de brochure onderwijsaanbod voorgezet onderwijs 2016 – 2017

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of de brochure onderwijsaanbod voorgezet onderwijs 2016 – 2017

 • Kunst en cultuur voor het voortgezet onderwijs

  Kuns

  t en

  cul

  tuur

  educ

  atie

  in A

  peld

  oorn

  201

  6 -

  2017

  CODACome Correct

  MarkantTheater Orpheus

  Paleis Het Loo

 • CODACultuur & Kunst

  TentoonstellingenCODA

  Archievenwatkunjeermee?

  WaaromschrijfjemenietPostuitde

  vergetelheid

  Metdehandgeschreven

  Hannasreishistorischebronnen

  www.apeldoorn4045.nl

  Techniek & Beeldende vorming

  OntdekCODAFabLab Bristlebot FotografieworkshopsinCODA

  Come Correct Breakdanceworkshopen/oflessenreeks

  Breakdanceworkshop-TheUltimateBattle

  MarkantDigitaal

  Klei-animatie

  FXMovies

  Beeldend

  Nieuwekleren

  Zeefdrukken

  Theater

  Mise-en-Scne

  Improvisatie

  Muziek

  TheBand

  Popvocals

  Songwriting

  New Arts - Maatwerk-Talentontwikkeling

  Werkenmetteachingartists

  Beats&Rhymes

  Straatkunst

  MAATWERK - Multidisciplinair

  Dekunstcarrousel

  Theater & Congres Orpheus Rondleidingen&voorstellingsbezoek

  Paleis Het Loo

  DePaleisReisinhetvoortgezetonderwijs

  Inhoud

  Contactgegevens:

  CuLTuurwIjzerNieuwstraat3797311BRAPELDOORN(055)[email protected]

 • Bestedirecteur,cultuurcordinatorendocent,

  Helden!Wehebbenzeallemaalnodig.Heldenophetgebiedvansport,politiek,wereldverbeteraarsenophetgebiedvankunst.Kunstheldenhebbenwenodigomtekunnendromeneneveneenprettigeafstandvandewereldtekrijgen.Kunstheldenhebbenwenodigomonseenanderperspectieftelatenkiezen.Kunstheldenhebbenwenodigomonskritischnaarhetleventelatenkijken.Kunstheldenhebbenwenodigomonsteverbindenmetdeander.Hetfijneisdatdiekunstheldensomsopgroteafstandkunnenzijn,maarinApeldoornzijnzeookdichtbij.MetallecultureleinstellingenindestadheeftApeldoorneenrijkpaletvankunstencultuur.Enmogelijkhedenommetlokalecultureleheldeninaanrakingtekomen.Maarvooraldekansomzelfjetalententeontplooieneneennieuwekunstheldteworden.

  Metditboekjepresenterenwijumettrotsweerhetcultureleaanbodvoor2016-2017.Laathetuinspirerentotmooieactiviteiten,aanvullendopdereguliereschoolactiviteiten,somsinverbindingeninanderegevallenopzichzelfstaand.HetiseendeelvanhetaanboddatApeldoornrijkis.NeemcontactopmetArjenNicola,projectleiderCultuurwijzerVOmetuwvraag.VooriederevraaghebbenwijeenpassendantwoordmethetuitgebreidenetwerkvanCultuurwijzer.

  Ikwensuenuwleerlingeneenmooicultureeljaartoe,metveeloudeennieuwehelden.

  Namensalleculturelepartners

  Methartelijkegroet,

  NatasjaKraft,programmaleideronderwijsenwijkenMarkant

  Voorwoord

  Meer weten? Kijk op www.cultuurwijzerapeldoorn.nl

 • CODA | Tentoonstellingen CODAKunst-Onder-enbovenbouw

  Omschrijving HethelejaardoorheeftCODAwisselendetentoonstellingeninhetmuseum.BijdetentoonstellingenbiedtCODAeducatieveprogrammasvoorscholieren.Hierbijstaancultuur,meningsvorming,verbeeldingencreativiteitcentraal.

  Droombruiloft | 12.06.2016 t/m 21.08.2016 CODAArchiefpresenteertdetentoonstellingDroombruiloftwaarintalvantrouwfotosenander(beeld)materiaaltebewonderenis.Dezeexpositietoonthetveranderendemode-entijdsbeeldvandetrouwdag.

  what remains | 04.09.2016 t/m 22.01.2017Beeldendekunstvankunstenaarsuitbinnen-enbuitenlanddieverval,vergankelijkheiden/ofeindigheidcentraalstelleninnofmeerderewerken.

  Apeldoorn Fotostad | 27.08.2016 t/m 30.10.2016Duofoto-expositiei.s.m.ACECenApeldoornFotostad.Aandezetentoonstellingwerkteengrootaantalprofessioneleenamateurfotografenmee.

  Private Confessions | 18.09.2016 t/m 08.01.2017EenexpositiemettekeningenensieradenvanEuropesekunstenaars,samengestelddoorverzamelaarengaleriehouderEllenMaurer-Zilioli.

  Private Teritory| 15.01.2017 t/m 09.04.2017 EententoonstellingmetdesieradenvankunstenaarensieradenontwerperLucySarneel.

  Paper Art 2017 | 04.06.2017 t/m 29.10.2017Tentoonstellingdieletterlijkenfiguurlijkalleruimtebiedtaandeinstallaties,ruimtelijkewerkenensieradenvanverschillendekunstenaarsuitbinnen-enbuitenlanddiepapierenkartoncentraalstelleninhunwerk.

  Leerdoelen Kritischlerenkijkennaarverschillendekunstwerken. Conceptenvankunstwerkenontdekken. Leerlingenactiverenomkunstopeigenwijzeteinterpreteren.

  Aantalleerlingen Klassikaal

  Waar CODAMuseum

  Tijdsduur 60-90minuten(afhankelijkvanhetprogramma)

  Kosten 70,-peruur(inclusief2museumdocenten,entreeendocentenhandleiding)

  Meerinformatie www.coda-apeldoorn.nl/museumofbel055-52685400

  Aanmelden [email protected]

 • CODA | Archieven wat kun je ermee? Maak kennis met de archieven van de gemeente Apeldoorn Geschiedenis,Maatschappijleer,Nederlands-Onderbouw(alleniveaus)

  Omschrijving ElkegemeenteinNederlandisverplichteenarchiefbijtehouden.Waaromisdatzo?Watishierdefunctievan?Watwordterbewaardineenarchief?Watzijndemeestgebruikteonderdelenvanhetarchief?Eenkijkjeinhetdepot,oudearchiefstukkenenhetbevolkingsregisterkomenvoorbij.Deinhoudvanhetbezoekwordtinoverlegsamengesteld.Zokunnenwijbronneninhetbezoekcentraalstellendieaansluitenbijeenactueelthemaindeklas.Ditisechternietnoodzakelijk.

  Leerdoelen DeleerlingennemenkennisvanlokalegeschiedenisenkunnenzichverplaatseninhetlotvanslachtoffersvanWOII.

  Aantalleerlingen Klassikaal

  Waar CODAArchief

  Tijdsduur 60minuten

  Kosten 70,-

  Roldocent Introductielesbrief

  Aanvullend Sluittevensaanbijdedigitalelesbriefwww.apeldoorn4045.nlofdelesdoosHannasreis:historischebronnen

  Meerinformatie www.coda-apeldoorn.nl/educatieof055-5268539

  Aanmelden [email protected]

 • CODA | waarom schrijf je me niet? - Post uit de vergetelheidGeschiedenis,Maatschappijleer,Nederlands-Onder-enbovenbouw

  expositie van: 6 maart tot en met 7 mei 2017

  Omschrijving Metbrievenenbriefkaartenuitgettos,dagboekfragmenten,fotosenfilmpjesverteltdetentoonstellingoverdevervolgingvanJoden,RomaenSintientegenstandersvandenazisindeaanloopnaarentijdensdeTweedeWereldoorlog.Detentoonstellinggaatvooralinopdevraagwelkebetekenisdatverhaalnunogheeft.Daarnaastwordtingegaanopthemasalscensuur,communicatieenprivacy.Inoorlogstijdkwampostsomsnietdoordecensuur,raaktenmensenhunidentiteitkwijtenwerdelkevormvanprivacygeschonden.

  Leerdoelen LeerlingenkunnenzichinleveninhetlotvanmensentijdensWOII

  Leerlingenwordenzichbewustvanhetbelangvanvrijecommunicatieenprivacyintijdenvanvervolgingenrepressie.

  Aantalleerlingen Klassikaal,groepjesofindividueelbezoek

  Waar DeVerdieping(ingangCODAMuseum)

  Tijdsduur 60minuten

  Kosten Gratis

  Roldocent Eventueelklassikaalintroducerenofnabespreken

  Aanvullend Onderzoeksopdrachtenmeerinformatieopwww.pudv.nl/educatie.Enditlandelijkeprojectkrijgteenlokaleaanvullingmetaparteopdrachtenvooralleonderwijsniveaus.

  Aanmelden [email protected]8539

 • CODA | Met de hand geschrevenGeschiedenis,CKV-Onderbouw,alleniveaus

  Omschrijving TijdenshetbezoekaanCODAArchieflatenweinhetdepoteenaantaloudedocumentenenitemsuitverschillendeeeuwenzien.Vanganzenveertotkroontjespenenvankattebelletjetotoorkonde.Daarnaastgaandeleerlingenmeteenkalligrafeerstiftzelfmetsierlijkehalenenkrullenschrijven.

  Leerdoelen Leerlingenontwikkelenhistorischbesef. Leerlingenmakenzelfeenhandschriftnaarvoorbeeldvande

  oudeschriftendiezegezienhebben.

  Aantalleerlingen Klassikaal

  Waar CODAArchief

  Tijdsduur 90minuten

  Kosten 105,-

  Roldocent BegeleidingbezoekCODAAanvullend Inclusiefmateriaalkosten

  Meerinformatie www.coda-apeldoorn.nl/educatieof055-5268539

  Aanmelden [email protected]

 • CODA | Hannas reis: historische bronnenGeschiedenis,Maatschappijleer,Nederlands-Onderbouw,alleniveaus

  Omschrijving DelesdoosbevatfotosenbrievenuithetkortelevenvanHanna,fotosendocumentenvanhetApeldoornscheBoschenbronnenoverJodenvervolginginApeldoorn.LeerlingengaanhieraandehandvanhetleesboekHannasreisvanMartineLetteriemeeaandeslag.

  Leerdoelen DeleerlingennemenkennisvanlokalegeschiedenisenkunnenzichverplaatseninhetlotvanslachtoffersvanWOII.

  Aantalleerlingen Klassikaal,groepjesofindividueel

  Waar Opschool

  Tijdsduur 120minuten

  Kosten 25,-(lesdoos)

  Roldocent Introductielesbrief

  Aanvullend BezoekCODAArchiefmogelijk.Mailnaar:[email protected]

  Meerinformatie www.coda-apeldoorn.nl/educatieof055-5268539

 • CODA | www.apeldoorn4045.nlGeschiedenis,Maatschappijleer,Nederlands-Onderbouw,alleniveaus

  Omschrijving DedigitalelesbriefApeldoorn4045daagtleerlingenuitopzoektegaannaarsporenvandeoorloginhuneigenomgeving.Zichtbaresporenindevormvanmonumenten-daarvanzijnerveelinApeldoorn-waarvanerbovendienveelzijngeadopteerddoorApeldoornsescholen.Onzichtbaresporenindevormvanplekkenmeteenverhaalenvanherinneringendieveelmensennoghebbenaandeoorlog.Aandehandvandelesbriefkoppelenleerlingendeverhalenvandeoorlogaanplekkenenmenseninhuneigenomgeving.

  Leerdoelen DeleerlingennemenkennisvanlokalegeschiedenisenkunnenzichverplaatseninhetlotvanslachtoffersvanWOII.

  Aantalleerlingen Klassikaal,groepjesofindividueel

  Waar Opschool

  Kosten Geen

  Roldocent Introductielesbrief

  Aanvullend DitprojectsluitaanbijHannasreis,hetherdenkenvanWOIIendeadoptievanoorlogsmonumentendoorscholen.*

  Meerinformatie www.coda-apeldoorn.nl/educatieof055-5268539

  *[email protected]

 • CODA | Ontdek CODA FabLabTechniek&BeeldendeVorming-Onderbouw

  Omschrijving Tijdensdezeactievelesmakendeleerlingenkennismetnieuwetechniekenzoals3Dprintenenlasersnijden.Zedoeneeninteractievequizoverdeaanwezigetechniekenwaarbijhunkennisopdeproefwordtgesteld.Deleerlingenonderzoekendemogelijkhedenvannieuwetechnischeontwikkelingenenbrainstormenoverve