D-Burkhard Korn - Bach BWV 9xx Baroque Lute

of 90/90
Johann Sebastian Bach Fantasia chromatica Fantasia chromatica Fantasia chromatica Fantasia chromatica BWV 903 / 903a  für Barocklaute bea rbeitet von Burkhard Korn 2011
 • date post

  14-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  225
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of D-Burkhard Korn - Bach BWV 9xx Baroque Lute

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 9xx Baroque Lute

  1/90

  Johann Sebastian Bach

  Fantasia chromaticaFantasia chromaticaFantasia chromaticaFantasia chromaticaBWV 903 / 903a

  fr Barocklaute bearbeitet von

  Burkhard Korn

  2011

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 9xx Baroque Lute

  2/90

  Fantasia chromaticaFantasia chromaticaFantasia chromaticaFantasia chromaticad - moll

  BWV 903Johann Sebastian Bach

  aaaa cccc dddd ccccaaaa cccc eeee aaaadddd bbbb aaaa cccc aaaa cccc aaaa eeee aaaa cccc dddd

  cccc aaaa bbbbcccc

  aaaa cccc eeee aaaa cccc

  aaaa cccc aaaa cccc aaaa eeee cccc aaaa ccccdddd cccc aaaa cccc aaaaaaaa eeee aaaa

  aaaa

  3\\\\

  aaaaaaaa aaaa

  ccccaaaa cccc

  aaaaaaaa eeee

  ffffaaaaffff

  eeee eeeecccc cccc ffff cccc cccc eeee eeee cccc aaaa cccc

  \\\\

  aaaa

  aaaa aaaacccc

  cccc aaaaaaaa

  eeee aaaaffff

  ffff aaaa eeeeffffffff cccc eeee aaaa eeee cccccccc ffff eeee

  cccc

  5\\\\

  ffff ccccaaaa ffff aaaa

  ccccddddaaaa cccc eeeedddd aaaa ffff eeee

  aaaa cccc bbbbcccc

  aaaa bbbb eeeeaaaa

  aaaaaaaa

  \\\\

  cccc bbbbbbbb

  aaaa aaaaaaaa

  cccc cccceeee aaaa aaaa

  aaaaaaaa aaaa

  bbbbeeee cccc

  aaaaaaaa aaaa

  bbbbeeee cccc

  aaaa

  7\\\\

  aaaaddddffffddddddddffff gggg ffff

  dddddddd gggg aaaadddd bbbbeeee bbbb bbbbdddd eeeedddd

  bbbb bbbb eeeedddd\\\\

  bbbb aaaacccc aaaa cccc aaaa

  ggggaaaa gggg aaaa hhhh aaaa eeee eeee

  cccc aaaa aaaadddd eeee eeee

  cccc aaaa aaaadddd

  1Burkhard Korn 2011

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 9xx Baroque Lute

  3/90

  9\\\\

  eeeeddddaaaa bbbbdddd eeee eeee eeee

  dddd bbbbbbbb

  aaaaffffffff

  cccc eeeeffffffff cccc ccccbbbb eeee cccc cccc

  \\\\

  eeeeaaaa aaaa ccccdddddddd cccc cccc

  dddd aaaa bbbb bbbb aaaa ccccbbbb eeee cccc eeeeffffffff aaaa bbbb aaaa eeee

  11 \\\\

  aaaa aaaabbbbdddd aaaa aaaa eeee cccc

  aaaa bbbb bbbbdddd cccc aaaacccc cccc eeeedddd aaaa

  aaaa aaaa aaaa cccc bbbb

  \\\\

  aaaaddddbbbbdddd bbbb

  cccc bbbb ccccdddd ccccdddd

  bbbbffff eeee

  cccc eeee cccccccc

  hhhhffffffffffffffff iiii

  13\\\\

  aaaaffff eeee ccccdddd cccc cccc eeee ccccffff eeee cccc

  aaaaffff eeee ccccdddd cccc cccc eeee ccccffff eeee cccc

  \\\\

  aaaa aaaa eeee aaaa cccc aaaa eeee eeee aaaa aaaa cccc eeee aaaa cccc aaaa eeeeffff aaaaffff aaaa cccc aaaa eeeedddd15

  \\\\

  aaaa cccceeee cccc aaaa eeee

  eeee cccc ccccbbbb aaaa

  cccc aaaa cccceeee cccc aaaa eeee

  eeee cccc ccccbbbb aaaa

  cccc

  \\\\

  aaaa eeee aaaa aaaa ccccaaaa

  aaaa aaaa ddddaaaa eeee aaaa

  aaaaaaaa eeee aaaa cccc

  aaaa

  eeeeeeee aaaa

  aaaa dddd eeee

  17\\\\gggg dddd eeee gggg aaaa cccc aaaa cccc dddd aaaadddd aaaa cccc aaaa cccc aaaa cccc dddd aaaa

  bbbbaaaa cccc eeee aaaa

  \\\\

  eeee

  cccc aaaa eeee cccc aaaa cccc aaaa cccc aaaa eeee cccc aaaa

  aaaa cccc aaaa bbbb aaaa cccc aaaa cccc aaaa eeee cccc

  19\\\\

  aaaacccc aaaa cccc aaaa eeee

  bbbb aaaa cccc aaaa ccccaaaa eeee cccc aaaa cccc

  aaaa cccc aaaa eeee ccccdddd aaaa cccc

  \\\\aaaa eeee cccc

  eeee cccc eeee cccc eeee eeee eeee eeee cccc eeee cccc eeee cccc eeee aaaa

  FFFF

  eeee

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 9xx Baroque Lute

  4/90

  21

  BBBBAAAAaaaa

  aaaa cccc eeee aaaa eeee cccc aaaa cccc eeee aaaa ccccaaaa cccc aaaa eeee aaaa cccc

  aaaa cccc aaaa cccc aaaa cccc aaaa ccccaaaa bbbbdddd

  bbbb aaaa cccc aaaa cccc eeeeaaaa cccc aaaa eeee cccc aaaa cccc eeeeaaaa cccc

  aaaaeeee aaaa cccc

  aaaa cccc eeee ffff eeee cccc aaaa cccc aaaaddddbbbb aaaa

  23

  dddd bbbb cccccccc aaaadddd

  aaaadddd ccccaaaa cccc aaaadddd aaaa hhhh

  gggg hhhh gggg kkkk hhhh kkkknnnn mmmm kkkkgggg

  hhhh gggg kkkkgggg

  ////gggg:

  kkkkgggg

  \\\\hhhh kkkk hhhh iiii hhhh iiii kkkk

  aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaaAAAA aaaaAAAA25

  \\\\

  CCCCaaaa aaaa aaaa

  aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaaCCCC

  cccc cccc cccceeee cccc cccc eeee cccc cccc eeee cccc

  \\\\

  CCCCaaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa

  CCCCeeee eeee eeee

  dddd eeee bbbbdddd bbbb bbbb bbbbdddd

  27\\\\

  CCCC ccccbbbb

  cccc

  aaaa bbbbcccc aaaa cccc bbbb aaaa

  ccccCCCC dddd dddd ddddcccc

  dddd

  aaaa ccccaaaa aaaa dddd aaaa

  ////eeeeccccaaaaeeee

  eeee ffff eeee ffff eeee

  ////eeee:ffff eeee

  cccceeeeccccccccaaaa

  29

  eeee cccc aaaa cccc dddd cccc cccc eeee aaaa cccc eeeecccc eeee ffff cccc cccc dddd cccc cccc eeee aaaa cccc eeee cccc aaaa bbbb cccc cccc dddd cccc cccc

  eeee aaaa cccc eeee aaaa cccc eeee aaaa cccc ddddcccc cccc eeee aaaa cccc

  aaaa cccc aaaa bbbb cccc cccc ddddcccc cccc eeee aaaa cccc eeee aaaa cccc eeee aaaa

  31

  HHHHbbbb

  bbbbddddbbbb eeeebbbbddddbbbb

  HHHHbbbb

  bbbbddddbbbb eeeebbbbddddbbbb

  eeeeaaaaaaaaaaaa

  eeeeaaaaaaaaaaaa

  eeeeddddeeeeddddeeee

  ddddeeeedddd

  bbbbcccc eeee cccc bbbb cccc eeee cccc bbbb

  cccc eeee cccc bbbb cccc eeee cccc bbbbddddeeeeddddbbbbddddeeeeddddbbbb

  ddddeeeeddddbbbbddddeeeedddd

  3

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 9xx Baroque Lute

  5/90

  33

  cccceeeeffff eeee cccc eeeeffff eeee cccc

  eeeeffff eeee cccc eeeeffff eeee

  bbbb

  aaaa cccc aaaaaaaaaaaa cccc aaaa

  bbbb

  aaaa cccc aaaaaaaaaaaa cccc aaaa

  BBBB

  aaaa cccc aaaaddddaaaa cccc aaaa

  BBBB

  aaaa cccc aaaaddddaaaa cccc aaaa

  DDDD

  ddddeeeedddd ccccddddeeeedddd

  DDDD

  ddddeeeedddd ccccddddeeeedddd

  35

  AAAA

  ddddeeeeddddbbbbddddeeeedddd

  AAAA

  ddddeeeeddddbbbbddddeeeedddd

  BBBB

  eeeeffff eeeeffffeeeeffff eeee

  BBBB

  eeeeffff eeeeffffeeeeffff eeee

  AAAA

  bbbbddddbbbb eeeebbbbddddbbbb

  AAAA

  bbbbddddbbbb eeeebbbbddddbbbb

  BBBB

  eeeeffff eeeeffffeeeeffff eeee

  BBBB

  eeeeffff eeeeffffeeeeffff eeee

  37

  AAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  AAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaa

  HHHHbbbbddddeeeeddddeeee

  ddddeeeeddddHHHHbbbb

  ddddeeeeddddeeeeddddeeeedddd

  aaaabbbb cccc bbbbaaaa

  bbbb cccc bbbbaaaa

  bbbb cccc bbbb aaaabbbb cccc bbbb

  aaaabbbb cccc bbbb bbbb

  bbbb cccc bbbbaaaa

  bbbb cccc bbbb aaaabbbb cccc bbbb

  39

  aaaabbbb

  ccccbbbb

  ccccbbbb

  ccccbbbb

  aaaabbbb

  ccccbbbb

  ccccbbbb

  ccccbbbb

  aaaaaaaa

  aaaaaaaa

  ccccaaaa

  aaaaaaaa

  aaaaaaaa

  aaaaaaaa

  ccccaaaa

  aaaaaaaa

  eeeeaaaaaaaaaaaaaaaaEEEE

  cccc aaaa cccc aaaa eeee aaaa aaaa

  41bbbbdddd aaaa cccc aaaa eeee aaaa aaaa

  dddd

  aaaa aaaaaaaa aaaa

  aaaa eeee ddddeeee bbbb bbbbdddd cccc aaaa bbbb cccc bbbb eeee

  dddd bbbbbbbb eeee

  dddd cccc

  BBBB

  cccc eeeedddd cccc

  eeee ccccdddd

  BBBB

  ccccddddcccc cccc

  dddd cccc aaaa

  44

  BBBBgggg gggg hhhh

  hhhhgggggggg hhhh

  DDDD

  hhhh hhhhhhhh

  FFFF

  hhhh hhhh hhhh

  AAAAhhhh hhhh

  hhhh hhhhhhhh hhhh hhhh

  eeeegggg hhhh

  gggg

  eeeegggg eeee

  eeee

  BBBBcccc eeee

  dddd cccceeee ccccdddd

  BBBB

  cccc cccceeee

  BBBB

  cccc aaaadddd

  4

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 9xx Baroque Lute

  6/90

  47

  Recitativo

  eeeecccc

  FFFF

  eeee

  ffff eeeeffff

  eeee ffff eeee ffffffff:

  eeee ffff eeee eeee

  ffff

  eeee ddddeeeeeeee

  dddd

  gggg iiiiffffgggg iiii hhhh iiii hhhh iiii

  llll iiii hhhh iiii

  llll

  llll

  DDDD

  hhhh

  llll oooo nnnn llll iiii hhhhiiii iiii

  iiii hhhh

  eeeeeeee

  ffffeeee hhhhhhhh

  ffffeeee

  ////ffff:eeee:

  hhhhhhhhffffeeee

  51 hhhhgggg

  eeeeggggaaaa

  iiiiiiii

  hhhhgggg

  iiiiiiii////iiii:iiii:hhhhgggg

  iiiiiiii

  llllkkkk

  hhhh hhhh iiii iiii hhhhaaaaaaaa

  AAAA

  aaaa hhhh hhhh llll oooo nnnnllll:iiii iiii

  BBBB

  iiii mmmm llll iiii gggg iiiigggg////gggg:iiii

  gggg iiii ggggffff

  eeeegggg

  cccc bbbb aaaa ccccdddd cccc aaaa dddd cccc

  55

  dddd7

  ddddccccccccccccCCCC

  cccc eeee bbbb ccccbbbb dddd aaaa

  cccc aaaa eeee

  cccc aaaa

  aaaa7eeeedddd

  dddd eeeeddddddddcccc

  aaaa

  ////

  eeee

  ccccaaaa

  ccccaaaa

  aaaaeeee

  aaaaeeee

  ddddcccc

  ddddcccc

  aaaa cccc eeee aaaa cccc

  dddd aaaa

  bbbb

  bbbbaaaaccccaaaa

  aaaa bbbb dddd

  ////

  bbbb:

  aaaa

  58

  cccc

  eeee aaaa

  eeeeeeeeeeee

  cccc

  aaaaeeeeeeeeeeee

  ddddcccc

  aaaa:dddd

  ddddbbbb

  bbbbaaaaDDDD

  cccc bbbb eeeeddddeeee bbbb

  bbbbeeee eeee

  dddd

  bbbb

  bbbb bbbb eeee

  ddddeeee eeee

  eeee

  ddddeeee

  cccc\\\\cccc eeeeddddeeee

  ddddbbbb

  \\\\

  ddddcccc bbbb cccc eeeeddddeeee cccc bbbb ccccaaaadddd

  aaaa eeee cccc eeee cccc aaaa cccc eeeecccc

  cccc:

  eeee cccc eeee

  61bbbb

  ////aaaa

  aaaaaaaaaaaa

  DDDD

  kkkk hhhh iiii hhhh iiii hhhh llll hhhh iiii hhhh llll kkkk llll hhhh

  hhhh hhhh llll kkkk hhhhaaaa cccc eeee eeee cccc eeee cccc aaaadddd aaaa bbbb

  bbbb bbbb aaaadddd bbbb aaaa bbbb dddd bbbbdddd bbbb aaaa cccc bbbb cccc aaaa dddd aaaa cccc bbbb cccc

  63

  aaaa cccc eeee ccccaaaa bbbbddddaaaa bbbbddddbbbb cccc aaaa bbbbdddd

  aaaa bbbbddddaaaa bbbbaaaa bbbbddddaaaa cccc eeeecccc eeee eeee cccc eeee

  aaaa

  cccc eeee ccccaaaa bbbbddddaaaa bbbbddddbbbb cccc aaaa bbbbdddd

  aaaa bbbbddddaaaa bbbbaaaa bbbbddddaaaa cccc eeee ffffeeee eeee ffff eeeeffff hhhh

  5

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 9xx Baroque Lute

  7/90

  65eeee ffff eeee ffff hhhh ffff eeeeffff eeee hhhh aaaadddd bbbb aaaa cccc eeee cccc aaaadddd bbbb aaaa aaaa HHHHbbbbBBBB

  CCCC

  hhhh aaaaaaaaeeee

  hhhh hhhh

  aaaa

  iiii llll kkkk

  ////kkkk:llll kkkk

  llll

  hhhhffff

  ////ffff:hhhhffff

  hhhh

  eeee cccc

  ////cccc:eeee cccc

  67eeee

  eeeeeeeeDDDD

  eeee hhhh

  ffff eeeeffff

  eeee eeee

  eeeeeeee

  aaaa cccc eeee

  aaaa cccc aaaa cccc

  aaaa

  cccc cccc

  aaaaccccaaaaaaaaaaaa

  CCCC

  aaaa cccc

  ////aaaa

  DDDD

  cccc aaaa cccc aaaa cccc

  ////cccc:aaaa

  EEEE

  aaaa cccc

  eeeecccceeeeeeeeccccaaaaFFFF

  ffff eeee cccc aaaa cccc aaaa

  a)

  eeee cccc aaaa cccc eeee aaaa cccc

  aaaacccc cccc eeeeffff cccc cccc eeeeddddaaaa

  cccc eeee cccc

  70

  HHHHbbbb

  bbbbeeeeeeeeaaaa

  aaaa cccc eeee ccccaaaa bbbb dddd aaaa bbbb aaaadddd bbbb aaaa cccc

  bbbb

  aaaa dddd bbbb eeeeeeee hhhhgggg

  eeee eeee hhhh eeee eeeeeeee eeeeffffeeeeffff

  dddd cccc:

  ////ccccccccaaaa

  AAAA

  cccc eeee aaaa cccc

  aaaa cccccccceeeeccccccccBBBB

  eeeeaaaaaaaaaaaaaaaaCCCC

  ccccaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  cccceeeeccccFFFF

  ffff

  73

  aaaa7

  CCCCaaaa bbbb

  aaaa dddd bbbb aaaa dddd

  ffff ffff ffff ffff

  CCCC

  iiii

  eeee

  hhhh gggg

  hhhh eeee

  eeee

  ddddCCCC

  gggg

  cccc ffff

  eeee cccc

  cccc

  bbbbCCCC

  aaaa

  aaaaaaaaaaaa aaaa eeee aaaa cccc

  aaaa

  75

  aaaaaaaaaaaaccccCCCCdddd

  cccceeee

  cccc aaaa bbbb eeeeaaaa cccc

  ccccCCCCbbbb

  aaaaeeee

  aaaa

  ccccdddd aaaa

  cccc

  aaaaeeeeCCCCaaaa

  cccc7

  dddd

  bbbbdddd aaaa bbbb aaaa

  bbbb

  bbbbccccCCCCaaaa

  dddd

  aaaa cccc eeee cccc aaaa bbbb aaaa cccc

  aaaa cccc

  aaaa cccc

  aaaaccccccccCCCC eeee

  ////

  eeee:

  gggg eeee

  ^aaaaaaaaeeeeeeeeCCCC

  a) following three notes 8va bassa

  6

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 9xx Baroque Lute

  8/90

  BWV 903a

  aaaa cccc dddd ccccaaaa cccc eeee aaaadddd bbbb aaaa cccc aaaa cccc aaaa

  eeeeaaaa cccc dddd cccc

  aaaa bbbb cccc

  aaaa cccc eeee aaaa ccccaaaa cccc aaaa cccc aaaa eeee cccc aaaa ccccdddd

  cccc aaaa

  cccc aaaaaaaa eeee aaaa

  aaaa

  2\\\\

  aaaaaaaaaaaa

  ccccaaaacccc

  aaaaaaaaeeee

  ccccaaaaffff

  eeeeeeeeeeee

  ccccaaaaeeee

  eeeecccceeee

  eeeeeeeecccc

  \\\\

  aaaaaaaaaaaa

  ccccaaaacccc

  aaaaaaaaeeee

  ccccaaaaffff

  eeeeeeeeeeee

  ccccaaaaeeee

  eeeecccceeee

  eeeeeeeecccc

  \\\\aaaa ccccaaaa

  ccccaaaaffffddddaaaa ccccaaaa

  cccceeeeffffeeee

  aaaacccc

  aaaaccccaaaa cccc eeeeaaaa

  aaaaaaaa

  5\\\\

  cccc bbbbbbbb

  aaaa aaaaaaaa

  cccc cccceeee aaaa aaaa

  aaaaaaaa aaaa

  bbbbeeee cccc

  aaaaaaaa aaaa

  bbbbeeee cccc

  aaaa\\\\

  ffffddddffff

  dddd cccceeee

  cccc aaaadddd

  ffffdddddddd

  dddd bbbbeeee

  bbbb aaaacccc

  eeeeddddbbbb

  dddd bbbbbbbb

  7\\\\

  bbbb aaaacccc

  eeeeddddaaaa

  dddd cccccccc

  gggg ffffcccc

  eeeeddddaaaa

  dddd cccccccc

  eeeeddddaaaa

  dddd cccccccc

  \\\\

  eeeeddddaaaa

  cccc cccccccc

  eeee eeeebbbb

  eeeeddddbbbb

  cccc bbbbcccc

  aaaa aaaaaaaa

  cccc cccceeee

  ffffffffeeee

  9\\\\

  eeeeaaaa aaaa

  ddddddddcccc

  cccc ccccdddd

  bbbb bbbbaaaa

  aaaa ccccbbbb

  bbbb ccccdddd

  aaaa ccccbbbb

  eeeecccc aaaa

  \\\\

  aaaa aaaabbbb

  ffff ccccdddd

  eeee ccccaaaa

  dddd bbbbbbbb

  cccc aaaacccc

  dddd eeeecccc aaaa aaaa

  aaaabbbb cccc

  aaaa

  7

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 9xx Baroque Lute

  9/90

  11\\\\

  aaaadddd bbbbdddd bbbb

  cccc bbbb ccccdddd ccccdddd

  bbbbffff eeee

  cccc eeee cccccccc

  hhhhffffffffffffffff iiii

  \\\\

  aaaaffff eeeeffff

  eeeeffff

  aaaaffff eeeeffff

  eeeeffff

  aaaaffff eeeeffff

  eeeeffff

  aaaaffff eeeeffff

  eeeeffff

  13\\\\

  aaaa

  aaaa aaaaaaaa

  aaaa eeee

  aaaa

  aaaa aaaaaaaa aaaa

  aaaa

  aaaa

  aaaa aaaaaaaa

  aaaa eeee

  aaaa

  aaaa aaaaaaaa aaaa

  aaaa\\\\

  aaaaeeee

  cccc

  eeeeaaaa

  cccc

  aaaaeeee

  cccc

  eeee

  cccc cccc

  aaaaeeee

  cccc

  eeeeaaaa

  cccc

  aaaaeeee

  cccc

  eeee

  cccc cccc

  15\\\\

  aaaaaaaa aaaa

  aaaaaaaa aaaa

  aaaaaaaa aaaa

  aaaaaaaa aaaa

  aaaaaaaa aaaa

  aaaaaaaa aaaa

  aaaaaaaa aaaa

  aaaaaaaa aaaa

  \\\\

  aaaagggg aaaa gggg gggg

  aaaaaaaa

  gggg aaaa gggg ggggaaaa

  aaaagggg aaaa gggg

  aaaa ggggaaaa

  gggg aaaa ggggaaaa gggg

  17\\\\

  aaaa

  aaaa aaaa

  gggg gggg

  aaaa

  aaaa gggg gggg gggg gggg

  aaaa

  aaaa

  aaaa aaaa

  ggggiiii

  gggg

  aaaahhhh

  gggg

  gggg

  aaaa gggg\\\\

  aaaaeeee

  ffff

  ffffeeee cccc

  aaaaeeee

  ffff

  ffffeeee cccc

  aaaaeeee

  ffff

  ffffeeee cccc

  aaaaeeee

  ffff

  ffffeeee cccc

  19\\\\

  aaaa

  aaaa aaaaaaaa

  aaaa eeee

  aaaa

  aaaa aaaaaaaa aaaa

  aaaa

  aaaa

  aaaa aaaaaaaa

  aaaa eeee

  aaaa

  aaaa aaaa

  aaaa aaaaaaaa eeee

  aaaacccc aaaa

  eeeeaaaa

  eeee aaaa ccccaaaa

  cccc aaaaeeee

  aaaaeeee aaaa cccc

  aaaacccc aaaa

  eeeeaaaa

  eeee aaaa ccccaaaa

  cccc aaaaeeee

  aaaaeeee aaaa cccc

  21

  aaaacccc aaaa

  ddddaaaaddddaaaa cccc

  aaaacccc aaaa

  ddddaaaaddddaaaa cccc

  aaaacccc aaaa

  ddddaaaaddddaaaa cccc

  aaaacccc aaaa

  ddddaaaaddddaaaa cccc

  aaaa eeee cccceeee eeee

  cccc eeee cccc eeee cccc eeee eeee eeee eeee cccc eeee cccc eeee cccc eeee aaaaeeee eeee cccc eeee cccc eeee cccc eeee aaaa

  FFFF

  8

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 9xx Baroque Lute

  10/90

  23

  BBBBAAAAaaaaaaaa cccc eeee aaaa eeee cccc aaaa cccc eeee aaaa cccc

  aaaa cccc aaaa eeee aaaa ccccaaaa cccc aaaa cccc aaaa cccc aaaa cccc

  aaaa bbbbddddbbbb aaaa cccc aaaa cccc eeee

  aaaa cccc aaaa eeee cccc aaaa cccc eeeeaaaa ccccaaaa

  eeee aaaa ccccaaaa cccc eeee ffff eeee cccc aaaa cccc aaaaddddbbbb aaaa

  25

  dddd bbbb cccccccc aaaadddd

  aaaadddd ccccaaaa cccc aaaadddd aaaa hhhh

  gggg hhhh gggg kkkk hhhh kkkknnnn mmmm kkkkgggg

  hhhh gggg kkkkgggg

  ////gggg:

  kkkkgggg

  \\\\hhhh kkkk hhhh iiii hhhh iiii kkkk

  aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaaAAAA aaaaAAAA27

  \\\\

  CCCCaaaa aaaa aaaa

  aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaaCCCC

  cccc cccc cccceeee cccc cccc eeee cccc cccc eeee cccc

  \\\\

  CCCCaaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa

  CCCCeeee eeee eeee

  dddd eeee bbbbdddd bbbb bbbb bbbbdddd

  29\\\\

  CCCC ccccbbbb

  cccc

  aaaa bbbbcccc aaaa cccc bbbb aaaa

  ccccCCCC dddd dddd ddddcccc

  dddd

  aaaa ccccaaaa aaaa dddd aaaa

  ////eeeeccccaaaaeeee

  eeee ffff eeee ffff eeee

  ////eeee:ffff eeee

  cccceeeeccccccccaaaa

  31

  eeee cccc aaaa cccc dddd cccc cccc eeee aaaa cccc eeeecccc eeee ffff cccc cccc dddd cccc cccc eeee aaaa cccc eeee cccc aaaa bbbb cccc cccc dddd cccc cccc

  eeee aaaa cccc eeee aaaa cccc eeee aaaa cccc ddddcccc cccc eeee aaaa cccc

  aaaa cccc aaaa bbbb cccc cccc ddddcccc cccc eeee aaaa cccc eeee aaaa cccc eeee aaaa

  33

  HHHHbbbb

  bbbbddddbbbb eeeebbbbddddbbbb

  HHHHbbbb

  bbbbddddbbbb eeeebbbbddddbbbb

  eeeeaaaaaaaaaaaa

  eeeeaaaaaaaaaaaa

  eeeeddddeeeeddddeeee

  ddddeeeedddd

  bbbbcccc eeee cccc bbbb cccc eeee cccc bbbb

  cccc eeee cccc bbbb cccc eeee cccc bbbbddddeeeeddddbbbbddddeeeeddddbbbb

  ddddeeeeddddbbbbddddeeeedddd

  9

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 9xx Baroque Lute

  11/90

  35

  BBBB

  eeeeffff eeeeffffeeeeffff eeee

  BBBB

  eeeeffff eeeeffffeeeeffff eeee

  bbbb

  aaaa cccc aaaaaaaaaaaa cccc aaaa

  bbbb

  aaaa cccc aaaaaaaaaaaa cccc aaaa

  BBBB

  aaaa cccc aaaaddddaaaa cccc aaaa

  BBBB

  aaaa cccc aaaaddddaaaa cccc aaaa

  DDDD

  ddddeeeedddd ccccddddeeeedddd

  DDDD

  ddddeeeedddd ccccddddeeeedddd

  37

  AAAA

  ddddeeeeddddbbbbddddeeeedddd

  AAAA

  ddddeeeeddddbbbbddddeeeedddd

  BBBB

  eeeeffff eeeeffffeeeeffff eeee

  BBBB

  eeeeffff eeeeffffeeeeffff eeee

  AAAA

  bbbbddddbbbb eeeebbbbddddbbbb

  AAAA

  bbbbddddbbbb eeeebbbbddddbbbb

  BBBB

  eeeeffff eeeeffffeeeeffff eeee

  BBBB

  eeeeffff eeeeffffeeeeffff eeee

  39

  AAAA

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  AAAA

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaa

  HHHHbbbb

  ddddeeeeddddeeeeddddeeeedddd

  HHHHbbbb

  ddddeeeeddddeeeeddddeeeedddd

  aaaa

  bbbb cccc bbbbaaaabbbb cccc bbbb

  aaaa

  bbbb cccc bbbb aaaabbbb cccc bbbb

  aaaa

  bbbb cccc bbbb bbbbbbbb cccc bbbb

  aaaa

  bbbb cccc bbbb aaaabbbb cccc bbbb

  41

  aaaabbbb

  ccccbbbb

  ccccbbbb

  ccccbbbb

  aaaabbbb

  ccccbbbb

  ccccbbbb

  ccccbbbb

  aaaaaaaa

  aaaaaaaa

  ccccaaaa

  aaaaaaaa

  aaaaaaaa

  aaaaaaaa

  ccccaaaa

  aaaaaaaa

  EEEE aaaa aaaa aaaaaaaa

  aaaa

  aaaa aaaaaaaa aaaa

  eeee

  cccc aaaa cccc aaaa eeee aaaa aaaa

  43bbbbdddd aaaa cccc aaaa eeee aaaa aaaa

  dddd

  aaaa aaaaaaaa aaaa

  aaaa eeee ddddeeee bbbb bbbbdddd cccc aaaa bbbb cccc bbbb eeee

  dddd bbbbbbbb eeee

  dddd cccc

  BBBB

  cccc eeeedddd cccc

  eeee ccccdddd

  BBBB

  ccccddddcccc cccc

  dddd cccc aaaa

  46

  BBBBgggg gggg hhhh

  hhhhgggggggg hhhh

  DDDD

  hhhh hhhhhhhh

  FFFF

  hhhh hhhh hhhh

  AAAAhhhh hhhh

  hhhh hhhhhhhh hhhh hhhh

  eeeegggg hhhh

  gggg

  eeeegggg eeee

  eeee

  BBBBcccc eeee

  dddd cccceeee ccccdddd

  BBBB

  cccc cccceeee

  BBBB

  cccc aaaadddd

  10

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 9xx Baroque Lute

  12/90

  49

  Recitativo

  eeeecccc

  FFFF

  eeee

  ffff eeeeffffeeee ffff eeee ffffffff:

  eeee ffff eeee eeee

  ffff

  eeee dddd

  eeeeeeee

  dddd

  gggg iiiiffffgggg iiii hhhh iiii hhhh iiii

  llll iiii hhhh iiii

  llll

  llll

  DDDD

  hhhh

  llll oooo nnnn llll iiii hhhhiiii iiii

  iiii hhhh

  eeeeeeee

  ffffeeee hhhhhhhh

  ffffeeee////ffff:eeee:hhhhhhhhffffeeee

  53 hhhhgggg

  eeeeggggaaaa

  iiiiiiii

  hhhhgggg

  iiiiiiii////iiii:iiii:hhhhgggg

  iiiiiiii

  llllkkkk

  hhhh hhhh iiii iiii hhhhaaaaaaaa

  AAAA

  aaaa hhhh hhhh llll oooo nnnnllll:iiii iiii

  BBBB

  iiii mmmm llll iiii gggg iiiigggg////gggg:iiii

  gggg iiii ggggffff

  eeeegggg

  cccc bbbb aaaa ccccdddd cccc aaaa dddd cccc

  57dddd7

  ddddcccccccccccc

  CCCC

  cccc eeee bbbb ccccbbbb dddd aaaa

  cccc aaaa eeee

  cccc aaaa

  aaaa7

  eeeedddddddd eeeedddddddd

  ccccaaaa

  ////eeee

  ccccaaaa

  ccccaaaa

  aaaaeeee

  aaaaeeee

  ddddcccc

  ddddcccc

  aaaa cccc eeee aaaa cccc

  dddd aaaa

  bbbb

  bbbbaaaaccccaaaa

  aaaa bbbb dddd

  ////

  bbbb:

  aaaa

  60cccc

  eeee aaaa

  eeeeeeeeeeee

  cccc

  aaaaeeeeeeeeeeee

  ddddccccaaaa:dddd

  ddddbbbb

  bbbbaaaaDDDD

  cccc bbbb eeeeddddeeee bbbb

  bbbbeeee eeee

  dddd

  bbbb

  bbbb bbbb eeee

  ddddeeee eeee

  eeee

  ddddeeee

  cccc\\\\cccc eeeeddddeeee

  ddddbbbb

  \\\\

  ddddcccc bbbb cccc eeeeddddeeee cccc bbbb ccccaaaadddd

  aaaa eeee cccc eeee cccc aaaa cccc eeeecccc

  cccc:

  eeee cccc eeee

  63bbbb

  ////aaaa

  aaaaaaaaaaaa

  DDDD

  kkkk hhhh iiii hhhh iiii hhhh llll hhhh iiii hhhh llll kkkk llll hhhh

  hhhh hhhh llll kkkk hhhhaaaa cccc eeee eeee cccc eeee cccc aaaadddd aaaa bbbb

  bbbb bbbb aaaadddd bbbb aaaa bbbb dddd bbbbdddd bbbb aaaa cccc bbbb cccc aaaa dddd aaaa cccc bbbb cccc

  65

  aaaa cccc eeee ccccaaaa bbbbddddaaaa bbbbddddbbbb cccc aaaa bbbbdddd

  aaaa bbbbddddaaaa bbbbaaaa bbbbddddaaaa cccc eeeecccc eeee eeee cccc eeee

  aaaa

  cccc eeee ccccaaaa bbbbddddaaaa bbbbddddbbbb cccc aaaa bbbbdddd

  aaaa bbbbddddaaaa bbbbaaaa bbbbddddaaaa cccc eeee ffffeeee eeee ffff eeeeffff hhhh

  11

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 9xx Baroque Lute

  13/90

  67eeee ffff eeee ffff hhhh ffff eeeeffff eeee hhhh aaaadddd bbbb aaaa cccc eeee cccc aaaadddd bbbb aaaa

  aaaa HHHHbbbbBBBB

  CCCC

  hhhh aaaaaaaaeeee

  hhhh hhhh

  aaaa

  iiii llll kkkk

  ////kkkk:llll kkkk

  llll

  hhhhffff

  ////ffff:hhhhffff

  hhhh

  eeee cccc

  ////cccc:eeee cccc

  69eeee

  eeeeeeeeDDDD

  eeee hhhh

  ffff eeeeffff

  eeee eeee

  eeeeeeee

  aaaa cccc eeee

  aaaa cccc aaaa cccc

  aaaa

  cccc cccc

  aaaaccccaaaaaaaaaaaa

  CCCC

  aaaa cccc

  ////aaaa

  DDDD

  cccc aaaa cccc aaaa cccc

  ////cccc:aaaa

  EEEE

  aaaa cccc

  eeeecccceeeeeeeeccccaaaaFFFF

  ffff eeee cccc aaaa cccc aaaa

  a)

  eeee cccc aaaa cccc eeee aaaa cccc

  aaaacccc cccc eeeeffff cccc cccc eeeeddddaaaa

  cccc eeee cccc

  72

  HHHHbbbb

  bbbbeeeeeeeeaaaa

  aaaa cccc eeee ccccaaaa bbbb dddd aaaa bbbb aaaadddd bbbb aaaa cccc

  bbbb

  aaaa dddd bbbb eeeeeeee hhhhgggg

  eeee eeee hhhh eeee eeeeeeee eeeeffffeeeeffff

  dddd cccc:

  ////ccccccccaaaa

  AAAA

  cccc eeee aaaa cccc

  aaaa cccccccceeeeccccccccBBBB

  eeeeaaaaaaaaaaaaaaaaCCCC

  ccccaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  cccceeeeccccFFFF

  ffff

  75aaaa7

  CCCCaaaa bbbb

  aaaa dddd bbbb aaaa dddd

  ffff ffff ffff ffff

  CCCC

  iiii

  eeee

  hhhh gggg

  hhhh eeeeeeee

  dddd

  CCCCgggg

  cccc ffff

  eeee cccc

  cccc

  bbbb

  CCCC

  aaaa

  aaaaaaaaaaaa aaaa eeee aaaa cccc

  aaaa

  77

  aaaaaaaaaaaaccccCCCCdddd

  cccceeee

  cccc aaaa bbbb eeeeaaaa cccc

  ccccCCCCbbbb

  aaaaeeee

  aaaa

  ccccdddd aaaa

  cccc

  aaaaeeeeCCCCaaaa

  cccc7

  dddd

  bbbbdddd aaaa bbbb aaaa

  bbbb

  bbbbccccCCCCaaaa

  dddd

  aaaa cccc eeee cccc aaaa bbbb aaaa cccc

  aaaa cccc

  aaaa cccc

  aaaacccccccc

  CCCCeeee

  ////

  eeee:

  gggg eeee

  ^aaaaaaaaeeeeeeeeCCCC

  a) following three notes 8va bassa

  12

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 9xx Baroque Lute

  14/90

  Johann Sebastian Bach

  Fantasia cFantasia cFantasia cFantasia c ---- mollmollmollmollBWV 906

  fr Barocklaute bearbeitet

  von Burkhard Korn

  2012

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 9xx Baroque Lute

  15/90

  Fantasia c - moll

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 9xx Baroque Lute

  16/90

  BWV 906Fantasia c - moll

  Johann Sebastian Bach

  13 - A flat\\\\hhhh

  DDDD

  ffffgggg hhhhffffgggg

  ffff

  hhhh

  gggg

  hhhh

  ggggaaaa

  gggg

  ffff

  ////aaaa:

  cccc aaaa

  \\\\ffff

  cccc

  cccc ccccdddd cccc cccc

  dddd

  AAAA

  eeee////

  dddd:

  cccc dddd

  \\\\dddd

  CCCC

  aaaa aaaacccc aaaa aaaa

  cccc

  ddddddddcccc

  cccc

  \\\\

  dddd aaaa bbbb aaaa cccc

  4\\\\

  ddddddddaaaa bbbb

  ccccaaaa ccccdddd

  aaaacccc aaaabbbb

  bbbbaaaaddddcccccccc

  aaaaddddcccc

  aaaa

  aaaacccc aaaaddddcccc aaaabbbb aaaa

  \\\\

  bbbbDDDDBBBBaaaadddd

  bbbbccccddddaaaa bbbb cccc

  dddd

  aaaa bbbb cccc

  dddd

  bbbb eeeebbbb

  cccc

  aaaaccccddddccccaaaaddddccccaaaa

  \\\\cccc

  DDDD

  eeeeffff

  ddddccccccccffff

  ddddeeeeaaaa

  dddd

  bbbb ccccaaaa

  dddd

  cccccccceeee

  aaaa

  ddddaaaa

  bbbb aaaaddddbbbb aaaabbbb

  7\\\\aaaa

  bbbb

  ccccddddddddddddccccaaaa

  aaaabbbb aaaaddddcccc cccc

  aaaa

  ddddccccaaaa ccccdddd

  bbbbbbbb aaaadddd

  aaaa

  ccccdddd

  bbbb

  HHHHbbbb

  ddddeeeeddddeeeeddddeeeeddddeeeeddddeeeeddddeeeeddddeeee

  bbbbcccc

  \\\\aaaacccccccc cccc bbbb ccccaaaa ccccaaaa

  aaaaaaaa

  \\\\

  hhhhffffffff

  ffff

  ggggffffffff

  ffff

  ggggffffffffhhhh

  ffffffffAAAA

  dddddddd

  dddd

  dddddddddddd

  dddd

  dddddddddddd

  BBBBdddddddd

  10\\\\

  dddddddddddd

  eeeedddddddd

  dddd

  eeeedddddddd

  CCCCdddddddd

  BBBBccccbbbb

  ccccbbbb

  ccccbbbbccccbbbb

  ccccbbbbBBBB

  ccccbbbb

  \\\\

  FFFFaaaa bbbb

  ddddaaaa ccccddddaaaa

  EEEEddddcccc aaaabbbb aaaa bbbb

  DDDDaaaa ccccbbbbddddbbbbddddaaaaaaaa

  ddddbbbbddddCCCC

  cccc aaaa ccccBBBB

  bbbb aaaadddd

  bbbb

  bbbbddddccccdddd

  bbbbbbbbddddEEEEddddaaaa bbbb

  BBBB

  bbbbccccbbbbddddbbbbbbbbccccbbbbddddaaaaaaaa

  13\\\\

  cccc

  BBBB bbbb bbbb

  bbbbdddd

  bbbbdddd

  bbbbcccc

  bbbb bbbbaaaa

  aaaa bbbb aaaa bbbb bbbbdddd bbbbdddd

  bbbbdddd

  ////

  aaaa:EEEE

  bbbb

  \\\\

  bbbbBBBBaaaa c

  ccc

  bbbbaaaa bbbb cccc bbbb bbbb aaaadddd

  cccc b

  bbb c

  cccaaaa cccc eeee

  aaaacccc d

  ddd aaaa bbbb

  bbbb cccc aaaa

  aaaa

  bbbb cccc

  15\\\\

  bbbbeeeeaaaa cccc eeee

  ccccddddbbbb aaaacccc eeeeeeeecccc ccccbbbbddddaaaa

  bbbbaaaaddddbbbbeeee

  eeeebbbb aaaaddddbbbb aaaa

  \\\\

  bbbb

  aaaa

  aaaaccccbbbb

  dddd

  aaaaddddbbbbaaaa

  aaaaccccaaaa

  CCCCcccc bbbb ccccaaaaccccaaaacccc

  aaaaccccbbbb aaaaAAAABBBB

  ///

  W

  CCCC

  \\\\

  bbbb

  aaaa

  aaaaccccbbbb

  dddd

  aaaaddddbbbbaaaa

  aaaaccccaaaa

  CCCCcccc bbbb ccccaaaaccccaaaacccc

  aaaa

  cccc

  X

  1Burkhard Korn 2011

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 9xx Baroque Lute

  17/90

  17

  ///

  \\\\cccc

  aaaa

  aaaa bbbb cccc aaaa bbbb

  aaaa

  CCCC

  eeeeeeee////aaaa:

  eeee aaaa\\\\hhhh

  eeee

  eeee eeee ffff eeee eeee

  aaaa

  eeee eeee

  aaaa

  ////aaaa:

  eeee aaaa

  19\\\\aaaa

  cccc

  aaaa ccccdddd aaaa aaaaaaaa cccc

  aaaa cccccccc aaaadddd

  cccc bbbbdddd cccc bbbbdddd bbbbccccdddd

  bbbb cccc\\\\

  aaaadddd aaaa bbbb bbbbddddAAAA aaaa dddd

  aaaa aaaa dddd bbbbaaaa aaaa bbbb aaaa aaaa

  ddddaaaa aaaa

  bbbb aaaaaaaa

  21\\\\

  bbbbcccc dddd aaaa bbbb cccc dddd aaaa bbbb cccc aaaa bbbb cccc

  aaaadddd cccc bbbb aaaa bbbbdddd cccc bbbb aaaa cccc

  \\\\

  dddddddd eeeeaaaa bbbb cccc aaaa

  aaaa bbbb aaaa bbbb cccc dddd

  cccc aaaa cccc bbbb aaaa bbbb

  eeee dddd cccc bbbb aaaa

  23\\\\

  eeee

  aaaa eeee ffffdddd eeee ffff

  dddd eeee ffff gggg hhhh

  aaaa hhhh ffff eeee gggg ffff ggggaaaa cccc aaaa cccc dddd

  \\\\

  bbbb

  aaaa

  ddddcccccccc

  aaaa

  dddd

  cccc

  bbbb

  dddd

  dddd

  ffff

  eeeeeeee dddd eeee

  ffff

  ddddffff cccc

  ffff cccc cccc

  dddddddd cccc dddd cccc cccc ffff eeeeffff

  25\\\\

  eeee

  gggg hhhh

  aaaa

  gggg hhhh

  aaaa

  gggg hhhh

  eeee

  gggg hhhh

  dddd

  eeeeffff

  dddd

  eeeeffff

  dddd

  eeeeffff

  dddd

  eeeeffff

  \\\\

  cccc

  eeeeffff

  aaaa

  eeeeffff

  aaaa

  eeeeffff

  cccc

  eeeeffff

  bbbb

  dddddddd

  bbbb

  dddddddd

  bbbb

  dddddddd

  dddd

  dddddddd

  27\\\\

  aaaaeeee

  cccc ddddaaaabbbb dddd eeee

  cccc

  bbbbeeee dddd bbbb

  BBBBdddd cccc dddd

  AAAA

  bbbb dddd eeee bbbbaaaa

  ccccaaaa bbbb eeee

  aaaa

  dddd bbbb

  \\\\

  dddd

  bbbbdddd cccc eeeeaaaadddd bbbb

  bbbbbbbbdddd bbbb eeee

  ccccbbbb

  bbbbdddddddd cccc dddd

  bbbb

  ddddcccc dddd

  bbbbcccc dddd

  2

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 9xx Baroque Lute

  18/90

  29\\\\aaaa

  eeeeddddddddddddffffdddd

  dddd

  eeeeffffdddd

  ddddffffdddd

  aaaa

  aaaa aaaa ddddcccc cccc dddd

  aaaaccccaaaa cccc dddd

  aaaacccc cccc dddd

  \\\\dddd

  ddddddddddddddddffffdddd

  dddd

  ddddffffdddd

  ddddffffdddd

  aaaa

  eeeedddddddd

  aaaacccc dddd

  aaaa

  cccccccc dddd

  aaaaaaaacccc dddd

  31 \\\\bbbb

  dddd bbbbccccdddddddd cccc

  ddddaaaa dddddddd

  aaaa

  aaaadddd bbbb aaaaaaaa bbbb cccc aaaa

  cccc

  bbbb ccccbbbb bbbb

  dddd bbbb

  \\\\dddd

  bbbbdddddddd

  bbbb cccc bbbbdddd aaaa aaaa cccc bbbbddddbbbbaaaa bbbb

  dddd bbbb bbbbddddbbbb aaaa

  dddd bbbbdddd aaaa

  33\\\\

  bbbbaaaa

  cccc dddd aaaa bbbb cccc dddd aaaa bbbb cccc aaaa bbbb cccc aaaa cccc cccc aaaa cccc aaaa bbbb aaaa AAAABBBBCCCC

  \\\\

  hhhhDDDD

  ffffgggg hhhhffffgggg

  ffffhhhhgggg hhhhgggg

  aaaaggggffff

  ////

  aaaa:

  cccc aaaa

  \\\\

  ffffcccc

  cccc ccccdddd cccc cccc

  ddddAAAA

  eeee

  ////

  dddd:

  cccc dddd

  36\\\\dddd

  CCCC

  aaaa aaaa cccc

  aaaa aaaa cccc aaaa aaaa dddd

  cccc aaaaaaaa aaaa cccc

  cccc aaaa cccc aaaa aaaa aaaa

  cccc

  cccc dddd aaaa

  \\\\

  dddd

  bbbb dddd bbbb

  aaaa

  bbbb aaaa AAAA

  ////aaaa:cccc

  aaaa

  dddd

  \\\\

  dddd cccc aaaa

  dddd cccc

  cccc

  dddd cccc cccc eeee dddd

  bbbb

  38\\\\

  bbbb aaaa dddd bbbb aaaa aaaa bbbb aaaa aaaa cccc bbbbdddddddd cccc bbbb cccc bbbb cccc eeee dddd bbbb bbbb aaaa

  bbbb

  \\\\

  bbbbaaaa cccc aaaacccccccc dddd aaaa bbbb

  aaaadddd

  ccccaaaa

  ddddbbbb

  aaaaaaaa

  bbbbcccc dddd

  bbbb aaaaaaaadddd

  bbbbcccc

  aaaaaaaa

  bbbbcccc

  aaaaaaaaddddbbbb

  aaaaaaaaddddbbbb

  ccccaaaa

  40 \\\\ddddbbbb

  aaaaaaaa

  bbbb

  dddddddd

  bbbbcccc

  aaaaaaaa cccc

  aaaaddddaaaaaaaa

  dddd cccc dddd

  DDDDcccc bbbbddddBBBB aaaadddd

  bbbb aaaadddd bbbb

  ///

  W

  aaaa

  \\\\ddddbbbb

  aaaaaaaa

  bbbb

  dddddddd

  bbbbcccc

  aaaaaaaa cccc

  aaaaddddaaaaaaaa

  dddd cccc dddd

  DDDDcccc bbbbddddBBBB aaaa

  dddd

  X

  ^

  3

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 9xx Baroque Lute

  19/90

  Johann Sebastian BachJohann Sebastian BachJohann Sebastian BachJohann Sebastian Bach

  Fantasia B - DurBWV 907

  fr Barocklaute bearbeitet

  von Burkhard Korn

  i

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 9xx Baroque Lute

  20/90

  BWV 907

  Fantasia ex B

  Johann Sebastian Bach

  ffffaaaaaaaaaaaaaaaabbbbaaaaaaaa

  aaaaaaaabbbbaaaabbbbaaaabbbb

  aaaaaaaabbbbaaaabbbbaaaaaaaaaaaa

  ddddaaaaaaaa

  bbbbaaaabbbbaaaadddd

  EEEEccccbbbb

  bbbbbbbbbbbbccccaaaa

  EEEEhhhhgggg

  hhhhgggghhhhhhhhgggg

  4

  EEEE

  ffff aaaaaaaa

  ccccbbbbdddd

  aaaaaaaa bbbb bbbbdddd eeee aaaa bbbb aaaa

  aaaa bbbb aaaa aaaadddd

  aaaaaaaa bbbb aaaa aaaa bbbb aaaa aaaa bbbb aaaa aaaa

  6

  bbbbaaaaaaaadddd

  bbbb dddd

  aaaabbbb

  aaaadddd

  aaaabbbb

  aaaadddd

  aaaa7aaaa

  AAAA

  aaaa aaaa bbbb dddd aaaa ccccaaaa cccc aaaa bbbb

  cccc

  bbbb

  dddd

  aaaa

  aaaa

  cccc

  dddd

  bbbb aaaa

  dddd

  bbbbdddd9

  ccccaaaa

  aaaa

  aaaa bbbb dddd aaaa cccc eeeecccc aaaa bbbb dddd

  aaaaaaaa

  aaaa

  aaaa

  cccc

  bbbb

  eeeeaaaaaaaa bbbb

  aaaaaaaaaaaa aaaa

  bbbb

  aaaa

  cccc aaaa bbbb aaaadddd bbbb aaaa cccc aaaa bbbb aaaa

  12bbbb

  dddd

  bbbb

  dddd

  aaaa

  aaaa

  cccc

  bbbb

  aaaa

  aaaa

  cccc

  bbbbdddd

  aaaa

  AAAA

  aaaa bbbb aaaadddd bbbb aaaa cccc aaaa bbbb aaaadddd

  aaaaaaaadddd

  bbbb dddd

  aaaabbbbaaaadddd

  bbbbaaaa

  dddd15

  cccc ccccbbbb aaaa cccc aaaa cccc aaaadddd bbbb aaaa cccc

  aaaaaaaadddd

  ddddaaaa

  aaaacccc

  dddd

  bbbb

  aaaa

  cccc:

  dddd

  DDDD

  aaaa

  AAAA

  aaaa cccc aaaadddd aaaa cccc aaaa aaaa dddd bbbb dddd

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 9xx Baroque Lute

  21/90

  24ccccbbbb

  aaaa

  aaaaaaaa

  aaaa

  bbbb aaaa

  ccccbbbb

  aaaadddd

  aaaa

  bbbb

  cccc

  dddddddd bbbb aaaa cccc aaaa cccc aaaadddd bbbb aaaa

  aaaa

  aaaaaaaa

  AAAA

  AAAA aaaa

  ddddaaaa

  aaaa

  aaaaaaaa

  dddd bbbb

  aaaa

  aaaa

  27aaaa

  ddddaaaa aaaa

  aaaa aaaadddd bbbb aaaa cccc aaaa cccc aaaa

  cccc ccccbbbb aaaa cccc aaaa cccc aaaadddd bbbb aaaa aaaa

  aaaadddd bbbb aaaadddd bbbb aaaa cccc aaaa bbbb aaaadddd

  30

  aaaa aaaa dddd cccc aaaa bbbb aaaadddd cccc aaaa aaaa AAAA

  BBBB

  ddddbbbb

  aaaaaaaa

  aaaaddddaaaa cccc

  aaaacccc

  aaaa

  DDDD

  bbbbdddd bbbb ccccbbbbdddd bbbb bbbb bbbbdddd bbbb

  33

  AAAA

  bbbb

  dddd

  bbbb

  eeee

  bbbb

  dddd

  bbbb

  aaaaaaaa

  bbbb

  dddd

  bbbb

  EEEE

  aaaa

  bbbb

  aaaa

  aaaa

  aaaa

  bbbb

  aaaa

  dddd

  aaaa

  bbbb

  aaaa

  BBBB

  aaaa

  bbbb

  aaaa

  cccc

  aaaa

  bbbb

  aaaa

  bbbbaaaa

  aaaa

  bbbb

  aaaa

  36

  FFFF

  dddd ccccdddd bbbbdddd ccccdddd bbbbdddd ccccdddd

  CCCC

  dddd eeeedddd eeeedddd eeeeddddaaaa

  HHHHbbbb

  dddd eeeedddd

  aaaa

  ffff eeeeffffffffffff eeee ffff bbbb cccc aaaa cccc

  39

  dddd

  BBBB

  bbbb aaaa bbbb aaaa dddd bbbb dddd bbbb aaaa cccc aaaa

  aaaaHHHHbbbb

  aaaa cccc

  aaaaeeee cccc

  aaaaeeee aaaa

  bbbb

  aaaa

  aaaa bbbb

  ccccaaaa

  dddd bbbb

  bbbb:aaaaaaaaCCCC

  42

  ccccaaaa

  aaaa

  cccc aaaa

  aaaa aaaa ccccaaaa cccccccccccc

  dddd cccccccc dddd

  aaaa cccc aaaa cccc dddd aaaa cccc dddd aaaa cccc

  aaaadddd cccc dddd aaaa

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 9xx Baroque Lute

  22/90

  51

  AAAA

  bbbb aaaa bbbb dddd aaaa bbbbaaaa cccc aaaa cccc bbbb

  aaaa

  bbbb

  aaaabbbbaaaa

  dddd bbbb

  aaaabbbbaaaa aaaa:

  AAAA

  EEEE

  ffff eeeeffff aaaagggg aaaaddddffffddddffff aaaa

  54ffffaaaagggg aaaaddddaaaa bbbbddddaaaa

  cccc aaaabbbb ////aaaaaaaadddd

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 9xx Baroque Lute

  23/90

  Johann Sebastian Bach

  Toccata dToccata dToccata dToccata d ---- mollmollmollmollBWV 913

  fr Barocklaute bearbeitet von

  Burkhard Korn

  2011

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 9xx Baroque Lute

  24/90

  TTTT

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 9xx Baroque Lute

  25/90

  ToccataToccataToccataToccatad - moll

  Joh. Seb. Bach

  BWV 913

  aaaa

  aaaa eeee aaaa eeeeaaaa eeee aaaa aaaa

  aaaa eeee aaaa

  aaaa

  aaaadddd aaaa

  bbbb aaaa cccc bbbb

  cccc

  dddd

  dddd

  dddd eeeedddd aaaa aaaa

  aaaa

  bbbb

  dddd

  bbbb

  cccc bbbb

  cccc

  cccc

  eeee

  aaaa

  aaaa

  aaaa aaaa aaaa

  aaaa

  bbbb

  cccc

  cccc

  dddd

  aaaa

  4

  aaaaaaaaaaaaaaaa

  CCCC

  aaaacccc aaaaeeee cccceeee

  aaaaaaaa

  cccc aaaacccc

  aaaaaaaaaaaaaaaa

  aaaa

  aaaacccc aaaaeeee cccc eeeeeeee

  cccc eeee

  aaaa

  ffffeeee cccc

  eeee cccc aaaacccc aaaaddddbbbb aaaa bbbbddddbbbb aaaacccc aaaacccc aaaaeeeeaaaa cccc

  aaaa ccccaaaa bbbb aaaacccc aaaacccc aaaaeeee cccc aaaaaaaa

  7

  AAAA

  bbbb aaaa cccc aaaa cccc aaaa eeee aaaaAAAABBBBCCCC aaaa cccc eeee aaaa

  aaaa7CCCCcccccccc

  ddddaaaaaaaa aaaa cccceeee aaaa

  aaaaaaaaaaaaCCCC eeeeaaaa aaaa

  aaaaeeee aaaa aaaa

  aaaa

  CCCCcccc aaaa aaaa

  aaaacccc aaaa aaaa

  aaaa

  CCCCdddd aaaa aaaa

  cccc cccc eeee cccc

  10aaaa

  CCCC

  eeee aaaa aaaa eeee eeee aaaa aaaacccc

  CCCC

  aaaa cccc bbbbeeee cccc eeeedddd

  ffff

  CCCC

  eeee ffff aaaa cccc cccc eeeedddd

  CCCC

  cccc cccccccc aaaaaaaa

  aaaaeeeecccc

  cccceeeeeeee

  eeeeffffCCCC

  aaaa cccc dddd ccccaaaa cccc eeee aaaa

  bbbb

  aaaa cccc aaaa

  aaaa eeeeccccaaaaaaaa

  cccc

  eeee

  1Burkhard Korn 2011

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 9xx Baroque Lute

  26/90

  13aaaa

  aaaacccccccc

  aaaaaaaa eeeecccc

  aaaaaaaa

  cccc

  eeee

  aaaa

  aaaacccccccc

  aaaaaaaa eeeecccc

  aaaaaaaa

  cccc

  eeee

  aaaa

  aaaaeeeecccc

  aaaaaaaa dddd

  aaaa eeeecccc

  aaaaaaaa cccc aaaa

  eeeecccc

  aaaaaaaa

  eeee aaaaeeeecccc

  aaaaaaaa

  bbbb

  aaaaccccaaaa

  aaaaeeee

  ddddcccc

  aaaacccceeee aaaa eeee cccc

  aaaaaaaa

  eeee

  ffff

  dddd: cccc

  16 cccceeee

  eeee eeeeaaaa

  cccc: aaaa

  aaaacccc

  cccc aaaacccceeeecccc

  mmmm hhhhllllaaaa

  aaaahhhh

  eeee dddd dddd:cccc aaaa eeeecccceeeeeeee

  cccc: eeeeeeee:aaaa

  ddddccccaaaacccc

  aaaa: cccccccc: bbbb

  aaaaddddeeee

  bbbb: aaaa

  aaaa

  dddd

  aaaa bbbbcccc

  aaaa: eeee

  eeeeeeee cccc

  aaaaaaaaaaaa

  aaaacccc aaaa

  20

  aaaaccccddddcccc

  aaaaaaaaaaaa

  ddddcccc

  aaaaccccaaaaaaaabbbb7ccccddddeeee

  ddddcccccccc

  eeee7aaaaaaaa cccccccc

  bbbb:bbbb

  cccc

  eeeeaaaa hhhh

  kkkkaaaa mmmm

  gggg:gggg

  aaaahhhh

  aaaaeeee

  ffff aaaa

  aaaaaaaa

  kkkk

  ffff

  ffff

  ffff

  eeee

  aaaaaaaaddddcccc

  ddddcccc

  hhhh

  dddd

  aaaa

  aaaaaaaa

  ddddcccc aaaa

  bbbbaaaadddd

  aaaa ccccaaaa

  aaaa

  cccc

  aaaa

  bbbbaaaa eeee

  aaaaeeeecccc

  eeee

  aaaa

  aaaa

  24aaaa

  aaaaHHHHbbbb

  aaaadddd cccc ccccccccaaaa

  aaaa eeeeaaaa

  aaaa////cccc

  cccceeee

  aaaa

  eeee

  cccc aaaa

  eeee

  aaaaAAAA

  aaaa

  dddd cccc

  cccccccc

  eeee aaaa

  eeeeccccBBBB

  aaaa cccc

  aaaa

  AAAA

  cccc

  aaaa

  aaaaaaaa

  aaaa

  aaaa

  AAAA

  dddd bbbb

  bbbb

  aaaa aaaacccc

  bbbb

  aaaa

  aaaa

  cccccccc:

  aaaa aaaa

  aaaaeeee

  cccc eeeeaaaa

  aaaa

  27cccccccc

  dddd

  aaaa

  aaaaaaaaaaaa aaaa

  ccccbbbb

  aaaa

  aaaa

  aaaacccc

  aaaaaaaaaaaa

  cccc

  eeee

  aaaaPresto

  aaaaaaaa

  dddd

  aaaa cccc cccc eeeeaaaaaaaa

  cccc aaaa

  aaaaaaaa cccc eeee

  aaaaaaaacccc aaaa cccc

  aaaaaaaaaaaa

  cccc aaaa eeee

  aaaaaaaaaaaa

  aaaa bbbb ccccaaaaaaaaaaaa aaaa cccc aaaa

  aaaaaaaaaaaa

  dddd cccc aaaa

  30

  ddddcccc aaaa eeee aaaa aaaa cccc

  cccc aaaaaaaaaaaa aaaa

  aaaa cccc ccccdddd cccc

  bbbbCCCC

  aaaa aaaa aaaa bbbb bbbb cccc bbbbaaaa

  cccc bbbbaaaa cccc bbbb eeeeeeee cccc

  aaaaaaaa

  CCCCcccc eeee cccc eeee

  aaaacccc

  eeeeaaaa bbbb

  aaaa aaaa^

  CCCC

  2

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 9xx Baroque Lute

  27/90

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 9xx Baroque Lute

  28/90

  68

  cccc

  bbbb

  aaaa aaaa

  cccc

  ddddbbbb

  aaaa

  aaaa

  aaaaAAAA

  aaaa

  ddddbbbb aaaa

  cccc

  aaaa

  AAAABBBB

  ddddeeee

  aaaa

  cccc eeee

  cccc aaaabbbbcccc aaaa bbbb aaaa

  aaaacccc

  dddd

  bbbb aaaa

  aaaaaaaa

  CCCC

  cccc

  bbbbaaaa

  aaaa

  ccccddddbbbb aaaa

  aaaacccc

  dddd

  bbbbdddd

  bbbbaaaa

  dddd

  cccc

  bbbb aaaa

  ccccaaaa bbbb aaaa

  ddddeeee

  bbbb aaaa aaaabbbb aaaadddd

  bbbbcccc

  aaaa cccc bbbb

  aaaa bbbbcccc

  aaaa

  73

  ddddeeee

  bbbb aaaa bbbbaaaa

  aaaa cccc

  bbbb

  ddddcccc

  bbbb

  eeee

  dddd

  ffff////eeee:aaaa

  ffff

  aaaaffff

  aaaaffff aaaagggg aaaa

  dddd

  bbbb aaaa

  bbbbaaaa

  aaaa

  cccc

  aaaa

  aaaa bbbb aaaa

  dddd

  aaaa cccc aaaa bbbb

  dddddddd ccccdddd

  aaaadddd

  aaaadddd

  aaaa

  dddd

  bbbb aaaa bbbb

  aaaa

  bbbb bbbb bbbb ddddaaaa

  eeee bbbb eeee eeeeaaaa aaaa aaaa

  77

  bbbb

  aaaa

  ddddaaaaaaaadddd

  bbbb

  aaaa

  aaaaaaaa

  bbbbdddd

  bbbbaaaadddd

  ccccbbbbaaaa

  bbbb cccc aaaa

  cccc aaaa

  bbbbaaaa aaaa

  cccc

  aaaa cccc

  aaaaddddcccc

  bbbbaaaa ccccdddd

  ddddbbbb

  aaaa

  bbbbdddd

  bbbbaaaaaaaaccccbbbbaaaa

  bbbb cccc

  aaaa

  ccccdddd

  bbbbaaaaaaaa cccc bbbb

  ddddffffdddd

  dddd

  ffffaaaaaaaa

  bbbbbbbb

  aaaaaaaa

  cccccccccccc cccc

  ddddbbbb cccc

  ccccddddbbbb aaaa

  83

  aaaadddd

  bbbbbbbbddddaaaa

  aaaabbbbaaaaddddbbbbcccc

  aaaacccc

  bbbbbbbbcccc

  aaaaaaaa

  ccccaaaa

  aaaa

  ccccaaaaaaaa

  cccccccc

  aaaa cccc

  eeeeeeee cccc

  aaaaaaaaaaaa

  aaaahhhhffff

  aaaahhhhgggg

  hhhh

  eeee

  hhhh

  hhhh

  aaaahhhhhhhhffff

  aaaa

  CCCChhhh

  aaaaddddccccBBBB

  cccccccc

  aaaaddddaaaaaaaa cccc cccc aaaaaaaaddddcccc aaaa

  ddddccccaaaaaaaaddddaaaaddddddddcccc aaaaaaaaddddccccddddaaaa

  aaaaddddaaaa

  88

  bbbbaaaa

  aaaa

  aaaa

  aaaa bbbb

  cccccccc

  aaaa

  DDDD

  bbbb

  aaaa

  AAAA

  cccc

  aaaa cccc

  aaaaaaaa

  dddd

  cccc

  CCCC

  aaaa

  cccc

  BBBB

  aaaa

  AAAAaaaa

  cccc

  eeeecccc aaaa

  aaaa

  AAAACCCCffff

  aaaa

  cccc

  aaaa cccc

  aaaa

  eeee

  cccc aaaaaaaa aaaa

  aaaaddddaaaa aaaa

  cccccccc

  aaaaaaaa

  cccc

  cccc

  eeeeeeeeeeee

  cccc

  aaaa

  aaaaaaaaaaaa

  aaaacccc

  aaaa aaaaaaaaaaaa

  aaaa

  bbbb

  aaaa

  cccc aaaa cccc cccc ccccdddd cccc aaaa

  AAAA

  aaaa

  dddd

  aaaaaaaa aaaa

  bbbb aaaa

  93

  ccccBBBB

  cccc bbbb cccc eeee ccccaaaa

  cccc aaaaCCCC

  aaaa aaaa aaaa

  aaaa

  AAAAaaaadddd

  ccccaaaa

  aaaaBBBB

  cccc

  eeeeeeeeaaaa

  ccccaaaaaaaa

  CCCCaaaa

  aaaadddd

  aaaabbbb aaaa

  cccccccc

  aaaaaaaa

  cccc

  cccc

  eeee

  ddddeeee ccccaaaa cccc

  aaaaaaaa

  cccccccc

  aaaa

  aaaa

  cccccccccccc dddd cccc cccc

  aaaaeeee aaaa cccc eeee

  aaaa

  aaaa cccc aaaa aaaa bbbbcccc aaaa bbbb dddd

  aaaa cccccccc

  4

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 9xx Baroque Lute

  29/90

  97aaaaaaaa aaaa cccc aaaa bbbb dddd

  aaaaaaaa

  cccccccc cccc aaaa ccccaaaa cccc dddd

  cccc

  aaaaeeee aaaa cccc eeee

  bbbbcccc aaaa cccc aaaa

  eeee

  bbbb aaaa cccc aaaa cccc aaaa

  dddd

  cccc

  cccc aaaa

  cccc cccc

  eeee

  ccccaaaa

  aaaa cccc

  aaaa aaaa

  aaaacccc

  cccc aaaa

  ccccaaaa

  eeee

  aaaaaaaaaaaa

  aaaa

  eeee

  aaaaaaaa aaaa

  eeeedddd

  101

  bbbb

  aaaa

  aaaa cccc aaaa cccccccc ccccdddd

  aaaaeeeeaaaa

  cccc aaaa cccc aaaaddddaaaa

  aaaa

  ccccaaaa

  dddd

  ddddbbbb aaaa ccccaaaacccc

  cccc

  aaaa cccc

  dddd

  aaaaddddbbbb aaaa cccceeee

  eeee

  ccccaaaa

  aaaa ccccaaaa ccccaaaa cccc eeeeaaaa

  bbbbeeeeaaaa cccc aaaa

  cccc eeeeaaaa

  eeeeaaaa cccc

  eeee cccc aaaaaaaa cccc eeeeaaaa cccc aaaa

  aaaaaaaa cccc

  cccccccc eeee

  cccc

  105aaaaaaaa

  aaaa aaaa aaaaaaaaCCCC

  ccccccccBBBB

  AAAAaaaa

  eeeeaaaa aaaa

  aaaaaaaa

  AAAACCCC

  aaaaaaaaaaaa aaaa cccc

  aaaa cccc

  aaaaeeee

  cccc

  aaaaffffaaaa

  bbbbaaaadddd

  aaaa cccc

  aaaaaaaaaaaa

  cccc

  eeee aaaa

  ccccccccaaaa aaaa

  cccc eeee

  aaaaaaaa aaaa

  cccc

  aaaa bbbb

  cccc

  cccc aaaa

  cccc aaaa

  aaaa aaaaCCCC

  ccccBBBB

  AAAAaaaa

  eeeeeeeeaaaa aaaa

  aaaaaaaa

  AAAACCCC

  bbbbddddbbbb aaaa

  111

  bbbb

  aaaa cccc

  eeee

  aaaa

  ccccaaaaaaaa cccc

  aaaa cccc

  eeee

  aaaa

  aaaaaaaa cccc

  aaaaaaaa

  aaaa cccc

  eeee

  aaaa

  aaaa cccc ccccaaaa

  aaaa cccc

  eeee

  aaaa

  cccc ccccaaaa

  ccccdddd

  aaaa cccc

  eeee

  aaaa

  ccccaaaaeeeeaaaaccccaaaa cccc bbbbddddeeee

  aaaa

  cccc

  eeeeccccaaaa ccccaaaa ccccaaaa cccc eeee aaaa

  aaaa

  cccc aaaaaaaaaaaa

  cccc aaaaaaaa

  115eeee

  cccc eeee aaaa

  aaaacccc eeee aaaaaaaa

  ccccaaaaaaaaaaaa cccc

  aaaaaaaaeeee

  cccc eeee aaaaaaaacccc eeee ccccaaaaeeeeaaaaaaaa bbbbaaaa ccccaaaa

  cccc

  cccc eeee bbbbaaaa

  cccc eeee ccccaaaa cccc eeee aaaaaaaaaaaa

  ccccaaaaaaaa

  aaaaaaaaaaaa

  aaaa bbbbaaaa

  cccc

  aaaa

  cccc eeee cccc eeee

  CCCC

  eeeeaaaaaaaa bbbbcccccccc bbbbaaaa

  119ffffeeeeffffffffaaaa cccc bbbbaaaa

  \\\\ccccaaaabbbb

  \\\\

  cccc bbbbaaaa^////cccc

  cccc

  ////eeee:cccc

  BBBB

  aaaa

  aaaaeeee

  CCCC

  aaaa bbbb ccccaaaaeeee cccc cccc eeeeeeeeaaaaaaaa

  ^

  CCCC

  5

  Adagissimo ^

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 9xx Baroque Lute

  30/90

  Adagissimo

  aaaaaaaaaaaaaaaaEEEE

  ffff eeee ffff

  eeeeeeeeFFFF

  ffff hhhh iiii

  \\\\hhhh kkkk llll eeee ffff eeee

  ^ffff

  aaaa

  eeee ffff eeee aaaa aaaa bbbb dddd

  \\\\

  bbbb cccc aaaa

  aaaa ccccbbbb

  bbbb dddd aaaa aaaa aaaa bbbb123

  DDDD

  gggg hhhh kkkk llll hhhh iiii gggg ffff aaaa gggg aaaa hhhh ffff aaaa ffff

  eeee

  bbbb dddd

  dddd

  eeeeeeeedddd ddddeeeeeeee

  dddd bbbb dddd

  dddd

  eeeeeeeedddd

  125 bbbbccccaaaaaaaa

  aaaa bbbbbbbb

  cccc bbbb bbbbcccc

  BBBB

  bbbb eeee bbbbbbbb

  cccc

  BBBBdddd

  dddd

  AAAA

  dddd dddd dddd dddddddd aaaaaaaa

  ddddcccc

  aaaa dddd aaaa aaaa aaaacccccccc

  bbbb

  127bbbb

  ccccdddd

  bbbb dddd

  dddd

  bbbb

  cccc dddd

  cccceeeecccc

  dddd dddd eeee dddd

  dddd

  cccc

  ccccbbbb

  aaaa

  ddddaaaabbbb

  dddd dddd

  dddd

  aaaa

  dddd dddd

  eeee eeee ffff eeee

  eeee

  ffff

  dddd

  129eeeeaaaa

  bbbb bbbb

  bbbb

  eeee

  ddddaaaabbbb eeeeaaaa

  bbbb bbbb bbbbbbbb

  eeee

  ddddaaaaaaaa

  dddd

  gggg dddd

  dddd

  dddd dddd

  dddd gggg dddd

  dddd

  eeee

  131bbbbbbbb

  bbbb bbbb

  bbbb

  bbbb

  bbbb

  bbbbdddd dddd bbbb dddd

  dddd

  bbbbbbbb

  dddd

  bbbbaaaa

  bbbb bbbb

  bbbb

  ddddaaaa

  bbbb bbbbaaaa

  bbbb bbbb bbbbbbbb

  ddddaaaaaaaa

  eeee

  6

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 9xx Baroque Lute

  31/90

  133

  eeee

  dddd

  eeee ffff

  ffff

  aaaaeeee

  dddd

  ffffeeee

  BBBB

  ffff eeee ffff

  ffff

  BBBB

  dddd

  AAAA

  dddd gggg eeee dddd dddddddd

  AAAA

  eeee cccccccc

  aaaa

  aaaa aaaa cccc cccc cccc cccccccc

  aaaa

  cccc

  135

  ddddccccaaaa

  cccc cccc bbbb dddd bbbbddddccccaaaa dddd

  ddddeeeeHHHHbbbb

  bbbb dddd

  dddd

  eeeeHHHHbbbb

  dddd

  ddddeeeeHHHHbbbb

  dddd bbbb dddd

  dddd

  aaaaaaaa

  HHHHbbbb

  bbbb

  bbbbccccaaaaaaaa

  bbbb cccc

  cccc

  aaaa

  aaaacccc

  137cccccccceeee

  cccc ffff cccc

  cccc

  cccc

  eeeecccc bbbbaaaa

  aaaa bbbb aaaa dddd aaaa bbbbccccddddeeee

  aaaaccccaaaa cccc

  bbbb cccc

  bbbb

  aaaaaaaa bbbb

  aaaaccccaaaa aaaa aaaa

  aaaa

  ccccaaaa

  139

  ddddeeee dddd

  cccc

  dddd

  dddd

  eeee dddd

  bbbbaaaaaaaa

  aaaa aaaa

  bbbb bbbb

  aaaa aaaa

  bbbb

  bbbb

  aaaa dddd aaaa

  aaaa

  bbbb aaaa aaaaBBBB aaaadddd ddddcccc aaaadddd

  ////

  dddd:cccc

  ddddcccc

  141

  cccccccc

  CCCC

  cccc bbbb cccc

  cccc

  cccc

  CCCC

  cccc cccccccc

  eeee

  cccc ffff cccc

  cccc

  cccc

  eeee

  cccc

  Presto

  aaaaaaaa

  aaaaCCCC

  eeee cccc aaaa eeee aaaa aaaa aaaa cccc aaaa cccc aaaa

  eeee

  aaaa

  aaaa143

  bbbb

  aaaa aaaa bbbb aaaadddd bbbb aaaagggg

  aaaa gggg aaaa aaaa aaaa aaaadddd

  aaaaaaaaddddcccc

  eeee aaaaddddaaaa

  eeee aaaaddddaaaa

  cccc

  aaaa aaaa aaaa aaaa eeee aaaadddd

  aaaaaaaa

  aaaa aaaa aaaa gggg eeeedddd aaaa eeee aaaa cccc cccc eeeedddd

  ^

  aaaaeeee7

  7

  Allegro

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 9xx Baroque Lute

  32/90

  g

  aaaa cccc

  aaaaaaaa

  aaaa

  aaaa

  aaaa

  cccc aaaa

  eeeeeeee cccc eeee eeee

  cccc

  aaaaaaaa

  aaaa cccc

  aaaaaaaa

  ffff aaaacccc aaaa

  eeeeeeee

  cccc eeee cccceeee

  aaaaaaaa

  eeee cccc

  aaaa

  aaaadddd

  cccccccc cccc

  dddd

  cccc aaaa

  cccc

  dddd bbbb

  aaaaaaaa aaaa

  bbbb aaaacccc aaaa

  cccccccc

  ccccbbbb

  153aaaaaaaa cccc aaaa

  aaaaaaaa cccccccc

  aaaa

  eeeeeeeecccccccc

  eeeeaaaa

  ccccaaaa

  aaaaaaaacccc

  aaaaccccbbbb

  aaaaaaaa cccccccc

  aaaaaaaa

  cccccccc

  aaaaaaaa

  cccccccc

  aaaaaaaa eeeecccc

  aaaaaaaa

  cccccccc

  aaaa

  aaaa

  aaaaaaaa cccc eeee:eeee

  aaaa

  aaaaaaaaaaaa

  aaaa

  CCCCcccc

  aaaa aaaaaaaa

  aaaa

  aaaacccc aaaa

  eeeeeeee cccc eeee eeeecccc

  aaaaaaaa

  eeee

  aaaa

  ccccaaaaaaaa cccc aaaacccc ddddeeee

  160cccccccc aaaa

  ddddeeeedddd aaaa

  ddddeeee aaaaccccaaaa cccc

  cccc

  bbbb

  aaaa cccc cccc

  bbbb

  ddddaaaa cccc

  eeeeeeeeaaaa

  cccc eeee eeeeccccaaaa

  aaaaaaaaaaaa

  aaaa ccccaaaa

  aaaaaaaa

  ddddbbbb aaaa

  aaaaaaaacccccccc aaaa

  cccceeeeeeee cccc eeeecccceeeecccc

  aaaaaaaaaaaa

  aaaa ccccaaaa

  aaaaaaaa

  cccc

  dddd

  eeee aaaa

  aaaa

  cccc cccc

  dddd

  ccccdddd

  cccc

  cccc

  dddd

  aaaa

  aaaa

  cccc cccc

  AAAA

  aaaa

  167aaaa

  dddd

  aaaa cccc

  aaaaaaaa

  dddd

  cccc

  aaaa

  aaaa aaaa

  BBBB

  cccc

  eeeeaaaa

  cccc aaaa

  eeee

  aaaaaaaa cccc

  aaaa aaaa

  bbbb

  aaaadddd

  bbbb

  bbbb aaaa

  ccccdddd cccc

  aaaa

  dddd bbbb

  aaaa

  aaaaAAAA

  cccc

  aaaadddd

  aaaa

  cccc

  bbbb aaaa

  aaaa

  cccc

  BBBB

  aaaa

  eeeeaaaa aaaaaaaa

  aaaa

  AAAA

  aaaaaaaa cccc

  aaaaaaaa aaaa

  aaaa

  bbbb aaaaaaaa

  ccccaaaa aaaa

  eeeeeeee cccc eeee eeeeccccaaaa174

  aaaaaaaaaaaa

  aaaa cccc

  aaaa

  aaaa

  dddd

  ccccaaaa

  cccc

  dddd

  aaaa

  cccc

  bbbb

  cccccccc

  aaaa

  ddddeeee aaaaeeee

  ddddeeee

  aaaacccc

  cccc

  ddddcccc aaaa ccccddddcccc

  eeee

  ddddeeee

  cccc aaaa

  dddd aaaa

  eeeeaaaaaaaa

  ccccddddaaaa

  aaaaeeeecccccccc

  aaaadddd

  cccc cccc

  cccc

  ddddcccc

  ffff cccc

  dddd

  dddd

  ccccaaaaaaaa

  dddd cccc

  aaaa aaaa

  aaaaccccaaaa

  dddd aaaa

  cccc

  cccc

  180aaaaddddcccc

  cccc aaaa

  dddd

  cccccccc

  aaaa

  ddddeeee

  cccccccc aaaa

  aaaaaaaa

  ddddcccc

  ccccaaaa

  cccc

  dddd

  aaaa

  ccccddddaaaa

  ////cccc:cccc

  aaaa

  aaaaeeeeaaaa

  cccc aaaa

  dddd aaaaaaaa dddd

  aaaa

  aaaaaaaaccccBBBB

  cccccccc aaaa cccccccc

  ddddcccc

  aaaacccceeee

  cccc aaaa

  eeeeaaaaaaaa

  aaaaaaaa cccc

  aaaa

  dddd aaaa

  cccccccc

  aaaadddd

  ccccccccaaaa

  ccccdddd aaaa

  ddddbbbb dddd

  8

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 9xx Baroque Lute

  33/90

  186

  aaaaaaaa

  dddd b

  bbb

  aaaa

  aaaa

  AAAA

  aaaabbbb dddd

  bbbbaaaa b

  bbb

  cccc

  bbbb

  cccc aaaa

  ddddcccccccc

  cccceeee

  eeee

  aaaa

  ccccaaaa

  aaaa

  cccccccc aaaa

  cccc

  dddd

  aaaaeeeedddd

  aaaa

  cccc

  dddd cccc

  ddddeeeeaaaa

  aaaa cccc

  aaaacccceeeecccc

  cccc:cccc

  BBBB

  aaaa

  aaaaaaaa

  cccc aaaa

  eeee

  aaaacccc aaaa

  eeee

  eeee

  ffffffff

  aaaa

  eeeeaaaa

  aaaa

  aaaa cccc

  aaaa

  eeee

  aaaa

  ccccaaaa ffff

  aaaa

  192ccccaaaacccc aaaa

  cccceeeeeeee cccc eeeecccceeeecccc

  aaaaaaaa

  eeee

  cccc

  ccccaaaa

  aaaa

  ccccdddd

  aaaa

  cccccccc

  cccc

  aaaa

  aaaacccc

  dddd

  cccccccc aaaaaaaa

  cccc

  aaaa

  ddddcccc

  aaaaaaaa

  aaaa

  AAAA

  ccccaaaa

  bbbb

  aaaa

  aaaacccc

  dddd

  aaaa

  bbbb

  ccccaaaa

  aaaa

  ccccaaaa

  cccc

  BBBB

  aaaa

  ddddaaaa

  cccc aaaa

  dddd

  aaaa bbbb

  aaaa

  aaaaeeeedddd

  bbbb

  aaaa

  aaaaaaaa

  cccc aaaadddd

  aaaa bbbb

  AAAA

  aaaa ccccaaaa

  aaaa ccccaaaa cccc

  198

  aaaaaaaa

  bbbb aaaa

  cccccccc cccc

  aaaa cccceeeeaaaa

  aaaaaaaa

  aaaa aaaa

  AAAACCCCaaaa

  aaaaccccaaaa

  aaaa eeee

  eeee

  cccc eeee cccc

  eeee

  aaaaaaaa

  eeee cccc

  aaaa

  aaaaaaaadddd

  cccc

  dddd

  eeee aaaa

  aaaa

  cccccccc

  dddd

  cccc

  dddd

  aaaa

  aaaa

  cccc cccc

  dddd

  aaaaaaaa

  dddd

  aaaa

  aaaa

  cccc

  bbbb

  aaaa aaaa

  cccc

  ccccddddaaaa

  aaaa cccc

  aaaa

  dddd aaaa

  AAAA

  dddd cccc

  CCCC

  aaaa

  204

  ddddBBBB

  cccc aaaa

  aaaadddd aaaa aaaa aaaacccc

  ccccaaaaaaaa cccc

  cccc

  ddddcccc

  aaaa cccc

  cccccccc

  ddddeeeeaaaa

  cccc aaaa

  dddd

  cccc

  aaaa

  aaaa

  ddddeeee

  aaaa

  aaaa

  aaaa

  aaaaccccBBBB cccccccc aaaa cccc cccccccc

  cccc

  cccceeee

  cccc aaaa

  aaaaeeee aaaa

  aaaa cccc aaaadddd aaaa

  aaaa

  aaaacccc

  aaaadddd

  cccccccc aaaa

  dddd aaaa ccccbbbb dddd

  ddddbbbbaaaa

  dddd bbbb

  aaaaaaaaAAAA

  bbbb dddd aaaaaaaa bbbb

  211

  bbbbaaaa

  aaaa

  bbbb aaaa

  cccc

  aaaa BBBB

  aaaa bbbb

  cccc

  aaaa aaaa

  aaaa

  HHHHbbbb

  aaaa cccc

  aaaaeeeeddddaaaa

  cccccccc eeeeaaaaaaaa cccc

  cccc

  cccc ddddbbbbaaaa cccc

  aaaa

  eeee

  aaaa

  cccc

  cccc eeee

  aaaa

  aaaa ccccaaaaaaaa aaaa

  cccccccc

  cccc

  ccccdddd

  cccceeee

  eeeeaaaacccc

  cccceeeeeeee

  eeee cccc

  aaaa

  cccceeeeaaaa

  aaaa

  dddd

  ccccaaaa

  cccc aaaa

  bbbbccccccccaaaa

  eeee

  ddddccccaaaa aaaaaaaa

  eeeedddd aaaa aaaa

  eeee

  217

  bbbbaaaaaaaa

  aaaadddd

  bbbb cccccccc

  cccc

  ccccaaaa

  aaaa

  bbbbaaaadddd aaaabbbbaaaa

  ccccbbbb

  aaaadddd

  bbbb

  aaaa

  aaaa

  bbbbcccc

  aaaa

  aaaa

  ddddccccaaaaCCCC

  ddddaaaadddd aaaaddddaaaa

  bbbb

  aaaa

  bbbb aaaa

  cccc bbbb

  bbbbdddd

  eeeeaaaa

  aaaa cccc

  aaaa aaaa

  aaaabbbb

  ccccbbbb

  cccc aaaa

  bbbb cccc

  9

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 9xx Baroque Lute

  34/90

  224

  dddd

  bbbb aaaa

  ccccaaaa

  dddd bbbb aaaa

  bbbbddddaaaa

  ccccbbbb

  aaaa

  bbbb aaaa

  cccccccccccc bbbb cccc

  ccccbbbbcccc

  ccccaaaaeeee

  cccc aaaa

  ccccaaaaeeee cccc aaaa

  ccccaaaaeeee

  cccceeee

  AAAA

  cccc aaaa

  ccccaaaaeeee aaaa aaaa

  aaaaaaaa

  AAAA

  cccccccc

  aaaa

  bbbb aaaa

  cccccccc

  aaaabbbbBBBB

  cccceeeeaaaa

  aaaaaaaaaaaa

  CCCC

  aaaa cccc

  aaaa aaaaffff aaaa

  cccc aaaa

  eeeeeeee

  cccc eeee cccceeee

  231aaaaaaaa

  aaaa cccc

  aaaa aaaaaaaa

  aaaa

  aaaacccc aaaa

  eeeeeeee cccc eeee eeeecccc

  aaaaaaaa

  aaaa aaaa

  AAAACCCCffffaaaa

  cccc aaaaaaaaeeee

  cccc aaaa cccceeee

  aaaaaaaa

  aaaa cccc

  aaaa

  aaaadddd

  ccccbbbb aaaa

  dddd

  cccc aaaa

  cccc

  dddd bbbb

  aaaaaaaa aaaa

  bbbb aaaacccc aaaa

  aaaa ccccccccaaaa

  238

  eeeeeeeeffffcccc

  eeeeaaaa

  cccccccc

  aaaaaaaa

  cccc

  dddd

  aaaa

  dddd

  cccc

  cccc aaaa

  aaaaaaaa

  aaaa

  aaaa AAAA

  cccc:

  aaaa

  aaaa

  aaaaaaaa

  CCCC

  eeee cccc

  aaaa aaaa

  ccccbbbb eeee aaaacccc

  cccccccc

  cccc aaaa

  ccccdddd

  aaaaaaaa cccc ccccaaaa

  aaaaaaaa

  aaaa bbbb

  aaaa

  bbbb aaaa

  bbbbccccdddd

  eeee

  aaaadddd

  hhhhhhhh

  ffffgggg hhhh

  244eeee

  eeeeffff

  eeee aaaa cccc

  cccc cccc

  bbbb

  cccc bbbb

  cccc bbbb

  aaaa

  cccc cccccccc

  bbbb

  cccc bbbb

  cccc bbbb

  aaaa

  cccc cccccccc

  bbbb

  cccc aaaa

  bbbb

  cccc

  dddd bbbb

  ddddeeee

  bbbb

  aaaaeeee

  hhhh ffff

  eeee hhhh

  eeee

  eeee

  aaaa

  eeee

  eeee

  aaaa

  dddd

  cccc aaaa

  bbbb

  dddd

  cccc aaaa

  dddd

  cccc

  250

  ddddbbbb

  cccc bbbb ccccbbbbaaaa

  cccc bbbb ccccaaaa

  dddd

  cccc bbbb cccc

  bbbbaaaa

  cccc

  bbbb aaaa

  cccc

  dddd

  bbbb

  bbbb:

  aaaa

  aaaa

  cccccccc

  aaaa

  aaaa

  dddd

  bbbb aaaa

  cccc cccc

  aaaacccc aaaaaaaaeeeedddd aaaa aaaa

  eeee

  bbbbcccc

  aaaadddd

  bbbb cccc

  ddddbbbb

  aaaa bbbb

  dddd

  dddd

  aaaaaaaa

  dddd bbbb

  aaaa aaaa

  bbbbaaaa

  dddd aaaa

  dddd

  bbbb

  256

  cccc

  bbbb aaaa

  cccc bbbb

  aaaadddd

  bbbb ccccaaaa

  aaaa

  aaaaaaaa

  aaaa cccc

  aaaa aaaa

  ccccccccdddd aaaa

  aaaacccc

  bbbb

  cccc aaaa

  bbbbdddd

  aaaaaaaa

  cccc bbbbAAAA

  aaaa

  aaaadddd

  aaaa bbbb

  aaaadddd

  bbbb

  dddd

  ddddAAAA

  aaaaaaaa bbbb aaaaaaaadddd

  bbbbaaaadddd

  aaaa bbbb

  aaaa bbbb

  ffff aaaaaaaa

  bbbbaaaa

  eeee bbbb dddd eeeedddd

  10

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 9xx Baroque Lute

  35/90

  263

  aaaa bbbb

  aaaa

  aaaaaaaadddd

  cccccccc cccc

  dddd

  bbbb aaaa

  dddd

  bbbbbbbb

  aaaaaaaa aaaa

  bbbb aaaacccc

  ccccaaaa

  aaaa cccc

  aaaa

  cccc

  aaaa

  aaaacccc

  dddd

  aaaadddd cccc

  aaaa

  cccc

  dddd

  aaaa

  eeeeaaaa

  cccc aaaa

  cccceeee cccc aaaa

  cccccccceeee

  ccccccccaaaa

  aaaaaaaadddd

  aaaabbbb aaaa cccc

  aaaaaaaa

  aaaaaaaacccc

  cccceeee cccc

  cccceeee eeee cccc

  cccceeeecccc

  270cccceeeeaaaa

  cccc aaaa

  eeee

  eeee

  aaaa

  cccc aaaa

  aaaaaaaa aaaa

  AAAA

  aaaacccc

  BBBB

  eeee cccc eeeecccc

  BBBB

  eeee cccc eeeecccc

  BBBB

  eeee cccc eeee

  cccc

  AAAA

  eeee eeee eeeecccc

  AAAA

  eeee eeee eeeecccc

  AAAA

  eeee eeee eeee

  aaaa

  AAAA

  aaaa aaaa aaaaaaaa

  AAAA

  aaaa aaaa aaaaaaaa

  AAAA

  aaaa aaaa aaaa

  274aaaa

  aaaa

  bbbb eeee bbbbaaaa

  aaaa

  bbbb eeee bbbbaaaa

  aaaa

  bbbb eeee bbbb

  cccc

  bbbb

  cccccccc

  cccc cccc

  bbbb

  cccccccc

  cccc cccc

  bbbb

  cccccccc

  cccc

  cccceeeeeeeeaaaa

  cccc aaaa

  eeee aaaa aaaaaaaaaaaa

  AAAA

  cccc

  aaaa

  cccccccc

  BBBB

  aaaaccccaaaaaaaa

  cccc

  aaaa

  aaaacccc:aaaaaaaa

  ccccaaaa

  aaaaaaaa

  CCCC

  aaaa cccc

  aaaa aaaaffff aaaa

  cccc aaaa eeeeeeee cccc eeee cccceeee

  280aaaaaaaa

  aaaa cccc

  aaaa aaaa

  aaaaffff

  aaaa

  ccccaaaa

  aaaa aaaa

  cccc

  eeeeeeee cccc eeee

  cccc

  eeeecccc

  aaaa

  aaaa

  aaaa aaaa

  AAAACCCCaaaaaaaa aaaa

  cccc aaaa aaaaeeee cccc aaaa cccceeee

  aaaaaaaa

  eeee cccc

  aaaa aaaa

  cccc

  cccc

  eeeedddd

  cccc

  cccccccc

  cccc aaaa

  cccc

  dddd

  aaaa

  aaaa

  cccc cccc

  aaaa

  aaaaaaaa

  aaaa

  eeee

  aaaa

  bbbbcccc aaaa bbbbaaaa

  287

  bbbbcccc

  aaaa eeee

  aaaa bbbbcccc aaaa bbbbaaaa

  bbbbcccc

  aaaadddd

  bbbb

  aaaacccc aaaa cccccccc dddd

  bbbbcccc aaaa

  eeee ccccaaaa cccc aaaaaaaa cccc

  aaaaaaaadddd cccc aaaa

  cccc aaaa

  cccc aaaacccc

  dddd bbbb aaaa ddddaaaa bbbb aaaa dddd bbbb aaaa

  aaaabbbb cccc aaaa aaaa eeee

  aaaa cccc bbbb aaaacccccccc

  aaaa

  292

  dddd ccccaaaaeeee

  cccc aaaa aaaabbbb aaaa

  cccc ccccdddd bbbb

  aaaa aaaaaaaaeeeeddddffffffff

  ffff

  aaaa

  eeeeffff

  dddd

  aaaa cccc

  aaaa

  aaaa

  eeeeaaaa

  eeeeeeee

  eeee

  cccc aaaa

  aaaacccc aaaaaaaaaaaa

  cccccccc

  eeeeeeeeaaaa

  aaaaaaaaaaaaaaaa

  eeeeeeee

  ccccaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  cccccccc

  eeeeeeee ccccaaaa

  aaaaaaaa

  CCCC

  11

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 9xx Baroque Lute

  36/90

  Johann Sebastian Bach

  Toccata eToccata eToccata eToccata e ---- mollmollmollmollBWV 914

  fr 11 ch Barocklaute bearbeitet von

  Burkhard Korn

  2011

  ToccataToccataToccataToccatall

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 9xx Baroque Lute

  37/90

  e - moll

  Joh. Seb. Bach

  BWV 914

  11 ch

  cccc bbbb ccccBBBB

  cccc aaaa cccc bbbb aaaa cccc bbbb

  cccccccc bbbb ccccBBBB

  cccc bbbb ccccbbbb

  bbbbcccc:bbbb

  cccc cccc bbbb ccccBBBB

  cccc bbbb cccc cccc aaaadddd cccc

  dddd eeee dddd eeeeaaaa

  eeee cccc eeee eeee ccccgggg eeee

  5

  gggg gggg eeee ggggeeee

  gggg eeee gggg eeee eeeeffff: eeeeffff hhhh gggg hhhh

  hhhh

  hhhh gggghhhh

  hhhh eeeegggg cccc

  eeeebbbbcccc

  cccc bbbb cccc cccceeee aaaacccc

  ccccddddeeee

  eeee cccccccccccc

  eeeeeeeegggg eeee gggg cccccccc

  cccc aaaaeeee

  aaaacccccccc

  dddd bbbbaaaacccc

  9

  cccccccc aaaadddd aaaa

  dddd

  cccc

  cccc aaaa

  bbbb

  ccccaaaa cccc bbbb

  cccccccc

  cccc eeee gggg cccc ccccccccddddeeee cccccccc aaaaeeeeeeee ccccgggg

  cccc

  BBBB

  ccccdddd cccc dddd eeee ccccdddd aaaa bbbb bbbb bbbbdddd bbbb cccc cccc bbbb ccccBBBB cccc

  cccccccc aaaa

  eeeebbbb cccccccccccc

  un poco allegro

  cccccccc

  dddd

  aaaadddd

  aaaa

  cccc aaaa

  cccc

  ccccBBBB

  eeee

  cccccccc

  eeee cccc

  eeee

  cccc aaaa

  ////

  cccc:

  bbbb

  ccccccccaaaa cccc

  aaaa

  eeee cccc

  eeeeAAAA

  bbbbbbbb

  AAAA

  dddd bbbb

  cccc

  aaaa

  cccc bbbb

  cccccccc

  eeeeeeee cccc

  eeee

  aaaacccc

  eeee

  eeee

  aaaacccc

  cccc aaaa

  1Burkhard Korn 2011

  18

  aaaa cccc////aaaa

  aaaa aaaa

  cccc

  aaaa

  cccc aaaa

  //// aaaa

  ////

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 9xx Baroque Lute

  38/90

  eeeeccccccccaaaa

  eeee

  cccc aaaaeeee

  dddd

  eeee aaaa

  eeeeeeee

  cccc aaaa

  eeee

  cccc

  ddddcccc dddd cccc aaaa

  eeeecccc cccc aaaa bbbbaaaa

  aaaa aaaa

  dddd: ccccddddcccc

  cccc aaaadddd

  BBBB

  ccccddddeeee ccccaaaaaaaa

  cccc cccc aaaa bbbbaaaaaaaadddd cccc:

  CCCC

  aaaa cccc

  aaaaeeee cccc eeee cccc eeee aaaa cccc

  22 aaaaeeee

  bbbb cccc

  bbbbAAAA

  cccc aaaa

  cccccccc

  BBBB cccccccc

  aaaa cccc

  bbbbcccc

  bbbb cccc

  ccccbbbb bbbb

  ddddcccccccc

  eeee cccc

  eeeeeeeeaaaa

  cccc aaaa

  cccceeeecccc

  cccc eeee

  cccccccc

  dddd

  eeee cccc

  eeeeaaaa

  cccc aaaa

  ////bbbbcccccccc

  bbbb

  cccccccc

  eeee ccccaaaaeeee cccc

  aaaaaaaa

  aaaa eeeeaaaa

  cccc aaaa

  26

  ccccbbbb

  ddddaaaa

  cccc

  ddddeeee

  aaaacccc dddd

  ccccaaaa

  ddddcccc

  aaaa

  ////

  ddddcccc

  cccc

  ddddeeeeaaaa

  cccc cccc aaaa eeee cccc cccc bbbb bbbbccccdddd aaaa dddd cccc dddd aaaa cccc

  cccccccc

  eeee cccc

  aaaadddd

  bbbbcccc aaaa

  bbbbcccc

  cccc bbbb

  cccccccc

  aaaa cccc

  29

  bbbbcccc

  bbbb eeee

  bbbbcccc

  cccc bbbb

  cccc

  aaaadddd

  aaaa

  aaaa

  cccc

  dddd

  aaaa

  cccc

  cccc

  cccc bbbb

  ccccBBBB

  ddddeeee cccccccc

  aaaa

  eeee

  cccc aaaa

  ////ccccccccaaaa

  eeee

  dddd

  eeee cccc

  ddddeeeedddd

  cccc aaaa

  cccceeeecccc

  cccceeee

  cccccccceeee

  eeee cccc

  eeeedddd

  aaaa eeee

  aaaa

  eeee

  cccceeee

  ccccbbbb

  eeee cccc

  eeee

  aaaa

  eeee cccc33

  aaaacccc

  cccc bbbb

  cccc

  aaaa

  cccc aaaa

  eeeeBBBB

  eeee cccc

  eeeeAAAA

  eeeeccccaaaa

  cccc

  cccc aaaa

  aaaacccceeee

  eeee cccc

  eeeeaaaa

  ccccaaaa eeee

  aaaacccc

  bbbbcccc aaaa

  cccceeeeBBBB

  aaaa cccc

  bbbbaaaaAAAA

  cccc eeee

  ccccaaaaccccaaaa

  cccc bbbb ccccbbbb

  bbbb aaaa cccc

  ddddcccc

  aaaa cccc eeee cccc cccc eeee

  bbbbcccc

  cccc aaaa

  cccccccc

  aaaa cccc

  37 bbbb

  cccc aaaa

  ccccbbbb cccc ccccBBBB

  aaaadddd

  aaaa

  cccc aaaa

  cccc

  cccc

  BBBBeeee

  cccccccc

  aaaa cccc

  eeee

  cccc aaaa

  ////cccccccc

  bbbb

  cccc

  aaaadddd

  aaaa

  cccc aaaa

  cccceeeecccc

  cccc eeee

  cccccccc

  aaaa cccc

  eeee ccccaaaabbbb

  aaaa cccc

  ddddcccc

  aaaaeeeedddd

  cccc

  bbbb

  aaaa^cccccccc

  2

  Adagio

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 9xx Baroque Lute

  39/90

  cccc eeee ccccgggg cccc cccc cccc cccc

  cccc cccc aaaa ccccBBBB

  bbbb cccc aaaa

  cccc bbbb cccc

  bbbb cccc

  cccc cccc

  cccc

  aaaa ccccdddd cccc

  cccc

  aaaadddd

  bbbb

  cccc

  dddd

  aaaa

  aaaa cccc cccc dddddddd aaaa

  ccccdddd aaaa dddd ccccBBBB

  cccc aaaadddd

  45

  aaaa cccc dddddddd aaaa

  ccccaaaa

  cccc aaaa cccc aaaa cccc aaaadddd aaaa cccc cccc

  dddd aaaa cccc dddd aaaa cccc eeeedddd

  aaaadddd cccc aaaa cccc

  cccc aaaa:dddd aaaa aaaadddd cccc

  ddddBBBBcccc eeeedddd

  aaaaaaaadddd cccc ddddBBBB

  cccc aaaadddd aaaadddd cccc aaaa

  48

  ccccBBBB

  aaaaddddbbbbddddaaaa cccc bbbbddddbbbb cccc cccc bbbbBBBBbbbb cccc

  cccc

  \\\\

  cccc ccccbbbb

  cccc ccccbbbb

  cccc ccccbbbb

  cccc ccccbbbb

  cccc ccccbbbb

  cccc ccccbbbb

  cccc ccccbbbb

  cccc ccccbbbb

  ccccaaaa

  eeee cccc eeee cccc aaaa eeeeccccaaaa cccc eeee cccc aaaa eeee cccc aaaa

  CCCC

  51

  cccc eeeecccc

  gggg cccc cccc cccc cccc ccccaaaaBBBBaaaa DDDDhhhh eeee gggg

  hhhh

  hhhh

  gggg

  hhhh hhhh hhhh aaaa cccc cccc dddddddd aaaa cccc

  cccc eeeecccc

  ffff

  cccc eeee

  cccc

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 9xx Baroque Lute

  40/90

  aaaa ccccaaaa

  cccc bbbb aaaa bbbbaaaa aaaa

  CCCC

  aaaa cccc cccc aaaadddd cccc aaaa dddd eeee cccc cccc eeeedddd cccc

  ccccdddd eeee cccc cccc eeeedddd cccc cccc bbbb cccc bbbb

  cccccccc aaaa dddd

  aaaacccc aaaadddd aaaa cccc dddddddd aaaa cccc aaaa cccc

  aaaa cccc aaaadddd

  63 aaaa cccc dddddddd aaaa cccc

  aaaaaaaa aaaa

  eeeeddddaaaa aaaa

  eeeeddddaaaa

  bbbb eeeecccc

  bbbb bbbb eeeecccc

  ccccBBBBeeee cccc

  BBBB aaaacccc cccc

  BBBB

  ddddcccc cccc

  DDDDddddcccc cccc

  DDDD eeeecccc bbbb

  AAAAAAAAbbbb bbbb

  AAAA

  66

  ccccbbbbaaaa

  cccc ccccbbbbaaaa

  cccc ccccddddcccc

  cccc cccccccccccc

  aaaa

  cccceeeeccccbbbb ccccccccddddaaaa ccccAAAAaaaaBBBBcccc

  bbbbaaaa

  cccc

  BBBBccccdddd

  BBBBBBBBcccc

  aaaa

  BBBBBBBBdddd

  aaaa

  BBBBBBBBggggeeee

  BBBB

  BBBB

  ddddeeee

  BBBBBBBBbbbb

  bbbbaaaabbbbddddaaaa ccccbbbbddddccccddddcccc

  cccc

  BBBBbbbbcccccccc

  ccccaaaabbbb

  ^cccccccc

  BBBB

  AllegroFuga

  cccc aaaa ccccccccaaaaeeeecccccccccccccccccccccccccccccccc

  dddd

  bbbbdddd

  bbbbdddd

  bbbbdddd

  bbbbdddd

  aaaabbbbccccbbbbaaaabbbb

  ccccbbbb

  eeee

  cccc

  eeee

  cccc

  eeee

  cccc

  eeee

  cccc

  ddddccccaaaa

  ccccdddd

  ccccaaaa

  cccc

  cccc

  aaaaccccaaaaeeeecccc aaaa ccccccccaaaaeeeecccccccccccceeee cccc

  aaaaeeee cccc eeee aaaa cccceeeeaaaagggg

  ggggeeeeggggffffeeeeaaaaffff

  76

  ffffeeee

  ffffffff

  ffffffff

  ffffffff

  ffffeeeeeeee

  eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

  ddddcccc

  eeeedddd

  eeeedddd

  eeeedddd

  eeeecccccccc

  cccccccccccccccccccccccc

  eeeedddd

  cccc aaaa cccceeeeeeee cccc eeee bbbb

  cccc

  cccceeeebbbbcccc cccc aaaa cccc

  ccccaaaaeeeecccccccccccc aaaa ccccddddaaaaccccddddaaaa ccccccccaaaa

  eeeecccc aaaa ccccccccaaaaeeeecccccccc

  cccccccccccccccccccccccc

  ccccdddd

  4

  81bbbbdddd dddd dddd dddd cccc cccc

  cccccccc cccc cccc cccc aaaa aaaa

  aaaa aaaa cccc aaaa cccc aaaa

  cccc aaaa dddd cccc aaaa cccc aaaa cccc aaaa cccc

  cccc aaaaddddcccc cccc aaaa cccceeee aaaacccc eeee

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 9xx Baroque Lute

  41/90

  bbbbdddd

  bbbbdddd

  bbbbdddd

  bbbbdddd

  aaaabbbbccccbbbbaaaabbbb

  ccccbbbbeeee

  cccceeee

  cccceeee

  cccceeee

  ccccddddcccc

  aaaaccccddddcccc

  aaaacccc cccc

  aaaaccccaaaaeeeecccc aaaa ccccccccaaaaeeeecccccccc eeee aaaa cccc ddddaaaaccccdddd

  ddddaaaa cccc

  cccc

  aaaaaaaaaaaa

  AAAA

  ccccccccBBBB

  aaaabbbbcccc

  cccc aaaa cccc ccccBBBB

  cccc aaaaddddcccc eeee cccc eeeeffffeeee cccc eeee

  86ccccaaaa

  eeee cccc

  eeee

  eeee aaaa

  eeee

  cccceeee

  dddd

  cccc aaaa

  eeee

  cccceeee

  dddd

  cccc aaaa

  eeee

  cccceeee

  dddd

  cccc aaaa

  eeeeeeee cccc eeee aaaa cccc

  cccc

  eeeeaaaaaaaa

  ccccccccbbbbccccaaaabbbb

  aaaa

  cccccccc

  eeee

  ddddccccdddd

  ccccdddd

  ccccdddd

  cccccccceeee

  eeeeeeeecccceeeeeeeeeeee

  cccc

  bbbbbbbb

  bbbbbbbb

  bbbbbbbb

  bbbbbbbbaaaacccc

  ccccccccaaaacccccccccccc

  bbbb

  AAAAcccc aaaa cccceeeeeeee cccc eeee

  ccccaaaa

  eeeecccceeeecccceeeeaaaabbbb

  eeee

  91

  cccccccceeeecccceeeeccccccccccccccccbbbb

  aaaaccccbbbbccccbbbbbbbbbbbbbbbb

  ccccbbbbaaaa

  ccccaaaa

  ccccaaaadddd

  ccccdddd

  bbbbccccbbbb

  ccccccccaaaa

  cccc aaaacccc

  aaaaAAAA

  ccccccccaaaabbbbaaaacccc bbbb cccc

  BBBBaaaacccc bbbbcccc

  aaaacccc bbbbcccc

  bbbbaaaa

  ccccccccaaaa

  bbbbbbbbAAAA

  bbbbcccc bbbb ccccaaaa

  ccccbbbb

  AAAAcccc

  ccccaaaa

  ccccbbbb

  AAAAcccc

  ccccaaaa

  ccccccccbbbbaaaaddddaaaa

  aaaaccccbbbbaaaaddddaaaa

  aaaaccccbbbbaaaadddd

  aaaaaaaacccc

  bbbbaaaa

  96

  ddddaaaa

  eeee cccc

  cccc

  eeeeeeee

  dddd

  cccccccc

  aaaa

  eeee bbbb

  cccccccc aaaa cccc

  ccccaaaa

  eeeecccc

  cccc

  cccccccccccc

  cccccccc

  cccc

  ccccdddd

  bbbb

  bbbbdddd

  bbbbdddd

  bbbbdddd

  bbbbdddd

  aaaabbbbccccbbbbaaaabbbb

  ccccbbbb

  cccc

  eeeecccceeee

  cccceeee

  cccceeee

  cccc

  ddddccccaaaa

  ccccddddccccaaaa

  cccc

  bbbb

  ccccaaaa

  ccccaaaa

  eeeecccc aaaa cccc

  cccc

  ccccaaaa

  eeeeffffhhhh

  gggghhhhggggffffhhhhaaaahhhh eeeeaaaa

  ggggeeee

  101

  ffffeeee cccc eeeeeeeeaaaa cccc

  cccc

  eeeeaaaa

  aaaa

  cccc

  ccccbbbbccccaaaabbbbaaaa

  cccc

  cccc

  eeee

  dddd

  cccc

  dddd

  cccc

  dddd

  cccc

  dddd

  cccc

  cccceeeeeeee

  eeeecccceeeeeeee

  eeee

  cccc

  bbbb

  bbbb

  bbbb

  bbbb

  bbbb

  bbbb

  bbbb

  bbbb

  aaaacccccccc

  ccccaaaacccccccc

  cccc

  bbbb

  AAAAcccc aaaa cccc

  eeeeeeee cccc eeee

  eeeeaaaa

  cccccccc

  eeee

  ffffaaaa

  cccc

  cccceeee

  aaaaeeee

  cccc

  aaaaccccaaaa

  AAAAbbbbcccc

  BBBBeeee

  bbbb

  CCCCcccc eeee

  bbbbaaaa

  eeee

  cccc eeee

  BBBB

  ddddbbbb

  AAAAcccc

  106

  ccccccccbbbbaaaacccccccc

  ccccccccaaaaddddeeee

  eeeeeeeecccc aaaacccc

  ccccbbbb

  cccc

  bbbb

  dddd

  cccccccc

  bbbb

  aaaaddddaaaa

  eeeecccccccceeeeaaaa

  eeeeddddccccccccaaaabbbbbbbb

  ccccccccaaaabbbb

  aaaaccccccccaaaabbbb

  aaaaccccccccccccbbbb

  aaaaccccccccaaaaaaaa

  ccccaaaaaaaacccc

  aaaaccccaaaaaaaacccc

  aaaaddddcccceeeecccc eeee

  cccccccceeeecccc

  aaaabbbbbbbbbbbb ccccccccaaaabbbb

  aaaaccccddddddddddddeeeeeeee

  ccccddddcccc

  5

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 9xx Baroque Lute

  42/90

  h b h

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 9xx Baroque Lute

  43/90

  Johann Sebastian Bach

  Suite gSuite gSuite gSuite g ---- mollmollmollmollBWV 995

  fr 14 ch Barocklaute bearbeitet von

  Burkhard Korn

  2011

  Suite g - mollJohann Sebastian Bach

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 9xx Baroque Lute

  44/90

  Prelude BWV 995

  14 ch

  ccccaaaaaaaa

  aaaa cccc bbbb cccc aaaa bbbb dddd bbbb aaaa bbbb cccc

  ////

  bbbbeeeeeeeeaaaa

  bbbb aaaa

  bbbbdddd

  bbbb

  dddd aaaa

  bbbb5ccccaaaaaaaaGGGG

  cccc

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 9xx Baroque Lute

  45/90

  bbbb aaaa bbbb ffff cccc ccccaaaaeeeecccc aaaa cccc ffffeeeeeeee

  ffffaaaa

  eeeeeeeeaaaa aaaa

  aaaa ccccddddaaaa cccc

  aaaa ddddddddccccaaaa bbbb cccc

  46aaaa

  AAAA

  bbbbddddaaaa bbbbddddaaaa

  dddd

  ddddbbbbdddd

  aaaa ccccaaaaaaaacccc

  bbbb ccccaaaa

  aaaabbbb

  aaaaddddaaaabbbb

  eeee

  ddddcccc eeee

  aaaacccc

  bbbb aaaa bbbbaaaa

  aaaabbbbddddaaaa bbbbdddd

  bbbbaaaa cccc

  aaaa bbbbddddaaaabbbbccccaaaa

  ddddaaaaaaaabbbbdddd

  CCCC

  aaaabbbbccccaaaaaaaa

  aaaa ccccaaaa bbbbddddaaaaddddaaaa

  dddd

  bbbb cccc

  aaaa

  bbbb

  57

  aaaaaaaabbbb aaaa ccccaaaaaaaa

  ccccaaaa ccccaaaa

  cccc eeeeaaaa

  cccc

  aaaadddd

  cccc aaaaccccaaaaaaaa

  ccccaaaa ccccdddd

  aaaa bbbbaaaa

  cccc

  eeeeaaaa ccccaaaa cccc cccc

  aaaaaaaaaaaacccc cccceeeeeeeeddddcccc

  aaaacccc

  aaaaaaaaaaaaaaaa ccccaaaa cccc eeee

  ffffaaaa

  ccccaaaa bbbbddddaaaa

  bbbbdddd

  ddddaaaa bbbbaaaa cccc

  eeeeAAAA

  aaaa ccccaaaa bbbbdddd

  67aaaa

  dddd

  bbbbddddaaaa bbbbaaaa

  cccc

  BBBB

  aaaabbbb aaaaddddbbbbbbbb

  DDDD

  aaaaddddbbbb aaaacccc

  ddddcccc

  bbbb aaaacccc aaaacccc

  bbbb

  AAAA

  aaaaccccBBBBaaaa

  aaaa

  CCCC

  cccc

  BBBB

  bbbbaaaaddddbbbb

  aaaa

  cccc aaaa:

  CCCC

  bbbbaaaa

  aaaa

  aaaabbbb

  DDDD

  ccccbbbb aaaadddd

  aaaa

  bbbb aaaa:

  aaaaddddaaaa

  dddd

  bbbbdddd

  BBBB

  aaaa bbbb

  DDDD

  aaaacccc

  BBBB

  bbbb

  AAAA

  aaaacccc aaaa ccccBBBB

  aaaa

  78bbbbdddd

  dddd5

  BBBB

  5

  AAAA

  ffff

  ffff

  EEEE

  aaaaddddaaaabbbb

  aaaa7aaaa

  aaaacccc

  aaaa

  ddddaaaabbbb aaaa bbbbdddd

  cccc7bbbb

  ccccdddd

  ccccaaaacccc aaaabbbbaaaaaaaa

  ffffffffffff

  ffffgggg

  ffffeeeedddddddd

  eeeeffff

  eeeeccccbbbbbbbb

  ccccdddd

  ccccaaaacccc bbbbccccbbbbaaaa

  bbbbaaaaccccdddd

  eeeedddd

  89ffff

  bbbb aaaaddddaaaabbbb

  dddd

  aaaa ccccddddbbbbdddd

  cccc

  ddddbbbb aaaa bbbbaaaa

  aaaabbbbddddaaaabbbb cccc

  aaaadddd

  bbbbaaaa cccc bbbbdddd

  bbbbaaaaccccddddaaaa

  bbbb

  cccc ccccddddbbbb cccc bbbb

  aaaadddd

  aaaaccccddddbbbb

  ddddaaaabbbbaaaaaaaaaaaa

  bbbbaaaa

  ccccbbbb

  aaaabbbb

  2

  99ccccbbbbddddccccbbbb cccc

  aaaa bbbbaaaa

  aaaa bbbbaaaa

  bbbb bbbb aaaaddddaaaaaaaa

  ffff

  eeee cccc eeee aaaa

  cccc

  aaaaccccaaaaaaaa

  ccccddddcccc cccc eeee aaaa

  cccceeee cccc eeee

  aaaa aaaa aaaa eeee

  aaaaaaaa

  aaaa

  aaaa

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 9xx Baroque Lute

  46/90

  bbbbdddd bbbb aaaa aaaa aaaa bbbb ddddaaaa cccc aaaa7 cccc eeee aaaa aaaa aaaa

  eeee

  aaaa aaaa

  eeeeeeeecccc eeeecccc aaaaAAAA

  aaaa

  aaaaccccaaaa

  aaaaeeee aaaaaaaaCCCC

  aaaaaaaaaaaaaaaacccceeee

  cccc aaaa cccc cccc

  111aaaaaaaa

  aaaaaaaa ccccddddaaaacccc

  aaaacccc aaaabbbbaaaaaaaa

  bbbbDDDD

  ccccddddaaaa bbbb cccc

  eeee ccccaaaa bbbb aaaa bbbb

  ddddeeeeeeee

  aaaaddddaaaa bbbbddddeeee

  CCCC

  ddddeeeebbbb aaaadddd

  bbbb

  aaaa

  aaaaaaaa bbbbddddaaaabbbb cccc bbbb ccccaaaabbbb

  cccc bbbb aaaa bbbbddddaaaa

  ccccaaaabbbbaaaa cccc bbbb

  121

  aaaaddddccccddddaaaacccc

  dddd7 bbbb aaaa bbbbaaaaaaaa

  bbbbaaaaddddaaaa bbbbdddd

  aaaacccc aaaa ccccddddaaaa

  ccccddddaaaa bbbbaaaaaaaa

  bbbb aaaa bbbbaaaa ccccaaaa

  ccccCCCC

  ddddaaaa bbbbaaaaaaaa

  bbbbDDDD

  aaaaddddBBBB

  ccccddddaaaa

  aaaa

  bbbbdddd

  aaaa ccccbbbbddddaaaaddddcccc

  ddddAAAA

  aaaaddddbbbb aaaadddd

  aaaa

  131bbbb

  BBBB

  ddddcccc aaaa ccccbbbbaaaa

  CCCC

  aaaaaaaaddddcccc

  aaaa

  aaaadddd

  DDDD

  aaaabbbb aaaa bbbbddddaaaa

  AAAA

  bbbbaaaa

  AAAA

  aaaacccc

  AAAA

  ddddaaaa

  AAAA

  cccccccc

  aaaa ccccaaaa

  bbbbBBBBccccdddd

  AAAAaaaa ccccaaaa

  ccccddddccccDDDD

  bbbbccccdddd

  bbbbeeeeAAAA

  ddddaaaaddddaaaa

  aaaaaaaa

  bbbbddddaaaaddddaaaa

  aaaa

  cccc aaaa:

  aaaa

  bbbb aaaa:

  AAAA

  ddddaaaa:

  dddd

  ddddbbbb

  CCCC

  aaaadddd

  AAAA

  bbbb

  142aaaaaaaa

  EEEE

  bbbb cccc bbbb cccc

  bbbb

  aaaa

  aaaabbbb cccc bbbb cccc

  bbbb

  aaaabbbb

  aaaa

  aaaadddd

  BBBB

  bbbbddddaaaa

  bbbb aaaaddddbbbbccccaaaa

  ddddeeeeeeee

  eeee eeee eeee eeee

  aaaaeeeeddddeeeeeeee eeee eeee

  aaaabbbb aaaa

  bbbbddddbbbbaaaaaaaa

  bbbb

  aaaa

  aaaa ccccbbbbaaaaaaaa

  bbbb

  ccccbbbb

  eeeedddd

  aaaa

  aaaaddddaaaabbbb

  dddd

  cccccccc

  eeeeaaaa

  153ccccbbbb

  bbbb aaaa bbbbaaaa

  aaaacccc bbbb cccc aaaa

  ddddbbbbdddd

  aaaacccc bbbb cccc aaaa

  cccc

  bbbb

  aaaa bbbb

  ddddddddaaaa

  aaaaaaaa

  bbbb

  aaaa

  aaaa ccccdddd

  bbbb aaaaaaaadddd

  bbbbcccc

  ccccaaaa

  bbbbbbbbdddd

  aaaaaaaa

  bbbb

  aaaa

  aaaa cccc bbbbaaaaaaaa

  ccccccccddddcccc

  aaaa bbbbdddd

  cccc

  aaaaddddcccc aaaaaaaa

  aaaa ccccdddd

  bbbbaaaa

  AAAA

  ddddaaaaaaaa bbbbdddd

  3

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 9xx Baroque Lute

  47/90

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 9xx Baroque Lute

  48/90

  31////

  bbbb

  aaaaeeee:ffffeeeeffffeeee

  ////aaaa//// ////

  aaaa////dddd

  ffff

  ////eeee

  ffffeeeeeeeeffff7

  ////bbbbdddd

  aaaa bbbb aaaaddddbbbb aaaa bbbb aaaa bbbbddddaaaa

  ////eeeecccceeee cccc aaaa

  ////cccc7eeee

  ////aaaaffffhhhhffffhhhhhhhh

  ////eeee:aaaaffff

  ////ffff7

  aaaaddddbbbb aaaa

  ////ccccaaaa /^

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 9xx Baroque Lute

  49/90

  bbbb: ffffaaaaCCCCBBBBAAAABBBB

  dddd ddddaaaa

  ddddbbbb aaaacccc bbbb ccccaaaa bbbbddddaaaa bbbb7eeeecccc

  7aaaa

  aaaa

  CCCC aaaa

  ddddbbbb aaaaccccccccGGGG

  //

  Courante

  cccc

  ////

  cccc7aaaa

  aaaa bbbb ddddaaaa bbbb aaaaddddaaaa bbbb

  ////ddddaaaa

  bbbb bbbb aaaa cccc bbbb

  ////

  cccc7

  aaaa

  ////

  aaaadddd

  cccc bbbb

  cccc aaaa

  aaaa

  dddd

  aaaa

  bbbb aaaa

  ddddcccc

  ////bbbbccccdddd

  dddd

  cccc bbbbccccbbbb

  ////aaaa:aaaa

  aaaa

  ////bbbbccccaaaaaaaa

  aaaa cccc aaaa bbbb dddd

  aaaa bbbb cccc aaaa ////aaaabbbbaaaaaaaa

  bbbb aaaadddd bbbb aaaa

  bbbb7

  cccc

  dddd

  7bbbb

  AAAA

  aaaa cccc aaaa

  aaaa:

  aaaa

  cccc aaaa

  aaaacccc aaaa

  dddd

  aaaa ////ccccaaaaccccbbbb

  aaaa aaaa cccc aaaa

  aaaaeeee

  aaaa

  dddd

  aaaa

  ccccaaaaccccaaaa

  eeee cccc aaaaeeee

  cccc

  dddd

  eeeecccc

  dddd

  eeee

  aaaa

  ////aaaaffff

  aaaa

  eeee cccc aaaa cccc

  ccccaaaa

  eeee:eeee

  ffffaaaa

  cccceeee

  cccc

  aaaa

  eeeeaaaa:aaaaaaaaaaaa

  aaaa

  cccc ////cccc:eeeeaaaa

  aaaa

  aaaaaaaa

  ddddbbbb aaaa

  ////bbbb

  cccc

  aaaaaaaa

  CCCC

  ///

  ///

  eeee

  13 ////eeeeaaaaaaaaaaaa

  ffff eeeeffff eeee

  ffff eeee

  aaaaffff

  ccccbbbb

  ////dddd:cccc

  bbbb aaaa bbbb ddddeeee

  bbbbaaaaaaaaeeeeddddaaaa

  ddddccccaaaaaaaa

  bbbb aaaa cccc

  bbbbcccc

  aaaadddd

  aaaacccc

  ////cccc

  dddd ////cccc:aaaaaaaa

  dddd aaaa bbbb

  aaaa cccc

  dddd7 cccccccc

  aaaa

  aaaacccc

  dddd

  bbbb aaaadddd bbbbdddd bbbbdddd

  cccc dddddddd aaaa bbbbcccc

  bbbbdddd

  aaaaddddaaaa bbbb

  ffffggggffff

  gggg

  hhhh ////aaaa:aaaabbbb

  19 ////bbbbccccaaaa bbbbaaaa cccc

  bbbbeeee eeee:

  aaaa

  dddd

  ffffeeee ////aaaaaaaa ccccaaaa

  dddd

  bbbb7

  dddd

  aaaa

  aaaa bbbb

  dddd

  aaaaddddbbbbaaaa cccc aaaa

  dddd

  cccc cccc:

  aaaa

  aaaa

  aaaa cccc ////aaaa7

  aaaa

  cccc cccc bbbb cccc

  bbbb

  aaaa

  dddd

  bbbb aaaa

  aaaadddd ddddeeeeeeee

  aaaa

  aaaa bbbb:cccc

  ddddaaaa ////aaaa:aaaa

  cccc

  ////cccc7aaaa

  aaaaddddbbbbdddd

  aaaaccccbbbbaaaaaaaaGGGG

  ///^

  6

  Sarabandeaaaa bbbb

  cccc

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 9xx Baroque Lute

  50/90

  aaaabbbb

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 9xx Baroque Lute

  51/90

  Gigue

  aaaa

  ////bbbb:ddddbbbb

  ////bbbbdddd

  //// ////////bbbb ////

  bbbb////////

  aaaaddddbbbb

  ////bbbbaaaa////

  bbbbaaaaddddbbbb

  ////dddd

  bbbb ////aaaa