D11 - mapapp.rsd.cz · Dálnice D11 Hradec Králové – Smiřice DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Stavba...

4
Bříza Rusek Chlum Světí ce ěžery Skalička Všestary Chaloupky Rozběřice Lochenice Neděliště Hradec Králové Předměřice n. L. 35 33 11 31 31 11 ny 95 Plotiště stavba 1106-2 stavba 1106-1 INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 07/2018 stavba 1106 Hradec Králové – Smiřice Dálnice D11 H2

Transcript of D11 - mapapp.rsd.cz · Dálnice D11 Hradec Králové – Smiřice DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Stavba...

Page 1: D11 - mapapp.rsd.cz · Dálnice D11 Hradec Králové – Smiřice DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Stavba přímo navazuje na probíhající stavbu D11 1105-2 Osičky – Hradec Králové.

Lípa

Bříza

Rusek

Újezd

Číbuz

Chlum

Rodov

Vlkov

Světí

Sadová

Hřibsko

Svinary

Rosnice

Stěžery

Skalice

Smiřice

Benátky

Habřina

Stěžírky

Bukovina

Skalička

Všestary

Číštěves

Sovětice

Chaloupky

Rozběřice

Černožice

Holohlavy

Lochenice

Neděliště

Máslojedy

Hněvčeves

Hořiněves

Charbuzice

Horní Přím

Těchlovice

Dolní Přím

Sendražice

Střezetice

Dlouhé Dvory

Horní Dohalice

HradecKrálové

Předměřice n. L.

Račice n. Trotinou

35

33

11

11

37

31

31

31

35

33

324

333

11

11

35

Praha

Jaroměř

Jičín

90 Kukleny

104 Smiřice

Sadová

most Jordán

most Trotina

stavba 1107 Smiřice – Jaroměř

stavba D35 Sadová – Plotiště

stavba 1105 Chýšť – Hradec Králové

95 Plotiště

stavba 1106-2

stavba 1106-1

Dvůr Královén. Lab.

Jaroměř

Hořice

NovýBydžov

Jičín

HradecKrálové

Geografická data poskytl VGHMÚř Dobruška, © MO ČR, 2008

0 2 4 km

řešená stavba

jiné stavby

Dálnice D11

stavba 1106

Hradec Králové – Smiřice

INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 07/2018

stavba 1106Hradec Králové – SmiřiceDálnice D11

H2

Page 2: D11 - mapapp.rsd.cz · Dálnice D11 Hradec Králové – Smiřice DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Stavba přímo navazuje na probíhající stavbu D11 1105-2 Osičky – Hradec Králové.

Dálnice D11Hradec Králové – Smiřice

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Stavba přímo navazuje na probíhající stavbu D11 1105-2 Osičky – Hradec Králové. Na konci stavby navazuje na současně připravovanou stavbu D11 1107 Smiřice–Ja-roměř“. Stavba 1106 měří 15 460 m a je navržena v ka-tegorii D 27,5/120. Vede v rovinatém území, převážně na zemědělských pozemcích.

Stavba začíná v km 90,760 za MÚK Kukleny se silnicí I/11. Odtud trasa pokračuje po náspu v  levostranném oblouku. V km 91,540 je navržen nadjezd přeložky silni-ce III/32438 Kukleny–Stěžery. Dálnice pokračuje západ-ně kolem Svobodných Dvorů, kde je v km 92,957 navr-žen nadjezd komunikace Chaloupky – Svobodné Dvory.

Trasa pokračuje po terénu v  pravostranném oblou-ku. V km 95,0 je navržena MÚK Plotiště se silnicí I/35 a s připravovanou dálnicí D35 a silnicí II/635. Tvar kři-žovatky je prstencovitý s  přímými větvemi Praha–HK a  Jičín–Praha a  semidirektivní větví Praha–Jičín. Větve této křižovatky jsou zaústěny do velké okružní křižovatky o vnějším průměru 220 m, která je navržena jako spirá-lovitá. Ve směru od Jičína bude do křižovatky zaústěné připravovaná stavba dálnice D35 Sadová–Plotiště spolu s doprovodnou silnicí II/635, ze které bude vybudován zárodek na kruhovém objezdu spolu s podjezdem pod větví 2. Ve směru na Hradec Králové bude v rámci stav-by provedeno zkapacitnění silnice I/35 na čtyřpruh, na které navazuje připravovaná stavba I/35 MÚK D11 Ploti-ště – okružní křižovatka Plotiště.

Dálnice pokračuje po náspu, západně od areálu ČKD Plotiště, v km 95,368 kříží mostem železniční trať a vleč-

ku do ČKD. V  km 95,590 je navržen přesýpaný most přes potok Melounku a přístupovou komunikaci. Dálnice vede přes pole v  zářezu jihovýchodně od Světí. V  km 96,898 kříží dálnici nadjezd silnice III/3253 Světí – Před-měřice n. L., a je zde navržen služební sjezd ve směru od a na Prahu.

D11 směřuje k silnici I/33, je vedena po terénu a v levo-stranném oblouku. Za mostem přes silnici III/3254 Ne-děliště – Předměřice n. L. v km 98,352 se dostává trasa do souběhu se silnicí I/33. V km 99,748 je navržen most přes potok Olšavu přístupovou cestu. V mírném zářezu dálnice pokračuje pravostranným obloukem, podchází přeložku silnice III/32531 Sendražice–Trotina, za kterou je v km 101,575 navržen most přes Trotinu o délce 396 m. Na mostě je vpravo navržena protihluková stěna výš-ky 2 m.

V  zářezu a  v  levostranném oblouku dálnice směřu-je k  MÚK Smiřice s  přeložkou silnice III/3089 v  km 103,997. Křižovatka je navržena jako osmičkovitá. Vět-ve křižovatky jsou napojeny na silnici III/3089 pomocí stykových křižovatek. Trasa je vedena dále v  pravo-stranném oblouku, nejprve po náspu k nadjezdu silnice III/2857 Rožnov–Holohlavy v km 104,558. Poté přechází do zářezu, kterým se dostává k mostu přes Jordán v km 105,400 o délce 155 m.

Závěrečný úsek je veden v levostranném oblouku. V km 105,969 je navržen nadjezd místní komunikace. Stav-ba končí v km 106,220, kde navazuje stavba D11 1107 Smiřice – Jaroměř.

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Stavba řeší pokračování dálnice D11 od Hradce Králové severním směrem na Polsko. Spolu s nava-zujícím úsekem D11 1107 Smiřice–Jaroměř stavba odvede veškerou zbytnou dopravu ze stávající sil-nice I/33 v  úseku Hradec Králové – Jaroměř, jejíž kapacita je zcela vyčerpána.

Dálnice D11 Praha – Hradec Králové – Jaroměř – Trutnov – st. hranice měří 151,4 km. V současné době je v pro-vozu či ve stavbě úsek Praha – Hradec Králové. Dálnice D11 je součástí mezinárodní silnice E67 Varšava – Praha a také součástí globální sítě TEN-T evropského dopravní-ho koridoru Paříž – Norimberk – Plzeň – Praha – Hradec Králové – Wroclaw – Varšava – Brest – Moskva, který spo-juje západní a východní Evropu.

Po dokončení dálnice dojde v  obcích ke snížení hluko-vé zátěže, imisí z dopravy a vysokého rizika dopravních nehod a úrazů. Obyvatelé žijící v  zástavbě nejbližší dál-nici navíc nebudou ovlivněni nad limity platných norem v  ochraně životního prostředí díky realizaci navržených opatření k prevenci.

V  současné době zde intenzita dopravy dosa-huje až 17 000 vozidel za den. V roce 2040 se počítá s 28 420 až 42 250 vozidly za den. Ne-existencí této části dál-nice trpí lidé v  obcích ležících na silnici I/33.

Dvůr Královén. Lab.

Jaroměř

Hořice

NovýBydžov

Jičín

HradecKrálové

Page 3: D11 - mapapp.rsd.cz · Dálnice D11 Hradec Králové – Smiřice DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Stavba přímo navazuje na probíhající stavbu D11 1105-2 Osičky – Hradec Králové.

Lípa

Bříza

Rusek

Újezd

Číbuz

Chlum

Rodov

Vlkov

Světí

Sadová

Hřibsko

Svinary

Rosnice

Stěžery

Skalice

Smiřice

Benátky

Habřina

Stěžírky

Bukovina

Skalička

Všestary

Číštěves

Sovětice

Chaloupky

Rozběřice

Černožice

Holohlavy

Lochenice

Neděliště

Máslojedy

Hněvčeves

Hořiněves

Charbuzice

Horní Přím

Těchlovice

Dolní Přím

Sendražice

Střezetice

Dlouhé Dvory

Horní Dohalice

HradecKrálové

Předměřice n. L.

Račice n. Trotinou

35

33

11

11

37

31

31

31

35

33

324

333

11

11

35

Praha

Jaroměř

Jičín

90 Kukleny

104 Smiřice

Sadová

most Jordán

most Trotina

stavba 1107 Smiřice – Jaroměř

stavba D35 Sadová – Plotiště

stavba 1105 Chýšť – Hradec Králové

95 Plotiště

stavba 1106-2

stavba 1106-1

Dvůr Královén. Lab.

Jaroměř

Hořice

NovýBydžov

Jičín

HradecKrálové

Geografická data poskytl VGHMÚř Dobruška, © MO ČR, 2008

0 2 4 km

řešená stavba

jiné stavby

Dálnice D11

stavba 1106

Hradec Králové – Smiřice

Page 4: D11 - mapapp.rsd.cz · Dálnice D11 Hradec Králové – Smiřice DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Stavba přímo navazuje na probíhající stavbu D11 1105-2 Osičky – Hradec Králové.

Hlavní trasa:délka: 15 460 mkategorie: D 27,5/120plocha vozovek: 349 121 m2

počet stavebních objektů: 139Mostní objekty:na dálnici: 11nad dálnicí: 7na větvi křižovatky: 1celková délka mostů: 1168 mMimoúrovňové křižovatky:počet: 2 (délka větví: 4345 m)

Protihlukové stěny:počet objektů: 6 (1310 m)Úpravy ostatních komunikací:silnice I. třídy: 1 (516 m)silnice III. tříd: 6 (2641 m)místní komunikace: 4 (2028 m)polní cesty: 1 (170 m)přístupy na pozemky: 17 (12 390 m)Přeložky a úpravy inž. sítí:vodohospodářské objekty: 32objekty elektro: 33objekty plynovodu: 9

Celkový objem zemních prací:výkopy: 707 421 m3

násypy: 1 627 787 m3

Název stavby:Dálnice D11, stavba 1106 Hradec Králo-vé–SmiřiceMísto stavby:Královéhradecký krajKatastrální území:Plačice, Stěžery, Svobodné Dvory, Plotiště, Bříza u Všestar, Světí, Předměřice n. L., Lo-chenice, Rodov, Holohlavy, Černožice n. L.

Druh stavby:novostavbaObjednatel:Ředitelství silnic a dálnic ČRZpracovatel PDPS:VALBEK spol. s r. o.Zhotovitel:Společnost EUROVIA–Metrostav–Swietel-sky, D11 1106 Hradec Králové – SmiřiceCena stavby dle smlouvy: 2 593 810 985 Kč (bez DPH)

Stavba je formálně rozdělena na dvě části:• 1106-1 Hradec Králové – Předměřice nad Labem v délce 7,63 km, km 90,760–98,400• 1106-2 Předměřice nad Labem – Smiřice v délce 7,58 km, km 98,400–106,220ŘSD získalo na konci června 2018 zatím nepravomocné stavební povolení na úsek dálnice D11 od Hradce Králové do Předměřic nad Labem. Úsek Předměřice nad Labem – Smiřice platné stavební povolení.Aktuálně se dokončuje na místě budoucí čtyřproudé dálnice archeologický průzkum. Vykoupeny jsou všechny dostupné pozemky.Ve dvoukolovém výběrovém řízení na zhotovitele stavby byla doporučena Společnost EUROVIA–Metrostav–Swietelsky, D11 1106 Hradec Králové – Smiřice.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

DATA O STAVBĚ

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VZ: Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

UPVZUR ZSSPZPEIA

202109/201612/201410/1996 201806/201706/2018

12/2015

Pozn.: Tento leták byl aktualizován v červenci 2018. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.

Dálnice D11Hradec Králové – Smiřice