DATOVÉ SCHRÁNKY PO ROCE - ISSS

Click here to load reader

 • date post

  05-Dec-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of DATOVÉ SCHRÁNKY PO ROCE - ISSS

Snímek 1pro informatiku
…a dnes ?


Mezitím….
1.11.2009
Povinná

si z vlastní
Celkem bylo takto aktivováno
provozu, ešení
aktuálních problém
Zprávy dle odesilatele
S jakými problémy jsme se setkali Kvalita dat v obchodním rejstíku
údaje z OR, na jejich základ jsou DS zizovány, byly v mnoha pípadech neúplné, chybn i špatn strukturované (typický píklad –
chybjící
firmy“) opatení: manuální ištní dat, definitivní ešení pinese a systém základních registr
Existence „parazitujících“
web na internetu se objevily weby, parazitující na ISDS (zviditelnní, zvýšení návštvnosti) opatení: právní kroky ze strany MV, registrace píbuzných domén, realizace opatení proti phishingu
S jakými problémy jsme se setkali Fungování
spisových slueb ve vztahu k ISDS
nkteré spisové sluby a aplikace nepracovaly korektn = ztíený pístup uivatel i k datovým schránkám (typický píklad –
spisová
Nejlepší
moci musí
rozdíl oproti e-podateln.
datové
schránky
samotné
zákona ze strany nkterých OVM
vyskytly se pípady, kdy nkteré úady odmítaly pijmout podání pes datovou schránku jednoznan v rozporu se zákonem
Nedostatené
znalosti práce s elektronickým podpisem i kdy el. podpis je zde od r. 2000, teprve te zaívá „boom“ práci s podpisem je teba se nauit – obsluha programu, interpretace zobrazovaných údaj
Otázky „digitální
kontinuity“ je teba se zabývat platností elektronických dokument i po dvou, pti, padesáti letech
Obtíné
vyhledávání
Co dál? Pokraování
Posílení
ISDS rozšíení nové technologie vyvolává otázky pi její praktické aplikaci nap. vyuití ISDS pi zadávání veejných zakázek, dsledk nesprávného doruení, otázek souvisejících s pouíváním elektronického podpisu a asových razítek apod. je nutné uivatelm poskytnout jasné návody a metodická doporuení
Vzdlávání
Co dál? Popsat standardy pro dlouhodobé
uchovávání
elektronických dokument vzniká velké mnoství elektronických dokument je teba popsat standardy pro jejich dlouhodobé uchovávání návaznost na Národní digitální archiv
Další
rozvoj ISDS a CzechPOINTu úpravy systému na základ praktických zkušeností zmny, vyadované zákonem – od 1. 7. 2010 plná podpora privátní komunikace aktualizace provádcí vyhlášky k zákonu . 300/2008 Sb.
Rozvoj ISDS Pipravujeme nkteré
zmny systému:
lepší sluba pro hromadné dotazy na existenci datové schránky (velké úady) zmna podoby doruenky – dnes obsahuje poslední událost, nov by mla být i pro adresáta a s kompletní historií nastavení data doruení u zpráv, adresovaných úadm na datum dodání – neplatí fikce doruení nasazení SHA2 pro šifrování a podepisování – vyšší bezpenost vyšší monost rozhodování o zabezpeení vlastní datové schránky
Všechny zmny budou dostaten
Ovování
platnosti elektronických dokument
v rámci ISDS bude existovat sluba, která i po letech zdarma oví pravost datové zprávy
vzhledem k struktue datové zprávy (XML) bude takto ovena i pravost piloených píloh
vyuití uloeného hash – otisku datové zprávy
významný píspvek k ešení „digitální kontinuity“
podobná sluba se uvauje i u dokument, které jsou autorizovan pevedeny do elektronické podoby
Píleitost pro úady Rozvoj ISDS je ale také
v rukou uivatel!
Formuláe – píleitost pro úady. Pi pouití formuláových technologií me ISDS dopravit podání nejen na podatelnu, ale a do píslušného agendového informaního systému ve form strukturovaných dat. Ušetí nejen uivatel, ale i píjemce – snadné zpracování. Píleitost pro všechny „formuláové“ agendy. „Best practice“ – formulá daového piznání MF R, který lze podat
pes datové schránky – viz www stránky MF R. Podobné ešení pipravuje i SÚ pro sbr statistických dat.
Píleitost k dalším úsporám
ISDS svou funkcionalitou nahrazují transakní ást portálu veejné správy Komunikace pes datové schránky je pro klienty VS jednodušší – není teba elektronický podpis Není efektivní dlouhodob provozovat dva systémy s prakticky shodnou funkcí. MV R poítá s postupným zrušením transakní ástí portálu veejné správy Klíové je zvládnutí komunikace pes ISDS ze strany SSZ – jejich agendy tvoí 95 procent transakcí na portálu
Dkuji za pozornost.
pro informatiku
Rozvoj ISDS
neustálým vývojem.
chystáme?
Pihlašování
a bezpenost umístní CAPTCHA, jeho podoba s ohledem na pístupnost pro slabozraké
monost zvolit si vlastní úrove zabezpeení (nap. otázka zmny hesla)
pouití speciálních znak v rozesílaných pihlašovacích jménech a heslech
zavedení dalšího volitelného bezpenostního prvku (autentizaní SMS ?)
speciální vysokopropustné gatewaye pro „velké“ spisové sluby
pechod na certifikáty, vyuívající SHA2
Vyhledávání
píjemc problém s vyhledáváním píjemc – systém neobsahuje rodná ísla, nelze podle nich vyhledávat zákon správci zakazuje zveejnit identifikátory datové schránky, ale me to udlat kadý sám o sob ID datové schránky na webu, na vizitkách, na formuláích… není to nutné, ale kadému to usnadní komunikaci uitené zejména pro organizace, které mají více datových schránek chystáme zvláštní slubu pro velké úady, které najednou zjišují u statisíc i milion osob, zda mají DS (justice, zdravotní pojišovny atd.) optimalizace vyhledávání pes webové rozhraní
Datová
zpráva, doruenka zmna podoby doruenky – plná historie (as dodání, doruení vyzvednutím nebo fikcí, as petení) dostupnost doruenky i pro adresáta – doruením zaínají bet správní lhty písnjší kontrola struktury datové zprávy (XSD schéma) a formátu piloených soubor – jedna z píin problému, kdy adresát neme zprávu korektn peíst
ovení pravosti datové zprávy !
Zabezpeení
datové
zprávy
Neprokáe-li se opak, dokument v digitální
podob
se povauje za pravý, byl-li podepsán platným uznávaným elektronickým podpisem nebo oznaen platnou elektronickou znakou osoby, která
k tomu byla v okamiku podepsání
nebo oznaení
podob
vty první
z innosti pvodc, kteí
Neprokáe-li se opak, dokument v digitální
podob
se povauje za pravý, byl-li podepsán platným uznávaným elektronickým podpisem nebo oznaen platnou elektronickou znakou osoby, která
k tomu byla v okamiku podepsání
nebo oznaení
podob
vty první
z innosti pvodc, kteí
zpráv Co ale dlat, pokud znaka a razítko expirují?
v ISDS se ukládá hash kadé zprávy, která systémem projde na jeho základ lze kadou zprávu ovit v rámci ISDS bude existovat sluba ovování uloených datových zpráv, která bude poskytne ovení pravosti i u zpráv s expirovanou elektronickou znakou a asovým razítkem návaznost na Národní digitální archiv
Pravost kadého dokumentu, který prošel ISDS a byl vloen do datové
zprávy, bude moné
Pouívejte strukturovaná

Word Document, MS Word 2007 for Windows a MS Word
2008 for Mac xlsx

Excel Workbook, MS Excel 2007 for Windows a MS Excel 2008
for Mac pptx
– pvodní
P7C, P7F, P7M, P7S, TST, TSR

.300/2008 Sb. a novele zákona .499/2004 o archivnictví
a spisové
slub, znamená
z kola do mercedesu ho budeme umt okamit
perfektn
ovládat!
…a dnes ?
Nejlepší je vlastní zkušenost