David Eddings - 1A Prófécia gyermeke

download David Eddings - 1A Prófécia gyermeke

of 271

 • date post

  04-Jun-2018
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of David Eddings - 1A Prófécia gyermeke

 • 8/13/2019 David Eddings - 1A Prófécia gyermeke

  1/271

 • 8/13/2019 David Eddings - 1A Prófécia gyermeke

  2/271

  Környezetbarát termék 

 • 8/13/2019 David Eddings - 1A Prófécia gyermeke

  3/271

  A BELGARIAD CIKLUS ELSŐ KÖNYVE

  A PRÓFÉCIA GYERMEKE

  D A V I D E D D I N G S

  BEHOLDER KIADÓ

  BUDAPEST, 2004

 • 8/13/2019 David Eddings - 1A Prófécia gyermeke

  4/271

  A !r"#tá$ az a%ább& k&a"á$ a%a'(án ké$z)%t:  David Eddings:

  PAWN OF PROPHECY

  C!'yr&*+t , -./01 Da2&" E""&n*$A%% r&*+t$ re$er2e"3

  4!r"#t!tta5 N!2ak Gáb!r  67n*ar&an tran$%at&!n , 08891 Be+!%"er Kt3

  A b!r#t:n B!r!$ ;!%tán é$ Sz&k$za& Gáb!r e$tménye %át+at: C!2er art

  ISBN .@ ... @/ ? / ISBN .@ ... @. /

  K&a"(a a Be+!%"er Kt3 Le2é%&+!r &k%:$

  4e%e%$ $zerke$zt5 Dan& ;!%tán K!rrekt!r5 K!2á

 • 8/13/2019 David Eddings - 1A Prófécia gyermeke

  5/271

  Theone-nak, aki sokat mesélt nekem, de az én mesémet már nem várta  meg,

  és Arthurnak, aki megmutatta, hogyan legyek ember, és aki azóta is mutatja az utat.

 • 8/13/2019 David Eddings - 1A Prófécia gyermeke

  6/271

 • 8/13/2019 David Eddings - 1A Prófécia gyermeke

  7/271

 • 8/13/2019 David Eddings - 1A Prófécia gyermeke

  8/271

 • 8/13/2019 David Eddings - 1A Prófécia gyermeke

  9/271

  Az Istenek Háborjának és !elgarath,

   a varázsló tetteinek históriája " Alorn #$nyvének részlete ala%ján

  m&k!r a 2&%á* mé* ( 2!%t1 a +ét &$ten töké%eF te$ +arm:n&ában é%t1 é$ az ember& a(!k békéF

  $en me*2!%tak e*ymá$ me%%ett3 Be%arnak1 az &$teF nek %e*&(abb&kának az a%!rn!k +:"!%tak3 E*y)tt %ak!tt 2e%)k1 $zerette ket1 é$ k e%2&rá*!ztak *!n"!$k!": tör"é$e a%att3 A töbF  b& &$ten &$ embereket *yH(tött ma*a köré1 é$ m&n"e*y&k na*y!n $zeF rette $a(át né'ét3

  m Be%ar báty(ának1 A%"7rnak nem 2!%tak kö2et&3 Ő az emberekF t% é$ az &$tenekt% k)%ön é%te az é%etét1 e*é$zen a""&* a na'&*1 am&F

  k!r &$ e*y ár2a1

 • 8/13/2019 David Eddings - 1A Prófécia gyermeke

  10/271

  -8  &avid 'ddings

  Az ö$$ze$ &$ten köz)% >!rak 2!%t a %e*$zebb1 é$ az  kö2et& 2!%tak az an*arak!k3 J*á%"!zat!t m7tattak be nek&1 az I$tenek Urának +#2ták1 é$ >!rak é"e$nek ta%á%ta a "&!rak K!r&m +e*ye& me%%ett a ma*a$ba eme%te a Gömböt1 kényF $zer#tette1 +!*y az akaratát e*ye$#t$e az ö2é2e%1 é$ ketten e*y)tt $zét2á%a$zt!tták a ö%"et3 A +e*yek %e!m%!ttak1 é$ a $zárazö%"re beF tört a 2#z3 m Be%ar é$ A%"7r e*ye$#tett er2e% 2&$$za$z!r#t!tták a tenF *ert3 Az ember& a(!k az!nban e%$zaka"tak e*ymá$t:%1 akár!rak $a(át $z)%any(a1 a 4ö%" e%%en !r"#t!tta a Gömböt1 a

  "rá*ak a ma*a$ba eme%ke"ett1 é$ $zent énnye% &zzan& kez"ett3 >!Frak ar!rak k&eme%ke"ett a ten*erb%1 a (!bb !%"a%a te%(e$en é' 2!%t1 "e a ba%t é%e%mete$en ö$$zeé*ette a Gömb t)ze3 C$&%%a'#tF +atat%an á("a%mában ke%etre 2ezette az embere&t1 a+!% +ata%ma$ 2áF r!$t é'#ttetett 2e%)k a%%!rea '7$ztá&n3 Ezt a 2ár!$t Ct+!% &$+rakF nak1 az J($zaka Vár!$ának +#2ták1 é$ >!rak ennek $ötét(ében re(tette e% me*ny!m!r#t!tt te$tét3 Az an*arak!k e*y 2a$t!rny!t eme%tek &$F

 • 8/13/2019 David Eddings - 1A Prófécia gyermeke

  11/271

   A ()*+IA /')0'#' --

  ten)knek1 é$ a Gömböt a %e*e%$ teremben +e%yezték e%1 e*y ém%áF "a be%$e(ében3 >!rak *yakran á%%t me* a %á"a me%%ett1 ma(" $#r2a meF nek)%t e% ma*ányába1 k)%önben a Gömb &ránt& e'eke" 2á*ya rrá %ett 2!%na ra(ta1 é$ abba b&zt!$an be%e'7$zt7%3

  Az é2$záza"!k te%tek An*arak ö%"(én1 é$ az emberek Ka%F>!rakF nak ne2ezték e% ny!m!rék &$ten)ket1 ak&t e*y$zerre t&$zte%tek &$tenF ként é$ k&rá%yként3

  Be%ar közben é$zakra 2ezette az a%!rn!kat3 Az ö$$ze$ ember& a( köz)% k 2!%tak a %e*er$ebbek é$ %e*+ar

  re$zt)%1 !%yamat!$an kere$2e az 7tat örökö$ e%%en$é*e&k+ez3Ekk!r kere$te e% e"2e2á%% C+erek1 az a%!rn!k %e*na*y!bb k&F rá%ya Be%*arat+!t1 a 2aráz$%:t A%"7r Vö%*yében3

    J$zakra ny&t2a á%% az t  m!n"ta3  A (e%ek é$ a (ö2en"ö%é$ek ke"2ezk3 E%(ött az &"1 +!*y me*ta%á%(7k az J($zaka Vár!$ába 2ezeF t 7tat1 é$ 2&$$za$zerezz)k a Gömböt a 4é%$zemHt%3

  !%e"ra1 Be%*arat+ e%e$é*e é''en á%%a'!t!$ 2!%t1 é$ a 2aráz$%: nem $z#2e$en +a*yta 2!%na ma*ára t1 "e C+erek maka

 • 8/13/2019 David Eddings - 1A Prófécia gyermeke

  12/271

  -0  &avid 'ddings

    Jn nem ér&nt+etem me*  m!n"ta 1 mert az!nna% e%'7$zt#taF na3 E*yk!r ré*en e%2&$e%te az emberek é$ &$tenek ér&nté$ét1 e*é$zen a""&*1 am#* >!rak e% nem +a$zná%ta a ö%"anya e%%en3 Erre $!+a töbF  bé nem %e$z +a(%an":3 C$ak !%yan ér&nt+et& me*1 ak& mente$ m&nF "en *!n!$z $zán"ékt:%1 ak& e%é* t&$zta é$ ártat%an a++!z1 +!*y e%F eme%(e é$ +!r"!zza1 é$ ak&nek me* $em !r"7% a e(ében a +ata%!m é$ a b&rt!k%á$ *!n"!%ata3

    e%y&k embernek n&n

 • 8/13/2019 David Eddings - 1A Prófécia gyermeke

  13/271

   A ()*+IA /')0'#' -

  J$ az an*arak!k (öttek1 >!rakka% az é%)kön1 "e R&2a ma*a e%é tarF t!tta a Gömböt1 +!*y a !rak te$t2ér)nkke%1 a +ar

 • 8/13/2019 David Eddings - 1A Prófécia gyermeke

  14/271

  -9  &avid 'ddings

  a%%!rea k!'ár $#k$á*a&n Ka%F>!rak me*+a%%!tta Be%*arat+ +an*F  (át1 é$ +ara*(ában törtFzz!tt ma*a kör)%1 mert t7"ta1 +!*y az é% Gömb m&n"örökre az  be!%yá$án k#2)%re ker)%t3

  C+erek me*ö%e%te &a&tP t7"ta1 +!*y többé nem %át(a ket3 Dra$ é$zakra ment1 é$ a r&nF!%y: 2&"ékén te%e'e"ett %e3 4e%é'#tette B!kt!r 2ár!$át1 é$ Dra$n&ának ne2ezte e% b&r!"a%mát3 Ő é$ az 7t:"F  (a& r&zték é$zak '7$ztá&t1 é$ $!+a nem +a(!%tak me* az e%%en$é* e%tt3 A%*ar "é%re &n"7%t az embere&2e%1 é$ %!2akat ta%á%t az A%"7rF!F %y: $zé%e$ $#k$á*a&n3 Be!*ták az á%%at!kat é$ me*tan7%tak %!2a*!%n&1 é$ k %ettek az ember& történe%em e%$ %!2a$ +ar

  2á%tak3 C+erek $z!m!ran tért 2&$$za Va% A%!mba1 é$ átne2ezte b&r!F"a%mát C+erekre3 E*ye")% mara"t1 a &a& m&n" tá2!%& 2&"éken te%eF  'e"tek %e3 K!m!r e%$zánt$á**a% ma*a$ +a"&+a(:kat é'#tett1 é$ embeF re& a ten*ereken (árröztek1 +!*y az e%%en$é* !"a $e te+e$$e be a %ábát3

  A Gömb +!r"!z:(ára $zá%%t a %e*+!$$zabb é$ %e*ne+ezebb t terF +e3 R&2a e%kereke"ett né'é2e%1 é$ e*é$zen Sen"ar&a ny7*at& 'art2&F "éké&* 2án"!r!%t3 Qtt +a(:kat é'#tettek1 é$ átke%tek a Szé% Sz&*eteF &re3 A me*érkezé$)k 7tán e%*y(t!tták a +a(:kat1 ma(" é'#tettek e*y er"öt1 köré 'e"&* e*y a%%a% kör)%2ett 2ár!$t3 A 2ár!$t R&2ának ne2ezték e%1 az er"öt 'e"&* a R&2a& K&rá%y C$arn!kának3 Ekk!r BeF %ar1 az a%!rn!k &$tene két 2a$

 • 8/13/2019 David Eddings - 1A Prófécia gyermeke

  15/271

   A ()*+IA /')0'#' -

  &7tán Be%*arat+ e%2á%t tár$a&t:%1 A%"7r Vö%*yébe $&etett1 a+!% érF te$)%t r:%a1 +!*y e%e$é*e1 !%e"ra &ker%ány!knak a"!tt é%etet1 "e  be%e+a%t a $z)%é$be3 Gyá$zában &"$ebb&k1 +!%%:ekete +a( %ányát !%*arának ne2ezte e%3 A+!*y az a 2aráz$%:kná% $z!ká$1 tenyerét a %ány +!m%!kára +e%yezte1 é$ ér&nté$ére !%*ara e*y&k +a(t&n

 • 8/13/2019 David Eddings - 1A Prófécia gyermeke

  16/271

 • 8/13/2019 David Eddings - 1A Prófécia gyermeke

  17/271

  E L S Ő R É S Z

  S E N D A R I A

 • 8/13/2019 David Eddings - 1A Prófécia gyermeke

  18/271

 • 8/13/2019 David Eddings - 1A Prófécia gyermeke

  19/271

  z e%$ "!%!*1 am&re Gar&!n 4a%"!r arm(áb:%em%ékezett1 a k!ny+a 2!%t3 E*é$z +átra%é2 é%etéF  ben k)%önö$1 me%e* érzé$ b&z$er*ett 2é*&* ra(ta1 +a

  e*y k!ny+ában (árt1 +a%%!tta a (e%%e*zete$ za(!kat é$ érezte az &%%at!kat1 me%yek e*ye"& e%e**yé ö$$zeá%%2a (e%entették $zámára a $zeretetet é$ az éte%t1 a kénye%met é$ a b&zt!n$á*!t1 "e m&n"eneke%tt az !tt+!nt3 Bárm&%yen ma*a$ra &$ eme%ke"ett Gar&!n é%etében1 $!$em e%e(tette e%1 +!*y m&n"en em%éke a k!ny+ában kez""ött3

  4a%"!r arm(ának k!ny+á(a e*y na*y1 a%a

 • 8/13/2019 David Eddings - 1A Prófécia gyermeke

  20/271

  08  &avid 'ddings

  re me$ze%t a%akba 2ert kam':k!n %:*tak1 é$ m&n"e*y&k e%+!má%y!$7%t a $zeme e%tt1 am&k!r töké%ete$ békében é$ +arm:n&ában1 a 2&%á**a% te%(e$en e%é*e"etten á%!mba $zen"er)%t3

  A k!ny+a1 é$ m&n"en !tt történt e$emény közé''!nt(a !% na*ynén& 2!%t3 &nt+a e*y$zerre m&n"en+!% !tt %ett 2!%na3 A 2é*$ $&m#tá$ a %&F  bán a $er'enybe