d . S grijeh ravnodušnosti - · PDF file grijeh ravnodušnosti P rateći globalna...

Click here to load reader

 • date post

  21-Mar-2021
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of d . S grijeh ravnodušnosti - · PDF file grijeh ravnodušnosti P rateći globalna...

 • 18 BROJ 17/ 1051 • 1. septemBaR 2015.Preporod

  www.cdv.ba Kontaktirajte nas putem maila: kolumna@cdv.ba

  vesatijjin forum deći način: “Onima koji neće da vjeruju doi- sta je svejedno – opominjao ih ti ili ne opomi- njao – oni neće vjerovati. Allah je zapečatio sr- ca njihova i uši njihove, a pred očima njiho- vim je koprena; njih čeka patnja golema.” (el- Bekare, 6-7.)

  Citirani kur’anski ajet jasno ukazuje da po- stoje, osim fizičkih, i duhovna čula kojima se gleda Istina. Ovdje su to duhovno srce, du- hovno uho i duhovno oko. Izborom i vlastitim opredjeljenjem da čini zlo, da živi griješnim ži- votom, životom u pobuni i otporu Božijoj upu- ti, čovjek na svoja duhovna čula stavlja bloka- du, poput hrđe na provodnicima. Naš najve- ći duhovni učitelj, muhammed, sallallahu alej- hi ve sellem, to opisuje ovako: “Kada vjernik napravi grešku, na njegovom srcu nastane crna tačka (mrlja). Ukoliko se pokaje i povrati, njego- vo srce se očisti, a ukoliko poveća griješenje, i ta mrlja se povećava sve dok sasvim ne prekrije sr- ce. To je hrđa za koju Uzvišeni Allah kaže: “Ne, naprotiv. Ono što su stjecali kao hrđa je prekri- lo srca njihova.” (Hadis bilježe et-tirmizi, en- Nesa’i i Ibn-madže, od ebu Hurejre, r.a. (Ibn Kesir, 40.)

  Potreba za sjećanjem

  svak od nas bi morao ovoga biti svjestan. Čovjekov pogrešan izbor načina života na Ovom svijetu ima svoju posljedicu i Ovdje i tamo. Ovdje on čini nered na zemlji, tvrdeći da red uspostavlja, i zbog toga trpe i on i drugi. tamo je posljedica po njega daleko veća.

  Navedeni kur’anski primjeri i riječi mu- hammed-pejgambera svjedoče da se, nakon blokade duhovnih čula naslagama grijeha, po- javljuje ravnodušnost na koju ne djeluju rije- či savjeta pune. Kako i čime se borit protiv te ravnodušnosti koja ukazuje na nedostatak po- tencijala kojeg Kur’an naziva furkanom (spo- sobnoću razlikovanja ispravnog puta od stran- putice) – a Uzvišeni ga daruje samo onima ko- ji su duboko svjesni Njegova sveprisustva, oni- ma koji su u takvaluku. Onda kada ljudima po- stane sasvim svejedno hoće li svijetom vlada- ti dobro ili zlo onda se to zove neredom. Nered nije normalno stanje na zemlji. Ni sijanje ner- da po zemlji nije čovjekovo prirodno stanje. pogotovo kada mu je zbog toga svejedno.

  svijest o Božijoj sveprisutnosti pomaže čo- vjeku da ne zaboravi Boga, da na Njega mi- sli i da Ga spominje, a upravo sjećanje je naj- bolji lijek protiv zaborava. Zaboraviti na Boga znači zaboraviti samoga sebe i svoju ulogu na Dunjaluku. Zato je propisan zikr – da bi nam Uzvišeni stalno bio na umu. Zašto?

  Zato što se ravnodušnost spram Boga Drago- ga odražava i na čovjekov odnos spram drugih ljudi, pa i cijelog svijeta. Vīzel, na pitanje šta je najdjelotovrniji lijek protiv ravnodušnosti, od- govara da je to pamćenje, sjećanje kao “suprot- nost ravnodušnosti i svemu što je izaziva i či- ni.”

  sve do sada izneseno navodi nas na zaklju- čak da je povratak Bogu i prosvjetljenje du- še vjerom konačno rješenje problema zvanog ravnodušnost. to zahtijeva:

  Da ne zaboravljamo na Boga; Da sve naslage grijeha koje se talože na na-

  šim duhovnim čulima redovno, tevbom, ski- damo i čistimo, kako bi nam pogled na svjeto- ve bio čist i izoštren;

  Da pamtimo dobre dane kako bismo lakše savladali nevolje u crnim danima;

  Da pamtimo zlo koje nas snađe od ruke dru- gog čovjeka kako ne bismo dozvolili da nam se ono ponovi;

  Da imamo osjećaja za patnje drugih ljudi onoliko koliko osjećamo vlastitu bol zbog ne- volje koja nas snađe…

  Neka nam nije svejedno! Ne smije nam biti svejedno!

  grijeh ravnodušnosti Prateći globalna zbivanja u svijetu ni-je teško primijetiti kako čovjek ovog vremena postaje sve manje čovjek a sve više hladna, automatizirana ma- šina, programirana spram potreba i tempa sa- vremenog društva, stroj bez emocija, bez lju- bavi, bez vjere. Kako drugačije shvatiti njegov odnos nezainteresiranosti za patnje miliona ljudi širom svijeta, od istoka do zapada, odnos po kojemu se sve to događa nekome drugome, a ne njemu, makar taj neko drugi bio čak i nje- gov bližnji – vlastito dijete ili roditelj. Šta se dogodilo s čovjekom? Gdje je nestao?

  Kao sastavnica dvaju elemenata, materije i duha, još davno je čovjek narušio harmoniju unutar sebe samoga, svoju unutarnju ravnote- žu. prebacivanjem težišta na materijalnu stra- nu svog bića on se sve više materijalizirao, po- čeo poprimati karakteristike materije. mrtva – hladna. Kao da se i njegov duh pretvorio u ze- mlju od koje mu je njegovo tijelo sazdano. Ne bi smjelo biti tako, jer je to daleko od čovjeko- vog prirodnog stanja. a kakvo je njegovo pri- rodno stanje?

  Bit čovjeka

  Kada ga je Bog Dragi stvorio od ilovače, od blata ustajalog, nije ga ostavio takvog nego je u njega dušu udahnuo, i tek takvom, komple- tiranom od materije i duha, naredio melekima da sedždom iskažu svoje priznanje, poštova- nje i dobrodošlicu. taj spoj tijela i duše Uzvi- šeni stvoritelj je obdario potencijalima svoj- stvenim i za jednu i za drugu čovjekovu sa- stavnicu.

  Između ostalog, dato mu je da opaža. Nau- čen je nazivima svih stvari kako bi ih mogao razlikovati, prepoznavati i spram njih se odre- đivati. Uz to su mu darovane dvije vrste ču- la: fizička i duhovna. Fizičkim osjetilima do- lazi u dodir sa materijalnim sadržajima vidlji- vog dijela Realnosti (okom, uhom, rukom...), a duhovnim ostvaruje uvid u nematerijalni svi- jet u mjeri u kojoj mu je to dostupno (srcem, umom, dušom, duhom...). Kakvo je to sta- nje duše u kojem čovjek ne sasosjeća sa svo- jim bratom dok ovaj prolazi kroz teške životne kušnje, a živi u njegovom komšiluku, gotovo pod istim krovom, svaki dan gledajući njegovu patnju? Šta se dogodilo s onim duhovnim ču- lom koje se zove srce?

  Očito je da je kod čovjeka ovog vremena sfera duha pomračena. Na duhovnim čulima su debele naslage tame. takvo stanje je naša Knjiga Vodilja, Kur’an-i Kerim, opisao na broj- nim mjestima. prisjetimo se slučaja potomaka Israilovih u vrijeme musa-pejgambera veza- nog za naredbu da zakolju kravu, kako bi rije- šili slučaj otkrivanja ubice. Opisan je u suri ko- ja je po tome dobila ime – suri El-Bekare (Kra- va). Nakon što su dugo oklijevali i iznalazili razloge da ne izvrše naredbu, kravu su zakla- li, i kako im je naređeno, jednim njenim dije- lom su udarili ubijenog, on je oživio, Božijom moći, i kazao ime svog ubice. sve se to dogodi- lo na oči potomaka Israilovih i, umjesto da im

  srca učini skrušenim, poniznim i Bogu pokor- nim, Kur’an konstatuje: “Ali srca vaša su po- slije toga postala tvrda, kao kamen su ili još tvrđa, a ima i kamenja iz kojeg rijeke izbijaju, a ima, zaista, kamenja koje puca i iz kojeg vo- da izlazi, a ima ga, doista, i koje se od straha pred Allahom ruši. – A Allah motri na ono što radite.” ( el-Bekare, 74)

  ako se krećete kur’anskim sadržajima imat ćete priliku na više mjesta susresti sličnu kate- goriju ljudi koji su potpuno ravnodušni spram istine o Bogu, Onome svijetu, vjerovanju i živ- ljenju Vjere. svejedno im je bili oni upozorava- ni na posljedice svoje ravnodušnosti ili ne bi- li, čvrsto ostaju na svojoj poziciji nezainteresi- ranosti. to je strašno opasno stanje duše, kada do nje ne dopiru ni uzvici opomene niti blagi usmjeravajući savjeti. Riječ je o potpunoj blo- kadi duhovnih čula – do duše ne mogu dopri- jeti zrake Upute niti iz nje izaći mrak zablude.

  U kur’anskoj slici datoj na početku sure El- Bekare ta kategorija ljudi je opisana na slije-

  Svak od nas bi morao ovoga biti svjestan. Čovjekov pogrešan izbor načina života na Ovom Svijetu ima svoju posljedicu i Ovdje i Tamo.

  Piše: dr. Sead SeljubaC

  Povratak Bogu i prosvjetljenje duše vjerom konačno rješenje problema zvanog ravnodušnost