1994

  1994

  2016

  2014

  2009

  2009

  2009

  2009

  2017

  4752

  1771

  214

  143983

  50699

  1849

  2668

  200001

  120000

  3691

  102143

  6741

  1

  10422

  *Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri de investifii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior), la data de 23/04/2016

  2. Plasamente, investijii directe §i imprumuturi acordate, daca valoarea de piata insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 de euro

  NOTA: Se vor declara inclusiv investitiile sj participarile in strainatate.

 • ,ORIN)

  RERIE

  •RERIE

  (RERIE

  (2)

  (2)

  (2)

  (2)

  (2)

  (2)

  (1)

  (1)

  (1)

  (1)

  (3)

  45.000/50%

  50%

  50%

  25%

  1 049 actiuni

  14554 actiuni

  22 titluri

  22500 RON

  100 RON

  100 RON

  500 RON

  32075 RON

  153 190 RON

  220000 RON

  341000 Eur

  400000 USD

  855000 RON

  1475000 RON

  *Categoriile indicate sunt: (1) hdrtii de valoare definute (titluri de stat, certificate, obligafiuni); (2) acfiuni sau parfi sociale in societafi comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.

  ** Valoare de achizitie (certificate cu discount)

  3. Alte active producatoare de venituri nete, care insinuate depasesc echivalentul a 5.000 de euro pe an:

  NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.

  V.Datorii

  Debite, ipoteci, garanfii emise in beneficiul unui ter{, bunuri achizifionate in sistem leasing si alte asemenea bunuri, daca valoarea insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 de euro

  NOTA: Se vor declara inclusiv pasivele fmanciare acumulate in strainatate.

  VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenfionate fata de valoarea de piafa, din partea unor persoane, organiza{ii, societati comerciale, regii autonome, companii/societafi nafionale sau institu{ii publice romanesti sau straine, inclusiv burse, credite, garanfii, decontari de cheltuieli, altele decat cele ale angajatorului, a caror valoare individual^ depaseste 500 de euro*

 • 1.1. Titular

  NU ESTE CAZUL

  1.2. Sot/sojie

  NU ESTE CAZUL

  1.3. Copii

  NU ESTE CAZUL

  ...

  Create Direct SRL

  ...

  ...

  ...

  Bonus vanzari

  ...

  ...

  ...

  18860 RON

  ...

  ...

  *Se excepteaza de la dedarare cadourile §i tratafiile uzuale primite dinpartea rudelor de gradul I §i al 11-lea

  VII. Venituri ale declarantului si ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile §i completarile ulterioare)

  NOTA: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate.

  >n((K-f! . t , fai!!»iiHii ^a^risiM' ,ii;/a:tip!iitr'f)1ifT^ii-i: v - 'Ud1(f t l ; - i i i i r n l " > JTp ' i t - ; ; •^ai'iiJV'A!! " - . ( a f f i i u j :

  i ' M ' t i i t U l h ' •:'f1l'f*;*:if: •4 ' iVir^ '- ! : :V« l»"if ' i in - ' - ' ' r t ' i ' l l ilwsloHi

  IsiWenituri din solarii^ »> vuv^^v— V>~s ̂ 3*^ ̂ '4- 'v< •- •" " "'"•-• - '*> 1.1. Titular

  IACOBESCU GABRIELA EUGENIA

  1.2. SoJ/soJie

  IACOBESCU P. FLORIN VASILE

  1.3. Copii

  UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

  SC TOP EDGE ENGINEERING SRL CRAIOVA

  Salariunet(2016)

  Salariunet(2016) Bonuri Masa

  gjfvl 3 1602 RON

  3000 RON

  Z Venituri din activittyi independents : ; 2.1. Titular

  2.2. Sot/sotie —

  ...

  J. Veniiuri din cefareafolosiriieibunurilor - •-'•. .. 3.1. Titular

  3.2. Sot/sotie

  IACOBESCU P. FLORIN VASILE

  ...

  BRD - GSG CRAIOVA

  HELP NET FARMA S.A

  TOP EDGE ENGINEERING SRL CRAIOVA

  — \ V - ~ -- •" -

  Chirie spatiu comercial

  Chirie spa^iu comercial

  Chirie spa^iu comercial

  — , i , - X , , ^\ • - •

  40412 RON

  13600 RON

  46800 RON

  4. ' Venituri din investifii - "' ir" \ ; - .'. '-:':%J '.'; ; • • " - :--, '; •' • '•'• - := ' - *' '''"" 's- - - - '. « *H' - -• - • • '\ % - ' x; >: ' . : \. Titular

 • 4.2. Sot/sojie

  lACOBESCU P. FLORIN VASILE

  ING BANK NEDERLANDEN ROMANIA

  Electrica SA

  TOP EDGE ENGINEERING SRL FIDO SRL CRAIOVA

  Electrica SA ROMGAZ SA

  ING, BRD, RAIFFEISEN

  ING, RAIFFEEISEN BANK

  ING, RAIFFEEISEN BANK, Banca Transilvania

  ING

  Dobanzi depozite

  Dividende incasate 2016

  Dividende incasate 2016

  Dividende incasate 2016 Dividende incasate 2016 Dividende incasate 2016

  Dobanzi la disponibilitati si in depozite in EUR incasate in 2016 incl cupoane titluri stat

  Dobanzi la disponibilitati si depozite in USD incasate in

  2016 incl cupoane titluri de stat

  Dobanzi la disponibilitati si depozite in RON incasate 2016

  incl cupoane titluri stat

  Vanzare actiuni fond ING

  470 RON

  5945 RON

  1719500 RON

  77787 RON 5945 RON 2690 RON

  10393 Eur

  16371 USD

  55590 RON

  701 R