DCD3020 Questi on ? Philip s · Сумісні iPod/iPhone/iPad 120 Встановлення...

39
Register your product and get support at www.philips.com/welcome Always there to help you Қолданушының нұсқасы 63 Посібник користувача 101 User manual 3 Руководство пользователя 31 DCD3020 Question? Contact Philips Question? Contact Philips

Transcript of DCD3020 Questi on ? Philip s · Сумісні iPod/iPhone/iPad 120 Встановлення...

Page 1: DCD3020 Questi on ? Philip s · Сумісні iPod/iPhone/iPad 120 Встановлення iPod/iPhone/iPad 120 Заряджання iPod/iPhone/iPad 120 Прослуховування

Register your product and get support atwww.philips.com/welcome

Always there to help you

Қолданушының нұсқасы 63Посібник користувача 101

User manual 3Руководство пользователя 31

DCD3020Question?Contact Philips

Question?Contact Philips

DCD3020_51_UM_V3.0.indb 1 2013/9/27 11:23:19

Page 2: DCD3020 Questi on ? Philip s · Сумісні iPod/iPhone/iPad 120 Встановлення iPod/iPhone/iPad 120 Заряджання iPod/iPhone/iPad 120 Прослуховування

101

Укр

аїнська

UK

Зміст1 Важливо 103

Безпека 103

2 Мікротеатр DVD 106Вступ 106Комплектаціяупаковки 107Оглядголовногоблока 107Оглядпультадистанційногокерування 108

3 Під’єднання 110Встановленняпристрою 110Під'єднаннягучномовців 110Під'єднанняаудіокабелів 110Під'єднаннявідеокабелів 111Під'єднаннязовнішньогоаудіопристрою(додатково) 111Під'єднанняFM-антени 112Під'єднаннядоджерелаживлення 112

4 Початок роботи 113Підготовкапультадистанційногокеруваннядороботи 113Увімкнення 113Налаштуваннягодинника 114Налаштуваннярівняяскравостідисплея 114Вибірпотрібногоканалуперегляду 114Вибіртелевізійноїсистеми 114Змінамовименюсистеми 115Увімкненняпослідовноїрозгортки 115

5 Відтворення 116Відтвореннядисків 116ВідтвореннявмістуUSB-накопичувачівабозаписанихдисків 117Показслайдівпідсупровідмузики 117Керуваннявідтворенням 118Параметривідтворення 118Параметрипереглядузображень 119

6 Відтворення вмісту iPod/iPhone/iPad 120СумісніiPod/iPhone/iPad 120ВстановленняiPod/iPhone/iPad 120ЗаряджанняiPod/iPhone/iPad 120ПрослуховуванняаудіозiPod/

iPhone/iPad 120ВийманняiPod/iPhone/iPad 121

7 Прослуховування радіо 122Налаштуваннярадіостанції 122Автоматичнепрограмуваннярадіостанцій 122Програмуваннярадіостанційвручну 122Увімкненняпопередньовстановленоїрадіостанції 122

8 Налаштування звуку 123Налаштуваннярівнягучності 123Вибірзвуковогоефекту 123Вимкненнязвуку 123

9 Налаштування параметрів 124Загальненалаштування 124Налаштуванняаудіо 124Налаштуваннявідео 124Вибране 125

10 Інші функції 127Увімкненнярежимудемонстрації 127Налаштуваннятаймерабудильника 127Налаштуваннятаймеравимкнення 128Прослуховуваннязвукузаудіопристрою 128Прослуховуваннязадопомогоюнавушників 128

11 Інформація про виріб 129Технічніхарактеристики 129Форматидисків,щопідтримуються 130ВідомостіпроможливостівідтвореннязUSB-пристроїв 130

DCD3020_51_UM_V3.0.indb 101 2013/9/27 11:24:15

Page 3: DCD3020 Questi on ? Philip s · Сумісні iPod/iPhone/iPad 120 Встановлення iPod/iPhone/iPad 120 Заряджання iPod/iPhone/iPad 120 Прослуховування

102 UK

12 Усунення несправностей 132

13 Примітка 134

DCD3020_51_UM_V3.0.indb 102 2013/9/27 11:24:15

Page 4: DCD3020 Questi on ? Philip s · Сумісні iPod/iPhone/iPad 120 Встановлення iPod/iPhone/iPad 120 Заряджання iPod/iPhone/iPad 120 Прослуховування

103

Укр

аїнська

UK

1 Важливо

Безпека

Попереджувальні символи

Символблискавкивказуєнате,щопристрійміститьнеізольованіматеріали,якіможутьспричинитиураженняелектричнимструмом.Щобубезпечитисебетаіншихкористувачівпристрою,нерозбирайтекорпус.Знакокликувказуєнафункції,використовуватиякіслідлишепісляретельногоознайомленнязвідповіднимиінструкціямидляуникненняпроблемуроботічиобслуговуванніпристрою.ПОПЕРЕДЖЕННЯ.Щобзменшитиризикураженняелектричнимструмом,пристрійслідоберігативідвпливудощучивологи,атакожнеставитинаньогопосудинизрідиною,наприкладвази.УВАГА!Щобзапобігтиураженнюелектричнимструмом,повністювставляйтештепсельурозетку.(Длярегіонів,девикористовуютьсяштепселізрозрізненнямполярності:щобзапобігтиураженнюелектричнимструмом,вставляйтеширокийконтактуширокийроз'єм).

Важливі заходи безпеки• Дотримуйтесьусіхвказівок.• Візьмітьдоувагивсіпопередження.• Невикористовуйтевиріббіляводи.• Чистітьвиріблишесухоюганчіркою.• Незакривайтевентиляційніотвори.

Встановлюйтевирібзгіднозінструкціямивиробника.

• Неставтевиріббіляджерелтепла,наприкладбатарей,обігрівачів,печейабоіншихвиробів(включаючипідсилювачі),яківиробляютьтепло.

• Слідкуйте,щобнестатинакабельживленнячинеперетиснутийого,особливобіляштекерівтавмісцяхвиходузвиробу.

• Використовуйтелишеприладдя,вказаневиробником.

• Ставтевиріблишенавізок,підставку,триногу,кронштейнабостіл,якийрекомендованийвиробникомабопостачаєтьсязвиробом.Якщовирібвстановленонавізок,пересувайтевізокобережно,щобуникнутиперевертання,якеможеспричинититравму.

• Від'єднуйтепристрійвідмережіпід

часгрозиабоколиВинеплануєтенимкористуватисяпротягомтривалогочасу.

DCD3020_51_UM_V3.0.indb 103 2013/9/27 11:24:15

Page 5: DCD3020 Questi on ? Philip s · Сумісні iPod/iPhone/iPad 120 Встановлення iPod/iPhone/iPad 120 Заряджання iPod/iPhone/iPad 120 Прослуховування

104 UK

• Обслуговуваннявиробумаєздійснюватисякваліфікованимиособами.Обслуговуваннявиробупотрібнетоді,коливирібпошкодженотимчиіншимчином,наприкладпошкодженокабельживленняабоштекер,навиріброзлиторідинуабовпавякийсьпредмет,вирібупав,потрапивпіддощабоусередовищезвисокоювологістючипростонепрацюєналежнимчином.

• ПОПЕРЕДЖЕННЯщодовикористаннябатареї–Длязапобіганнявитіканнюбатареї,щоможеспричинититілесніушкодження,пошкодженнямайначипристрою:• Встановлюйтебатареїналежним

чином,враховуючизначенняполярності+та-,якцевказанонапристрої.

• Невикористовуйтеодночаснорізнітипибатарей(старітанові,вуглецевіталужнітощо).

• Батареїслідоберігативіднадмірноїдіїтепла(наприкладсонячнихпроменів,вогнютощо).

• ЯкщоВинеплануєтекористуватисяпристроємтривалийчас,батареїслідвийняти.

• Оберігайтевирібвідрідинтабризок.• Неставтенавирібречей,якіможуть

спричинитийогопошкодження(напр.,ємностізрідиною,запаленісвічки).

• ЯкщодлявимиканняпристроювикористовуєтьсяштепсельнавилкаабоШТЕПСЕЛЬ,слідстежитизайогосправністю.

Ризикперегрівання!Невстановлюйтепристрійузакритомупросторі.Завждизалишайтенеменше10смпросторунавколопристроюдлязабезпеченняналежноївентиляції.Слідкуйте,щобшториабоіншіпредметинезакриваливентиляційніотворипристрою.

Попередження

• Ужодномуразінезнімайтекорпуспристрою. • Деталіцьогопристроюнеможназмащувати. • Ставтепристрійнаміцну,стійкуірівнуповерхню. • Ужодномуразінеставтепристрійнаіншеелектричнеобладнання.

• Використовуйтепристрійлишевприміщенні.Тримайтепристрійподалівідводи,вологитаємностейзрідиною.

• Зберігайтепристрійподалівідпрямихсонячнихпроменів,джерелвідкритоговогнюаботепла.

• Ужодномуразінедивітьсянапроменілазеравсерединіпристрою.

Безпека слухуВибирайте середній рівень гучності.• Використаннянавушниківізвисоким

рівнемгучностіможепошкодитислух.Цейвирібможепередаватизвуквтакихдіапазонахдецибел,заякихлюдинаможевтратитислух,навітьякщопрослуховуваннятриваєменшехвилини.Вищийдіапазончастотдецибелпризначенодлятих,хтовжемавпроблемизіслухом.

• Звукможевидаватисянетаким,якимвінєнасправді.Ізчасомвнаслідокпрослуховування"прийнятногорівня"слухадаптуєтьсядовищоїгучностізвуку.Отже,післятривалогопрослуховування"нормальна"гучністьможевидаватисявисокоюінеприйнятноюнаслух.Щобпозбутисятакоговідчуття,вибирайтебезпечнийрівеньгучності,покислухнеадаптується.

Щоб встановити безпечний рівень гучності:• Встановітьрегуляторгучностіу

положеннянизькоїгучності.• Повільнозбільшуйтерівеньгучності,

покизвукнебудеприйнятнимінебудевідтворюватисячіткотабезспотворень.

DCD3020_51_UM_V3.0.indb 104 2013/9/27 11:24:15

Page 6: DCD3020 Questi on ? Philip s · Сумісні iPod/iPhone/iPad 120 Встановлення iPod/iPhone/iPad 120 Заряджання iPod/iPhone/iPad 120 Прослуховування

105

Укр

аїнська

UK

Користуйтеся навушниками протягом розумних проміжків часу:• Тривалепрослуховуваннянавітьіз

"безпечним"рівнемзвукуможетакожпризвестидовтратислуху.

• Помірковановикористовуйтепристрійіпрослуховуйтевмістізперервами.

Використовуючи навушники, дотримуйтеся поданих інструкцій.• Прослуховуйтевмістізвідповідною

гучністюпротягомрозумнихпроміжківчасу.

• Незмінюйтерівеньгучності,покислухнеадаптується.

• Завждивибирайтетакийрівеньгучності,щобчутизвукидовколасебе.

• Употенційнонебезпечнихситуаціяхслідкористуватисянавушникамизобережністюаботимчасовоїхвимикати.Невикористовуйтенавушникизакермомтранспортногозасобу,велосипеда,перебуваючинароликахтощо;цеможеспричинитиаваріюівбагатьохрегіонахєзаборонено.

DCD3020_51_UM_V3.0.indb 105 2013/9/27 11:24:15

Page 7: DCD3020 Questi on ? Philip s · Сумісні iPod/iPhone/iPad 120 Встановлення iPod/iPhone/iPad 120 Заряджання iPod/iPhone/iPad 120 Прослуховування

106 UK

2 Мікротеатр DVD

ВітаємовасізпокупкоюталаскавопросимодоклубуPhilips!Щобуповніскористатисяпідтримкою,якупропонуєPhilips,зареєструйтесвійвирібнавеб-сайтіwww.philips.com/welcome.

ВступЗавдяки цьому пристрою можна:• переглядативідеоздисківDVD/VCD/

SVCD,iPod/iPhone/iPadабоUSB-накопичувачів

• слухатиаудіоздисків,iPod/iPhone/iPadабоUSB-накопичувачів

• переглядатизображенняздисківабоUSB-накопичувачів

• ПрослуховуванняFM-радіо

Насичений звук забезпечують такі звукові ефекти:• динамічнепідсиленнянизькихчастот

(DBB)• регулюванняцифровогозвуку(DSC)

Пристрій підтримує такі формати носіїв/дисків:

МожнавідтворюватиDVD-дискизподанимнижчерегіональнимкодом.

Регіональний код DVD Країни

Росія

Комплектація упаковкиПеревіртевміступакування:• Головнийблок• 2гучномовці• Пультдистанційногокерування(без

батареї)• Композитнийвідеокабель(жовтий)• Кабельживлення• КабельMP3LINK• FM-антена• 8гумовихнакладок• Посібниккористувача• Короткийпосібник

DCD3020_51_UM_V3.0.indb 106 2013/9/27 11:24:16

Page 8: DCD3020 Questi on ? Philip s · Сумісні iPod/iPhone/iPad 120 Встановлення iPod/iPhone/iPad 120 Заряджання iPod/iPhone/iPad 120 Прослуховування

107

Укр

аїнська

UK

Огляд головного блока

a

• Увімкненняпристроюабоперехідурежимочікування.

b PRESET +/-• Вибірпопередньовстановленої

радіостанції.• Перехіддопопереднього/

наступногоальбому.

a b c d e f

h

i

j

k

l

m

n

o

g

c / • Перехіддопопередньої/наступної

доріжки.• Пошукумежахдоріжки/диска/USB-

пристрою.• Налаштуйтерадіостанцію.• НавігаціявменюiPod/iPhone/iPad.• Налаштуваннячасу.

DCD3020_51_UM_V3.0.indb 107 2013/9/27 11:24:17

Page 9: DCD3020 Questi on ? Philip s · Сумісні iPod/iPhone/iPad 120 Встановлення iPod/iPhone/iPad 120 Заряджання iPod/iPhone/iPad 120 Прослуховування

108 UK

d • Зупинкавідтворення.

e SOURCE• Вибірджерела:DISC,FM,USB,

DOCK,AUXINабоMP3LINK.

f • Відкриванняабозакривання

відділеннядлядисків.

g Док-станція для iPod/iPhone/iPad

h • Роз'ємUSB.

i • Відтворенняабопризупинення

відтворення.

j VOLUME + / -• Регулюваннягучності.

k Індикаторна панель• Відображенняпоточногостану.

l Відсік для диска

m MP3-LINK• Під'єднаннязовнішнього

аудіопристрою.

n • Роз'ємдлянавушників.

o STANDBY

Огляд пульта дистанційного керування

a

• Увімкненняпристроюабоперехідурежимочікування.

b Клавіші вибору джерела• Вибірджерела.

c CLOCK/DISPLAY• Налаштуваннягодинника.• ВідображенняданихRDS.

DCD3020_51_UM_V3.0.indb 108 2013/9/27 11:24:18

Page 10: DCD3020 Questi on ? Philip s · Сумісні iPod/iPhone/iPad 120 Встановлення iPod/iPhone/iPad 120 Заряджання iPod/iPhone/iPad 120 Прослуховування

109

Укр

аїнська

UK

d / ( / )• Пошукумежахдоріжкичидиска.• Перехіддопопередньої/наступної

доріжки,заголовкачирозділу.• Дляменю:навігаціявліво/вправо.• Вибірпопередньовстановленої

радіостанції.• Обертаннязображення.• Налаштуваннячасу.

e SYSTEM/MENU• Доступабовихідізменю

налаштуваннясистеми.

f • Відтворенняабопризупинення

відтворення.

g PBC• Увімкнення/вимкненняфункції

керуваннявідтворенням.

h • Зупинкавідтворення.

i DSC• Вибірпопередньовстановленого

звуку.

j DBB• Увімкненняабовимкненнярежиму

динамічногопідсиленнянизькихчастот(DBB).

k Цифрова клавіатура.• Безпосереднійвибірзаголовка/

розділу/доріжки.

l AUDIO• ДляVCD:вибірстерео,монолівого

каналуабомоноправогоканалу.• ДлявідеоDVD/DivX:вибірмови

аудіосупроводу.

m ANGLE/PROG• ВибіркутаDVD-камери.• Програмуваннярадіостанцій.

n RETURN/TITLE• Поверненнядопопередньогоменю.

o REPEAT A-B• Повторневідтворенняпевної

частинидоріжки/розділу.

p GOTO• Вибірмісцяпочаткувідтворення

дискапідчасвідтворення.

q SUBTITLE• Вибірмовисубтитрів.

r DIM• Вибіррівняяскравостідисплея.

s VOL +/-• Регулюваннягучності.

t • Вимкненняабовідновленнязвуку.

u MODE• Вибіррежимівповторюваного/

довільноговідтворення.

v DISC/MENU• Доступабовихідізменюдиска.

w OK• Підтвердженнявибору.

x SLOW/ ZOOM• Дляменю:переміщеннявгору/вниз.• Налаштуваннярадіостанції.• Обертаннязображення.• ( SLOW)Длявідео:вибіррежиму

сповільненоговідтворення.• ( ZOOM)Длявідео:(натискайте)

вибіррежимуповільноїпрокруткивперед;(натискайтейутримуйте)збільшення/зменшення.

y TIMER/SLEEP• Налаштуваннятаймераувімкнення.• Налаштуваннятаймеравимкнення.

DCD3020_51_UM_V3.0.indb 109 2013/9/27 11:24:20

Page 11: DCD3020 Questi on ? Philip s · Сумісні iPod/iPhone/iPad 120 Встановлення iPod/iPhone/iPad 120 Заряджання iPod/iPhone/iPad 120 Прослуховування

110 UK

3 Під’єднання

Встановлення пристрою

1 Встановітьпристрійбілятелевізора.2 Поставтелівийіправийгучномовціна

однаковійвідстанівідтелевізоратапідкутомприблизно45градусівдомісцяпрослуховування.

Примітка

• Щобпопередитивиникненнямагнітнихперешкодабонебажаногошуму,ужодномуразінеставтецейпристрійігучномовцінадтоблизькодобудь-якихпристроїввипромінювання.

• Ставтепристрійнастілабоприкріплюйтедостіни. • Ужодномуразінеставтепристрійузакритушафу. • Встановлюйтепристрійбілярозеткивлегкодоступномумісці.

Під'єднання гучномовцівПримітка

• Длянайкращоговідтвореннязвукувикористовуйтелишегучномовцізкомплекту.

• Під'єднуйтелишегучномовці,опірякихнеменший,ніжопіргучномовцівізкомплекту.Див.розділ"Технічніхарактеристики"цьогопосібникакористувача.

Вставтештекеригучномовцівуроз'ємиSPEAKER OUT (LтаR)назаднійпанеліпристрою.

Під'єднання аудіокабелівПід'єднайтеаудіокабель(червоний/білий–недодається)до:• роз'ємівAUDIO OUT (LтаR)назадній

панеліпристрою;• вхіднихаудіороз'ємівнааудіопристрої.

L LINE IN R

TV

DCD3020_51_UM_V3.0.indb 110 2013/9/27 11:24:21

Page 12: DCD3020 Questi on ? Philip s · Сумісні iPod/iPhone/iPad 120 Встановлення iPod/iPhone/iPad 120 Заряджання iPod/iPhone/iPad 120 Прослуховування

111

Укр

аїнська

UK

Під'єднання відеокабелівМожнавибратиоптимальневідеоз'єднання,якепідтримуєтелевізор.• Варіант № 1:під'єднаннязадопомогою

композитноговідеокабелю(CVBS)(длязвичайноготелевізора).

• Варіант № 2:під'єднаннязадопомогоюкомпонентнихвідеокабелів(длястандартноготелевізорааботелевізоразпослідовноюрозгорткою).

Варіант № 1: під'єднання за допомогою композитного відеокабелюПід'єднайтекомпозитнийвідеокабель(зкомплекту)до:• роз’ємуVIDEOназаднійпанелі

пристрою;• вхідноговідеороз'ємунателевізорі.

TV

Варіант № 2: під'єднання за допомогою компонентних відеокабелів

Примітка

• Відеозпослідовноюрозгорткоюдоступнелишевразіпід'єднаннятелевізоразпослідовноюрозгорткою.

• Якщотелевізорнепідтримуєпослідовноїрозгортки,зображеннябудевідсутнім.

• Інформаціюпроувімкненняпослідовноїрозгорткителевізорадив.упосібникукористувачателевізора.

Під'єднайтетелевізорізпослідовноюрозгорткоюзадопомогоюкомпонентноговідеокабелюдлякращоїякостівідео.Під'єднайтекомпонентнівідеокабелі(червоний/блакитний/зелений–недодаються)до:• компонентнихроз'ємів(Pb/Cb, Pr/Crта

Y)назаднійпанеліпристрою;• компонентнихвхіднихроз'ємівна

телевізорі.

Під'єднання зовнішнього аудіопристрою (додатково)Задопомогоюцьогопристроюможнатакожпрослуховувативмістзовнішньогоаудіопристрою.

COMPONENT VIDEO INPUT

Pb/Cb Pr/Cr Y

TV

DCD3020_51_UM_V3.0.indb 111 2013/9/27 11:24:21

Page 13: DCD3020 Questi on ? Philip s · Сумісні iPod/iPhone/iPad 120 Встановлення iPod/iPhone/iPad 120 Заряджання iPod/iPhone/iPad 120 Прослуховування

112 UK

• Варіант № 1:під'єднаннязадопомогоюроз'ємівAUX-IN

• Варіант № 2:під'єднаннязадопомогоюроз'ємуMP3-LINK

Варіант № 1: під'єднання за допомогою роз'ємів AUX INПід'єднайтеаудіокабелі(червоний/білий–недодаються)до:• роз'ємівAUX-IN (LтаR)назадній

панеліпристрою;• вихіднихаудіороз'ємівназовнішньому

аудіопристрої.

Варіант № 2: під'єднання за допомогою роз'єму MP3-LINK INПід'єднайтекабельMP3Linkдо:• роз'ємуMP3-LINKнапереднійпанелі

пристрою;• роз'ємудлянавушниківназовнішньому

аудіопристрої.

Під'єднання FM-антениПорада

• Дляоптимальногоприйомусигналурозкладітьантенуповністюіпоставтеїїумісцізхорошимнадходженнямсигналу.

• ЩобпокращитиприйомстереосигналувFM-діапазоні,під'єднуйтезовнішнюFM-антенудороз'ємуFM ANTENNA.

• Пристрійнепідтримуєприйомрадіосигналунасередніххвилях.

Під'єднайтеFM-антенузкомплектудороз'ємуFM ANTENNAназаднійпанеліпристрою.

Під'єднання до джерела живлення

Увага!

• Ризикпошкодженнявиробу!Перевірте,чинапругавмережівідповідаєзначеннюнапруги,вказаномуназаднійабонижнійпанеліпристрою.

• Передтимякпід'єднуватикабельзмінногоструму,потрібновиконативсііншіпід'єднання.

DCD3020_51_UM_V3.0.indb 112 2013/9/27 11:24:22

Page 14: DCD3020 Questi on ? Philip s · Сумісні iPod/iPhone/iPad 120 Встановлення iPod/iPhone/iPad 120 Заряджання iPod/iPhone/iPad 120 Прослуховування

113

Укр

аїнська

UK

4 Початок роботи

Увага!

• Невідповідневикористаннязасобівкерування,виконанняналаштуваньчифункційбездотриманнявказівокцьогопосібникаможепризвестидорадіоактивногоопроміненняабоспричинитивиникненнянебезпечнихситуацій.

Завждивиконуйтевказівкиуцьомурозділіізвказаноюпослідовністю.ЯкщоВизвернетесядоPhilips,Васзапитаютьмодельтасерійнийномерпристрою.Модельтасерійнийномервказанізнизунапристрої.Запишітьтутцифри:Номермоделі________________________Серійнийномер______________________

Підготовка пульта дистанційного керування до роботи

Увага!

• Ризиквибуху!Тримайтебатареїподалівідджерелатепла,сонячнихпроменівабовогню.Ніколинеутилізуйтебатареїувогні.

Щоб вставити батарею в пульт дистанційного керування, виконайте подані далі дії. 1 Відкрийтебатарейнийвідсік.2 Вставте2батареїтипуAAA(невходять

укомплект),враховуючивідповіднізначенняполярності(+/-),якзображенонамалюнку;

3 Закрийтебатарейнийвідсік.

Примітка

• ЯкщоВинеплануєтекористуватисяпультомдистанційногокеруванняпротягомтривалогочасу,батареїслідвийняти.

• Невикористовуйтеодночасностарійновібатареїаборізнітипибатарей.

• Батареїможутьміститихімічніречовини,томуутилізуйтеїхналежнимчином.

УвімкненняНатисніть . » Пристрійперейдедоостанньоговибраногоджерела.

Перехід у режим очікування чи режим очікування з економією енергіїЩобпристрійперейшовурежимочікування,зновунатисніть . » Наекраніз'явитьсягодинник(якщойогоналаштовано).

a

b

c

DCD3020_51_UM_V3.0.indb 113 2013/9/27 11:24:23

Page 15: DCD3020 Questi on ? Philip s · Сумісні iPod/iPhone/iPad 120 Встановлення iPod/iPhone/iPad 120 Заряджання iPod/iPhone/iPad 120 Прослуховування

114 UK

Перехід у режим очікування з економією енергіїНатиснітьтаутримуйте понад3секунди. » Вимкнетьсяпідсвіткадисплея. » Увімкнетьсячервонийіндикаторрежимуекономіїенергії.

Перемикання між режимом очікування та режимом очікування з економією енергіїНатиснітьтаутримуйте понад3секунди.

Примітка

• Пристрійпереходитьурежимочікуваннязекономієюенергіїпісля15хвилинурежиміочікування.

Налаштування годинника

1 УрежиміочікуваннянатиснітьтаутримуйтеCLOCK/DISPLAYпротягомтрьохсекунд,щобувімкнутирежимналаштуваннягодинника. » З'являтьсяіпочнутьблиматицифри,щовідповідаютьзначеннюгодини.

2 Натисніть / ,щобвстановитигодину,післячогозновунатиснітьCLOCK/DISPLAY. » З'являтьсяіпочнутьблиматицифри,щовідповідаютьзначеннюхвилин.

3 Повторітькрок2,щобвстановитихвилину.

Налаштування рівня яскравості дисплеяЩобвибратирівеньяскравості,врежиміочікуваннякількаразівнатиснітьDIM.

Вибір потрібного каналу перегляду

1 НатиснітьDISC,щобперейтиврежимдисків.

2 Увімкнітьтелевізорівиберітьпотрібнийканалвхідноговідеооднимізнаведенихнижчеспособів:• Перейдітьдонайнижчогоканалу

нателевізорі,потімнатискайтекнопкупереходунижче,покиневідобразитьсяблакитнийекран.

• Натиснітькількаразівкнопкуджереланапультідистанційногокеруваннядлятелевізора.

Порада

• КаналвхідноговідеосигналузнаходитьсяміжнайнижчимтанайвищимканаламиіможематиназвуFRONT,A/VIN,VIDEOтощо.Щобдізнатися,яквибиратипотрібнийвхіднателевізорі,див.посібниккористувачателевізора.

Вибір телевізійної системиЯкщовідеоневідображаєтьсяналежнимчином,змінітьценалаштування.ЗазамовчуваннямценалаштуванняспівпадаєзнайбільшпоширенимналаштуваннямдлятелевізорівуВашійкраїні.1 натиснітьSYSTEM/MENU.2 Виберіть[Налаштування відео].3 Виберіть[ТВ-система],післячого

виберіть .4 ВиберітьналаштуванняінатиснітьOK.

• [NTSC]:длятелевізораізсистемоюкольоруNTSC.

• [PAL]:длятелевізораізсистемоюкольоруPAL.

• [Multi](Кілька):длятелевізора,сумісногоізсистемамиPALіNTSC.

DCD3020_51_UM_V3.0.indb 114 2013/9/27 11:24:23

Page 16: DCD3020 Questi on ? Philip s · Сумісні iPod/iPhone/iPad 120 Встановлення iPod/iPhone/iPad 120 Заряджання iPod/iPhone/iPad 120 Прослуховування

115

Укр

аїнська

UK

5 Щобповернутисядопопередньогоменю,натиснітьRETURN/TITLE.

6 Щобвийтизменю,натиснітьSYSTEM/MENU.

Зміна мови меню системи

1 натиснітьSYSTEM/MENU.2 Виберіть[Загальні налашування].3 Виберіть[Мова екр. меню]інатисніть

.4 ВиберітьналаштуванняінатиснітьOK.5 Щобвийтизменю,натиснітьSYSTEM/

MENU.

Увімкнення послідовної розгорткиПрогресивнарозгорткавідображаєудвічібільшекадрівнасекундупорівнянозчерезрядковоюрозгорткою(звичайнателевізійнасистема).Використанняпослідовноїрозгорткизмайжеудвічібільшоюкількістюрядківгарантуєвищуроздільнуздатністьтаякістьзображення.Передтимяквмикатицюфункцію,перевірте,чи:• телевізорпідтримуєпослідовну

розгортку;• пристрійпід'єднанодотелевізора

задопомогоюкомпонентноговідеокабелю.

1 Увімкнітьтелевізор.2 Перевірте,чивимкненорежим

послідовноїрозгорткителевізора(див.посібниккористувачателевізора).

3 Перемкнітьтелевізорнапотрібнийканалпереглядудляпристрою.

4 НатиснітьDISC,післячогонатиснітьSYSTEM/MENU.

5 Натисніть / ,щобвибративменю[Налаштування відео],післячогонатисніть .

6 Виберіть[Прогрес. розг.]інатиснітьOK. » Налаштуванняпрогресивноїрозгорткивиконано.

DCD3020_51_UM_V3.0.indb 115 2013/9/27 11:24:23

Page 17: DCD3020 Questi on ? Philip s · Сумісні iPod/iPhone/iPad 120 Встановлення iPod/iPhone/iPad 120 Заряджання iPod/iPhone/iPad 120 Прослуховування

116 UK

5 ВідтворенняУвага!

• Існуєризикпошкодженняпристрою!Ужодномуразінепереміщайтепристрійпідчасвідтворення.

Відтворення дисківУвага!

• Ризикпошкодженнявиробу!Ужодномуразіневикористовуйтедискизтакимиаксесуарами,якфіксаторидисківабовідновлювачідисків.

• Ужодномуразінекладітьувідділеннядлядисківіншихпредметів,окрімдисків.

1 ЩобвибратиДИСК,натиснітьDISC.2 Вгорінапристроїнатисніть ,щоб

відкритивідділеннядлядисків.3 Вставтедискнаписомдогори.4 Щобзакритивідділеннядлядисків,

натисніть . » Відтвореннярозпочнетьсяавтоматично.

• Щобпризупинитиабовідновитивідтворення,натиснітькнопку .

• Щобзупинитивідтворення,натиснітькнопку .

• Щобперейтидопопереднього/наступногозаголовка/розділу/доріжки,натисніть / .

Якщо відтворення не розпочинається автоматично:виберітьзаголовок,розділчидоріжкутанатисніть .

Порада

• ДлявідтвореннязаблокованогоDVD-дискапотрібноввести6-значнийпарольбатьківськогоконтролю.

Використання меню дискаПіслявстановленнядискаDVD/(S)VCDнаекранітелевізораз'являєтьсяменю.Щобувійтивменючивийтизньоговручну,натиснітьDISC/MENU.Для дисків VCD із функцією керування відтворенням (PBC) (лише версія 2.0):ФункціяPBCдозволяєвідтворюватидискиVCDвінтерактивномурежимівідповіднодоекранаменю.Щобувімкнутиабовимкнутифункціюкеруваннявідтворенням,підчасвідтвореннянатиснітьPBC. » КолирежимPBCувімкнено,відображаєтьсяекранменю.

» КолирежимPBCвимкнено,відновлюєтьсявідтворенняузвичайномурежимі.

Вибір мови аудіосупроводуЩобвибратимовуаудіосупроводудлявідеоDVDчиDivX(Ultra),підчасвідтвореннядисканатиснітьAUDIO. » З'являтьсяпараметримови.Якщовибраніаудіоканалинедоступні,використовуєтьсяаудіоканалдисказазамовчуванням.

Примітка

• ДляокремихDVD-дисківмовуможназмінитилишевменюдиска.НатиснітьDISC/MENUдляпереходудоменю.

Вибір мови субтитрівЩобвибратимовусубтитрівдлявідеоDVDчиDivX(Ultra),підчасвідтвореннякількаразівнатиснітьSUBTITLE.

DCD3020_51_UM_V3.0.indb 116 2013/9/27 11:24:24

Page 18: DCD3020 Questi on ? Philip s · Сумісні iPod/iPhone/iPad 120 Встановлення iPod/iPhone/iPad 120 Заряджання iPod/iPhone/iPad 120 Прослуховування

117

Укр

аїнська

UK

Примітка

• ДляокремихDVD-дисківмовуможназмінитилишевменюдиска.НатиснітьDISC/MENUдляпереходудоменю.

Відтворення вмісту USB-накопичувачів або записаних дисківМожнавідтворюватифайлиіззображеннямиDivX(Ultra)/MP3/WMA/JPEG,скопійованінаCD-R/RW,DVD-дискізможливістюзаписуабоUSB-накопичувач.1 Вибірджерела.

• ДляUSB-накопичувачанатиснітьUSB.

• ДлядисканатиснітьDISC. 2 ВставтеUSB-накопичувачабодиск.

» Відтвореннярозпочнетьсяавтоматично.

Вибір певного файлу для відтворення1 Щобзупинитивідтворення,натисніть . 2 Щобвибратипапку,натисніть

/ ,післячогонатиснітьOKдляпідтвердження.• Щобповернутисядопопереднього

меню,натиснітьRETURN/TITLE.3 Щобвибратизпапкипотрібнийфайл,

натисніть / .4 Длявідтвореннянатисніть .

• Щобпризупинитиабовідновитивідтворення,натиснітькнопку .

• Щобперейтидопопереднього/наступногофайлу,натисніть / .

• ЩобзмінитимовусубтитрівпідчасвідтвореннявідеоDivX(Ultra),натиснітьSUBTITLE.

Примітка

• МожнавідтворюватилишевідеоDivX(Ultra),взятінапрокатабопридбанізадопомогоюреєстраційногокодуDivXцьогопристрою.

• Файлисубтитрівізрозширенням.srt,.smi,.sub,.ssa,.assпідтримуються,аленевідображаютьсяуменюнавігаціїфайлом.

• Файлсубтитрівмаєназиватисятаксамо,яківідеофайл.

Показ слайдів під супровід музикиЦейпристрійможеодночасновідтворюватифайлиформатуMP3/WMAіфотографіїформатуJPEG.

Примітка

• ДляцьогофайлиMP3/WMAтаJPEGмаютьзберігатисянаодномудискуабонакопичувачіUSB.

1 РозпочнітьвідтворенняфайлуMP3/WMA.

2 Перейдітьдопапки/альбомузфотографіямиінатисніть ,щобпочатипоказслайдів. » Почнетьсяпоказслайдів,якийтриватимедозакінченняпапкизфотографіямиабоальбому.

» Відтворенняаудіотриватимедокінцяостанньогофайлу.

• Щобповернутисядопопередньогоменю,натиснітьRETURN/TITLE.

• Щобзупинитипоказслайдів,натисніть .

DCD3020_51_UM_V3.0.indb 117 2013/9/27 11:24:24

Page 19: DCD3020 Questi on ? Philip s · Сумісні iPod/iPhone/iPad 120 Встановлення iPod/iPhone/iPad 120 Заряджання iPod/iPhone/iPad 120 Прослуховування

118 UK

Керування відтворенням

Вибір режиму повторного/довільного відтворенняЩобвибратипараметрвідтворення,підчасвідтвореннянатискайтеMODEкількаразів.• Щобвідновитизвичайневідтворення,

кількаразівнатискайтеMODE,покирежимнезникнездисплея.

Пошук вперед/назадЩобвибратишвидкістьпошуку,підчасвідтвореннявідео/аудіокількаразівнатисніть

/ .• Щобвідновитивідтворенняназвичайній

швидкості,натисніть .

Пошук за часом або номером заголовка/розділу/доріжки

1 Підчасвідтвореннявідео/аудіонатиснітьGOTO.

2 Введітьпотрібнийчасабономер.• Уполівведеннячасувведітьгодину,

хвилинутасекундумісцяпочаткувідтворення.

• Уполівведеннязаголовка,розділучидоріжкивведітьномерзаголовка,розділучидоріжки.

» Відтвореннярозпочнетьсяавтоматичнозвибраногомісця.

Відновлення відтворення відеовмісту з місця останньої зупинки

Примітка

• ЦяфункціядоступналишедляDVD/VCD.

Урежимізупинки(якщодискневийнято)натисніть .Щоб скасувати режим відновлення і зупинити відтворення:Урежимізупинкинатисніть .

Параметри відтворення

Відображення даних RDS

1 УрежимітюнеранатиснітьCLOCK/DISPLAY,щобвідобразитигодинник.Зновунатиснітьцюкнопку,щобвідобразитиданіRDS.

2 ВіншомурежимінатиснітьCLOCK/DISPLAY,щобвідобразитигодинник.

Збільшення/зменшення зображенняЩобзбільшитичизменшитизображення,підчасвідтвореннявідеонатиснітьтаутримуйте ZOOM.

• Дляпереміщеннязбільшенимзображеннямнатисніть ZOOM.

Режим сповільненого відтворенняЩобвибратишвидкістьповільногопрокручуванняназад/вперед,підчасвідтвореннявідеонатискайте SLOW.

» Звукбудевимкнено.• Щобвідновитивідтворенняна

звичайнійшвидкості,натисніть .

Зміна кута камериНадеякихDVD-дискахмістятьсяальтернативнісцени,такіяксцени,знятіпідрізнимикутамикамери.ДлятакихDVD-дисківможнавибратиоднуздоступнихальтернативнихсцен.ДляперемиканнякутівкамерипідчасвідтвореннякількаразівнатиснітьANGLE/PROG.

DCD3020_51_UM_V3.0.indb 118 2013/9/27 11:24:25

Page 20: DCD3020 Questi on ? Philip s · Сумісні iPod/iPhone/iPad 120 Встановлення iPod/iPhone/iPad 120 Заряджання iPod/iPhone/iPad 120 Прослуховування

119

Укр

аїнська

UK

Зміна аудіоканалу

Примітка

• ЦяфункціядоступналишедлявідеонадискахVCDтавідеоDivX(Ultra).

ПідчасвідтвореннякількаразівнатиснітьAUDIO,щобвибратидоступнийнадискуаудіоканал:

• [Моно лівий]• [Моно правий]• [Мікшуван.-моно]• [Стерео]

Параметри перегляду зображень

Обертання зображеньЩобобернутизображенняпротиабозагодинниковоюстрілкою,підчасвідтвореннянатисніть / .

DCD3020_51_UM_V3.0.indb 119 2013/9/27 11:24:25

Page 21: DCD3020 Questi on ? Philip s · Сумісні iPod/iPhone/iPad 120 Встановлення iPod/iPhone/iPad 120 Заряджання iPod/iPhone/iPad 120 Прослуховування

120 UK

6 Відтворення вмісту iPod/iPhone/iPad

КолиiPod/iPhone/iPadвставленовцюмікросистему,можнаслухатимузикучерезгучномовці.

Примітка

• Утакомуразіаудіосигналневідтворюєтьсячерезроз'ємдлянавушників.

Сумісні iPod/iPhone/iPadПристрійпідтримуєподанінижчемоделіiPod,iPhoneтаiPad.Розробленодля• iPod 5G• iPod 4G• iPodміні• iPodtouch(1-е,2-е,3-єта4-епокоління)• iPod classic• iPodnano(1-е,2-е,3-є,4-е,5-ета6-те

покоління)• iPhone 4• iPhone 3GS• iPhone 3G• iPhone• iPad

Встановлення iPod/iPhone/iPad

1 Піднімітьдок-станціюдляiPod/iPhone/

iPadнаверхнійпанелідоклацання.2 ВставтеiPod/iPhone/iPadудок-станцію.

Заряджання iPod/iPhone/iPadКолипристрійпід'єднанододжерелаживлення,вставленийудок-станціюiPod/iPhone/iPadавтоматичнопочинаєзаряджатися.

Примітка

• iPodізкольоровимдисплеєм,iPodclassicтаiPodізвідеонепідтримуютьзаряджаннянадок-станції.

Прослуховування аудіо з iPod/iPhone/iPad

1 iPod/iPhone/iPadмаєбутинадійновстановлено.

2 НатиснітьDOCK,щобвибратиiPod/iPhone/iPad.

DCD3020_51_UM_V3.0.indb 120 2013/9/27 11:24:25

Page 22: DCD3020 Questi on ? Philip s · Сумісні iPod/iPhone/iPad 120 Встановлення iPod/iPhone/iPad 120 Заряджання iPod/iPhone/iPad 120 Прослуховування

121

Укр

аїнська

UK

3 РозпочнітьвідтворенняаудіонаiPod/iPhone/iPad. • Щобпризупинити/відновити

відтворення,натиснітькнопку .• Щобвибратиіншудоріжку,

натисніть / .• Щобвибратидоріжку,натисніть /

длявиборупотрібногоелемента,післячогонатиснітьOKдляпідтвердження.

Виймання iPod/iPhone/iPad

1 ВиймітьiPod/iPhone/iPadіздок-станції.2 Натисніть,щобсховатидок-станцію.

DCD3020_51_UM_V3.0.indb 121 2013/9/27 11:24:26

Page 23: DCD3020 Questi on ? Philip s · Сумісні iPod/iPhone/iPad 120 Встановлення iPod/iPhone/iPad 120 Заряджання iPod/iPhone/iPad 120 Прослуховування

122 UK

7 Прослухову-вання радіо

Порада

• Встановітьантенуякомогадалівідтелевізора,відеомагнітофонатаіншихджерелвипромінювання.

• Дляоптимальногоприйомусигналурозкладітьантенуповністюіпоставтеїїумісцізхорошимнадходженнямсигналу.

Налаштування радіостанції

1 НатиснітьFM.2 Натиснітьтаутримуйте / протягом

трьохсекунд. » З'явитьсянапис[SEARCH](пошук). » Радіоавтоматичноналаштуєтьсянастанціюзхорошимприйомомсигналу.

3 Щобналаштуватиіншірадіостанції,повторітькрок2.• Щобналаштуватирадіостанцію

зіслабкимсигналом,кількаразівнатискайте / ,покисигналнебудеоптимальним.

Автоматичне програмування радіостанцій

Примітка

• Можназапрограмуватинебільше20радіостанцій.

Щобувімкнутирежимавтоматичногопрограмування,урежимітюнеранатиснітьтаутримуйтеANGLE/PROGпротягомтрьохсекунд. » Накороткийчасз'явитьсянапис[AUTO

SCAN](автоматичнийпошук).

» Усідоступнірадіостанціїпрограмуютьсяупорядку,щозалежитьвідпотужностіприйомусигналу.

» Першазапрограмованарадіостанціятранслюєтьсяавтоматично.

Програмування радіостанцій вручну

Примітка

• Можназапрограмуватинебільше20радіостанцій.

1 Налаштуйтерадіостанцію.2 Щоброзпочатипрограмування,

натиснітьANGLE/PROG.3 Натисніть / ,щобвибратиномервід

1до20дляцієїрадіостанції,інатиснітьANGLE/PROGдляпідтвердження. » З'явитьсяпопередньовстановленийномерічастотапопередньовстановленоїстанції.

4 Щобзапрограмуватиіншірадіостанції,повторітьпопереднікроки.

Примітка

• Щобзамінитизапрограмованустанцію,замістьнеїзбережітьіншустанцію.

Увімкнення попередньо встановленої радіостанціїЩобвибратипопередньовстановленийномер,урежимірадіонатисніть / .• Длябезпосередньоговибору

попередньовстановленогономераможнатакожнатиснутипотрібнукнопкузцифрою.

DCD3020_51_UM_V3.0.indb 122 2013/9/27 11:24:26

Page 24: DCD3020 Questi on ? Philip s · Сумісні iPod/iPhone/iPad 120 Встановлення iPod/iPhone/iPad 120 Заряджання iPod/iPhone/iPad 120 Прослуховування

123

Укр

аїнська

UK

8 Налаштування звуку

Налаштування рівня гучностіЩобзбільшити/зменшитигучність,підчасвідтвореннянатискайтеVOL +/-.

Вибір звукового ефектуПримітка

• Одночасновикористовуватирізнізвуковіефектинеможливо.

Вибір попередньо встановленого звукуПідчасвідтвореннякількаразівнатиснітьDSC,щобвибрати:• [Класика]• [Джаз]• [Поп]• [Рок]

Підсилення низьких частотНайкращіналаштуванняфункціїDBB(динамічнепідсиленнянизькихчастот)генеруютьсяавтоматичнопідчаскожноговиборупараметраDSC.ФункціюDBBможнаналаштувативручувідповіднодосередовищапрослуховування.Щобувімкнути/вимкнутифункціюDBB,підчасвідтвореннякількаразівнатиснітьDBB.• [DBB]:функціюDBBувімкнено.

Вимкнення звукуЩобвимкнутичиувімкнутизвук,підчасвідтвореннянатискайте .

DCD3020_51_UM_V3.0.indb 123 2013/9/27 11:24:26

Page 25: DCD3020 Questi on ? Philip s · Сумісні iPod/iPhone/iPad 120 Встановлення iPod/iPhone/iPad 120 Заряджання iPod/iPhone/iPad 120 Прослуховування

124 UK

9 Налаштування параметрів

1 НатиснітьSYSTEM/MENU.2 Виберітьсторінкуналаштування.3 Виберітьпараметрінатисніть .4 ВиберітьналаштуванняінатиснітьOK.

• Щобповернутисядопопередньогоменю,натиснітьRETURN/TITLE.

• Щобвийтизменю,натиснітьSYSTEM/MENU.

Загальне налаштуванняНасторінці[Загальні налашування]можнавибратиподанінижчепараметри.[Мова екр. меню]:вибірмовиекранногоменю.[Код DivX(R) VOD]:відображенняреєстраційногокодуDivX(R).

Примітка

• ЯкщоВиберетевідеонапрокатабокупуєтейогонаhttp://vod.divx.com/,вводьтецейреєстраційнийкодDivX.ВідеоDivX,взятінапрокатабопридбанічерезслужбуDivX®VOD(VideoOnDemand),можнавідтворюватилишенапристрої,дляякогоцевідеозареєстроване.

[DivX Deactivation]:деактиваціяавторизаціїдляпоточногокористувача.

Налаштування аудіоНасторінці[Налаштування аудіо]можнавибратиподанінижчепараметри.[Цифровий вихід]:вибіраудіоформатів,якіпідтримуютьсяпід'єднанимпристроєм.• [Вимк.]:вимкненняцифровоговиходу.

• [PCM]:вибирайтецейпараметр,якщобагатоканальнийаудіосигналнерозкодовуєтьсяпід'єднанимпристроєм.

• [Все]:вибирайтецейпараметр,якщопід'єднанийпристрійпідтримуєформатибагатоканальногоаудіо.

[Нічний режим]:робитьгучнийзвукм'якшим,ам'якийзвукголоснішим,завдякичомуDVD-фільмиможнапереглядатизнизькимрівнемгучності,незаважаючиоточуючим.• [Увімк.]:длятихогопереглядувночі

(лишедляDVD-дисків).• [Вимк.]:відтворенняоб'ємногозвукуз

повнимдинамічнимдіапазоном.

Налаштування відеоНасторінці[Налаштування відео]можнавибратиподанінижчепараметри.[ТВ-система]:якщовідеоневідображаєтьсяналежнимчином,змінітьценалаштування.ЗазамовчуваннямценалаштуванняспівпадаєзнайбільшпоширенимналаштуваннямдлятелевізорівуВашійкраїні.• [NTSC]:длятелевізораізсистемою

кольоруNTSC.• [PAL]:длятелевізораізсистемою

кольоруPAL.• [Multi](Кілька):длятелевізора,сумісного

ізсистемамиPALіNTSC.[TV Display](ДисплейТВ):форматтелевізоравизначаєформаткадрувідповіднодотипупід'єднаноготелевізора.

• [4:3 Pan Scan](Панорама4:3):

відображеннянаповнувисотузобрізанимикраями.

• [4:3 Letterb.]("Поштоваскринька"4:3):широкоекраннийрежимізчорнимисмугамизверхутазнизунаекрані.

4:3 Letter Box (LB)4:3 Pan Scan (PS) 16:9 (Wide Screen)

DCD3020_51_UM_V3.0.indb 124 2013/9/27 11:24:27

Page 26: DCD3020 Questi on ? Philip s · Сумісні iPod/iPhone/iPad 120 Встановлення iPod/iPhone/iPad 120 Заряджання iPod/iPhone/iPad 120 Прослуховування

125

Укр

аїнська

UK

• [16:9](Широкийекран16:9):форматвідображення16:9.

[Парам. зображ.]:вибірпопередньовизначенихналаштуванькольорузображення.• [Стандартні]:налаштуванняоригінальних

кольорів.• [Vidvid](Яскраві):налаштуванняяскравих

кольорів.• [Cool](Холодні):м'якікольори.• [Особисті]:виконаннявласних

налаштуванькольору.Встановітьрівеньяскравості,контрастності,чіткості/відтінківтанасиченнякольорів,післячогонатиснітькнопкуOK.

[Компон. відео]:налаштуваннявідеовиходувідповіднодовідеоз'єднання.Уразівикористаннякомпозитногоз'єднанняценалаштуваннянепотрібне.• [S-Video]:вибирайтецейпараметруразі

використанняз'єднанняS-Video.• [Черезрядков.]:длязвичайного

телевізора–увімкненнярежимучерезрядковоїрозгортки.

• [Прогрес. розг.]:длятелевізоразпослідовноюрозгорткою–увімкненнярежимупрогресивноїрозгортки.

ВибранеНасторінці[Параметри]можнавибратиподанінижчепараметри.[Аудіо]:вибірпотрібноїмовиаудіосупроводудиска.[Субтитри]:вибірпотрібноїмовисубтитрівдлядиска.[Меню диска]:вибірпотрібноїмовисубтитрівдиска.

Примітка

• Якщодляпевногодискавибранамованедоступна,дисквикористовуємову,визначенузазамовчуванням.

• Дляокремихдисківмовусубтитрів/аудіоможназмінитилишевменюдиска.

[Субтитри DivX]:вибірнаборусимволів,щопідтримуєсубтитриDivX.

Примітка

• Файлсубтитрівповиненматитакужназву,щойфайлізфільмом.Наприклад,якщоназвафайлузфільмом"Кіно.avi",тодіназватекстовогофайлуповиннабути"Кіно.sub"або"Кіно.srt".

[Батьк. контр.]:обмеженнядоступудодисків,якінепризначенідляпереглядудітьми.Такітипидисківслідзаписуватизрейтингами.

1)НатиснітьOK.2)ВиберітьрейтинговийрівеньінатиснітькнопкуOK.3)Задопомогоюкнопокізцифрамивведітьпароль.

Примітка

• Длявідтвореннядисківізрейтингами,якіперевищуютьрівень,визначенийупункті[Батьк. контр.],потрібенпароль.

• Рейтингирізнятьсязалежновідкраїни.Щобдозволитивідтворенняусіхдисків,виберіть[8 Adult].

• Надеякихдискахєпозначкирейтингу,однакзаписанівонибезурахуваннярейтингів.Ізтакимидискамицяфункціянезастосовується.

[Пароль]:ценалаштуваннядозволяєзмінитипарольдлябатьківськогоконтролю.Парользазамовчуванням–0000.

1)Задопомогоюкнопокізцифрамиуполі[Старий пароль]введіть"0000"абоостаннійвстановленийпароль.2)Уполі[Новий пароль]введітьновийпароль.3)Уполі[Підтвер. пароль]введітьновийпарольщераз.4)Щобвийтизменю,натиснітькнопкуOK.

DCD3020_51_UM_V3.0.indb 125 2013/9/27 11:24:27

Page 27: DCD3020 Questi on ? Philip s · Сумісні iPod/iPhone/iPad 120 Встановлення iPod/iPhone/iPad 120 Заряджання iPod/iPhone/iPad 120 Прослуховування

126 UK

Примітка

• ЯкщоВизабулипароль,введіть"0000",першніжвстановитиновийпароль.

[Про версію]:відображенняверсіїпрограмногозабезпеченняпристрою.[Стандартні]:відновленняусіхстандартнихзаводськихналаштувань,окрімпароляіналаштуваньбатьківськогоконтролю.

DCD3020_51_UM_V3.0.indb 126 2013/9/27 11:24:27

Page 28: DCD3020 Questi on ? Philip s · Сумісні iPod/iPhone/iPad 120 Встановлення iPod/iPhone/iPad 120 Заряджання iPod/iPhone/iPad 120 Прослуховування

127

Укр

аїнська

UK

10 Інші функції

Увімкнення режиму демонстраціїУцьомурежимідемонструютьсявсіфункції.Щобувімкнутирежимдемонстрації,урежиміочікуванняізгодинникомнаекрані(якщойогоналаштовано)натисніть наголовномублоці. » Розпочнетьсядемонстраціяосновнихдоступнихфункцій.

Щоб вимкнути режим демонстрації:Зновунатиснітьнаосновномупристрої .

Налаштування таймера будильникаЦейпристрійможнавикористовуватиякбудильник.ЯкджерелосигналубудильникаможнавибратиDISC,FM,iPod/iPhone/iPadабоUSB.

Примітка

• Годинникповиненпоказуватиправильнийчас.

1 УрежиміочікуваннянатиснітьтаутримуйтеTIMER/SLEEP,покинаекранінез'явитьсянапис[SET TIMER] (налаштуваннятаймера).

2 Задопомогоюклавішівиборуджерелавиберітьджерело(DISC, FM, iPod/iPhone/iPadабоUSBінатиснітьTIMER/SLEEPдляпідтвердження. » З'являтьсяіпочнутьблиматицифри,щовідповідаютьзначеннюгодини.

3 Натисніть / ,щобвстановитигодину,післячогозновунатиснітьTIMER/SLEEP.

» З'являтьсяіпочнутьблиматицифри,щовідповідаютьзначеннюхвилин.

4 Повторітькрок4,щобвстановитихвилину.

5 НатиснітьVOL +/-,щобналаштуватигучність,післячогонатиснітьTIMER/SLEEPдляпідтвердження. » З'явитьсяпіктограмагодинника.

Увімкнення/вимкнення таймера будильникаУрежиміочікуваннякількаразівнатиснітьTIMER/SLEEP. » Якщоувімкненотаймер,наекранівідображаєтьсянапис .

» Якщотаймервимкнено,індикація зникаєздисплея.

Порада

• Таймернедоступний,коливибраноджерело"MP3 LINK"або"AUX-IN".

• ЯкщовибраноджерелоDISC,USB,iPod,iPhoneабоiPad,адискщеневставленочиUSB-пристрій,iPod,iPhoneабоiPadщенепід'єднано,системаавтоматичнопереходитьурежимFM-радіо.

Увімкнення/вимкнення таймера будильникаУрежиміочікуваннякількаразівнатиснітьTIMER/SLEEP. » Якщоувімкненотаймер,наекранівідображаєтьсянапис .

» Якщотаймервимкнено,індикація зникає.

DCD3020_51_UM_V3.0.indb 127 2013/9/27 11:24:28

Page 29: DCD3020 Questi on ? Philip s · Сумісні iPod/iPhone/iPad 120 Встановлення iPod/iPhone/iPad 120 Заряджання iPod/iPhone/iPad 120 Прослуховування

128 UK

Порада

• Таймернедоступний,коливибраноджерело"MP3 LINK"або"AUX-IN".

• ЯкщовибраноджерелоDISC,USB,iPod,iPhoneабоiPad,адискщеневставленочиUSB-пристрій,iPod,iPhoneабоiPadщенепід'єднано,системаавтоматичнопереходитьурежимFM-радіо.

Налаштування таймера вимкненняЦейпристрійможеавтоматичнопереходитиврежимочікуванняпіслявизначеногоперіодучасу.Колипристрійувімкнено,кількаразівнатиснітьTIMER/SLEEP,щобвибратипопередньовстановленийперіодчасу(ухвилинах). » Післяактиваціїтаймеравимкненняз'явитьсяіндикація .

Для скасування таймера вимкнення:КількаразівнатискайтеTIMER/SLEEP,покинез'явитьсянапис[TIMER OFF](таймервимкнено). » Післяскасуваннятаймеравимкненняз'явитьсяіндикація .

Прослуховування звуку з аудіопристроюЗадопомогоюцьогопристроюможнапрослуховувативмістзовнішньогоаудіопристрою.1 Перевірте,чипід'єднанодоцього

пристроюзовнішнійаудіопристрій(див.розділ"Під'єднання">"Під'єднаннязовнішньогоаудіопристрою").

2 КількаразівнатиснітьMP3 LINK/AUX-IN,щобвибративхіднийаудіосигналчерезроз'ємMP3-LINKабороз'ємиAUX-IN (LтаR).

3 Розпочнітьвідтвореннявміступристрою(див.посібниккористувачапристрою).

Прослуховування за допомогою навушниківВставтенавушникивроз'єм .

Примітка

• Уразіпрослуховуваннявмістузівставленоговдок-станціюпристроюiPod/iPhone/iPadаудіосигналневідтворюєтьсячерезроз'ємдлянавушників.Слухайтеаудіозадопомогоюгучномовців.

DCD3020_51_UM_V3.0.indb 128 2013/9/27 11:24:28

Page 30: DCD3020 Questi on ? Philip s · Сумісні iPod/iPhone/iPad 120 Встановлення iPod/iPhone/iPad 120 Заряджання iPod/iPhone/iPad 120 Прослуховування

129

Укр

аїнська

UK

11 Інформація про виріб

Примітка

• Інформаціяпровирібможебутизміненабезпопередження.

Технічні характеристики

ПідсилювачНомінальнавихіднапотужність

2x60ВтRMS

Частотавідповіді 80–16000Гц,±3дБ

Співвідношення"сигнал-шум"

>65дБ

ВхідAux 2ВRMS,20кОм

ДискТиплазера НапівпровідникДіаметрдиска 12см/8смДекодуваннявідео MPEG-1 / MPEG-2

/ DivXЦифроаналоговийперетворювачвідео

12біт

Системасигналів PAL / NTSCВідеоформат 4:3 / 16:9Співвідношення"сигнал-шум"длявідео

>48дБ

Цифроаналоговийперетворювачаудіо

24Біт/96кГц

Повнегармонійневикривлення

<0,8%(1кГц)

Частотавідповіді 4Гц-20кГц(44,1кГц)4Гц-22кГц(48кГц)4Гц-24кГц(96кГц)

Співвідношення"сигнал-шум"

>65дБ(A)

Тюнер (FM)Діапазонналаштування 64–108МГцНалаштуваннячастоти 50кГцЧутливість–моно,співвідношення"сигнал-шум"26дБ

<22дБф

Чутливість–стерео,співвідношення"сигнал-шум"46дБ

<43дБф

Вибірковістьпошуку >28дБфПовнегармонійневи-кривлення

<2%

Співвідношення"сигнал-шум"

>55дБ

ГучномовціОпіргучномовців 4ОмДинамік Низькочастотний

3,5дюймаx2+високочастотний1дюймовий

Чутливість >80дБ/м/Вт±4дБ/м/Вт

Загальна інформаціяМережазмінногоструму

220–240Взмінногоструму;50/60Гц

Споживанняелектроенергіїпідчасексплуатації

60Вт

DCD3020_51_UM_V3.0.indb 129 2013/9/27 11:24:28

Page 31: DCD3020 Questi on ? Philip s · Сумісні iPod/iPhone/iPad 120 Встановлення iPod/iPhone/iPad 120 Заряджання iPod/iPhone/iPad 120 Прослуховування

130 UK

ЕнергоспоживанняурежиміочікуваннязекономієюенергіїEcoPower

<0,5Вт

Композитнийвідеовихід

1.0Vp-p,75Ом

Гніздодлянавушників 2x8мВт,32ОмПрямеUSB-з'єднання Версія2.0Розміри-Головнийблок(ШxВxГ)-Гучномовці(ШxВxГ)

239x141,5x230мм

142x307x230ммВага-Головнийблок-Гучномовці

2,1кг2x2,55кг

Формати дисків, що підтримуються• Цифровівідеодиски(DVD)• Відеокомпакт-диски(VCD)• ДискиSVCD• Цифровівідеодискитадискиз

можливістюповторногозапису(DVD+RW)

• Компакт-диски(CD)• Файлиіззображеннями(Kodak,JPEG)на

CD-R(W)• ДискDivX(R)наCD-R(W):• DivX3.11,4.xта5.x• WMA

Формати дисків MP3-CD, що підтримуються:• ISO 9660• Макс.довжинаназвизаголовка/альбому:

12символів.• Макс.кількістьзаголовківплюсальбом:

300.• Мін.кількістьвкладенихкаталогів:

6рівнів.• Макс.кількістьальбомів:32.• Макс.кількістьдоріжокMP3:2000.

• Частотадискретизації,щопідтримуєтьсядлядисківMP3:32кГц,44,1кГц,48кГц.

• Швидкістьпередачіданих,щопідтримуєтьсядлядисківMP3:32,64,96,128,192,256(кбіт/сек).

Непідтримувані формати дисків:• файли*.VMA,*.AAC,*.DLF,*.M3U,*.PLS,

*.WAV• назваальбому/заголовкаіншоюмовою,

аніжанглійська• диски,записаніуформатіJoliet• MP3ProтаMP3ізпозначкоюID3.

Відомості про можливості відтворення з USB-пристроївСумісні USB-пристрої:• флеш-накопичувачіUSB(USB2.0або

USB1.1);• програвачізфлеш-пам'яттюUSB(USB

2.0абоUSB1.1);• картипам'яті(занаявностідодаткового

пристроюдлязчитуваннякартпам'яті).

Підтримувані формати USB:• ФорматUSBабофайловоїпам'ятіFAT12,

FAT16,FAT32(розмірсектора:512байт).• ШвидкістьобробкиданихMP3:32-

320кбіт/сабозміннашвидкістьобробкиданих.

• WMAv9абостарішоїверсії.• Максимальнодозволеневкладення

каталогівдо6рівнів.• Кількістьальбомів/папок:максимум300.• Кількістьдоріжок/заголовків:максимум

2000.• ТегиID3v2.0абопізнішоїверсії.• ІменафайлівукодуванніUnicodeUTF8

(максимальнадовжина:128байт)

Непідтримувані формати USB:• Порожніальбоми:порожнімальбомом

вважаєтьсятой,якийнеміститьфайлів

DCD3020_51_UM_V3.0.indb 130 2013/9/27 11:24:28

Page 32: DCD3020 Questi on ? Philip s · Сумісні iPod/iPhone/iPad 120 Встановлення iPod/iPhone/iPad 120 Заряджання iPod/iPhone/iPad 120 Прослуховування

131

Укр

аїнська

UK

MP3/WMA.Такийальбомнебудевідображатисянадисплеї.

• Файлинепідтримуванихформатівпропускаються.Наприклад,документиWord(.doc)абофайлиMP3зрозширенням.dlfігноруютьсяіневідтворюютьсяпрогравачем.

• АудіофайлиAAC,WAV,PCM.• ФайлиWMA,захищенівідкопіювання

технологієюDRM(.wav,.m4a,.m4p,.mp4,.aac).

• ФайлиWMAуформатізістисненнямбезвтрат.

DCD3020_51_UM_V3.0.indb 131 2013/9/27 11:24:28

Page 33: DCD3020 Questi on ? Philip s · Сумісні iPod/iPhone/iPad 120 Встановлення iPod/iPhone/iPad 120 Заряджання iPod/iPhone/iPad 120 Прослуховування

132 UK

12 Усунення несправностей

Попередження

• Ужодномуразінезнімайтекорпуспристрою.

Щобзберегтидіюгарантії,ніколиненамагайтесясамостійноремонтуватисистему.Якщопідчасвикористанняпристроювиникаютьпевніпроблеми,першніжзвертатисядоцентруобслуговування,скористайтесянаведениминижчепорадами.Якщоценевирішитьпроблему,відвідайтевеб-сайткомпаніїPhilips(www.philips.com/support).КолиВизвертаєтесьдокомпаніїPhilips,пристрій,номермоделітасерійнийномермаютьбутипідруками.

Відсутнє живлення • Перевірте,чикабельзмінногоструму

пристроюпід'єднаноналежнимчином. • Перевіртеживленнярозетки. • Дляекономіїенергіїпристрій

автоматичновимикаєтьсячерез15хвилинпіслязакінченнявідтвореннядоріжки,якщоневиконуєтьсяжоднихоперацій.

Диска не знайдено • Вставтедиск. • Перевірте,чидисквставленонаписом

догори. • Зачекайте,покизлінзинезникневолога. • Замінітьабопочистітьдиск. • Використовуйтефіналізованийкомпакт-

дискабодисквідповідногоформату.

Зображення відсутнє • Перевіртевідеоз'єднання.

• Увімкнітьтелевізоріперемкнітьнапотрібнийканалвхідноговідеосигналу.

• Увімкненорежимпрогресивноїрозгортки,ателевізорнепідтримуєцейрежим.

Чорно-біле або спотворене зображення • Дискневідповідаєстандартусистеми

кольорутелевізора(PAL/NTSC). • Інколизображенняможетрохи

спотворюватися.Ценеєознакоюзбоюуроботіпристрою.

• Почистітьдиск. • Спотвореннязображенняможе

спостерігатисяпідчасналаштуванняпрогресивноїрозгортки.

Не вдається змінити формат кадру на екрані телевізора, навіть якщо налаштовано формат дисплея телевізора. • Форматкадрузафіксованона

вставленомуDVD-диску. • Форматкадрунеможливозмінитидля

деякихтелевізійнихсистем.

Немає звуку або низька якість звуку • Налаштуйтегучність. • Від'єднайтенавушники. • Перевірте,чигучномовціпід'єднано

належнимчином. • Перевірте,чизатисненооголенідроти

гучномовців.

Пульт дистанційного керування не працює • Передтимякнатиснутибудь-яку

кнопкувиборуфункції,спочаткувиберітьвідповіднеджерелозадопомогоюпультадистанційногокерування,анеголовногоблока.

• Скоротітьвідстаньміжпультомдистанційногокеруванняіпристроєм.

• Встановітьбатареї,правильнорозміщуючиполюси(знаки"+"/"–").

• Замінітьбатарею. • Спрямуйтепультдистанційного

керуваннянаприймачнапереднійпанеліпристрою.

DCD3020_51_UM_V3.0.indb 132 2013/9/27 11:24:29

Page 34: DCD3020 Questi on ? Philip s · Сумісні iPod/iPhone/iPad 120 Встановлення iPod/iPhone/iPad 120 Заряджання iPod/iPhone/iPad 120 Прослуховування

133

Укр

аїнська

UK

Диск не відтворюється • Вставтедискізможливістюзчитування

написомдосебе. • Перевіртетипдиска,системукольорута

регіональнийкод.Перевірте,чинадискунемаєподряпинабоплям.

• Щобвийтизменюналаштуваннясистеми,натиснітьSYSTEM MENU.

• Вимкнітьрежимпаролядлябатьківськогоконтролюабозмінітьрівеньобмеження.

• Усистемізібраласяволога.Виймітьдискізалиштесистемуувімкненоюприблизнонаоднугодину.Від'єднайтетапід'єднайтештекерзмінногоструму,післячогоувімкнітьсистемузнову.

• Дляекономіїенергіїпристрійавтоматичновимикаєтьсячерез15хвилинпіслязакінченнявідтвореннядоріжки,якщоневиконуєтьсяжоднихоперацій.

Неможливо відтворити відеофайли DivX. • ПеревіртеповнотувідеофайлуDivX. • Перевірте,чиправильнерозширення

файлу. • Оскількивідеофайлизахищено

цифровимиправамиDRM,їхнеможливовідтворитичерезаналоговевідеоз'єднання(наприклад,композитне,компонентнетаScart).Перенесітьвідеовмістнадисктазапустітьвідтворенняцихфайлів.

Поганий радіосигнал • Перемістітьпристрійподалівід

телевізораабовідеомагнітофона. • РозкладітьFM-антенуповністю.

Неможливо налаштувати мову аудіосупроводу або субтитрів • Дискнезаписанозаудіосупроводом

абосубтитрамикількомамовами. • Забороненозмінюватимову

аудіосупроводуабосубтитрівнадиску.

Деякі файли на USB-накопичувачі не відображаються • Перевищеномаксимальнодозволену

кількістьпапокабофайлівнаUSB-накопичувачі.Ценеєознакоюзбоюуроботіпристрою.

• Форматицихфайлівнепідтримуються.

USB-пристрій не підтримується• ЦейUSB-накопичувачнесуміснийіз

пристроєм.Спробуйтепідключитиіншийпристрійабокарту.

Таймер не працює • Налаштуйтегодинникналежнимчином. • Увімкнітьтаймер.

Видалено налаштування годинника/таймера • Ставсязбійвелектропостачанніабо

від'єднанокабельживлення. • Повторноналаштуйтегодинник/таймер.

DCD3020_51_UM_V3.0.indb 133 2013/9/27 11:24:29

Page 35: DCD3020 Questi on ? Philip s · Сумісні iPod/iPhone/iPad 120 Встановлення iPod/iPhone/iPad 120 Заряджання iPod/iPhone/iPad 120 Прослуховування

134 UK

13 ПриміткаВнесеннябудь-якихзмінчимодифікаціїцьогопристрою,якінеєпозитивносхваленікомпанієюWOOXInnovations,можутьпозбавитикористувачівправакористуватисяцимпристроєм.

ЦейвирібвідповідаєусімвимогамЄвропейськогоСоюзущодорадіоперешкод.

Вирібвиготовленозвисокоякіснихматеріалівікомпонентів,якіможнапереробититавикористовуватиповторно.

Позначенняувиглядіперекресленогоконтейнерадлясміттянавиробіозначає,щонацейвирібпоширюєтьсядіяДирективиРадиЄвропи2002/96/EC.Дізнайтесяпромісцевусистемурозділеногозборуелектричнихтаелектроннихпристроїв.Дійтезгіднозмісцевимизаконамиінеутилізуйтестарівиробизізвичайнимипобутовимивідходами.Належнаутилізаціястарогопристроюдопоможезапобігтинегативномувпливунанавколишнєсередовищетаздоров'ялюдей.

Вирібміститьбатареї,яківідповідаютьЄвропейськимДирективам2006/66/ECіякінеможнаутилізуватизізвичайнимипобутовимивідходами.Дізнайтесяпромісцевусистемурозділеногозборубатарей,оскількиналежнаутилізаціядопоможезапобігтинегативномувпливунанавколишнєсередовищетаздоров'ялюдей.

Інформація про довкілляДляупаковкивиробубуловикористанолишепотрібніматеріали.Миподбалипроте,щобупаковкуможнабулолегкорозділитинатривидиматеріалу:картон(коробка),пінополістирол(амортизуючийматеріал)таполіетилен(пакети,захиснийпінопластовийлист).Системаміститьматеріали,яківрозібраномувиглядіможназдатинапереробкутаповторневикористанняувідповіднийцентр.Утилізуйтепакувальніматеріали,використанібатареїтанепотрібніпристроївідповіднодомісцевихправовихнорм.

ЦейпристрійзастосовуєтехнологіюзахистуавторськихправвідповіднодопатентівСШАтаіншихправінтелектуальноївласності,якіналежатькорпораціїRoviCorporation.Забороняєтьсяреконструюватитарозбиратипристрій.

ВиготовленозгіднозліцензієюDolbyLaboratories.DolbyтасимволдвохлітерDєтоварнимизнакамикомпаніїDolbyLaboratories.

DCD3020_51_UM_V3.0.indb 134 2013/9/27 11:24:30

Page 36: DCD3020 Questi on ? Philip s · Сумісні iPod/iPhone/iPad 120 Встановлення iPod/iPhone/iPad 120 Заряджання iPod/iPhone/iPad 120 Прослуховування

135

Укр

аїнська

UK

DVDVideoєтоварнимзнакомDVDFormat/Logo Licensing Corporation.

ПРОВІДЕОDIVX.:DivX®–цецифровийвідеоформат,створенийDivX,LLC,дочірньоюкомпанієюкорпораціїRoviCorporation.ЦейпристрійDivXCertified®офіційносертифікованодлявідтвореннявідеоDivX.Відвідайтевеб-сайтdivx.com,щобпереглянутидокладнішівідомостітазавантажитизасобидляконвертуванняфайлівуформатDivX.ПРОСЛУЖБУDIVXVIDEO-ON-DEMAND:ЦейсертифікованийпристрійDivXCertified®необхіднозареєструвати,щоботриматидоступдовмісту,придбаногочерезслужбуDivXVideo-on-Demand(VOD).Щоботриматиреєстраційнийкод,перейдітьдорозділуDivXVODуменюналаштуванняпристрою.Відвідайтевеб-сайтvod.divx.com,щоботриматидокладнішуінформаціюпрореєстрацію.ПристріймаєсертифікатDivXUltra®длявідтвореннявідеоформатуDivX®здодатковимифункціямитависокоякіснимвмістом.DivX®,DivXCertified®тавідповіднілоготипиєтоварнимизнакамикорпораціїRoviCorporationабоїїдочірніхкомпанійівикористовуютьсянаправахліцензії.

Написи"MadeforiPod","MadeforiPhone"та"MadeforiPad"вказуютьнате,щоелектроннийпристрійбулоспеціальнорозробленодляпід'єднаннядоiPod,iPhone,абоiPadвідповідноісертифікованояктакий,щовідповідаєстандартамкорпораціїApple.КорпораціяAppleненесевідповідальностізафункціонуванняцьогопристроючийоговідповідністьстандартамбезпекитаправовимнормам.Візьмітьдоуваги,щовикористанняцьогопристроюзiPod,iPhoneчиiPadможевплинутинабездротовевикористання.iPodтаiPhoneєтоварнимизнакамикорпораціїAppleInc.,зареєстрованимиуСШАтаіншихкраїнах.iPadєтоварнимзнакомкорпораціїAppleInc.

На виробі така етикетка:

Примітка

• Табличказданимизнаходитьсяназаднійпанеліпристрою.

DCD3020_51_UM_V3.0.indb 135 2013/9/27 11:24:31

Page 37: DCD3020 Questi on ? Philip s · Сумісні iPod/iPhone/iPad 120 Встановлення iPod/iPhone/iPad 120 Заряджання iPod/iPhone/iPad 120 Прослуховування

136 UK

DCD3020_51_UM_V3.0.indb 136 2013/9/27 11:24:32

Page 38: DCD3020 Questi on ? Philip s · Сумісні iPod/iPhone/iPad 120 Встановлення iPod/iPhone/iPad 120 Заряджання iPod/iPhone/iPad 120 Прослуховування

DCD3020_51_UM_V3.0.indb 137 2013/9/27 11:24:33

Page 39: DCD3020 Questi on ? Philip s · Сумісні iPod/iPhone/iPad 120 Встановлення iPod/iPhone/iPad 120 Заряджання iPod/iPhone/iPad 120 Прослуховування

Specifications are subject to change without notice2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

DCD3020_51_UM_V3.0

DCD3020_51_UM_V3.0.indb 138 2013/9/27 11:24:34