De Graaf Amsterdam | Brochure Aluminium plafonds

of 12 /12

Embed Size (px)

description

Brochure over aluminium plafonds.

Transcript of De Graaf Amsterdam | Brochure Aluminium plafonds

 • OFKIJKOPWWWLUXALONPLAFONDSNL

  5WPLAFONDSPECIALIST

  WETTIGGEDEPONEERDHANDELSMERKEEN(UNTER$OUGLASPRODUCT

  6//2)%$%2%34)*,%.%,+%25)-4%

  PLAFONDS!LUMINIUM

  #OPYRIGHT(UNTER$OUGLAS($02#!ANDEZETEKSTTEKSTBEHORENDEBIJILLUSTRATIESOFVOORBEELDENKUNNENGEENRECHTENWORDENONTLEEND-ATERIALENONDERDELENSAMENSTELLINGENONTWERPENVERSIESKLEURENENDERGELIJKEKUNNENZONDERVOORAFGAANDEKENNISGEVINGWORDENGEWIJZIGD

 • 3TIJLVOL INIEDERERUIMTE+)%3(%40,!&/.$$!4")*50!34 -ATERIAALENKLEURGEBRUIK

  ,UXALONPLAFONDSZIJNINVELEPANEELBREED

  TESKLEURENENSTRUCTURENLEVERBAAR

  2USTGEVENDWITWARMETERRATINTENMETAAL

  KLEURENHETISSLECHTSEENGREEPUITONS

  TOTALEAANBOD5HEEFTDEKEUZEUITMAAR

  LIEFSTVERSCHILLENDEDESSINS

  $OORGEBRUIKTEMAKENVANKLEURACCENTEN

  VERLAGINGENINBOUWSPOTSOFPANELENVAN

  VERSCHILLENDEBREEDTESKUNTUVERRASSENDE

  EFFECTENBEREIKEN

  ,UXALONPLAFONDSKUNNENHEELEENVOUDIG

  ONDEREENSCHUINEKAPWORDENGEMONTEERD

  OFDIAGONAALWORDENGEPLAATSTVOOREEN

  VISUEELBREDERERUIMTE

  6ERLICHTING

  )NEEN,UXALONPLAFONDKUNNENOP

  ELKEWILLEKEURIGEPLAATSSPOTJESWORDEN

  GEMONTEERD-ETDE,UXALONINBOUW

  SPOTSCREERTUNIETALLEENUWEIGEN

  SFEERMAARZORGTUOOKVOOREENEXTRA

  RUIMTELIJKEFFECT

  $ESFEERINHUISWORDTOPHETEERSTEGEZICHT

  BEPAALDDOORDEINRICHTINGDEVLOERENEN

  DEWANDEN(ETPLAFONDWORDTVAAKOVERHET

  HOOFDGEZIEN6OLKOMENTENONRECHTEWANT

  JUISTHETPLAFONDKANEENONGEKENDBEELD

  BEPALENDEFFECTHEBBENOPHETTOTALE

  INTERIEUR

  -ETDEJUISTEKEUZEUITDE,UXALON

  ALUMINIUMPLAFONDCOLLECTIEKUNTUUW

  PLAFONDDEUITSTRALINGGEVENDIEPASTBIJ

  WSMAAK

 • 3TIJLVOL INIEDERERUIMTE+)%3(%40,!&/.$$!4")*50!34 -ATERIAALENKLEURGEBRUIK

  ,UXALONPLAFONDSZIJNINVELEPANEELBREED

  TESKLEURENENSTRUCTURENLEVERBAAR

  2USTGEVENDWITWARMETERRATINTENMETAAL

  KLEURENHETISSLECHTSEENGREEPUITONS

  TOTALEAANBOD5HEEFTDEKEUZEUITMAAR

  LIEFSTVERSCHILLENDEDESSINS

  $OORGEBRUIKTEMAKENVANKLEURACCENTEN

  VERLAGINGENINBOUWSPOTSOFPANELENVAN

  VERSCHILLENDEBREEDTESKUNTUVERRASSENDE

  EFFECTENBEREIKEN

  ,UXALONPLAFONDSKUNNENHEELEENVOUDIG

  ONDEREENSCHUINEKAPWORDENGEMONTEERD

  OFDIAGONAALWORDENGEPLAATSTVOOREEN

  VISUEELBREDERERUIMTE

  6ERLICHTING

  )NEEN,UXALONPLAFONDKUNNENOP

  ELKEWILLEKEURIGEPLAATSSPOTJESWORDEN

  GEMONTEERD-ETDE,UXALONINBOUW

  SPOTSCREERTUNIETALLEENUWEIGEN

  SFEERMAARZORGTUOOKVOOREENEXTRA

  RUIMTELIJKEFFECT

  $ESFEERINHUISWORDTOPHETEERSTEGEZICHT

  BEPAALDDOORDEINRICHTINGDEVLOERENEN

  DEWANDEN(ETPLAFONDWORDTVAAKOVERHET

  HOOFDGEZIEN6OLKOMENTENONRECHTEWANT

  JUISTHETPLAFONDKANEENONGEKENDBEELD

  BEPALENDEFFECTHEBBENOPHETTOTALE

  INTERIEUR

  -ETDEJUISTEKEUZEUITDE,UXALON

  ALUMINIUMPLAFONDCOLLECTIEKUNTUUW

  PLAFONDDEUITSTRALINGGEVENDIEPASTBIJ

  WSMAAK

 • .OOITMEERLASTVANVOCHTENSCHIMMEL

  ,UXALONPLAFONDSZIJNGEMAAKTVANHOOG

  WAARDIGGECOATALUMINIUMENDAARDOOR

  ABSOLUUTVOCHTBESTENDIG

  :EZIJNDUSBIJUITSTEKGESCHIKTVOOR

  TOEPASSINGINVOCHTIGERUIMTES

  /MDATDEPANELENZICHSNELAANDE

  OMGEVINGSTEMPERATUURAANPASSENBEHOORT

  CONDENSVORMINGBOVENDIENTOTHETVERLEDEN

  6EELZIJDIGETOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN

  -ETEEN,UXALONPLAFONDKUNNENHEEL

  EENVOUDIGLEIDINGENENBUIZENWORDEN

  WEGGEWERKT(ETISDAARDOORMOGELIJK

  OMEENREGENDOUCHEOFINBOUWSPOTSTE

  INTEGREREN!LLEPANELENZIJNINDIVIDUEEL

  TEDEMONTERENZODATDEBOVENLIGGENDE

  RUIMTEALTIJDTOEGANKELIJKBLIJFT

  $UURZAAM VOCHTBESTENDIG$%/0,/33).'6//257"!$+!-%2

 • .OOITMEERLASTVANVOCHTENSCHIMMEL

  ,UXALONPLAFONDSZIJNGEMAAKTVANHOOG

  WAARDIGGECOATALUMINIUMENDAARDOOR

  ABSOLUUTVOCHTBESTENDIG

  :EZIJNDUSBIJUITSTEKGESCHIKTVOOR

  TOEPASSINGINVOCHTIGERUIMTES

  /MDATDEPANELENZICHSNELAANDE

  OMGEVINGSTEMPERATUURAANPASSENBEHOORT

  CONDENSVORMINGBOVENDIENTOTHETVERLEDEN

  6EELZIJDIGETOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN

  -ETEEN,UXALONPLAFONDKUNNENHEEL

  EENVOUDIGLEIDINGENENBUIZENWORDEN

  WEGGEWERKT(ETISDAARDOORMOGELIJK

  OMEENREGENDOUCHEOFINBOUWSPOTSTE

  INTEGREREN!LLEPANELENZIJNINDIVIDUEEL

  TEDEMONTERENZODATDEBOVENLIGGENDE

  RUIMTEALTIJDTOEGANKELIJKBLIJFT

  $UURZAAM VOCHTBESTENDIG$%/0,/33).'6//257"!$+!-%2

 • 3PELENMETLICHTENRUIMTE

  %EN,UXALONPLAFONDGEEFTEENEXTRA

  DIMENSIEAANUWWOONOFSLAAPVERTREK

  $ERUIMTELIJKEWERKINGVANDEPANELEN

  INCOMBINATIEMETDELICHTWERKINGVAN

  DEINBOUWSPOTSGEVENUWRUIMTEEEN

  TOTAALANDERAANZIEN

  6EELZIJDIGETOEPASSINGMOGELIJKHEDEN

  -ETENKELEPANELENINEENCONTRASTERENDE

  KLEURKUNTUBIJZONDERFRAAIEEFFECTEN

  BEREIKEN

  7ILTUHETPLAFONDLATENAANSLUITENBIJEEN

  NIEUWINTERIEURDANISHETHEELEENVOUDIG

  OMENKELEPANELENTEVERWISSELENVOOREEN

  COMPLEETNIEUWKLEURBEELD

  /OKINOUDEREWONINGENISEEN,UXALON

  PLAFONDIDEAAL(ETKANDIRECTONDER

  BESTAANDEPLAFONDSGEMONTEERDOMLELIJKE

  LEIDINGENENBESCHADIGINGENONZICHTBAAR

  WEGTEWERKEN5KUNTOOKDEBEDRADING

  VANGELUIDSAPPARATUURALARMINSTALLATIEOF

  HOMECINEMASYSTEMEENVOUDIGAANHET

  OOGONTTREKKEN

  #REER UWEIGENSFEER).7//.%.3,!!0+!-%2

 • 3PELENMETLICHTENRUIMTE

  %EN,UXALONPLAFONDGEEFTEENEXTRA

  DIMENSIEAANUWWOONOFSLAAPVERTREK

  $ERUIMTELIJKEWERKINGVANDEPANELEN

  INCOMBINATIEMETDELICHTWERKINGVAN

  DEINBOUWSPOTSGEVENUWRUIMTEEEN

  TOTAALANDERAANZIEN

  6EELZIJDIGETOEPASSINGMOGELIJKHEDEN

  -ETENKELEPANELENINEENCONTRASTERENDE

  KLEURKUNTUBIJZONDERFRAAIEEFFECTEN

  BEREIKEN

  7ILTUHETPLAFONDLATENAANSLUITENBIJEEN

  NIEUWINTERIEURDANISHETHEELEENVOUDIG

  OMENKELEPANELENTEVERWISSELENVOOREEN

  COMPLEETNIEUWKLEURBEELD

  /OKINOUDEREWONINGENISEEN,UXALON

  PLAFONDIDEAAL(ETKANDIRECTONDER

  BESTAANDEPLAFONDSGEMONTEERDOMLELIJKE

  LEIDINGENENBESCHADIGINGENONZICHTBAAR

  WEGTEWERKEN5KUNTOOKDEBEDRADING

  VANGELUIDSAPPARATUURALARMINSTALLATIEOF

  HOMECINEMASYSTEMEENVOUDIGAANHET

  OOGONTTREKKEN

  #REER UWEIGENSFEER).7//.%.3,!!0+!-%2

 • -ETEEN,UXALONPLAFONDISEENKOOKEILAND

  NUWELHEELGEMAKKELIJKTEVERWEZENLIJKEN

  3TROOMTOEVOERLEIDINGENENROOKGASAFVOER

  BLIJVENIMMERSUITHETZICHT

  $EINBOUWSPOTSKUNNENACHTERAFOPIEDERE

  WILLEKEURIGEPLEKWORDENGEPLAATST6OORAF

  HOEFTUDUSGEENREKENINGTEHOUDENMETDE

  AANSLUITPUNTENINUWKEUKEN

  'EMAKKELIJKSCHOONTEMAKEN

  $OORDESTERKEENDUURZAMELAKISHETPANEEL

  UITERMATEGOEDBESCHERMD$ANKZIJHET

  GEBRUIKTEVERFSYSTEEMISDEHECHTINGOPHET

  ALUMINIUMOOKNAZEERLANGETIJDGEWAAR

  BORGD

  )NDEKEUKENISHETWELZOPLEZIERIGDATHET

  PLAFONDGEMAKKELIJKTEONDERHOUDENISEVEN

  EENVOCHTIGEDOEKEROVERHEENENKLAAR

  5ITERAARDHOEFTUEEN,UXALONPLAFONDOOK

  NOOITMEERTEWITTEN

  0RAKTISCH ENBLIJVENDMOOI",)+6!.'%26!.57+%5+%.

 • -ETEEN,UXALONPLAFONDISEENKOOKEILAND

  NUWELHEELGEMAKKELIJKTEVERWEZENLIJKEN

  3TROOMTOEVOERLEIDINGENENROOKGASAFVOER

  BLIJVENIMMERSUITHETZICHT

  $EINBOUWSPOTSKUNNENACHTERAFOPIEDERE

  WILLEKEURIGEPLEKWORDENGEPLAATST6OORAF

  HOEFTUDUSGEENREKENINGTEHOUDENMETDE

  AANSLUITPUNTENINUWKEUKEN

  'EMAKKELIJKSCHOONTEMAKEN

  $OORDESTERKEENDUURZAMELAKISHETPANEEL

  UITERMATEGOEDBESCHERMD$ANKZIJHET

  GEBRUIKTEVERFSYSTEEMISDEHECHTINGOPHET

  ALUMINIUMOOKNAZEERLANGETIJDGEWAAR

  BORGD

  )NDEKEUKENISHETWELZOPLEZIERIGDATHET

  PLAFONDGEMAKKELIJKTEONDERHOUDENISEVEN

  EENVOCHTIGEDOEKEROVERHEENENKLAAR

  5ITERAARDHOEFTUEEN,UXALONPLAFONDOOK

  NOOITMEERTEWITTEN

  0RAKTISCH ENBLIJVENDMOOI",)+6!.'%26!.57+%5+%.

 • 'ETOONDEKLEURSTALENZIJNSLECHTSTERINDICATIE)NFORMEERBIJUWDEALERNAARDEUITGEBREIDEKLEURENWAAIER

  -EERWETEN

  "ELGRATIS,58!,/.

  OFKIJKOPWWWLUXALONPLAFONDSNL

  "ESCHERMENDECOATING

  !LLEDOOR,UXALONGEBRUIKTEPANELENWORDEN

  METZORGBEHANDELDENGEVERFD$OORHET

  GEPATENTEERDEVERFSYSTEEMZIJNDEPANELEN

  UITSTEKENDBESTANDTEGENVOCHT

  POLYESTERCOATING

  VOORBEHANDELINGPRIMER

  CORROSIEBESTENDIGALUMINIUM

  UITGELICHT,UXALON+LEUR

  $EKLEURSTALENAANWEERSZIJDEVANDEZEPAGINAS

  GEVENUEENINDICATIEVANDEMOGELIJKEKLEUREN

  ENSTRUCTUREN

  $E,UXALONKLEURCOLLECTIEBESTAATUITEEN

  GAMMAVANDESSINSWAARONDEREENAANTAL

  VERSCHILLENDEAFWERKINGENZOALSHOOGGLANS

  METALLICSUPERMATSTUCOENSPIEGELEND

  2UIMTEVOOREENPERFECTLICHTONTWERP

  %ENGOEDEVERLICHTINGVORMTDEBASISVOOREENSFEER

  VOLLEWOONRUIMTE(ET,UXALONPLAFONDPROGRAMMA

  BIEDTVELEDECORATIEVEENFUNCTIONELEMOGELIJKHEDEN

  OMOPSNELLEENPROFESSIONELEWIJZEVERLICHTINGINTE

  BOUWEN

  6ANSTERRENHEMELTOTINBOUWSPOTS

  ,UXALONVERLICHTINGSELEMENTENZIJNVOCHTBESTENDIG

  ENZORGENVOOREENGOEDEBALANSTUSSENSCHADUW

  WERKINGENDIRECTOFINDIRECTLICHT

  "INNENHET,UXALONPRODUCTPROGRAMMAZIJNDRIE

  TYPENPLAFONDTEONDERSCHEIDEN

  4YPE#PLAFOND

  $ITPLAFONDOOGTALSEENEGAALGEHEELDOORDATDE

  PANELENTEGENELKAARAANLIGGENENAANDEZIJKANTEEN

  VELLINGKANTISAANGEBRACHT#PANELENZIJNLEVERBAARIN

  DRIEBREEDTEMATENOFMM

  4YPE"PLAFOND

  4USSENDEPANELENBLIJFTEENRUIMTEVANMMWELKE

  WORDTOPGEVULDMETEEN5OF6VORMIGVOEGPROlEL

  (IERDOORONTSTAATEENLIJNENSPEL"PANELENZIJNLEVER

  BAARINDRIEBREEDTEMATENOFMM

  4YPE,PLAFOND

  %ENPRACHTIGPLAFONDMETEENSUBTIELLIJNENSPEL

  $EPANELENHEBBENRECHTOMGEZETTEKANTENDIESTRAK

  TEGENHETVOLGENDEPANEELAANLIGGEN3PECIlEKVOOR

  DE,ISEENEXTRAKLEURBESCHIKBAARKLEUR

  @SUPERWITMAT,PANELENZIJNLEVERBAARINN

  BREEDTEMAATMM

  490%"0,!&/.$

  490%#0,!&/.$

  490%,0,!&/.$

 • 'ETOONDEKLEURSTALENZIJNSLECHTSTERINDICATIE)NFORMEERBIJUWDEALERNAARDEUITGEBREIDEKLEURENWAAIER

  -EERWETEN

  "ELGRATIS,58!,/.

  OFKIJKOPWWWLUXALONPLAFONDSNL

  "ESCHERMENDECOATING

  !LLEDOOR,UXALONGEBRUIKTEPANELENWORDEN

  METZORGBEHANDELDENGEVERFD$OORHET

  GEPATENTEERDEVERFSYSTEEMZIJNDEPANELEN

  UITSTEKENDBESTANDTEGENVOCHT

  POLYESTERCOATING

  VOORBEHANDELINGPRIMER

  CORROSIEBESTENDIGALUMINIUM

  UITGELICHT,UXALON+LEUR

  $EKLEURSTALENAANWEERSZIJDEVANDEZEPAGINAS

  GEVENUEENINDICATIEVANDEMOGELIJKEKLEUREN

  ENSTRUCTUREN

  $E,UXALONKLEURCOLLECTIEBESTAATUITEEN

  GAMMAVANDESSINSWAARONDEREENAANTAL

  VERSCHILLENDEAFWERKINGENZOALSHOOGGLANS

  METALLICSUPERMATSTUCOENSPIEGELEND

  2UIMTEVOOREENPERFECTLICHTONTWERP

  %ENGOEDEVERLICHTINGVORMTDEBASISVOOREENSFEER

  VOLLEWOONRUIMTE(ET,UXALONPLAFONDPROGRAMMA

  BIEDTVELEDECORATIEVEENFUNCTIONELEMOGELIJKHEDEN

  OMOPSNELLEENPROFESSIONELEWIJZEVERLICHTINGINTE

  BOUWEN

  6ANSTERRENHEMELTOTINBOUWSPOTS

  ,UXALONVERLICHTINGSELEMENTENZIJNVOCHTBESTENDIG

  ENZORGENVOOREENGOEDEBALANSTUSSENSCHADUW

  WERKINGENDIRECTOFINDIRECTLICHT

  "INNENHET,UXALONPRODUCTPROGRAMMAZIJNDRIE

  TYPENPLAFONDTEONDERSCHEIDEN

  4YPE#PLAFOND

  $ITPLAFONDOOGTALSEENEGAALGEHEELDOORDATDE

  PANELENTEGENELKAARAANLIGGENENAANDEZIJKANTEEN

  VELLINGKANTISAANGEBRACHT#PANELENZIJNLEVERBAARIN

  DRIEBREEDTEMATENOFMM

  4YPE"PLAFOND

  4USSENDEPANELENBLIJFTEENRUIMTEVANMMWELKE

  WORDTOPGEVULDMETEEN5OF6VORMIGVOEGPROlEL

  (IERDOORONTSTAATEENLIJNENSPEL"PANELENZIJNLEVER

  BAARINDRIEBREEDTEMATENOFMM

  4YPE,PLAFOND

  %ENPRACHTIGPLAFONDMETEENSUBTIELLIJNENSPEL

  $EPANELENHEBBENRECHTOMGEZETTEKANTENDIESTRAK

  TEGENHETVOLGENDEPANEELAANLIGGEN3PECIlEKVOOR

  DE,ISEENEXTRAKLEURBESCHIKBAARKLEUR

  @SUPERWITMAT,PANELENZIJNLEVERBAARINN

  BREEDTEMAATMM

  490%"0,!&/.$

  490%#0,!&/.$

  490%,0,!&/.$

 • OFKIJKOPWWWLUXALONPLAFONDSNL

  5WPLAFONDSPECIALIST

  WETTIGGEDEPONEERDHANDELSMERKEEN(UNTER$OUGLASPRODUCT

  6//2)%$%2%34)*,%.%,+%25)-4%

  PLAFONDS!LUMINIUM

  #OPYRIGHT(UNTER$OUGLAS($02#!ANDEZETEKSTTEKSTBEHORENDEBIJILLUSTRATIESOFVOORBEELDENKUNNENGEENRECHTENWORDENONTLEEND-ATERIALENONDERDELENSAMENSTELLINGENONTWERPENVERSIESKLEURENENDERGELIJKEKUNNENZONDERVOORAFGAANDEKENNISGEVINGWORDENGEWIJZIGD