Dec 16 2012-Simbang Gabi

71
Immacu late Choir December 16, 2012 St. Francis of Assisi and Sta. Quiteria Parish

description

Power point presentation for simbang gabi mass. Catholic Mass

Transcript of Dec 16 2012-Simbang Gabi

Page 1: Dec 16 2012-Simbang Gabi

Immaculate ChoirDecember 16, 2012

St. Francis of Assisi andSta. Quiteria Parish

Page 2: Dec 16 2012-Simbang Gabi
Page 3: Dec 16 2012-Simbang Gabi

TEMA

Kagalakan sa Pagsisi

si

Page 4: Dec 16 2012-Simbang Gabi
Page 5: Dec 16 2012-Simbang Gabi

Kampana Ng

Simbahan

Page 6: Dec 16 2012-Simbang Gabi

Kampana ng simbahanAy nang

gigising naAt waring

nagsasabing na tayo’y magsimba

Page 7: Dec 16 2012-Simbang Gabi

Mag gising at mag bangon

tayo’y magsilakad

At masiglang tunguhin ang

ating simbahan

Page 8: Dec 16 2012-Simbang Gabi

KORO:Ang kampana’y tuluyang nang

gigisingUpang tayong

lahat ay manalangin

Page 9: Dec 16 2012-Simbang Gabi

Ang bendisyon

kapag nakamtan

naTayo’y

magkakaroon ng higit

na pag-asa

Page 10: Dec 16 2012-Simbang Gabi

Kinagisnang simbang gabi h’wag nating

limutin‘pagkat tayo’y may tungkulin

sa pananalangin

Page 11: Dec 16 2012-Simbang Gabi

Ang kampana ng simbahan ay nang gigising

naTayong lahat ay

manalangin habang

nagsisimba

Page 12: Dec 16 2012-Simbang Gabi

KORO:Ang kampana’y tuluyang nang

gigisingUpang tayong

lahat ay manalangin

Page 13: Dec 16 2012-Simbang Gabi

Ang bendisyon kapag nakamtan

naTayo’y

magkakaroon ng higit na pag-asa

Tayo’y magkakaroon ng higit na pag-asa

Page 14: Dec 16 2012-Simbang Gabi
Page 15: Dec 16 2012-Simbang Gabi

Amen.

Page 16: Dec 16 2012-Simbang Gabi
Page 17: Dec 16 2012-Simbang Gabi

At sumaiyo rin.

Page 18: Dec 16 2012-Simbang Gabi
Page 19: Dec 16 2012-Simbang Gabi

Halina, Emman

uel

Page 20: Dec 16 2012-Simbang Gabi

Halina Emmanuel

gabay ng aming buhay

Sindihan ang kandila ng altar

Sagisag ng paghihintay

Page 21: Dec 16 2012-Simbang Gabi

Magalak at magpuriDarating ang ating

Hari

Page 22: Dec 16 2012-Simbang Gabi

Magalak at magpuri

Ihanda angsarili.

Page 23: Dec 16 2012-Simbang Gabi

Halina Emmanuel

gabay ng aming buhay

Sindihan ang kandila ng altar

Sagisag ng paghihintay

Page 24: Dec 16 2012-Simbang Gabi
Page 25: Dec 16 2012-Simbang Gabi

Panginoon,

kaawaan Mo kami

Page 26: Dec 16 2012-Simbang Gabi
Page 27: Dec 16 2012-Simbang Gabi

Kristo, kaawaa

n Mo kami

Page 28: Dec 16 2012-Simbang Gabi
Page 29: Dec 16 2012-Simbang Gabi

Panginoon,

kaawaan Mo kami

Page 30: Dec 16 2012-Simbang Gabi
Page 31: Dec 16 2012-Simbang Gabi

Amen.

Page 32: Dec 16 2012-Simbang Gabi
Page 33: Dec 16 2012-Simbang Gabi

Amen.

Page 34: Dec 16 2012-Simbang Gabi
Page 35: Dec 16 2012-Simbang Gabi

Unang Pagbasa

Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Genesis

(49:2,8-10)

Page 36: Dec 16 2012-Simbang Gabi
Page 37: Dec 16 2012-Simbang Gabi

Salamat sa

Diyos.

Page 38: Dec 16 2012-Simbang Gabi
Page 39: Dec 16 2012-Simbang Gabi

SALMO

Page 40: Dec 16 2012-Simbang Gabi

Tugon:

Mabubuhay s’yang

marangal at sasagana kailanman.

Page 41: Dec 16 2012-Simbang Gabi
Page 42: Dec 16 2012-Simbang Gabi

Salamat sa

Diyos.

Page 43: Dec 16 2012-Simbang Gabi
Page 44: Dec 16 2012-Simbang Gabi

Aleluya

Page 45: Dec 16 2012-Simbang Gabi

Aleluya, aleluya, aleluya

Aleluya, aleluya, aleluya

Page 46: Dec 16 2012-Simbang Gabi

Pag-ibig Mo’y

ipakita, lingapin

kami tuwina,

iligtas kami sa dusa.

Page 47: Dec 16 2012-Simbang Gabi

Aleluya, aleluya, aleluya

Aleluya, aleluya, aleluya

Page 48: Dec 16 2012-Simbang Gabi
Page 49: Dec 16 2012-Simbang Gabi

At sumaiyo rin.

Page 50: Dec 16 2012-Simbang Gabi
Page 51: Dec 16 2012-Simbang Gabi

Papuri sa Iyo,

Panginoon

Page 52: Dec 16 2012-Simbang Gabi
Page 53: Dec 16 2012-Simbang Gabi

Mabuting Balita

San Mateo(1:1-17)

Page 54: Dec 16 2012-Simbang Gabi

Pinupuri Ka

namin, Panginoo

ng Hesukrist

o

Page 55: Dec 16 2012-Simbang Gabi
Page 56: Dec 16 2012-Simbang Gabi

Pagpapahayag ng

Pananampalataya

Page 57: Dec 16 2012-Simbang Gabi

Sumasampalataya ako sa

Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at

lupa.

Page 58: Dec 16 2012-Simbang Gabi

Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang Anak ng Diyos, Panginoon

nating lahat.

Page 59: Dec 16 2012-Simbang Gabi

Nagkatawang-tao Siya lalang ng Espiritu Santo,

ipinanganak ni Santa Mariang Birhen.

Page 60: Dec 16 2012-Simbang Gabi

Pinagpakasakit ni Poncio

Pilato. Ipinako sa krus,

namatay, inilibing.

Nanaog sa kinaroroonan

ng mga yumao.

Page 61: Dec 16 2012-Simbang Gabi

Nang may ikatlong

araw nabuhay na

mag-uli. Umakyat sa

langit.

Page 62: Dec 16 2012-Simbang Gabi

Naluluklok sa kanan ng

Diyos Amang

makapangyarihan sa lahat.

Page 63: Dec 16 2012-Simbang Gabi

Doon magmumulang

paririto at huhukom sa

nangabubuhay at

nangamatay na tao.

Page 64: Dec 16 2012-Simbang Gabi

Sumasampalataya naman ako sa Diyos

Espiritu Santo, sa banal na

Simbahang Katolika,

Page 65: Dec 16 2012-Simbang Gabi

Sa kasamahan ng mga banal, sa

kapatawaran ng mga kasalanan,

Page 66: Dec 16 2012-Simbang Gabi

sa pagkabuhay ng muli ng

nangamatay na tao at sa

buhay na walang

hanggan. Amen.

Page 67: Dec 16 2012-Simbang Gabi
Page 68: Dec 16 2012-Simbang Gabi

Panalangin ng

Bayan

Page 69: Dec 16 2012-Simbang Gabi

Tugon:

Panginoon,

kupkupin Mo ang Iyong bayan

Page 70: Dec 16 2012-Simbang Gabi
Page 71: Dec 16 2012-Simbang Gabi

Amen.