D-Burkhard Korn - Bach BWV 1xxx Baroque Lute

of 208

 • date post

  14-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  227
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of D-Burkhard Korn - Bach BWV 1xxx Baroque Lute

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 1xxx Baroque Lute

  1/208

  Johann Sebastian Bach

  Sonata gSonata gSonata gSonata g ---- mollmollmollmollBWV 1001

  fr Barocklaute bearbeitet von

  Burkhard Korn2011

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 1xxx Baroque Lute

  2/208

  Adagio

  Sonata g - mollSonata g - mollSonata g - mollSonata g - mollJohann Sebastian Bach

  BWV 1001

  ccccaaaaccccaaaaaaaa

  aaaa bbbb aaaadddd bbbb aaaa

  bbbb cccc

  ddddccccaaaa

  bbbb:

  cccc aaaa cccc eeee ccccaaaa

  ddddbbbb

  ddddaaaaCCCC

  ffffdddd

  ffffdddd

  ////

  dddd:

  ffffdddd

  aaaa aaaa

  ccccaaaaccccaaaaaaaa

  cccc

  aaaa bbbbddddaaaa

  bbbb bbbb

  aaaa

  3

  bbbb

  AAAA

  aaaa bbbb aaaaaaaa

  ffffffff

  CCCC

  eeeeccccaaaacccc

  BBBB

  bbbb aaaadddd bbbb

  ddddaaaa

  bbbb bbbb cccc

  aaaa

  bbbb

  aaaaddddbbbbdddddddd:

  ffffdddd

  aaaa

  aaaa

  eeee: eeee dddd

  aaaa

  bbbb

  aaaaaaaa

  aaaa eeee eeeecccc

  bbbbaaaa

  aaaa

  aaaa

  cccceeee

  ffff

  eeee cccc

  ////aaaa:

  ccccaaaa

  aaaa

  aaaa

  aaaabbbbcccc

  aaaabbbb

  ffff cccc cccc

  bbbb bbbbcccc

  6bbbbcccc eeee

  eeee

  ////

  aaaa

  eeee cccc aaaa cccc aaaa

  ccccaaaa cccc cccc aaaa eeee eeee

  cccc

  aaaa

  cccc aaaacccc cccc

  aaaa

  aaaadddd

  aaaa

  ddddaaaa cccc

  aaaacccc

  ccccddddcccc eeeeffffccccaaaa cccc

  aaaa

  aaaaeeee

  cccc

  aaaa

  cccccccc

  aaaaaaaa

  ////aaaaccccaaaa

  eeee

  cccc eeee aaaa ccccaaaa

  cccccccc

  ////

  eeee:

  FFFF

  aaaa

  9 aaaaaaaaaaaaaaaaddddbbbb

  aaaa bbbb aaaa bbbb

  bbbb:aaaa bbbb

  ddddaaaa

  bbbb aaaabbbb bbbbbbbb aaaaddddbbbb

  ddddaaaa

  ccccaaaaaaaaaaaa

  bbbb

  cccc bbbb

  aaaacccc aaaabbbb aaaaddddbbbbaaaacccc bbbb cccc

  aaaaccccaaaa bbbb

  ////ccccaaaaaaaaaaaa

  ccccdddd

  cccc aaaabbbb

  aaaaaaaa

  ccccaaaaDDDD

  aaaa aaaabbbb

  dddd bbbbaaaaaaaa aaaa

  ccccbbbb ////aaaa:

  aaaabbbb

  bbbbddddaaaa bbbb

  aaaa ccccddddbbbb

  aaaa

  dddd

  12

  bbbb

  ddddcccc

  eeee

  bbbb ccccbbbb eeee

  bbbb

  ddddddddddddaaaa

  cccc aaaa

  bbbb

  aaaadddd

  ////aaaa:

  EEEE

  bbbb

  ^bbbbaaaaFFFF

  cccc aaaa aaaa ddddcccc aaaa

  aaaa

  ddddcccccccc

  dddd

  BBBB

  ddddcccc bbbb cccc aaaa bbbb ccccdddd

  bbbb

  cccc

  bbbb

  aaaa

  aaaa

  dddd:cccc

  dddd

  14////

  ddddccccDDDD

  bbbbdddd

  cccc aaaabbbb aaaaddddccccddddaaaaddddbbbb cccc

  dddd

  CCCC

  ddddaaaa

  cccc:

  aaaa ccccaaaa ccccddddaaaaddddbbbb

  aaaaaaaaccccccccaaaaaaaa

  ddddcccc aaaa cccc aaaabbbb aaaa

  bbbbccccDDDD

  dddd

  aaaabbbbddddcccc

  dddd bbbb

  dddddddd

  bbbbaaaabbbb

  aaaadddd cccccccc

  ccccccccaaaa

  cccc

  ////cccc

  bbbb

  bbbbddddccccddddddddaaaa cccc bbbbaaaa

  ////aaaa:

  bbbbaaaa

  1Burkhard Korn 2011

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 1xxx Baroque Lute

  3/208

  17ccccaaaa

  aaaa

  ccccaaaaaaaa aaaaaaaa

  cccccccc

  ccccdddd

  cccc aaaaaaaa

  dddd cccc

  bbbb cccc

  dddd

  eeeeeeeeeeee

  ffffddddaaaa

  ddddbbbbddddaaaa

  bbbbccccaaaaaaaa

  aaaacccc bbbb

  cccc aaaa bbbb aaaaddddbbbb

  bbbb cccc

  dddd

  bbbb dddd

  dddddddd eeeeaaaa

  eeeeaaaaaaaa

  cccc eeee eeeeaaaa

  ////

  dddd

  aaaaddddbbbb aaaa

  bbbbcccc

  aaaacccc dddd aaaa cccc bbbb aaaa

  dddd

  20////

  aaaa

  dddd

  bbbb

  ddddaaaa

  ////

  bbbb

  aaaa

  aaaa

  ddddbbbb

  dddd aaaa bbbbcccc dddd cccc dddd

  bbbbccccaaaaaaaa

  DDDD

  bbbb

  ffffeeee cccceeee

  ccccccccaaaaeeee

  ////ccccaaaaaaaaaaaa

  bbbbddddaaaa cccc eeeecccc

  CCCC

  eeeeffffeeeeffffccccddddeeeecccccccc

  ////bbbb:

  cccc

  ^ccccaaaaccccaaaaaaaa

  Fuga

  Allegro BWV 1000

  aaaa aaaa aaaa aaaa

  dddd bbbb

  dddd aaaa

  bbbb cccc

  bbbb

  cccc cccc aaaacccc

  aaaa bbbb

  aaaa

  dddd aaaa

  aaaa

  bbbb

  dddd cccc

  ddddbbbb

  aaaa:dddd

  aaaaddddCCCCddddCCCC

  bbbbCCCC aaaa

  bbbbccccCCCC

  DDDD EEEE

  aaaaccccDDDD bbbbFFFF ccccEEEE

  cccccccc

  bbbbDDDD

  cccccccc

  aaaaCCCC

  aaaa: bbbb

  aaaa aaaa

  ccccaaaa

  bbbb

  DDDD dddd

  bbbb

  ccccdddd

  aaaa:

  dddddddd

  6aaaacccc

  dddd

  aaaa

  bbbb aaaa

  aaaacccc

  bbbb

  aaaaaaaa

  aaaa

  aaaaccccaaaa

  dddd bbbb

  ddddaaaaaaaa

  bbbbcccc

  aaaa

  bbbb

  aaaa aaaa

  ddddeeee

  aaaa

  AAAABBBB

  aaaaaaaa

  AAAACCCC

  aaaaaaaa

  BBBB

  cccc cccc ddddaaaa bbbbdddd

  bbbb

  CCCC

  bbbb aaaadddd bbbbcccc

  aaaa: cccc

  aaaaaaaa eeee cccc dddd

  eeee aaaadddd cccc

  aaaa

  aaaa aaaa dddd cccc aaaa bbbb aaaabbbb

  dddd

  ccccddddaaaa bbbb ccccdddd bbbb aaaa

  AAAA

  dddd bbbbcccc aaaa bbbb aaaadddd

  11aaaa

  dddd

  aaaa bbbb bbbb cccc bbbbaaaa

  aaaa cccc ccccbbbb aaaaddddaaaa bbbb cccc

  bbbbCCCC

  aaaadddd bbbb aaaaddddbbbb aaaa bbbb ccccaaaa

  aaaa bbbbaaaa ccccdddd

  bbbbaaaaaaaa

  ffff

  aaaa

  aaaa

  aaaa

  aaaa

  aaaa

  ffff

  BBBB

  eeee cccc

  eeee

  dddd

  AAAA

  eeeedddd

  AAAA

  dddd

  CCCC

  cccc ddddbbbbccccbbbb

  BBBB

  aaaacccc

  CCCC

  bbbbccccDDDD

  aaaaaaaaaaaa bbbb

  ddddbbbb aaaa

  bbbbaaaadddd

  dddddddd

  bbbb bbbb cccc ccccbbbb aaaa aaaa aaaa

  ccccddddbbbb

  aaaa ccccaaaa bbbb

  2

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 1xxx Baroque Lute

  4/208

  16

  ccccaaaa

  kkkk kkkk kkkk kkkkhhhh iiii

  hhhh hhhh

  iiii llll

  llllllll llll llll

  aaaa

  hhhh

  kkkkiiii kkkk

  kkkkgggg

  hhhhgggg aaaa

  hhhhgggg

  aaaa

  gggg

  aaaa

  ffff eeee

  ffff

  eeee aaaa kkkkiiii iiii

  aaaa

  gggg aaaahhhhgggg hhhh

  aaaa

  aaaa

  hhhh

  aaaa

  ffffgggg aaaa

  ffffhhhh

  hhhh ffff

  aaaa

  ffff hhhh

  21aaaa

  gggg aaaa

  hhhhgggg

  aaaagggg

  aaaaffff eeee

  hhhh ffff eeeeaaaa

  hhhhkkkkiiii

  ffff aaaa

  hhhh

  hhhh

  hhhhhhhhhhhh hhhh

  aaaaaaaaeeee

  cccc aaaa

  ffffeeeecccc cccc

  eeeeaaaaaaaa

  aaaaaaaaaaaa

  ccccaaaacccc

  eeeeaaaaaaaa

  aaaaffff

  eeeeaaaaaaaa

  ccccaaaacccc

  eeee cccc

  cccceeeeaaaa

  aaaa: ccccaaaaaaaaaaaa

  aaaaaaaaaaaa

  aaaabbbb

  aaaa

  cccc aaaa

  cccc eeeeeeee

  aaaa

  aaaaaaaa

  dddd

  cccc aaaa

  ccccaaaaccccaaaa

  26aaaaaaaaaaaa cccc aaaa cccc

  ////

  eeee:

  FFFF

  aaaa

  aaaa

  CCCCffffaaaa aaaa

  cccc

  dddd bbbb

  ddddbbbbaaaa

  ccccbbbb

  cccc ccccaaaa

  cccc

  ccccaaaa

  aaaa bbbb

  aaaa aaaacccc bbbbdddddddddddd

  aaaa

  ddddCCCC

  bbbb aaaa

  bbbbcccc

  dddd bbbb

  aaaaccccCCCC

  aaaa cccc

  aaaaaaaa

  cccc aaaa

  aaaaccccbbbb

  cccc aaaa cccc aaaa eeee aaaa

  eeeeccccaaaa

  eeee eeeeaaaa

  AAAA

  eeeeeeeeaaaa

  dddd

  cccc aaaa

  cccc ccccaaaa

  cccccccceeeeaaaa

  aaaa cccc

  aaaa aaaaaaaa

  aaaa

  32aaaa

  ffff

  eeee eeeeaaaa

  aaaa

  ddddddddaaaa

  cccc

  eeee eeee

  eeeecccc

  eeeeeeee

  aaaa

  cccc cccc

  ccccaaaa

  cccc cccc

  dddd

  aaaa aaaa

  aaaadddd

  aaaaaaaa

  dddddddd

  bbbb bbbb

  ccccddddeeee eeeeccccaaaa

  ffff dddd

  eeee

  eeeeaaaa

  aaaa

  aaaaaaaa

  ffff gggg

  hhhh

  aaaa

  kkkk

  iiiiaaaa

  hhhh hhhh

  kkkk

  iiii

  llll

  iiii

  iiii

  iiii

  hhhh

  iiii

  hhhh

  kkkk

  iiii

  kkkk

  iiii

  cccc

  eeee

  cccc

  eeee

  eeeeG

  aaaa

  aaaaaaaa

  cccc

  cccc

  cccc

  eeee cccc

  cccc

  eeee aaaa

  38cccceeeecccc

  cccceeeedddd

  cccceeeecccccccceeeecccc

  eeeeaaaaaaaa

  cccc

  cccc

  eeeeaaaa

  aaaa

  aaaa

  ccccaaaacccc

  ccccGeeee

  ccccaaaaG ccccGcccccccceeeeeeee

  aaaa: cccc cccceeeeeeee

  aaaaaaaaaaaa

  cccceeeeaaaaaaaa cccccccc eeee

  aaaa

  eeee ccccccccaaaaaaaaaaaa

  cccceeeeGaaaaaaaa ccccccccG eeee

  aaaa

  ccccccccG eeeeG aaaaiiiihhhh

  CCCC

  kkkkkkkk

  iiiihhhh

  kkkkiiii

  mmmmllll

  CCCC

  kkkkiiii

  mmmmllll

  kkkkiiii

  iiiihhhh

  CCCC

  kkkkkkkk

  iiiihhhh

  kkkkiiii

  mmmmllll

  kkkkiiii

  mmmmllll

  iiiihhhh

  44

  aaaaaaaa aaaa hhhh kkkk hhhh iiii kkkk

  aaaa

  kkkk hhhh iiii hhhh

  aaaahhhh kkkk kkkk

  aaaacccc bbbb

  aaaa cccc aaaa bbbb ccccCCCC

  cccc aaaa bbbb aaaa

  aaaa

  aaaa cccc cccc

  DDDDhhhhgggg

  ffff hhhhffffgggg hhhhaaaa

  hhhhffff hhhhffff

  DDDD

  ffff hhhh hhhh

  AAAA

  ddddaaaa cccc dddd aaaa aaaa bbbb

  BBBB

  bbbb bbbbaaaa cccc bbbbdddd aaaa

  3

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 1xxx Baroque Lute

  5/208

  48aaaa

  CC

  aaaa cccc ccccbbbb

  DDDD

  dddddddd aaaaaaaa

  EEEE

  bbbb cccc bbbbdddd

  bbbbdddd aaaa aaaa

  aaaaaaaa aaaa

  cccc aaaa cccc aaaa aaaaaaaa

  aaaa aaaacccc aaaa cccc aaaa aaaa

  aaaaddddbbbb cccc

  dddd cccc bbbbdddd aaaaddddbbbb cccc

  dddd cccc bbbbdddd

  bbbbddddbbbb cccc

  dddd cccc bbbbdddd bbbbddddbbbb cccc

  dddd cccc bbbbdddd

  52

  aaaa aaaabbbb aaaa dddd aaaa bbbb aaaa aaaa aaaa

  bbbb aaaa dddd aaaa bbbb aaaa

  aaaaddddbbbb cccc

  dddd bbbb eeee cccc ddddffffdddd eeee cccc aaaa cccc aaaa

  ^////aaaaaaaaccccccccaaaa

  ffff

  hhhhggggffffffff

  hhhh

  ffffaaaa

  aaaagggg

  aaaaaaaa

  kkkkiiiiaaaa

  bbbbaaaa

  aaaa cccc ccccccccdddd

  ccccddddbbbb

  ccccddddaaaa

  aaaa bbbbaaaacccccccc

  aaaabbbbcccc

  dddd

  aaaadddd

  eeeeaaaabbbb

  cccc////ddddaaaa

  aaaa

  ////cccc:ccccaaaa

  dddd

  57

  ddddccccDDDD dddd dddd dddd

  aaaa

  bbbb aaaa

  bbbb ccccaaaa

  aaaaaaaa dddd dddd dddd

  cccc

  bbbb aaaa

  ddddbbbb dddd

  ddddaaaa

  aaaabbbb aaaa

  aaaabbbbcccc

  aaaa aaaaccccdddd

  bbbb aaaa

  bbbbaaaa dddd

  aaaa bbbbaaaa aaaa

  dddd

  aaaa

  dddd

  aaaa

  dddd

  ffffffff

  AAAA

  eeeedddd ffffffff

  eeeedddd ggggffff

  hhhhgggg gggg

  DDDD

  gggg

  DDDD

  gggg

  DDDD

  hhhhgggg

  aaaa

  ffffffff hhhhhhhh

  ffffffff

  hhhhgggg ffff

  62

  ggggAAAA

  aaaa aaaa

  ccccaaaa

  BBBB

  eeee

  dddd

  ccccaaaa

  ddddCCCC

  cccc

  bbbb

  aaaa bbbb

  DDDD dddd aaaa

  aaaaaaaa

  EEEE

  aaaa

  aaaadddd

  aaaa

  aaaadddd

  aaaa

  aaaadddd

  aaaa

  aaaaaaaa

  bbbb

  cccc

  aaaa

  aaaa

  ddddbbbbFFFF bbbbaaaaEEEE

  aaaabbbbDDDD

  aaaa

  bbbbCCCC

  aaaa

  bbbbCCCC

  aaaa

  bbbbCCCC

  aaaa

  bbbbaaaa

  cccc aaaa

  bbbb

  aaaaaaaa

  aaaa

  aaaadddd

  ccccaaaa

  BBBB

  eeee ffff ffff

  ddddAAAA

  eeee ffff aaaa

  ffffaaaa

  bbbbCCCC BBBB

  bbbb

  aaaaAAAA

  aaaa

  dddd bbbb

  66

  EEEE

  aaaaddddaaaabbbbaaaaaaaaaaaaccccaaaa

  aaaaaaaa

  bbbbaaaa

  aaaaaaaa

  bbbbaaaacccc aaaabbbb aaaaddddbbbb aaaaddddccccddddbbbbddddcccc

  dddd

  aaaadddd

  eeeeddddbbbb

  aaaa

  aaaa bbbbcccc

  CCCC

  ddddaaaaddddcccc

  BBBB

  aaaa ccccbbbb

  EEEE

  aaaaaaaa

  aaaabbbbDDDD

  aaaa bbbbddddaaaa

  aaaabbbb

  aaaaDDDD

  bbbbdddd

  cccc

  bbbb

  CCCCaaaa

  aaaabbbbddddaaaabbbbdddd

  bbbbbbbbeeee bbbbbbbbddddaaaabbbb

  71

  aaaaddddeeeeddddeeeedddd

  eeeedddd

  aaaaddddeeeeddddeeeedddd

  eeeedddd

  aaaabbbbaaaabbbbaaaabbbb

  ccccbbbb

  aaaabbbbaaaabbbbaaaabbbb

  ccccbbbb

  aaaaaaaaeeeeffffeeeeffff

  hhhhffff

  aaaaffffeeeeffffeeeeffff

  hhhhffff

  aaaaaaaaccccaaaaccccaaaaffffaaaa

  aaaaaaaaccccaaaaccccaaaaffffaaaa

  aaaaeeeecccceeeecccceeee

  ffffeeee

  aaaaeeeecccceeeecccceeee

  ffffeeee

  4

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 1xxx Baroque Lute

  6/208

  76aaaaaaaa

  kkkkaaaa kkkkaaaa kkkkaaaaiiii

  kkkkgggg

  aaaa

  hhhh ffff

  hhhh hhhh

  ggggaaaa

  hhhhffffeeee

  ffff eeee

  ffff aaaa

  aaaa

  aaaa

  BBBB

  eeee eeeeeeeecccc

  ccccbbbb

  ddddaaaa

  cccc ccccbbbb cccc cccc

  dddd

  aaaa aaaaaaaa aaaa

  aaaaaaaa

  dddd

  bbbb aaaa bbbb

  ccccbbbb cccc aaaa

  eeeeccccaaaa

  aaaa eeee aaaaaaaa

  cccc aaaa dddd

  80 ccccaaaaaaaa

  dddd cccc aaaa cccc aaaa bbbb cccc ddddbbbb

  dddd cccc aaaa cccc aaaa bbbb dddd

  bbbbaaaa

  aaaa dddd bbbb aaaaddddeeee

  dddd aaaa bbbb aaaa bbbb dddd bbbb cccc aaaa

  aaaaaaaa aaaa

  aaaacccc

  aaaa aaaabbbbDDDD

  ddddbbbb

  ccccaaaa

  ddddbbbb

  eeee dddd

  CCCC

  ddddeeee

  ddddeeee

  eeee

  CCCC

  bbbbcccc aaaa

  bbbbcccc

  cccc

  84////cccceeeecccccccc

  eeee cccc eeee cccc eeee

  eeeeaaaa

  ccccbbbbaaaa

  ccccbbbbaaaa

  ccccbbbbaaaa

  ccccaaaaaaaa

  dddd bbbb

  bbbbaaaaaaaa

  dddd aaaaaaaaaaaacccccccc

  dddd cccc

  bbbbcccc

  dddd aaaa

  bbbbaaaaaaaa

  aaaabbbb aaaa

  aaaaaaaabbbb

  aaaa

  CCCC

  ccccaaaa

  BBBB

  dddd bbbb dddddddd bbbbccccdddd

  BBBB

  87bbbb

  ddddCCCC

  bbbb

  dddd

  aaaa bbbb

  aaaaaaaa

  cccc

  bbbbaaaa

  eeee

  dddd

  aaaa bbbbaaaa

  aaaaaaaa

  bbbb

  aaaabbbb

  cccc

  bbbbaaaa

  cccc

  bbbbaaaa

  cccc

  aaaaeeee

  ////cccc

  bbbbaaaa

  eeee

  dddd

  ////bbbb:

  aaaaCCCC

  cccc

  aaaacccc bbbb

  aaaa cccc aaaa

  bbbb cccc aaaaDDDD

  cccc aaaa bbbb aaaa

  CCCC

  aaaa

  cccc cccc

  90

  aaaa

  ccccddddaaaa bbbb

  DDDD

  dddddddd cccc bbbb

  CCCC

  bbbb aaaadddd aaaa bbbb cccc aaaa

  aaaabbbb cccc

  cccc dddd bbbbdddd cccc

  aaaaaaaa bbbb

  aaaa dddd bbbbbbbb eeee

  EEEEaaaa cccc

  bbbb aaaa eeee ffffffff

  DDDDggggffff hhhh

  ggggffff hhhhhhhh

  CCCC

  hhhh ffff aaaa eeeeffff eeee

  dddd ccccdddd cccc

  bbbb aaaacccc aaaa

  dddd

  94

  ccccaaaa bbbb

  cccc bbbbbbbb aaaa

  aaaa ccccaaaadddd cccc dddd

  bbbb aaaadddd

  ////bbbb

  ddddaaaa

  eeee cccc eeee eeee cccc eeeedddd aaaa

  bbbbdddd aaaa bbbb aaaa bbbb dddd aaaa

  bbbb dddd bbbb cccc aaaa bbbb cccc aaaa

  bbbbcccceeee

  cccccccceeee

  dddd

  ccccaaaaaaaa

  CCCC

  cccc eeee cccc eeee cccc cccc eeee

  ////bbbb:aaaaaaaa

  cccc

  ccccaaaaccccaaaa

  ^

  5

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 1xxx Baroque Lute

  7/208

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 1xxx Baroque Lute

  8/208

  Presto

  ffff

  aaaa

  ffffffff aaaa cccc aaaa

  bbbb aaaa bbbb cccc bbbb cccc

  aaaa cccc aaaa bbbb aaaa bbbb

  aaaabbbb aaaa

  cccc bbbbaaaa

  cccc

  EEEE

  aaaadddd bbbb aaaa cccc

  bbbb

  CCCC

  aaaa bbbbaaaa aaaa

  bbbbeeee

  eeeebbbb aaaadddd bbbb aaaa

  cccc

  aaaa

  aaaa ffffffffffffffff

  ffff

  DDDD

  ffffgggg hhhhggggffff

  hhhh

  AAAA

  aaaa aaaa bbbb aaaaaaaa

  11cccc

  BBBB

  bbbbdddd eeeeddddbbbb

  CCCC

  cccc eeee cccc eeeedddd

  aaaa

  dddd bbbb dddd aaaa aaaa

  dddd

  aaaa cccc aaaa cccc bbbb

  AAAA

  bbbb aaaa bbbb ddddbbbb

  dddd

  bbbb aaaa bbbb aaaadddd

  bbbb bbbb bbbbcccc bbbb cccc

  dddd ccccddddbbbbdddd bbbb

  aaaadddd

  aaaa aaaa aaaa aaaa

  aaaa aaaa aaaa

  aaaa aaaa aaaa

  21ccccaaaa

  aaaaccccbbbb ccccbbbb

  bbbbbbbbbbbbccccbbbb cccc aaaa

  AAAAaaaaaaaaddddeeeedddd

  ddddddddddddeeeeddddeeee

  ffffCCCC

  ddddaaaaffffeeeeffff

  dddd

  BBBB

  ffffggggffffeeeeffff

  ffff

  AAAA

  ggggddddffffeeeeffff

  gggg

  aaaa

  ddddffffffffeeeeffff

  aaaaddddbbbb

  cccc aaaabbbb aaaa

  dddd

  bbbbbbbbbbbbaaaadddd

  ccccaaaa bbbbaaaadddd

  aaaa

  ddddaaaaddddbbbb aaaaaaaa

  33

  aaaacccc eeee cccc aaaadddd

  bbbbaaaa

  aaaa ccccaaaa

  cccc aaaa

  eeeeaaaa

  ffff eeee cccc aaaacccc

  aaaa

  aaaa aaaacccc

  aaaaeeeedddd

  bbbbeeee cccc aaaa

  cccc aaaa

  ccccdddd

  ddddaaaadddd

  ccccbbbb

  aaaacccc aaaa

  cccc aaaa eeee

  aaaadddd

  bbbb cccc bbbbaaaa

  aaaa

  ccccaaaa

  cccc aaaa eeee cccc

  eeeeaaaa

  eeee aaaa aaaa cccc cccc

  aaaaaaaa bbbb cccc ccccdddd

  44

  aaaa

  bbbb ccccccccdddd

  aaaa

  ddddcccc

  cccc eeee aaaaaaaa

  aaaaaaaa

  cccc aaaa eeee cccc

  aaaa aaaa eeee cccc aaaaaaaa

  aaaa cccc aaaaaaaa

  cccccccc

  aaaaaaaa

  cccccccc aaaa aaaa

  ddddcccc bbbb aaaa cccc bbbb

  eeee

  bbbb aaaa cccc aaaacccc

  aaaaaaaa

  aaaa aaaaaaaa aaaa

  eeee aaaa

  aaaa eeeeccccaaaa

  ////aaaaaaaa

  CCCC

  ///

  55

  ///

  aaaaaaaaaaaabbbb aaaa bbbb

  aaaabbbb aaaaaaaaaaaaaaaa

  kkkkkkkkkkkkhhhhkkkkhhhh

  kkkkhhhhkkkkaaaaaaaa bbbb

  aaaa cccc bbbb ccccaaaa bbbb

  ddddbbbbddddeeeeddddaaaa

  bbbbCCCC

  aaaa bbbbaaaaaaaadddd

  bbbb

  aaaa

  aaaa bbbb cccc aaaa bbbb

  aaaaaaaa bbbbddddaaaa bbbb

  aaaaddddaaaaaaaaaaaaaaaa

  cccc aaaa ccccaaaa cccc aaaa

  7

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 1xxx Baroque Lute

  9/208

  66

  bbbbddddbbbbccccdddd

  aaaabbbb

  AAAA

  dddddddddddddddddddd

  aaaa

  BBBB

  bbbbccccbbbbccccbbbb

  dddd

  CCCCddddaaaaaaaaaaaadddd

  aaaa

  ddddccccddddaaaaaaaa

  dddd

  aaaabbbbaaaa ccccbbbb

  AAAA

  bbbbddddbbbbddddbbbb

  dddd

  bbbb aaaa bbbbaaaadddd

  BBBBddddccccddddbbbb

  eeee

  bbbbddddaaaaddddcccc aaaa

  ccccaaaaaaaaddddcccc aaaa

  ddddccccaaaaddddcccc aaaa

  78

  aaaaaaaaccccddddaaaaaaaa

  bbbbccccddddaaaa bbbbdddd

  ddddaaaa

  cccc aaaabbbb aaaadddd

  cccc

  bbbbaaaa bbbb

  aaaaddddcccc cccc

  DDDDaaaabbbb aaaaddddbbbb

  aaaaddddaaaadddd

  aaaaaaaa

  ddddeeeeddddeeeedddd

  bbbb

  ddddaaaa

  bbbbeeee cccc aaaabbbbaaaa

  dddd

  ddddbbbbddddaaaa cccceeee

  aaaa

  eeee hhhh eeeeeeeeeeeeeeee

  CCCC

  ddddeeeeddddeeeedddd

  aaaabbbbaaaabbbbaaaadddd

  90

  bbbb

  aaaacccc bbbb cccc cccc

  aaaa

  ddddaaaa

  eeeeddddeeee eeeebbbb

  aaaa

  dddd

  bbbb aaaa bbbb ccccaaaa

  bbbb

  ddddddddbbbbddddaaaa cccc

  bbbbaaaa

  aaaa cccc eeee cccc eeee

  ffff

  aaaa

  ffffffffffffddddbbbbeeee

  AAAA

  aaaaaaaa bbbb aaaaaaaacccc

  BBBB

  bbbb bbbb cccc eeeedddd

  aaaa

  CCCC

  aaaa bbbb cccc bbbbaaaa

  bbbb

  DDDDccccdddd

  bbbbaaaaaaaa

  aaaa

  EEEE

  bbbb cccc cccc ccccbbbb

  101

  ddddFFFF

  aaaa bbbb cccc bbbb aaaa

  aaaa cccc eeee cccc aaaa bbbb

  ddddCCCC

  bbbb aaaa cccc eeeeffffeeee

  eeee

  cccc eeee cccc aaaadddd

  bbbbaaaa

  bbbb aaaabbbbddddaaaa

  AAAA

  aaaaddddaaaa bbbb cccc

  BBBBddddbbbb cccc aaaa bbbb

  CCCCbbbb aaaa bbbb cccc bbbb

  DDDDaaaa cccc cccc bbbb aaaa

  EEEE

  aaaaddddbbbb aaaa cccc

  bbbb

  DDDD

  aaaadddd

  ffff eeeeffff

  112eeeeffffeeeeaaaa bbbbdddd

  aaaaccccaaaaddddcccc aaaa

  cccc ccccddddcccc

  ccccffff

  bbbbaaaaddddcccc aaaabbbb

  aaaaaaaabbbbaaaa

  aaaadddd

  ccccbbbbbbbb ccccbbbb aaaa

  dddd

  bbbbddddbbbb aaaacccc

  bbbbaaaaaaaabbbbaaaa

  dddd

  bbbb

  aaaabbbb aaaacccc aaaa

  ccccdddd

  cccc

  bbbb aaaa

  cccc

  bbbbaaaaaaaa

  ddddbbbb

  aaaa

  cccc bbbbbbbb

  aaaadddd

  bbbb

  124

  aaaaaaaaddddbbbb aaaadddd

  bbbbccccaaaa

  aaaaccccaaaa

  ddddeeeebbbb

  cccc bbbbbbbb

  aaaa

  aaaa

  bbbbcccc

  bbbb aaaadddd

  bbbbcccceeeeaaaa

  aaaadddd

  bbbbcccceeee

  aaaaccccbbbb

  ddddaaaaccccbbbbeeeedddd

  aaaabbbbeeeeddddbbbb

  aaaa

  bbbbddddccccaaaaddddbbbb

  bbbbbbbb aaaaddddbbbb aaaa

  ffffaaaa

  ffffffffffffffffffff

  ffffffff

  aaaaeeeeeeee

  CCCC

  ////ccccaaaaccccaaaaaaaa

  ///^

  8

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 1xxx Baroque Lute

  10/208

  Johann Sebastian Bach

  Partita aPartita aPartita aPartita a ---- mollmollmollmollBWV 1002 (h - moll)

  fr Barocklaute bearbeitet von

  Burkhard Korn2011

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 1xxx Baroque Lute

  11/208

  Allemande

  Suite a - moll (h - moll)Johann Sebastian Bach

  BWV 1002

  cccc

  ////

  cccceeeeaaaa

  eeee

  ////

  aaaa:aaaaaaaa

  ccccaaaa

  ////

  cccc

  ddddcccc

  ////

  ddddeeee

  aaaa

  ////

  aaaa

  cccc

  ////

  cccceeeeAAAA

  aaaacccc

  ////

  aaaa

  dddd

  ////

  cccc:

  aaaa

  ////

  dddd

  aaaa

  ////

  cccc

  aaaa

  ////

  dddd

  aaaa

  ////

  cccc

  cccc

  ////

  dddd

  aaaacccc

  ////

  dddd

  aaaa

  cccc

  ddddaaaa

  cccc

  cccc aaaa

  ////

  ccccccccBBBB

  ccccdddd

  cccc aaaa

  ////

  cccc

  ccccdddd

  4

  aaaaaaaaAAAA

  aaaa cccc

  ////

  aaaa

  ddddcccc

  ////aaaa

  aaaaaaaa

  aaaa

  ////

  cccc

  aaaaaaaa

  ////aaaaaaaaccccEEEE

  cccc aaaa

  ////ccccaaaa

  ////cccc

  DDDD

  dddd

  ////

  aaaa

  aaaa

  ddddccccaaaaaaaa

  ////

  cccc

  eeee

  ////

  cccc

  ////cccc

  aaaa

  ////

  cccc

  ddddaaaa

  ccccccccaaaaeeee

  cccc aaaa cccc

  ////eeeecccc

  ////aaaa:cccc

  6////aaaa

  aaaa

  ////aaaa

  aaaa

  ////

  aaaa

  dddd

  ////cccc

  aaaa

  ////

  ddddBBBB

  aaaa

  ////cccc

  aaaa

  ////

  dddd

  cccc eeee

  ddddcccc

  ////

  eeee

  aaaa

  ////aaaa

  dddd

  \\\\

  cccc dddd aaaa cccc aaaa aaaa

  ////aaaacccc

  ccccbbbb

  ccccaaaa

  ////cccc

  aaaa

  aaaa

  ccccaaaa

  dddd:

  FFFF

  ccccdddd

  8////cccccccc

  BBBB

  cccc eeee

  \\\\

  ddddaaaa cccc ddddaaaa cccc aaaa cccc aaaadddd eeee gggg

  ////cccc

  aaaa////

  dddd

  aaaa

  \\\\

  aaaaaaaaaaaadddd

  cccc aaaadddd cccc aaaa////eeee

  eeee////eeeegggg

  gggg

  ffffeeee

  ////eeeeeeee////ffffgggg

  hhhh

  hhhh

  ////eeeegggg

  eeee

  gggggggg

  ////gggggggg////gggg

  aaaa////

  gggg

  aaaa////

  aaaa

  aaaa////

  hhhh

  hhhh\\\\hhhhgggggggg hhhh hhhh gggg

  11////hhhh

  gggg////

  eeee

  gggg////

  eeee

  hhhh

  ////ggggeeee

  gggg

  BBBB

  eeeehhhhgggg

  ////hhhh

  aaaa

  eeee

  aaaa

  eeee:ggggeeee

  EEEE

  hhhh////gggg

  BBBB

  ffffdddd

  \\\\aaaadddd cccc dddd eeee bbbb ccccdddd

  cccccccc

  ////

  aaaa

  ////

  dddd

  ///

  W

  cccc

  ////gggg

  BBBB

  ffffdddd

  \\\\aaaadddd cccc dddd eeee bbbb ccccdddd

  cccc////cccc

  X

  1Burkhard Korn 2011

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 1xxx Baroque Lute

  12/208

  ///

  cccc

  ////cccccccc

  BBBB

  ddddffff

  ////dddd

  eeee

  ////

  dddd

  cccc

  ////

  aaaa:

  ddddffff

  \\\\

  dddd ccccaaaa

  dddd cccc aaaa

  ////

  bbbb

  cccc////

  cccc

  aaaa

  ////

  dddd

  FFFF

  aaaa cccc

  ////

  dddd

  aaaa

  \\\\

  cccc aaaa ccccaaaa bbbb cccc

  ////

  eeee

  aaaa

  cccc

  ////aaaa

  aaaa

  ////cccc

  eeee

  15////aaaaaaaaaaaa

  AAAA

  ddddcccc////aaaa

  aaaa\\\\bbbb

  aaaa

  aaaa ccccaaaa cccc aaaa aaaa

  aaaaeeee cccc eeee cccc aaaa

  ////eeee aaaa cccc

  ddddffff

  gggg

  eeeeffff

  eeee ffff hhhh ////hhhh

  aaaa

  ffff ////hhhh hhhhffff

  aaaa

  aaaa\\\\bbbb aaaa cccc

  cccc aaaa cccc

  17////

  ccccccccaaaaeeee

  ddddcccc

  ////

  eeee

  cccc

  ////

  aaaaaaaa

  cccc aaaa cccc

  cccc

  \\\\

  aaaaCCCC

  aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa ddddaaaa aaaa dddd

  aaaaaaaa bbbb

  aaaaaaaadddd

  ddddbbbb aaaa

  ////

  bbbb

  aaaa

  ////

  dddd:

  eeee dddd

  \\\\

  aaaaeeeeaaaaAAAA

  cccc eeee aaaaccccaaaa

  aaaa cccc

  aaaaaaaaaaaaaaaa

  ////

  eeee:ccccFFFF

  aaaa

  19////aaaaaaaa

  aaaa

  cccc

  \\\\

  aaaa cccc

  aaaa cccc dddd aaaa////

  cccc

  aaaa

  ////

  cccc

  aaaa

  ////

  cccc

  cccc

  ////

  aaaa

  aaaa

  \\\\

  dddd cccc

  aaaa cccc aaaa dddd eeee cccc aaaa dddd cccc aaaa

  dddd dddd cccc aaaa dddd

  aaaa////cccc

  dddd

  ////

  cccc

  aaaa

  21

  aaaa

  aaaaddddcccc

  ////dddd

  aaaa\\\\cccc aaaa cccc aaaa cccc eeee

  ////bbbbccccaaaa

  cccc aaaa

  \\\\cccc aaaadddd bbbb aaaa bbbb

  ////ccccbbbb

  \\\\

  eeee ccccaaaa eeee cccc

  cccc ffff eeee cccc aaaa

  aaaa

  cccc cccc////aaaaccccaaaaaaaa

  cccc////aaaa

  dddd

  \\\\

  bbbb aaaadddd bbbbdddd aaaa

  23\\\\dddd cccc

  aaaa ccccdddd aaaa

  ////

  dddd

  eeee cccc////aaaa cccc\\\\bbbbccccaaaa

  cccc bbbb////cccccccc

  aaaa

  aaaaaaaa

  ddddeeeecccc

  cccc:

  BBBB

  aaaacccc

  ////aaaaeeee7ccccaaaa

  dddd cccc

  \\\\dddd eeee dddd

  cccc eeee dddd ////eeee

  ddddccccFFFF

  ///^

  2

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 1xxx Baroque Lute

  13/208

  Double

  cccc

  eeee

  aaaa

  dddd cccceeee aaaa

  aaaaaaaa cccc aaaaddddcccc

  aaaa cccc aaaadddd

  aaaa

  eeee cccc cccc

  aaaacccc aaaadddd cccc aaaa

  aaaaaaaadddd cccc cccc aaaa

  dddd

  aaaa

  cccc

  ccccdddd

  ccccaaaa cccc dddd

  aaaa cccc aaaa cccc

  ddddcccc cccc

  dddd aaaa cccc cccc

  4aaaa

  AAAAaaaa aaaa dddd

  aaaaaaaa aaaa aaaa cccc aaaa

  ccccaaaa cccc

  ddddaaaa

  aaaacccc

  aaaacccc cccc

  aaaa cccc bbbb cccc cccc eeee cccceeee

  cccc cccc

  aaaa

  ffff eeee cccc

  dddd

  CCCC

  eeee aaaa aaaa aaaa dddd cccc aaaaddddaaaa cccc

  aaaadddd cccceeeedddd

  7 eeee

  cccc aaaa

  dddd cccc aaaaaaaa

  aaaa bbbbcccc

  cccc aaaaddddcccc aaaa

  ddddcccc

  BBBB

  cccc ccccdddd ccccddddcccc

  aaaadddd

  ccccdddd eeee eeeeaaaa aaaadddd

  aaaaaaaa

  aaaa cccc cccc dddd eeeeeeee aaaa

  gggggggg

  eeee eeee ffffgggg

  hhhh

  ffff

  10

  eeeeeeee

  gggg gggg eeeegggg

  aaaa gggg aaaa aaaa ccccaaaa gggg hhhh hhhh hhhh

  gggghhhh

  gggg eeee ggggeeee

  hhhhgggg

  gggg eeeeffff eeee hhhh gggg

  EEEEhhhh eeee gggg

  hhhhBBBB

  gggg gggg aaaadddd bbbb bbbb aaaadddd ccccdddd cccc

  ////

  cccc ///

  ///

  cccc

  ccccccccBBBB

  aaaa aaaa ccccddddcccc

  cccc

  aaaadddd cccc

  aaaa

  dddd cccc aaaa bbbb aaaa

  ddddFFFF aaaa dddd cccc

  aaaa aaaacccc aaaa eeee cccc

  cccc bbbb aaaa cccccccc

  cccc

  aaaa aaaaaaaa aaaa cccc

  aaaa

  cccceeee aaaa aaaa

  aaaa

  aaaa eeee cccceeee cccc eeee cccc

  16

  eeee eeeeffff eeee

  eeee hhhh ffff hhhhffff

  aaaa

  ffffffffffffffff

  aaaahhhh aaaa

  eeeeaaaa

  cccc cccc ffff eeee cccc eeeeccccdddd

  CCCC

  eeee aaaa aaaa aaaa

  AAAA

  aaaa hhhhgggg

  aaaa

  dddd

  aaaaffffaaaa

  dddd aaaaeeee aaaaAAAA

  aaaaaaaa

  aaaa cccc

  aaaa

  aaaaeeeeaaaa

  eeee

  3

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 1xxx Baroque Lute

  14/208

  19

  aaaa

  CCCC

  aaaa aaaaaaaa aaaa aaaa aaaa aaaa cccc

  ccccaaaa

  aaaa cccc

  cccc

  aaaa

  aaaa

  dddd

  aaaa cccc aaaadddd ccccdddd eeee aaaa ccccdddd cccc

  dddd

  cccc

  cccc

  aaaa

  aaaa

  aaaadddd cccc eeeeddddcccc aaaa bbbb cccc cccc ccccdddd cccc

  cccc bbbb

  22 cccc aaaa

  eeee cccceeee eeee

  cccc cccc aaaa

  aaaaaaaa aaaa dddd bbbb aaaa

  aaaaaaaa

  ddddcccc

  aaaa ccccaaaadddd

  eeee dddd eeee bbbbbbbb

  ccccddddaaaa

  aaaacccc

  dddd cccc

  BBBBdddd

  aaaaeeee7

  aaaa dddd ccccaaaa dddd cccc

  dddd eeee ccccdddd eeee////

  FFFF

  ///^

  Corrente

  aaaa

  aaaa

  FFFF aaaa ddddcccc

  aaaa ddddcccc

  ccccbbbb

  aaaadddd cccc

  aaaa dddd ccccaaaa dddd cccc

  aaaa

  cccccccc

  aaaa cccc aaaa

  dddd ccccccccdddd

  cccc ccccaaaa

  CCCC

  aaaaaaaa

  dddd cccc aaaa

  ddddBBBB

  aaaa ccccaaaa eeee

  cccc

  8

  eeeecccc aaaa

  dddd cccc aaaa

  dddd aaaa aaaaccccaaaadddd cccc dddd

  cccc

  BBBBcccc

  bbbbaaaa cccc aaaa

  dddd ccccaaaa dddd cccc eeee

  aaaa

  CCCC

  aaaaaaaa aaaa

  aaaa ddddcccc

  aaaaaaaa cccc

  aaaa aaaa

  ccccdddd cccc aaaadddd

  BBBB

  bbbbaaaa

  AAAAaaaa aaaa dddddddd eeee

  16gggg aaaa

  aaaaffffffff

  gggghhhh

  BBBB

  ffff hhhhhhhhffff

  gggg

  DDDD

  hhhh gggg hhhh gggg hhhhgggg aaaa

  gggg

  aaaahhhh aaaa

  hhhhaaaahhhh

  eeee eeee ffff hhhhgggg

  eeee

  eeee eeee hhhh gggg

  aaaa

  aaaagggghhhhffff

  gggg aaaa

  iiiihhhhffff

  gggg hhhh

  ffff24

  eeee eeeegggg eeee

  eeee

  hhhh

  gggg eeeegggggggg

  eeee eeeecccc

  BBBB

  cccccccc

  aaaa cccc aaaadddd

  FFFFcccc aaaa

  bbbb aaaa cccc

  aaaaAAAA

  aaaa ddddaaaa bbbb cccc

  aaaa

  bbbbHHHHbbbb

  bbbbaaaa dddd

  cccc

  aaaacccc bbbb

  aaaa cccc cccc bbbb

  ccccBBBB

  dddd ccccaaaadddd aaaa

  ccccdddd

  ////

  cccc///

  4

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 1xxx Baroque Lute

  15/208

  ///

  cccc

  cccc

  BBBB

  cccc ccccdddd ccccdddd

  HHHHbbbb

  aaaa

  bbbb

  cccccccc aaaa

  dddd

  FFFF

  cccc aaaa cccceeeedddd

  aaaa

  cccccccc

  eeeecccc

  cccccccc

  aaaa

  CCCC

  aaaa aaaaaaaa aaaa

  aaaacccc

  ddddeeee

  ddddeeee

  ddddbbbb

  aaaa

  aaaa cccc cccc aaaa aaaa

  40eeeeaaaa

  cccc cccc ffff eeeecccc

  aaaaeeee cccc

  cccc aaaa

  aaaa cccc aaaaeeee

  cccc aaaa cccc

  aaaa

  aaaa cccc

  dddd bbbb

  aaaadddd bbbb

  aaaa

  bbbb aaaaddddbbbb

  aaaacccc bbbb

  aaaa bbbb cccceeee

  ccccaaaa

  cccc eeee eeee

  eeee

  AAAA

  aaaa aaaa

  aaaa

  aaaa

  aaaaeeee

  48

  aaaaCCCC

  cccc aaaaaaaa eeee aaaa

  bbbb

  DDDD

  aaaadddd

  aaaa aaaa bbbbcccc

  EEEE

  aaaa cccc aaaa cccc cccc

  ccccFFFF

  dddd eeee eeeeaaaadddd

  cccc

  aaaa

  aaaa cccc cccc aaaa aaaa

  cccccccc aaaa

  aaaaddddcccc

  aaaa cccc

  ccccaaaa cccc aaaa

  ccccdddd cccc

  aaaaddddaaaa

  56

  cccc aaaa aaaaaaaa

  cccc aaaa

  cccc bbbb aaaa aaaa cccc aaaa

  AAAAddddaaaa dddd cccc

  aaaa

  aaaacccc

  AAAABBBB

  dddd

  aaaa

  ccccdddd

  DDDDdddd cccc aaaa bbbb aaaa

  bbbb cccc ccccddddcccc aaaa

  dddd

  FFFF

  ccccddddeeee eeee eeee

  bbbbEEEE bbbbcccc bbbb

  bbbb eeee

  64dddd

  BBBB

  ggggdddd cccc cccc aaaaeeeeaaaa

  ffff eeeecccc eeee

  ddddcccc

  eeee ccccaaaa cccc

  bbbbaaaa

  cccc aaaa

  cccc aaaaaaaa

  ddddaaaa cccc

  aaaa eeeecccc

  eeee eeeedddd cccc aaaa

  dddd

  cccc aaaabbbb

  aaaa cccc aaaaddddaaaa

  ccccdddd eeee

  BBBB

  dddd

  72aaaa

  FFFFcccc aaaa cccc aaaa eeee

  aaaa eeee aaaaHHHHbbbbaaaadddd

  cccc

  aaaa

  aaaa cccc bbbb cccc bbbb

  cccc bbbb ccccbbbb

  ccccaaaa

  eeeeaaaa

  cccc cccc

  eeee

  ffff eeee

  cccc

  cccc aaaaaaaa cccc bbbbbbbb

  cccc ccccddddaaaaccccdddd

  aaaaaaaa

  ccccccccdddd

  aaaadddd ccccaaaadddd cccc

  eeee

  FFFF

  ///^

  5

  bl

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 1xxx Baroque Lute

  16/208

  Double

  presto

  aaaa

  aaaaaaaa

  cccc aaaa cccc aaaaddddcccc aaaaddddcccc aaaa

  bbbb ccccddddaaaa cccc eeeeddddaaaa ccccdddd

  aaaa

  cccc

  ddddaaaaeeee cccc aaaa cccc aaaaddddcccc aaaaddddcccc aaaa

  ccccaaaa cccc aaaa ccccaaaa ccccdddd

  aaaa cccc aaaaaaaacccc

  DDDDddddcccc aaaa cccc aaaa cccc aaaaddddcccc aaaadddd6

  aaaaaaaa ccccaaaa bbbbddddaaaa cccc

  aaaaaaaa cccc aaaa

  dddd

  BBBB

  cccc ddddaaaa cccc aaaa cccc aaaa eeeebbbb aaaa cccc

  bbbb

  CCCC

  aaaa cccc ddddaaaacccc aaaadddd cccc

  dddd cccc aaaa

  ddddaaaa cccc aaaadddd cccc eeee

  dddd eeeedddd cccc aaaa

  BBBB

  gggg hhhhffff hhhheeee gggg hhhhgggg hhhh kkkk gggg

  11hhhh

  aaaa

  hhhhffffaaaahhhhaaaahhhhggggaaaaffffeeeehhhh

  aaaaaaaagggghhhh

  aaaahhhheeeeffffeeeegggghhhh eeee gggg

  aaaa

  ffffeeeehhhhaaaaddddcccc aaaacccc aaaacccc aaaa

  ddddccccaaaa ccccdddd

  aaaa ccccaaaa cccc eeeeffffcccceeee

  AAAA

  ddddcccc aaaaddddbbbb aaaacccc aaaacccc aaaadddd

  ccccaaaa ccccaaaa ccccaaaa ccccdddd

  aaaa ccccaaaaaaaa

  17

  hhhhDDDDffff hhhhgggg hhhh

  BBBBhhhh aaaa hhhh

  aaaaaaaa hhhh gggg

  hhhhDDDDffff hhhh hhhhffff hhhh hhhhffff hhhh hhhh gggg aaaa

  ggggaaaa hhhh aaaagggg hhhh gggg eeee hhhh aaaa hhhh gggg

  hhhhaaaa

  aaaa hhhh hhhh hhhhgggg hhhh gggg hhhh ffff eeee hhhh

  ggggEEEE

  gggg eeeegggggggg eeeegggggggg aaaa hhhh gggg aaaa

  22

  ffffBBBBgggg hhhh

  eeee ffff eeee gggg eeeeffffaaaa hhhh aaaaeeee

  aaaa

  eeee cccc eeee aaaa cccc eeee eeee cccc cccc eeee cccc

  eeee

  ccccddddeeeeeeee

  ddddeeeeeeee cccc

  cccceeee cccc

  bbbbbbbb cccc aaaa cccc eeee

  bbbb cccc bbbb cccc eeee bbbbcccc

  BBBB

  cccc aaaadddd cccc aaaa cccc bbbbcccc aaaadddd cccc

  27

  aaaaccccaaaa ccccaaaa ccccdddd

  aaaa ccccaaaa ccccccccdddd

  AAAA

  eeeeddddddddaaaaaaaaddddaaaaaaaaddddaaaaaaaa

  bbbbaaaabbbbbbbbcccc eeeebbbb cccc

  bbbb ccccaaaabbbb

  ccccBBBB

  cccccccccccccccc

  aaaacccceeee cccccccc

  bbbbcccc bbbb

  cccc

  BBBBccccdddd

  ccccaaaaccccdddd

  ccccddddcccceeee

  ddddcccc aaaaddddbbbbccccdddd

  ccccbbbb////cccc/

  //

  6

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 1xxx Baroque Lute

  17/208

  ///

  cccc

  cccc

  BBBB

  cccc eeeeddddaaaa cccc dddd aaaa cccc eeee

  dddd cccceeee

  aaaa

  cccc aaaadddd cccc aaaadddd bbbb cccc aaaadddd cccc

  dddd aaaa dddd ccccaaaa

  dddd ccccaaaa dddd eeeedddd

  ccccaaaa

  ccccdddd cccc aaaa cccc aaaa cccc aaaa eeee

  bbbb aaaa cccc

  37

  aaaaCCCC

  aaaa aaaaaaaa aaaa aaaa aaaa

  aaaa aaaa aaaa aaaa eeeecccc

  BBBB

  aaaa cccc aaaadddd bbbb aaaa cccc bbbbbbbb aaaadddd

  bbbb

  aaaacccc bbbb

  aaaa ffff eeee ffff eeeeffff aaaa cccc aaaaeeeeaaaa

  eeee eeeecccc ccccdddd cccc aaaa eeee cccc aaaa cccc

  41 aaaa aaaa

  aaaaaaaa cccc cccc

  ddddcccc aaaa aaaa

  bbbbaaaa

  eeee cccccccc bbbb aaaa cccc eeee

  aaaa cccc

  aaaa

  dddd cccc cccc aaaa

  CCCC

  aaaaaaaa

  aaaa cccc aaaadddd

  aaaa aaaa ccccbbbb

  ccccdddd bbbb

  aaaa bbbb dddd aaaa ccccbbbb cccc aaaa bbbb dddd

  45aaaa

  aaaabbbb cccc aaaa bbbb dddd

  aaaa cccc aaaaffff eeee ffff

  eeeeaaaa

  eeee cccceeee eeee

  cccceeee eeee cccc bbbb aaaa cccc

  aaaa aaaa cccc eeeeaaaa

  aaaa cccc aaaa aaaa ccccaaaa

  eeee

  aaaa

  CCCCaaaa cccc aaaa cccc aaaa cccc eeee

  aaaa cccc aaaaffff

  49eeee gggg hhhh gggg eeeeffff eeee hhhh aaaadddd cccc aaaa

  cccc

  aaaa

  dddd aaaadddd cccc aaaa cccc bbbb

  cccc aaaadddd cccc

  dddd aaaa cccc aaaadddd cccc aaaa

  cccc bbbb

  cccc aaaa

  ddddcccc

  aaaa

  cccc ccccaaaa aaaa cccc aaaadddd cccc aaaa cccc aaaa

  53

  cccc ccccdddd

  cccc aaaa aaaacccc

  aaaadddd ccccaaaa

  dddd

  cccc aaaaaaaa aaaa cccc aaaa cccc dddd

  aaaa

  aaaa

  cccc aaaa aaaacccc

  DDDDcccc

  ddddcccc

  aaaacccc

  ccccccccdddd aaaa

  aaaaaaaa

  cccc aaaa

  aaaa aaaa cccc ddddaaaa cccc aaaa

  aaaa cccc aaaa

  7

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 1xxx Baroque Lute

  18/208

  57

  cccc

  DDDDdddd cccc

  cccc bbbb cccc bbbbcccc ccccdddd cccc

  cccceeee

  AAAA

  ffff eeee cccc aaaa cccc aaaadddd cccc aaaa cccc aaaa

  cccc ccccaaaa cccc dddd

  cccc aaaaddddaaaa

  aaaadddd cccc

  dddd

  DDDD

  cccc ccccdddd cccc ccccdddd

  cccc ccccdddd cccc aaaa61

  bbbbaaaa cccc aaaa

  cccc aaaadddd bbbb cccc aaaadddd cccc

  dddd aaaa dddd ccccaaaa cccc dddd cccc aaaa cccc bbbb cccc

  bbbbEEEE cccc

  bbbb bbbbcccc bbbb cccc

  bbbb bbbbdddd cccc aaaa

  ddddBBBB

  cccc ccccdddd ccccccccdddd cccc aaaa aaaa cccc aaaa

  65

  eeeecccc eeee cccc eeee cccc aaaa cccc eeee cccc aaaadddd

  ccccaaaa cccc aaaa cccc aaaa cccc aaaa cccc aaaadddd bbbb

  aaaadddd aaaa cccc aaaa cccc aaaa cccc aaaadddd cccc aaaa

  bbbb

  cccc dddd aaaa cccc aaaa cccc aaaa eeee cccc aaaa aaaa69

  HHHHbbbb aaaa cccc dddd aaaa cccc bbbb ddddaaaa cccc dddd aaaa

  cccc

  BBBB

  cccc aaaadddd cccc aaaadddd bbbb cccc aaaadddd cccc

  dddd aaaa dddd ccccaaaa dddd cccc aaaa

  BBBB

  aaaa ccccdddd

  aaaa

  AAAA aaaaaaaa dddd cccc aaaadddd cccc aaaa

  CCCC cccc bbbb cccc73

  aaaa cccc aaaadddd

  eeee cccc eeeedddd

  aaaa cccc aaaadddd

  cccc

  aaaa

  cccc ccccaaaa aaaa cccc aaaadddd cccc

  BBBB

  aaaadddd bbbb

  cccc aaaa ccccaaaagggg eeee gggg aaaa

  cccc aaaa ccccaaaa

  eeeeaaaa

  eeee eeeecccc ccccdddd cccc aaaa eeee

  ffff eeee cccc

  77aaaa

  aaaacccc bbbb cccc cccc

  ccccddddddddaaaabbbb ccccdddd

  aaaaffffgggg

  ggggggggffffhhhhhhhhgggg hhhh

  BBBBgggg

  hhhh gggghhhh

  aaaa

  hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

  aaaahhhhaaaacccc

  aaaaccccddddcccc

  ////

  FFFF

  ///^

  8

  Sarabande

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 1xxx Baroque Lute

  19/208

  Sarabande

  cccceeee

  FFFF

  aaaaaaaa

  CCCC

  cccccccccccc

  aaaa

  aaaacccccccc

  DDDD

  dddd

  aaaadddd ccccaaaaaaaa

  AAAA

  aaaaddddeeeeaaaacccc dddd

  aaaa ////

  dddd:ccccBBBB

  AAAABBBBCCCC

  aaaaeeeeccccDDDD

  ccccaaaaEEEE

  ddddFFFF

  cccc

  dddd

  ////ccccaaaaaaaaaaaa

  dddd

  aaaaccccccccbbbb

  aaaaccccaaaa

  dddd aaaaaaaadddd ccccaaaaaaaa

  ////cccccccccccc

  BBBB

  CCCC DDDD

  ///

  W

  EEEE

  X////cccccccccccc

  BBBB

  ///

  ddddcccccccc

  BBBB

  ddddcccccccc

  CCCC

  ddddcccccccc

  BBBB10

  aaaa

  DDDD

  cccc eeee cccc eeee ccccaaaaaaaadddd

  cccccccccccccccc

  bbbbaaaaaaaa

  ////ccccaaaacccc

  aaaa

  aaaa cccc aaaa

  eeee

  aaaa

  ffff eeee aaaaaaaa

  AAAA

  eeeeccccBBBB

  ccccbbbbaaaaaaaa

  CCCC

  aaaa bbbb cccc

  aaaaeeee

  ccccaaaaaaaaaaaaaaaa

  ddddccccaaaa

  cccc ccccaaaaaaaaaaaa

  aaaa aaaaccccccccFFFF

  eeee ////aaaaaaaaaaaa

  CCCC

  dddd cccc aaaa

  aaaaccccaaaaaaaa

  dddd cccc aaaa

  AAAAcccc

  ddddcccccccc

  BBBB

  CCCC

  aaaaaaaa

  ccccccccDDDD

  19eeee

  AAAA

  aaaaaaaacccc

  CCCC

  ccccccccDDDD

  ////aaaaccccccccaaaa

  cccc

  aaaaaaaa ccccaaaaaaaacccc

  ddddaaaa

  cccc aaaadddd cccc

  ////ddddeeeeccccaaaa

  aaaa

  ccccccccccccaaaa

  ccccaaaaaaaa

  AAAA

  aaaadddd ccccaaaaaaaa

  aaaa ////

  ddddccccBBBB

  AAAABBBBCCCC

  aaaaeeeeccccDDDD

  ccccaaaaEEEE

  ddddeeeeccccFFFF

  dddd

  CCCCeeee eeee

  dddd eeeeddddccccaaaa

  aaaacccc

  dddddddd

  ccccdddd

  aaaaaaaaaaaacccc

  28 aaaadddd

  BBBB

  aaaa cccc aaaadddd aaaa eeeedddd

  BBBB

  cccccccc

  CCCC

  aaaaaaaa

  DDDD

  ddddaaaaEEEE

  aaaa cccc aaaa ddddccccFFFF

  aaaa

  CCCC

  cccc ////cccc:

  BBBB

  aaaa

  aaaaeeee7ccccaaaa

  FFFF

  ///^

  Double

  eeeeaaaa

  dddd ccccaaaa

  aaaaaaaadddd cccc

  aaaa

  cccc aaaacccc

  DDDD

  dddd cccc dddd cccc ccccdddddddd cccc

  aaaa

  AAAAaaaa cccc aaaa

  aaaaddddbbbb

  cccc aaaa

  ddddBBBB

  cccc ccccdddd aaaa cccc aaaadddd cccc

  dddd ccccaaaa

  ccccaaaa cccc

  aaaacccc aaaa

  9

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 1xxx Baroque Lute

  20/208

  6

  aaaa ccccaaaa aaaa

  cccc aaaaddddcccc aaaa

  ddddaaaa

  eeee cccc aaaaaaaadddd ccccdddd aaaa

  BBBBdddd cccc

  cccc aaaa cccc aaaadddd ///

  W

  cccccccc

  BBBB

  ccccddddX

  ////

  cccc///

  ccccccccdddddddd

  cccccccc aaaadddd cccc

  dddd ccccaaaa dddd cccc

  eeee cccc

  aaaa

  eeee cccc

  11 aaaaeeee

  dddd cccc

  aaaacccc

  ccccddddaaaa

  eeeeeeee cccc

  cccc

  aaaa cccc cccc ccccaaaa aaaa

  aaaa

  cccc aaaa eeeeaaaa

  ccccffff eeee aaaa

  aaaa cccceeee

  cccc bbbb cccc aaaa eeee

  aaaacccc aaaa

  aaaaeeee aaaa

  cccc

  aaaa cccc aaaa aaaaaaaa

  cccc cccceeee

  16

  aaaaCCCC

  aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa ccccaaaa

  cccc

  EEEEaaaadddd cccc aaaa cccc aaaa cccc aaaa

  ccccDDDD

  cccc cccc dddd cccc aaaa cccc ccccdddd

  AAAAddddaaaa cccc

  aaaa

  eeee cccc aaaa

  aaaaaaaa cccc

  aaaacccc

  cccc aaaa cccc cccc bbbb cccc aaaa aaaa

  21

  bbbb

  cccc aaaaaaaa cccc aaaadddd

  BBBB

  aaaa ccccdddd

  aaaaeeee cccc dddd

  cccc aaaa cccccccc

  cccc

  aaaaCCCC

  aaaa cccc aaaa cccc dddd ccccdddd aaaa

  ddddBBBB

  cccc aaaadddd bbbbcccc aaaadddd cccc

  dddd cccc

  aaaa aaaadddd cccc cccc aaaa dddd

  26dddd

  CCCC

  aaaa bbbb aaaa bbbbaaaa dddd eeee

  eeee

  aaaa aaaacccc cccc aaaa dddddddd cccc aaaa

  aaaa

  BBBB

  ccccdddd ccccddddcccc aaaa gggg

  gggg

  ddddaaaa

  eeee

  cccccccc

  cccc

  aaaaaaaa

  aaaa

  dddd

  cccc aaaaaaaa dddd cccc

  aaaa aaaa cccc aaaa

  31 dddd eeee bbbb cccc cccc dddd

  BBBB

  aaaaddddaaaa

  FFFFccccdddd aaaa dddd cccc

  aaaa cccc ///

  W

  ddddaaaa

  FFFF ddddcccc eeee

  dddd cccc ////eeeeX

  ^

  10

  Tempo di Borea

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 1xxx Baroque Lute

  21/208

  Tempo di Borea

  cccc

  eeeeddddccccaaaa

  cccc eeeeddddccccaaaa

  ccccaaaacccc

  aaaa cccc

  aaaa aaaa

  ddddaaaa

  ccccaaaa

  dddd

  aaaaccccaaaa

  ddddeeeecccccccc

  BBBB

  aaaaccccaaaa

  dddd cccc ddddaaaa

  dddd cccc

  dddd

  ccccaaaa

  aaaa

  aaaa

  ddddccccaaaa

  aaaa

  cccc aaaa

  cccc

  cccc aaaa

  7cccc

  aaaaaaaa

  ccccaaaa

  ccccaaaaaaaacccc

  AAAA

  aaaa cccc

  aaaa

  eeee aaaa

  aaaa

  aaaa aaaa

  cccc

  aaaa cccc

  ccccaaaaAAAA

  aaaa cccc dddd aaaa cccc

  aaaacccc

  ddddccccBBBB

  aaaaaaaa

  AAAA

  ccccccccaaaa

  ddddccccaaaa

  cccc

  ddddeeee

  ddddeeee

  13 ccccaaaaaaaa

  aaaa cccc cccc bbbbccccaaaa

  aaaaaaaaAAAA

  ddddcccc

  ccccaaaa

  dddd aaaa

  dddd

  aaaacccc

  aaaa cccc

  aaaa

  aaaacccc

  aaaacccc

  aaaacccc

  aaaaaaaa

  aaaacccc

  aaaaaaaa

  cccc cccc

  aaaa

  hhhh gggg hhhh ffff aaaa hhhh ffff

  19aaaa

  cccc aaaa dddd

  cccc ccccaaaaaaaa

  ///

  ////

  ddddccccccccDDDD

  ///

  ccccdddd

  aaaacccccccc cccc

  aaaa

  aaaacccc cccc

  aaaacccccccc

  aaaa dddd

  aaaa

  cccc

  ddddccccaaaa

  ccccaaaaaaaa

  ddddcccc aaaaaaaaaaaa

  ddddcccc

  ccccaaaaaaaa

  ccccaaaa aaaadddd

  ccccaaaa eeeecccc

  aaaaaaaaaaaaAAAA

  aaaa

  aaaa aaaa cccccccc

  26aaaaaaaadddd

  eeee

  cccc

  aaaaaaaa

  aaaaaaaa

  aaaaaaaa cccceeee

  aaaaaaaa eeeeaaaa

  aaaaaaaaaaaaaaaa

  cccceeee

  aaaa

  aaaaaaaa7

  aaaa ccccaaaa

  aaaaaaaa

  aaaa

  cccccccc

  aaaacccccccc

  aaaaaaaacccc

  dddd

  cccc aaaa

  cccc eeee

  cccc

  bbbb

  eeeecccc

  cccc

  cccceeee

  eeee

  hhhh gggg eeee

  gggg

  gggg eeee

  33gggg aaaaaaaa aaaa

  gggg

  ggggaaaaeeee

  dddd cccc

  dddd

  eeee dddd

  eeee

  ddddcccc ddddeeee

  eeeeddddcccc

  ccccbbbb

  eeee bbbb ccccbbbb

  EEEE

  cccc eeee bbbbeeeecccc

  BBBB

  cccc eeee ccccaaaacccc

  bbbbcccc

  ddddBBBB

  cccc aaaa cccc aaaa eeee cccc

  11

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 1xxx Baroque Lute

  22/208

  39

  aaaa

  cccceeeeccccaaaa

  ccccccccaaaaaaaa

  aaaa cccc aaaa

  aaaa cccc aaaa

  aaaa

  aaaaccccaaaa

  aaaa

  aaaaaaaacccc

  dddd

  cccc aaaa cccc dddd cccc aaaa

  ddddcccc

  aaaaaaaaaaaa

  aaaa

  cccc

  bbbb

  cccc aaaa dddd aaaa

  cccc

  aaaa cccc aaaa

  45 ddddaaaa

  cccc aaaa cccc dddd ddddaaaa cccc

  ddddaaaa

  aaaa cccc dddd cccccccc cccc eeee

  dddd

  BBBB

  eeee dddd eeee gggg hhhh gggg hhhh kkkkhhhh

  gggghhhh

  kkkkhhhh

  ggggaaaa

  49

  gggg hhhh aaaa hhhh eeee gggg eeee gggg

  hhhh gggghhhh

  gggg hhhh gggghhhh gggg

  hhhh aaaa hhhh gggg aaaa ffff eeee hhhh

  gggghhhh gggg hhhh gggg aaaa hhhh aaaa

  ddddBBBB

  cccc dddd aaaa

  cccc dddd

  54aaaaeeeeccccaaaa

  dddd cccc

  aaaa

  aaaa aaaa

  AAAA

  dddd cccc aaaa

  dddd

  aaaa

  ccccaaaa

  DDDD

  aaaa

  dddd

  aaaa

  bbbb aaaa

  cccc aaaa cccc aaaa eeeebbbb aaaa

  cccc

  aaaaCCCC cccc aaaa cccc aaaa ffffaaaa

  gggg59

  hhhh

  DDDD

  hhhheeee eeee gggg

  EEEE

  gggghhhh gggg

  hhhh

  FFFF

  gggg hhhh gggghhhh

  gggg

  hhhh

  aaaa

  hhhh

  gggg

  hhhh

  aaaaeeee

  gggg

  hhhh

  aaaagggg

  aaaa

  hhhhaaaa

  BBBB

  cccc aaaa dddd cccc aaaa dddd cccc

  64

  aaaa aaaa cccc aaaa dddd cccc aaaa bbbb

  eeeeddddccccaaaa

  cccc eeeeddddccccaaaa

  ccccaaaacccc

  aaaa ccccaaaa aaaaaaaa

  dddd

  cccceeee

  aaaaaaaaaaaa

  ddddeeeecccc

  aaaadddd

  BBBB

  ccccaaaaeeee7ccccFFFF

  ///^

  Double

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 1xxx Baroque Lute

  23/208

  Double

  eeeeddddcccc

  eeee

  aaaa

  ccccdddd eeeeddddcccc eeee cccc

  aaaa

  CCCC

  cccc aaaadddd cccc aaaaddddaaaa

  cccc

  BBBB

  dddd cccc aaaadddd eeee cccccccc

  aaaa

  aaaa

  dddd cccc dddd eeee cccc eeeecccc

  dddd eeee cccc

  dddd aaaa dddd

  aaaa aaaa

  6cccc aaaa

  aaaaaaaa cccc

  aaaa cccc aaaacccc cccc aaaa cccc aaaa cccc

  cccc cccc

  aaaa

  ccccAAAA

  ccccaaaa dddd cccc

  cccceeee aaaa aaaa aaaa aaaa cccc aaaa cccc

  aaaa cccc aaaa cccc ddddaaaa cccc aaaa

  cccc

  BBBBcccc cccc

  dddd

  AAAA

  aaaa

  aaaa

  cccc

  12 dddd ccccaaaa

  ccccddddeeeedddd

  eeeecccc aaaa

  aaaaaaaa cccc

  cccc bbbbcccc

  aaaa aaaa dddd cccc aaaa

  cccc dddd aaaa aaaa cccc aaaadddd cccc

  aaaa cccc aaaa aaaadddd cccc aaaa aaaa

  aaaaffff hhhh gggg hhhh kkkk hhhh gggg hhhh ffff aaaa

  18

  hhhhDDDD

  aaaa

  aaaa

  cccc aaaaAAAA

  dddd cccc aaaa

  ccccaaaa

  aaaa cccc dddd aaaaddddaaaa

  cccc

  ddddDDDDdddd

  cccc cccc ///dddd ///

  cccc

  cccc

  cccc

  aaaacccc cccc cccc cccc

  aaaa

  aaaa cccc cccc cccc

  aaaacccccccc dddd cccc dddd aaaa aaaa cccc dddd

  23cccc

  aaaa aaaa

  dddd

  cccc aaaa

  aaaaaaaa

  aaaa

  dddd

  cccc aaaa

  cccc

  aaaaaaaa

  aaaa cccc aaaa cccc cccc

  cccc

  eeeeaaaa aaaa

  aaaa

  aaaa aaaa

  aaaa cccc eeeeaaaa

  CCCC

  eeee aaaa bbbb aaaa cccc aaaa

  cccc

  aaaa aaaaaaaa eeee cccc aaaa cccc aaaa

  aaaa

  AAAA

  aaaa aaaa aaaa

  aaaa

  aaaaaaaa

  dddd

  29cccc

  aaaa

  aaaacccc aaaa cccc

  cccc aaaa

  aaaa

  dddd

  aaaa cccc aaaadddd cccceeee

  dddd

  bbbbcccc

  bbbb eeee cccccccc

  cccc

  cccceeee

  eeee

  hhhh gggg eeeeggggeeee ffff eeee

  gggg aaaa aaaa aaaa

  ggggaaaagggg aaaa

  aaaa

  aaaadddd cccc dddd cccc eeeecccc

  13

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 1xxx Baroque Lute

  24/208

  35eeee

  dddd cccc dddd eeeedddd

  ccccdddd

  bbbb bbbbcccc eeee bbbb cccc

  bbbb cccceeee

  EEEE

  cccc bbbb cccc

  cccc

  cccc bbbb

  cccc bbbb

  cccc

  BBBB

  aaaa cccc bbbb cccc aaaa eeee cccc

  aaaa eeee cccccccc ffff eeee

  cccc cccc

  40

  CCCC

  cccc aaaa cccc aaaa

  dddd cccc aaaa

  aaaa ccccaaaa aaaa dddd

  cccc aaaaaaaa

  DDDD

  aaaa cccc aaaadddd cccc aaaa aaaaaaaadddd

  aaaacccc cccc bbbb

  aaaaaaaa

  aaaa cccc aaaa eeee aaaaaaaa cccc aaaa

  dddd aaaa dddd cccc dddddddd aaaa cccc

  46

  BBBBdddd cccc aaaadddd cccc cccc eeee

  dddd aaaa cccc dddd aaaa cccc aaaa cccc

  aaaaBBBB

  aaaadddd aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa

  aaaaBBBB

  aaaadddd aaaa cccc dddd aaaa cccc

  bbbbBBBB

  bbbb aaaa bbbb bbbb bbbb bbbb bbbb

  bbbbBBBB

  bbbb aaaa cccc dddd bbbb cccc bbbb

  52dddd

  BBBB

  aaaa cccc dddd aaaa cccc eeeedddd

  eeee

  BBBB

  gggg hhhh eeeehhhh hhhh

  gggg gggghhhh

  aaaahhhh aaaa cccc dddd

  eeee dddd eeee

  AAAA

  dddd cccc aaaadddd

  aaaa aaaa aaaacccc

  DDDD

  dddd cccc aaaadddd

  aaaacccc aaaa

  ccccbbbb aaaa

  cccc eeee cccc aaaa cccc58

  aaaaaaaa cccc dddd aaaa

  CCCC

  cccc bbbb aaaaaaaa dddd cccc aaaa

  bbbbaaaadddd bbbb

  cccccccc dddd aaaa cccc

  BBBB

  eeeedddd eeeegggg aaaa

  ggggaaaagggg aaaagggg aaaa

  gggg aaaa

  ggggaaaa cccc dddd aaaa cccc

  aaaa

  CCCC

  cccc aaaa cccc aaaadddd cccc aaaa

  64 dddd

  BBBB

  eeee dddd eeee cccc aaaadddd ccccddddaaaa

  eeeeddddcccc eeee ccccdddd eeee

  aaaa

  CCCC

  cccc aaaadddd cccc aaaaddddaaaa cccc

  BBBB

  dddd cccc aaaadddd eeee ccccdddd

  aaaaeeee7ccccFFFF

  ///^

  14

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 1xxx Baroque Lute

  25/208

  Johann Sebastian Bach

  Sonata gSonata gSonata gSonata g ---- mollmollmollmollBWV 1003/ BWV 964

  fr Barocklaute bearbeitet von

  Burkhard Korn

  2011

  Sonata g - moll

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 1xxx Baroque Lute

  26/208

  Grave

  gJohann Sebastian Bach

  BWV 1003/ BWV 964

  aaaaccccaaaa

  aaaaAAAA

  bbbb aaaa

  ddddbbbb

  aaaa cccc cccc:BBBB

  eeee

  cccc

  CCCC

  cccc aaaa bbbb dddd

  aaaa

  ////

  bbbbccccDDDD

  aaaa

  dddd

  bbbb aaaa

  aaaacccceeee

  cccc: eeee

  cccc

  bbbb:aaaaCCCC

  cccc aaaa

  ////

  dddd

  bbbb aaaaHHHHbbbb dddd bbbb

  ddddaaaa

  3

  bbbb aaaa bbbbaaaa cccc

  bbbb aaaa bbbb////bbbb:

  aaaa bbbb

  ////aaaaaaaaaaaaaaaa

  CCCC

  bbbb

  aaaa

  dddd bbbb

  bbbb

  dddd: cccc

  dddd

  ////

  ccccBBBB

  cccc

  aaaa

  bbbb

  aaaa

  ddddccccBBBB

  aaaa bbbb

  ////aaaaaaaa

  BBBB

  aaaa

  cccc aaaa bbbb dddd

  aaaa bbbbaaaaaaaa

  bbbb:

  CCCC

  aaaa bbbb

  5////ddddaaaaFFFF

  aaaa

  \\\\

  bbbb aaaa ddddcccc aaaa bbbb

  aaaaEEEE

  aaaa ccccaaaa

  bbbb

  aaaa ccccaaaa bbbbdddd

  aaaa

  aaaa bbbb dddd aaaaaaaacccc

  ccccccccaaaa

  cccc ffffhhhh eeee ffff aaaa bbbb aaaa

  bbbb

  aaaa

  aaaaaaaaAAAA

  BBBB

  ccccaaaa:aaaa

  AAAA ddddbbbb

  bbbb

  7bbbbaaaaaaaaEEEE

  aaaa cccc aaaa bbbb ddddaaaa bbbb aaaa

  dddd

  dddd bbbbaaaacccc

  bbbbaaaa aaaa

  bbbb aaaa dddd cccc bbbbaaaa

  ////

  HHHHbbbb

  bbbb aaaaaaaaCCCC

  dddd bbbbddddaaaa

  bbbbccccaaaaaaaa

  aaaa: cccc

  ccccdddd bbbb aaaa

  bbbb

  cccc

  cccc

  ////

  ccccffffeeee

  aaaa cccc

  aaaa cccc aaaaaaaa

  aaaaaaaaaaaa

  9aaaa

  ccccaaaa

  eeee cccc aaaa

  ////eeee

  aaaa bbbb

  dddd aaaa bbbbdddd

  eeee

  hhhh

  gggg

  dddd

  eeee

  aaaa bbbb aaaadddd: cccc

  ddddeeee

  eeee

  dddd

  ////cccc

  cccc

  aaaa cccc aaaa cccc eeee ffff eeee

  ffff

  eeee

  cccc

  ffffeeee:aaaaaaaa

  aaaa

  bbbb

  cccc

  cccc ccccccccaaaaaaaaaaaa cccccccc

  aaaa

  cccceeee

  11aaaaccccaaaabbbb

  aaaa cccc eeee aaaa cccc dddd dddd cccc aaaa ccccbbbb

  ////aaaaaaaaaaaaaaaa

  cccc

  ////eeee:ccccFFFF

  aaaa

  aaaaaaaaaaaa

  CCCC

  bbbb aaaa dddd bbbb aaaa

  bbbb cccc

  bbbbaaaaDDDD

  cccc aaaa cccc bbbb cccc aaaa dddd

  bbbb

  dddd aaaa

  1Burkhard Korn 2011

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 1xxx Baroque Lute

  27/208

  13

  ccccaaaaEEEE

  aaaa cccc bbbb cccc aaaa bbbb dddd

  aaaa bbbb aaaa

  ddddcccc

  ddddaaaaaaaacccc

  cccc cccc

  aaaa

  aaaaaaaa aaaaaaaacccc

  bbbbaaaaaaaa

  aaaa

  aaaaccccbbbbccccdddd

  cccc aaaa

  cccc

  dddd bbbb dddd

  dddd cccc aaaa bbbb

  aaaa

  aaaaddddaaaacccc

  dddd

  bbbbcccc aaaa bbbb aaaa cccc dddd bbbb aaaadddd

  cccc ccccbbbb eeee dddd cccc

  15

  ddddAAAA

  cccc aaaa dddddddd cccc

  aaaa ddddbbbb aaaa:

  eeeedddd cccc dddd

  ////ccccccccaaaaaaaa

  dddd aaaa bbbb

  aaaa aaaa////

  dddd

  ccccdddd

  aaaa bbbb aaaa aaaa

  bbbb bbbb ccccdddd bbbb

  bbbb cccc dddd

  ddddccccaaaaaaaa

  ////cccc:aaaa

  dddd

  ////ddddccccDDDD

  bbbbdddd

  cccc aaaa bbbb

  aaaa cccc

  dddd bbbbccccdddd

  bbbb cccc

  ddddaaaabbbb

  17bbbbaaaaaaaa

  AAAA

  ddddaaaa bbbbaaaa cccc eeeeffffhhhh

  hhhh aaaa

  bbbb: aaaa

  aaaaaaaaaaaaEEEE

  dddd bbbb aaaa cccc bbbb cccc bbbbaaaa bbbb cccc bbbb

  ddddccccaaaa

  aaaa bbbb

  bbbbaaaa

  ddddccccaaaaaaaa

  ////bbbb:

  aaaa bbbb

  aaaaaaaaCCCC

  bbbb cccc eeee cccc bbbb cccc aaaadddd aaaa bbbb aaaa

  19

  cccc

  aaaa cccc

  dddd cccc

  dddd cccc

  ddddaaaa

  cccc dddd

  ////

  cccc

  cccc

  aaaa bbbb ddddaaaa bbbb aaaa bbbb aaaa bbbb

  dddd

  bbbbaaaa

  bbbbaaaacccc

  dddd

  cccc aaaa bbbb aaaa

  dddd

  bbbb

  dddd ddddaaaaCCCC

  bbbb ddddeeee aaaa

  ////ccccccccffffeeee

  eeeeffff eeee eeee cccc bbbb aaaa

  eeeeaaaa

  cccc

  21

  ccccaaaaaaaa

  ////bbbb

  dddd

  dddd

  aaaa:aaaa

  CCCC

  cccc

  aaaa

  cccc bbbb cccc bbbb

  bbbb

  AAAA

  bbbb aaaadddd aaaa eeee

  aaaa

  BBBB

  aaaa ffff eeee ffffffff hhhh hhhh eeee ffff aaaa bbbb cccc aaaa bbbb cccc

  dddd aaaa bbbb cccc dddd eeee

  aaaaeeee cccc eeee

  ////eeee:cccccccc

  cccc eeee

  23

  ^aaaaaaaaaaaa

  2

  Fuga

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 1xxx Baroque Lute

  28/208

  aaaa eeeeaaaa

  aaaa

  cccc bbbb aaaa ddddbbbb

  cccc bbbb

  cccc

  aaaa

  aaaaaaaaaaaa

  aaaacccc

  eeeecccc

  aaaaeeee

  aaaa cccc

  aaaaaaaa cccc

  ddddcccc

  cccc bbbb

  ccccaaaa

  bbbbaaaa

  cccc bbbb

  cccc

  cccccccc

  aaaaaaaaaaaa

  aaaa ccccaaaaeeee

  ccccaaaaaaaaaaaa

  aaaa eeee

  aaaa aaaaaaaa

  aaaa

  10aaaacccccccc

  cccc aaaa

  cccc aaaacccccccc

  bbbbcccc

  dddd

  dddd cccc

  dddd bbbbccccdddd

  bbbbaaaaaaaa

  aaaa bbbb

  aaaa

  ddddaaaa

  aaaaaaaadddd

  bbbb aaaadddd bbbb aaaa cccc aaaa

  ccccdddd

  dddd bbbb

  ddddcccc

  dddd

  bbbbaaaa

  cccc aaaa bbbb

  ddddbbbbaaaa

  aaaaHHHHbbbb

  dddd bbbb dddd bbbb aaaadddd

  bbbbaaaaaaaa

  dddd bbbb

  AAAA

  dddd

  ////dddd:

  BBBB

  ffffdddd

  18aaaa aaaa ccccaaaaaaaa cccc

  cccccccc aaaa

  bbbbcccc aaaa

  aaaabbbb aaaa

  ccccbbbb dddd

  bbbbaaaa aaaa ccccaaaaaaaa cccc

  ccccdddd cccc

  eeeedddd aaaa

  ddddcccc cccc aaaacccccccc eeee

  bbbbaaaa aaaa ccccaaaaaaaa cccc eeeeeeeecccc aaaacccc eeee

  ccccbbbb

  cccc bbbb cccc eeee

  27

  aaaa

  aaaa

  cccc

  aaaa

  eeee

  cccceeee

  dddd

  eeee cccc

  eeee

  ffffhhhh

  hhhh

  ffff eeee

  gggg

  eeee

  ffff

  ffff

  cccc

  eeee

  cccc aaaa

  cccc

  ccccdddd

  eeee ffff cccc

  dddd cccc aaaadddd

  eeee

  ddddAAAA

  aaaa

  cccc

  aaaa

  bbbbaaaa

  aaaadddd

  cccc dddd aaaa

  bbbb aaaadddd bbbb

  cccc

  BBBB

  aaaa cccc

  bbbb aaaadddd cccc dddd

  35aaaa bbbb aaaa aaaadddd cccc aaaa cccc

  bbbb

  DDDD

  aaaa bbbb aaaadddd bbbbdddd cccc

  dddd

  DDDD

  ddddbbbbdddd bbbb aaaadddd bbbb aaaa

  eeeeaaaa

  dddd

  ffffffff

  eeeeaaaaffff

  dddd

  ffffffff

  aaaa

  ffff

  aaaa

  CCCC

  ffff aaaaffff aaaaaaaa

  eeee aaaa eeee

  cccc

  aaaa

  aaaacccc

  cccc

  aaaadddd

  aaaa

  bbbbbbbb

  dddd

  bbbbaaaaaaaa

  cccc

  aaaa bbbb

  aaaaaaaacccc

  cccc

  42aaaacccc

  dddd cccc dddd bbbbdddd

  DDDDdddd

  bbbbbbbb

  FFFF

  aaaaccccEEEE

  ddddbbbbDDDD

  bbbbccccaaaaCCCC

  bbbbDDDD

  dddd

  ////aaaa:aaaa

  CCCC

  cccc

  ccccaaaa

  aaaa bbbb cccc bbbb cccc cccc cccc

  aaaa cccc bbbbDDDD

  cccc aaaaEEEE

  ccccddddFFFF

  cccc

  ccccaaaaaaaa

  aaaa bbbb cccc bbbb cccc cccc cccc

  aaaa cccc bbbbDDDD

  cccc aaaaEEEE

  ccccddddFFFF

  cccc

  aaaaaaaa

  cccc bbbb cccc aaaa cccc bbbb cccc

  3

  50

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 1xxx Baroque Lute

  29/208

  50

  ddddFFFFcccc bbbb cccc aaaa cccc bbbb cccc aaaa

  EEEE

  aaaa bbbb cccc bbbb cccc cccc cccceeee

  cccc bbbb cccc bbbb cccceeee

  cccc aaaa

  eeee aaaa aaaa eeee aaaaffff aaaa aaaa aaaa bbbbccccaaaa aaaaaaaa

  aaaacccccccc

  aaaa aaaaaaaaaaaa

  eeee aaaa aaaa eeee aaaaffff aaaa aaaa aaaa bbbbccccaaaa aaaaaaaa

  aaaacccccccc

  aaaa

  57aaaaaaaa

  aaaa eeee aaaa cccc aaaa eeee aaaa

  ccccccccaaaa eeee aaaa cccc aaaa eeee aaaa

  aaaaaaaa

  eeee aaaa aaaa eeee aaaaffff aaaabbbbcccc

  aaaa aaaaaaaaaaaa

  cccccccc

  ccccbbbbaaaa

  cccc aaaaeeee

  eeee cccc eeeeaaaacccc

  aaaaaaaa

  aaaa ccccaaaacccc aaaaccccaaaa

  aaaa

  aaaa eeee

  aaaa aaaaaaaa

  aaaa

  cccccccc bbbb

  bbbbaaaa dddd

  65

  aaaa

  cccc bbbb cccc cccc aaaacccc aaaa

  eeeecccc

  aaaa cccc aaaa aaaa cccccccc cccc

  aaaaaaaa

  aaaa eeee aaaa bbbb ddddeeee

  aaaa

  bbbbcccc aaaaaaaaaaaa aaaa cccccccc aaaa eeee aaaa

  cccceeee

  cccc aaaa

  cccccccceeee

  aaaaaaaaaaaadddd ccccaaaaaaaa

  aaaa

  aaaa

  eeeeccccccccaaaa

  cccc eeeeaaaaaaaa

  AAAA

  ccccaaaa

  aaaa

  ////

  aaaaaaaaaaaaaaaa

  cccc

  ////

  cccc:cccceeee

  aaaa

  73aaaa7aaaa

  aaaa cccc

  aaaa

  aaaa cccc

  eeeeeeee

  cccc aaaa

  ddddcccc eeee

  cccccccc

  bbbb aaaa

  bbbbcccc

  ddddaaaa

  eeee

  aaaa

  cccc

  aaaaaaaa

  ccccddddcccc

  bbbb aaaa

  ddddbbbb aaaa

  cccccccc

  aaaadddd

  bbbbaaaa cccc

  aaaaaaaa

  aaaa

  cccc

  aaaaaaaa

  bbbbddddcccc

  cccc aaaa

  ccccaaaa

  bbbbaaaa

  aaaa bbbb

  aaaa

  aaaaaaaadddd

  82

  bbbbaaaa

  aaaa

  aaaa ddddaaaa

  FFFF

  bbbbaaaaaaaa

  EEEE

  aaaa bbbbaaaa

  DDDD

  ccccaaaabbbb

  CCCC

  bbbb aaaa bbbb dddd aaaabbbbaaaa

  ccccbbbb

  BBBB

  bbbb aaaa

  bbbb bbbb

  cccc

  ddddcccc

  dddd aaaa ccccaaaa cccc

  eeeeffff

  eeeedddd

  AAAA

  aaaa cccc

  aaaa

  aaaa

  ffffaaaa ffff

  hhhhgggg

  ffffffff

  ffff hhhhffff aaaa aaaa

  ffff

  90aaaa eeee cccc cccc

  eeee

  aaaa cccc

  aaaaeeeedddd

  AAAA

  aaaaaaaadddd

  aaaa

  eeee

  dddd bbbb

  ddddbbbbaaaa aaaa

  ccccbbbbbbbb cccc

  aaaaaaaaAAAA

  bbbb dddd aaaa bbbbaaaa cccc bbbb

  aaaabbbb

  CCCC

  cccc aaaa bbbb aaaadddd bbbb aaaa

  ccccBBBB

  aaaa bbbb dddd aaaa bbbbaaaa aaaa

  bbbbccccDDDD

  aaaa bbbb aaaadddd bbbb aaaa dddd

  4

  98

  cccc aaaa

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 1xxx Baroque Lute

  30/208

  aaaaFFFF

  cccc aaaa bbbb ddddaaaa bbbbdddd aaaaaaaa

  EEEE bbbb aaaa bbbb

  aaaaaaaaAAAA

  aaaaaaaaaaaa

  cccc aaaa bbbb aaaadddd bbbb aaaabbbb

  AAAA

  dddd bbbb aaaa cccc aaaa bbbbdddd

  aaaabbbbdddd bbbbAAAAdddd

  bbbb aaaa bbbbaaaaaaaaEEEE

  aaaadddd aaaaaaaadddd

  ccccccccdddd

  aaaa bbbb cccc aaaaaaaa

  bbbb dddd aaaa bbbbccccaaaa

  dddd aaaa bbbb ddddccccaaaa

  aaaa bbbbdddd

  106aaaaccccdddd

  cccc bbbb cccc cccc aaaa aaaacccccccc

  dddd

  dddd bbbb dddd aaaadddd aaaa

  eeeeeeeeaaaa

  aaaadddd aaaa bbbb dddd aaaa

  ccccaaaa

  aaaa

  cccc aaaa cccc bbbb aaaa aaaa

  eeeeddddbbbbaaaa

  aaaa bbbb aaaadddd bbbb aaaa cccc

  eeee eeeeffff eeee

  eeee ffff hhhh eeee ffff

  aaaa

  ffff gggg ffff gggg ffffffffffff

  113

  hhhhgggg hhhh ffff hhhh aaaa eeeeaaaa

  bbbb

  aaaa

  aaaa cccc bbbb cccc aaaa bbbb aaaa

  aaaacccc

  aaaa cccc aaaa cccc cccc aaaa aaaa

  bbbbDDDD

  dddd cccc aaaa cccc bbbbdddd bbbb

  aaaa ddddbbbb cccc bbbb

  aaaa dddd bbbb

  dddd bbbb eeeeaaaa

  cccc eeeedddd

  bbbb aaaaaaaa

  dddd

  bbbb

  aaaa

  aaaa ccccaaaa

  bbbb ccccdddd

  bbbb bbbbdddd

  bbbb

  120aaaa

  AAAA cccc aaaaaaaa cccc aaaaaaaaaaaa aaaa

  dddd

  aaaa

  ccccBBBB aaaa bbbbaaaa aaaa bbbb ccccdddd

  BBBB cccc

  bbbbCCCC ccccaaaa bbbb dddd aaaa bbbb aaaa

  bbbb

  DDDD

  aaaadddd cccc dddd

  CCCC

  eeee cccc eeeebbbb

  aaaa

  aaaa bbbb

  AAAA

  aaaa cccc

  BBBB

  aaaaddddcccc

  bbbbaaaa

  CCCC

  aaaa bbbb

  aaaa

  aaaaaaaabbbbcccc bbbb

  ccccaaaa aaaa

  ddddbbbb

  dddd aaaa

  dddd

  bbbb

  128

  aaaaaaaa aaaaddddbbbb d

  ddd

  aaaa

  bbbb dddd

  bbbbffffffff

  bbbb dddd aaaa bbbb

  ddddbbbb

  bbbbaaaa aaaa

  bbbbccccccccbbbbbbbb

  aaaaaaaa

  dddd bbbb

  ddddbbbb

  AAAA

  aaaadddd

  bbbbaaaaaaaa

  EEEE

  aaaa cccc aaaacccc

  bbbb

  aaaaeeee

  cccc aaaa

  cccc

  eeeecccc

  aaaaaaaaaaaa

  ffffeeeecccc

  eeeeaaaaaaaa

  ccccbbbbcccc

  aaaaaaaaaaaa

  cccccccc

  cccc:eeeeeeee

  aaaa

  aaaa

  137aaaa7aaaa

  eeee cccc

  eeee

  aaaa

  aaaa aaaaffff cccc

  cccceeee

  aaaaaaaa

  aaaa cccc

  aaaaaaaa

  aaaa aaaaaaaaaaaacccc eeeecccc

  aaaaaaaa

  aaaa bbbb

  aaaaeeee

  aaaaeeee

  bbbb ddddaaaa

  aaaa

  bbbbcccc

  aaaa eeee

  aaaa

  aaaa

  ccccaaaa

  ccccbbbb

  ccccaaaaaaaa

  eeee

  CCCC

  ccccaaaa

  aaaa

  bbbbcccc aaaa

  bbbbcccc bbbbaaaaaaaa

  5

  146

  aaaa

  aaaa ccccaaaa

  aaaa

  cccc

  cccc

  aaaa cccc

  aaaa

  cccc dddd

  cccc aaaa

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 1xxx Baroque Lute

  31/208

  bbbbccccDDDD

  dddd bbbbdddd ccccccccaaaaaaaa

  AAAAdddd ccccdddd ddddddddAAAA

  ddddaaaaEEEE

  bbbbdddd bbbb aaaaaaaaEEEE

  ccccBBBB

  bbbb aaaa bbbbcccc

  aaaa ddddaaaa cccc aaaa

  aaaa bbbb aaaa bbbb ddddaaaabbbbaaaa

  aaaacccccccc

  dddd aaaacccc

  ddddcccc

  bbbb aaaaaaaaaaaa cccc aaaa

  aaaaaaaa

  bbbb aaaacccccccc dddd ccccaaaacccc

  aaaa

  aaaa

  155bbbbccccDDDD

  dddd aaaa

  cccc

  FFFF

  bbbbaaaaaaaa

  CCCC

  aaaa bbbb

  bbbbaaaa

  CCCC

  ddddccccbbbb

  BBBB

  eeeedddd

  ffffffff

  CCCC

  DDDD

  ffffffff

  eeeedddd ffffffff

  eeeeeeee

  CCCC

  ffffffff

  eeeedddd

  aaaa

  aaaa

  eeeedddd ffffffff

  aaaaaaaa

  cccccccc

  aaaaaaaa

  ccccbbbb

  dddd

  AAAA

  aaaaaaaa cccccccc

  aaaaaaaa aaaaaaaa

  BBBB

  bbbbaaaa

  CCCC

  aaaa ddddaaaaFFFF

  bbbb

  164

  aaaaaaaaEEEE

  cccccccc aaaaddddcccc

  aaaaccccdddd

  aaaa cccc

  ////

  cccc:DDDD

  aaaa

  aaaaaaaaAAAA

  eeee cccc

  eeee aaaaaaaa

  ccccaaaaaaaa

  aaaa cccc aaaa cccc aaaa cccc aaaa

  ccccaaaa

  cccc aaaa

  cccc cccc

  eeeeeeee aaaa eeeeaaaa

  aaaa cccceeee

  aaaa ccccccccaaaa

  bbbb

  aaaa

  ddddcccc aaaa cccc

  aaaaeeee aaaa

  cccc aaaa ccccaaaa cccc

  aaaaeeee aaaa cccc

  172aaaaaaaaaaaa

  cccc aaaa cccceeee

  aaaaaaaadddd

  aaaaaaaaaaaadddd

  bbbb aaaa

  cccc aaaa cccc aaaa

  eeeeccccaaaa

  aaaa bbbb

  aaaa

  eeeeeeeeccccaaaa

  aaaaaaaaaaaaAAAA

  bbbb ddddaaaaHHHHbbbb

  aaaabbbbccccaaaa cccc

  aaaaaaaa aaaa

  ccccccccaaaa: bbbb

  aaaa

  eeeebbbb

  aaaabbbb aaaa

  cccc cccc aaaa cccc

  aaaa eeee aaaa aaaabbbb

  aaaaddddaaaa

  180

  cccc aaaa bbbb aaaacccc

  bbbb aaaaaaaa

  bbbb bbbbaaaa

  bbbb bbbb

  aaaaAAAA

  aaaa

  eeee cccccccc bbbb

  cccc aaaa cccccccc

  aaaa

  CCCC

  cccc aaaaddddaaaa aaaa

  dddd

  cccc eeeeaaaadddd

  bbbb

  aaaa

  aaaa bbbb aaaa bbbb cccc aaaaaaaa

  aaaa

  eeee

  dddd

  aaaa cccc aaaa ccccaaaa cccc aaaa

  eeee aaaa ccccaaaa cccc

  aaaa eeee cccc

  187

  aaaa bbbb aaaa eeeeaaaa aaaa cccc

  eeee

  ddddeeee

  AAAA

  aaaaaaaadddd

  aaaaccccaaaa

  cccc aaaaccccaaaa

  eeee

  aaaaaaaaaaaa

  CCCC

  aaaa cccc

  aaaaaaaaaaaaaaaa

  aaaaaaaacccc

  aaaacccc cccc aaaa

  ddddbbbbDDDD

  aaaadddd aaaa bbbbccccdddd

  bbbbbbbbeeee

  AAAAaaaa aaaa bbbb

  bbbbaaaaEEEEdddd bbbb dddd

  aaaa cccc bbbb cccc

  aaaaaaaa

  HHHHbbbbbbbb aaaa bbbb dddd aaaadddd aaaa

  6

  195

  aaaa bbbbaaaa

  bbbb

  bbbb

  bbbb

  aaaa

  aaaa

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 1xxx Baroque Lute

  32/208

  bbbb dddd bbbb aaaaaaaa bbbb aaaa

  ddddccccEEEE

  aaaa cccc aaaabbbb

  aaaa

  dddd bbbb cccc ddddCCCC

  aaaa bbbb aaaaaaaadddd

  ccccBBBB

  bbbbdddd cccc ddddAAAA

  dddd bbbbdddd bbbb

  aaaa

  eeee dddd bbbb dddd

  bbbb

  bbbb aaaadddd aaaaaaaabbbb aaaa bbbb

  aaaaaaaabbbbcccc

  aaaaAAAA aaaa

  bbbbccccaaaabbbbaaaa dddd ccccdddd

  aaaabbbbaaaa

  203ccccbbbbbbbb

  aaaaaaaa ddddddddccccbbbb

  aaaadddd

  bbbb aaaa bbbbaaaa

  cccc aaaa bbbbaaaa

  aaaa bbbb

  EEEE

  aaaadddd bbbbdddd ccccddddDDDD

  cccc dddddddd bbbb

  ddddddddbbbb

  dddd cccc dddd bbbbdddddddd bbbb dddd

  bbbb

  CCCCdddd bbbb aaaa aaaa

  bbbb aaaaaaaa dddd cccc dddd aaaa aaaa bbbb aaaa aaaa

  210

  bbbbBBBB

  dddd bbbb bbbb ccccbbbb bbbb dddd

  ccccdddd cccc bbbb bbbb cccc bbbb cccc

  bbbbIIIIbbbb

  dddd bbbb cccc ccccbbbb eeee cccc

  cccc aaaa cccc eeee bbbb cccc cccc cccc

  ddddAAAA

  cccc dddddddddddddddd cccc cccc

  aaaa cccc aaaadddddddddddd eeeeaaaa

  cccc aaaa cccc aaaacccc cccc aaaa bbbb

  217aaaa bbbb aaaa aaaa cccc

  cccc aaaa

  aaaabbbb

  dddd

  aaaa bbbb

  bbbb ccccdddd bbbb

  cccc

  aaaabbbb bbbb aaaadddd aaaadddd bbbb

  aaaa

  AAAAdddd aaaa cccc dddddddd eeee

  aaaaccccccccaaaaAAAA

  cccc aaaa

  cccc

  ccccaaaaAAAA

  ddddccccBBBB

  bbbb aaaa

  cccc

  aaaabbbb

  ccccdddd

  dddd cccc

  dddd bbbb

  ccccDDDD

  aaaa

  ddddAAAA bbbb

  eeeeccccaaaa dddd

  225

  eeeebbbb

  bbbb

  dddd cccc

  ddddhhhh

  aaaa

  gggggggg aaaa

  aaaaggggffff

  aaaahhhh gggg

  eeeeaaaadddd cccc dddd

  dddd cccc

  eeeebbbb

  cccc

  dddddddd cccc

  ddddaaaa

  aaaa cccc aaaaaaaa

  dddddddd

  ccccaaaacccc

  aaaa bbbbcccc

  dddd

  aaaadddd

  AAAA

  cccc

  aaaa

  dddd aaaaaaaa

  aaaa

  cccc

  ddddcccc

  DDDD

  bbbb aaaa

  bbbbaaaa

  233

  cccccccc

  aaaadddd

  aaaadddd

  cccc

  aaaaaaaa

  aaaa aaaa

  aaaaaaaa cccc

  cccc

  aaaaAAAA

  bbbbaaaa aaaa

  aaaadddd

  aaaadddd

  aaaadddd

  bbbb

  aaaaaaaa

  dddd bbbb

  ddddaaaa

  bbbbaaaa

  aaaaAAAA

  bbbbaaaa aaaa

  aaaadddd

  AAAA aaaa

  eeeeAAAA aaaa

  dddd

  dddd bbbb

  dddddddd

  cccc

  aaaaeeee

  bbbb dddd

  bbbbaaaa dddd

  7

  242

  cccc

  aaaa

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 1xxx Baroque Lute

  33/208

  cccc bbbb dddd cccc eeeedddddddd

  aaaa cccc aaaaaaaa bbbbbbbbaaaa

  bbbb dddd bbbbaaaa dddd cccc

  dddd aaaaddddcccc

  bbbb dddd aaaa ccccaaaaaaaa bbbb

  bbbbaaaa cccc dddd

  cccccccc aaaa ddddbbbb cccc dddd cccccccc

  ddddcccc dddd

  bbbbdddd

  cccc dddd cccc aaaa ccccddddaaaa

  251bbbbaaaa cccc ddddaaaa

  ddddaaaa

  cccc

  bbbbcccc dddd

  bbbbbbbb eeee

  dddd

  bbbbdddd

  dddd

  eeeecccc

  bbbb

  dddd bbbbcccc

  ddddaaaa bbbb

  aaaa

  aaaabbbb

  dddd

  bbbbaaaa

  dddd

  aaaa bbbb

  aaaaaaaa ccccddddddddaaaacccc

  aaaa

  cccc cccccccccccc

  aaaa aaaacccc

  dddd

  bbbb bbbbcccc

  dddd

  aaaaddddaaaa

  aaaadddd aaaabbbb

  aaaa

  260////

  HHHHbbbb3

  bbbb aaaadddd bbbb aaaa

  bbbbaaaa

  cccc bbbbaaaadddd bbbb aaaa cccc

  bbbbaaaaCCCC

  eeee cccc

  eeee dddd

  bbbbaaaa

  eeee cccc eeee

  cccc bbbb

  aaaaaaaa

  cccc aaaa dddddddd

  cccccccc

  aaaa bbbb aaaa

  bbbb ccccdddd

  aaaaaaaa

  bbbb aaaa aaaaaaaa

  bbbbaaaa

  aaaadddd bbbb

  ddddbbbbaaaa

  268

  aaaaHHHHbbbb

  dddd bbbbcccc aaaaaaaa

  bbbbDDDD

  dddd cccc

  ddddddddbbbb

  ddddbbbb

  bbbb

  dddd

  bbbb

  dddd

  dddddddd

  eeeeeeeeCCCC

  bbbb aaaa

  ccccbbbb

  aaaa

  cccc

  ccccaaaa

  aaaa bbbb

  aaaa

  eeeeaaaa

  ccccbbbbcccc bbbb

  aaaaccccaaaa aaaa

  cccc

  ddddbbbb dddd

  aaaaccccaaaa aaaa

  bbbb

  ccccDDDD

  aaaa

  aaaa

  aaaa

  aaaaddddbbbb

  ddddbbbb

  cccc aaaa

  bbbbbbbbaaaa

  277

  dddddddd

  bbbb dddd aaaabbbb

  ccccdddd

  bbbbdddd

  bbbbaaaa

  aaaacccc

  dddd

  dddddddd

  bbbbaaaa

  dddddddd

  aaaa:aaaa

  CCCC

  cccc

  cccc

  aaaaaaaa

  aaaa

  cccc

  ccccbbbbaaaa bbbb

  eeeeaaaadddd aaaa

  ccccaaaaccccbbbb

  cccc aaaa

  cccccccc

  aaaaccccbbbb

  bbbb ddddeeeeaaaa

  aaaa

  bbbbcccc

  aaaa

  bbbbccccaaaa aaaa

  285ccccddddbbbbaaaa

  bbbb aaaaccccaaaa

  aaaabbbbccccDDDD

  aaaa cccc aaaa bbbb aaaadddd cccc dddd aaaa bbbb aaaadddd bbbb aaaa cccc

  aaaa bbbb dddd bbbb aaaa cccc bbbb cccc bbbb ccccaaaa cccc bbbb cccc aaaadddd

  bbbb

  ccccbbbbaaaaaaaa

  ccccaaaaaaaa

  eeee

  CCCC

  ccccaaaaccccccccaaaaaaaa

  ^

  8

  Andante

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 1xxx Baroque Lute

  34/208

  aaaadddd dddd dddd

  aaaadddd

  bbbbdddd

  aaaa dddd

  bbbb

  aaaacccc dddd

  bbbbcccc

  ccccaaaa bbbb

  cccccccc aaaa

  ccccbbbb aaaa

  cccc dddd

  3

  aaaadddd

  aaaa ccccdddd

  aaaa bbbb

  aaaaaaaa cccc

  aaaaaaaa cccc

  cccc aaaadddd

  bbbb

  aaaaddddAAAA

  cccc

  aaaa:AAAA

  dddd

  aaaadddd

  bbbb aaaadddd

  dddd bbbbdddd

  aaaa

  5 cccc dddd bbbb

  ddddbbbb

  aaaa ddddbbbb

  bbbb aaaabbbb cccc

  aaaabbbb

  dddd aaaabbbb

  bbbb aaaaaaaa

  dddd aaaaaaaa

  aaaa bbbbccccaaaa cccc

  ccccaaaa

  7bbbb

  dddd bbbb dddddddd cccc aaaaaaaa bbbb ddddaaaaaaaa bbbb

  AAAA

  cccc aaaa

  AAAA

  bbbbaaaaaaaadddd dddd

  dddddddd bbbbaaaa

  ddddaaaa ccccaaaa

  ddddaaaa

  ccccdddd

  aaaa

  aaaa

  9

  ccccEEEE dddd

  aaaa cccc

  aaaa aaaa cccc bbbb aaaa dddd bbbbaaaa

  ddddaaaa

  FFFF

  EEEE

  aaaa dddd bbbb dddd

  aaaa

  ////aaaaaaaa

  DDDD

  bbbb aaaa cccc aaaa

  bbbb cccc:

  11

  aaaa7AAAA AAAA

  aaaaaaaa bbbb

  aaaaaaaa ddddcccc

  cccc aaaacccc

  ///

  W

  bbbb

  X////

  aaaa7AAAA

  ddddaaaa aaaa aaaa ddddaaaa

  aaaaaaaa dddd bbbbaaaa aaaa

  9

  13aaaa

  aaaa

  bbbb aaaa

  aaaa aaaa:

  cccc cccc

  eeee

  eeee eeee eeee eeee eeee aaaa

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 1xxx Baroque Lute

  35/208

  ///

  aaaaeeee

  aaaa ddddeeee eeee eeee

  ddddeeee

  aaaa bbbb aaaaaaaaeeee

  dddd bbbbeeee

  aaaa bbbbcccc ddddaaaacccc bbbb

  aaaa:bbbb

  ddddbbbb

  bbbb aaaabbbb cccc

  aaaaaaaa

  cccc eeeeaaaaaaaa

  dddd eeee dddd eeee eeee aaaa

  16ccccffff

  aaaaffff dddd

  aaaaffff

  eeee ccccffff

  aaaa ccccffff

  aaaa eeeeffff

  aaaacccceeeecccc

  eeee ffffeeeecccc

  aaaacccceeee

  ffffeeee

  eeee cccceeeeeeee

  dddd cccceeeeeeeecccc

  18

  aaaaaaaaaaaa

  aaaa eeeecccc

  aaaa

  eeeeaaaaaaaaaaaa ccccbbbbcccc

  ccccaaaaaaaa aaaa cccceeeeeeee cccc

  ccccaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  ffff

  aaaa bbbb aaaadddd cccc

  dddddddd

  20cccc

  ccccaaaacccc cccc:cccc

  aaaacccccccc

  aaaacccccccc

  bbbb aaaacccccccc

  aaaaaaaa

  DDDD

  bbbb

  DDDD dddd

  dddddddd

  aaaa bbbb

  ccccdddd

  aaaaccccaaaadddd

  aaaaaaaaaaaaaaaa

  ddddbbbbaaaaaaaa

  ccccccccbbbb aaaa

  ccccccccbbbb aaaa:

  ccccccccdddd aaaa

  ccccccccbbbb

  23

  aaaa:aaaa dddd

  AAAA

  aaaa bbbb

  AAAA

  aaaa cccc

  AAAA

  aaaa bbbb

  AAAA

  aaaa

  bbbb

  HHHHbbbb

  eeee dddd bbbb aaaa bbbbbbbb aaaa cccc

  aaaa

  bbbb aaaa

  bbbb cccc////aaaaaaaa

  AAAA

  cccc aaaa bbbb

  aaaa bbbb

  aaaa

  bbbbaaaadddd

  AAAA

  aaaa cccc aaaa

  ////aaaa:aaaa

  cccc aaaa

  26

  bbbbaaaaaaaadddd

  aaaadddd

  aaaaaaaa aaaaaaaa ccccaaaa

  W

  ccccaaaa

  aaaaaaaaAAAA

  bbbb

  ddddaaaaAAAA

  aaaa ddddaaaa

  aaaaaaaa dddd bbbbaaaa

  ///

  aaaaX////bbbbaaaaaaaaEEEE

  10

  Allegro

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 1xxx Baroque Lute

  36/208

  ccccaaaa

  bbbb aaaacccc aaaa dddd bbbb aaaa cccc

  aaaa

  bbbb aaaacccc aaaa dddd bbbb aaaa

  ccccaaaa

  bbbb dddd

  aaaa

  aaaa ccccbbbb aaaa bbbb cccc

  bbbb dddd

  aaaa

  aaaa ccccbbbb aaaa bbbb

  3

  ccccaaaa

  aaaa bbbb

  dddd

  bbbb aaaa

  bbbb

  dddd aaaabbbb

  aaaa dddd

  aaaa cccc bbbb

  aaaa

  ddddaaaa

  aaaa

  dddd

  dddd bbbbaaaa

  aaaa

  ccccaaaa

  aaaa bbbb

  dddd

  bbbb aaaa

  bbbb

  dddd aaaabbbb

  aaaadddd

  aaaa cccc bbbb

  aaaa

  ddddaaaa

  aaaa

  dddd

  dddd bbbbaaaa

  aaaa

  5 ffffaaaa

  ffff ffffffff ffff ffff ffff ffff eeee eeee

  ffff eeee eeee hhhh ffff eeeeffffaaaa

  ffff ffffffff ffff ffff ffff ffff eeee eeee

  ffff eeee eeee hhhh ffff aaaa

  7

  cccc bbbbaaaa aaaa bbbb

  dddd bbbb aaaa cccc aaaa aaaa ddddbbbb aaaa

  ddddaaaa cccc aaaa

  bbbb cccc bbbbaaaa

  dddd bbbb aaaa cccc bbbbCCCC

  aaaaaaaa bbbb aaaa bbbb dddd aaaa

  9

  cccc

  ccccaaaa

  aaaa bbbbdddd

  bbbbbbbb aaaa

  aaaa dddd bbbb aaaabbbb

  aaaaaaaa

  aaaabbbb

  bbbbaaaa

  dddd cccc dddd aaaa HHHHbbbbaaaa

  aaaa

  dddd bbbb aaaa dddd aaaa11

  aaaa bbbb aaaa bbbbaaaa cccc

  bbbbaaaa eeee

  bbbb aaaa cccccccc

  cccc aaaa cccc

  aaaa aaaa AAAA aaaaaaaa aaaa

  aaaadddd cccc

  aaaa cccc aaaaaaaa aaaa cccc aaaa

  11

  13

  cccc cccc cccc ccccaaaa

  eeee cccc

  aaaa cccc aaaa ffff

  bbbb

  cccc aaaa

  cccc aaaa dddd

  eeee

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 1xxx Baroque Lute

  37/208

  eeee cccc cccc cccceeee cccc ffff aaaa cccc eeee cccc

  aaaa eeee ccccaaaa

  cccc aaaacccc aaaa bbbb

  dddd

  cccc aaaa dddd aaaa cccc aaaa

  15

  dddd

  aaaa cccc aaaa dddd bbbbcccc aaaa cccc aaaa eeeeeeee

  cccc eeeeeeee cccc aaaa

  aaaacccc

  dddd

  aaaa

  dddd aaaa

  aaaa bbbb aaaa

  bbbbdddd

  aaaabbbb

  aaaa aaaa

  aaaa dddd bbbbcccc

  aaaaaaaa

  17

  aaaa

  aaaa bbbb

  dddd

  bbbb aaaa

  bbbb

  dddd aaaa

  bbbb

  aaaa dddd

  aaaa

  cccc aaaa

  cccc

  aaaa cccc

  aaaa

  cccc aaaa

  bbbb

  aaaa cccc

  cccc bbbbeeee

  bbbb aaaa cccc aaaa cccc aaaaaaaa ccccaaaa bbbb

  ////

  cccc:aaaa

  aaaa

  19

  aaaa

  cccc dddd

  aaaa cccc cccc

  eeee aaaa

  ccccaaaa

  aaaa

  aaaa cccc

  aaaabbbb

  cccc

  cccc aaaa

  ccccdddd

  aaaa

  aaaaaaaa eeee aaaa

  aaaa eeeedddd

  ffff ffff ffff

  aaaa gggg ffffffff aaaa

  21

  eeee eeeecccc eeee cccc aaaa eeee cccc eeee eeee

  cccc cccc cccc aaaa eeee cccc

  eeee eeeeaaaa aaaa aaaa dddd bbbb aaaa cccc aaaa bbbb

  cccc bbbb aaaa cccc aaaa

  23

  cccc aaaa ccccbbbb cccc aaaa cccc aaaa eeee cccc

  cccc bbbb aaaa cccc aaaa cccc

  aaaa

  aaaa aaaa

  aaaa aaaa cccccccc

  aaaa eeee aaaa aaaa bbbb aaaa

  CCCC

  ///

  12

  25

  ffff ddddeeee dddd ffff ffff ffff dddd

  eeee dddd ffff ffff

  bbbb

  aaaa

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 1xxx Baroque Lute

  38/208

  /// aaaa

  ffff dddd dddd ffff eeee ffffaaaa

  ffff dddd dddd ffff eeee ffffaaaa aaaa cccc

  aaaaaaaa aaaa

  aaaa aaaaeeee aaaa

  aaaa cccc aaaaaaaa aaaa

  aaaa aaaaeeee aaaa cccc

  aaaacccc aaaacccc aaaa ccccaaaabbbb aaaacccc aaaa aaaa ccccaaaa cccc eeee

  aaaa aaaaccccaaaa cccc

  28

  aaaa

  cccc aaaacccc

  aaaa cccc

  aaaa

  cccc aaaa

  bbbb

  aaaa cccc

  aaaa

  aaaa cccc

  aaaa

  cccc eeee

  aaaa aaaa ccccaaaa cccc

  aaaa aaaaaaaa aaaa

  aaaa eeee aaaa aaaa eeee cccc eeee eeee cccc cccc aaaa cccc

  aaaa aaaaaaaa aaaa

  aaaa eeee aaaa aaaa eeee cccc eeee eeee cccc cccc aaaa cccc

  31

  aaaa aaaaaaaa dddd bbbb aaaa cccc aaaa dddd cccc

  cccc bbbb aaaa cccc aaaa dddd

  bbbb aaaaaaaa aaaa cccc aaaa cccc aaaa eeee

  aaaacccc eeee aaaa bbbb aaaa aaaa

  AAAA

  aaaa cccc

  aaaa aaaa aaaa cccc dddd aaaa bbbbaaaa

  aaaadddd

  bbbb aaaa cccc aaaa aaaa cccc

  34

  ccccDDDD

  ddddaaaa

  cccc ccccdddd aaaa bbbb dddd aaaa

  AAAA

  aaaa cccc

  aaaa dddd

  aaaa cccc cccc aaaaaaaa

  dddd

  aaaa aaaa aaaa bbbbaaaa aaaa

  bbbb ddddaaaa

  aaaadddd

  ccccaaaa

  dddd aaaaaaaa

  bbbb

  aaaa

  aaaabbbb

  cccc dddd

  cccc aaaa

  cccc

  bbbb aaaa

  AAAA

  aaaadddd aaaa

  aaaa cccc bbbb aaaa

  37

  aaaabbbb

  aaaadddd cccc bbbb cccc aaaa dddd

  aaaa bbbb cccc aaaa aaaa aaaa dddd

  bbbbcccc

  aaaaaaaa bbbb dddd bbbb bbbb aaaa

  aaaa dddd bbbb aaaa

  dddd

  bbbb dddd

  aaaa aaaa

  dddd

  aaaa aaaa aaaa cccc bbbb dddd dddd aaaa aaaa dddd ddddbbbb aaaa

  40

  ccccBBBB

  bbbb ccccbbbb bbbb dddd

  ccccbbbb aaaa

  AAAAaaaa aaaa dddd

  aaaa aaaa eeee dddd

  ffffaaaa

  ffff ffffaaaa ffff gggg

  ffff aaaahhhhaaaa

  aaaa hhhhaaaa hhhh aaaa hhhh gggg

  aaaa

  dddd

  aaaagggg

  aaaa

  bbbbaaaa

  cccc

  bbbb

  aaaa bbbb

  dddd

  aaaa bbbb

  aaaa

  aaaa

  cccc aaaa

  bbbb

  ddddaaaabbbb

  dddd

  aaaa cccc

  aaaa

  bbbbdddd

  13

  43aaaa

  dddd aa dddd bbbb aa

  bbbb bbbb aa bbbb

  aaaa bbbb

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 1xxx Baroque Lute

  39/208

  bbbb dddd aaaa bbbbaaaa cccc bbbb

  ddddbbbb

  AAAAbbbb

  aaaa dddd bbbb aaaa cccc aaaa bbbb aaaa dddd aaaabbbb

  AAAA ddddbbbb aaaa bbbb

  EEEE

  bbbb aaaa bbbb aaaa aaaa aaaa bbbb bbbb

  45

  aaaaaaaa cccc aaaa cccc aaaa

  aaaaaaaa bbbb

  DDDD

  ddddcccc

  bbbb aaaadddd

  ccccbbbb

  dddd bbbb

  aaaacccc eeee cccc eeee cccc

  cccccccc bbbbCCCC

  aaaaaaaabbbb cccc aaaa

  aaaabbbb

  aaaadddd

  dddd

  aaaaddddbbbbaaaa

  bbbbdddd

  bbbb

  aaaacccc

  bbbb

  ccccaaaa

  cccccccc aaaabbbb

  aaaa

  bbbbaaaa

  bbbb

  aaaadddd

  cccc

  ddddaaaa

  48

  dddd

  bbbb aaaa

  dddd bbbb aaaa dddd aaaa

  cccc aaaa

  dddd

  aaaa dddd

  bbbb aaaa cccc bbbb bbbb

  aaaa cccc

  aaaa

  dddd bbbb

  aaaa cccc eeeedddd eeee dddd bbbb

  aaaa

  cccc aaaa

  bbbb bbbb aaaaAAAA

  aaaa cccc

  aaaa aaaa

  50

  ccccBBBB

  bbbbaaaa

  cccccccc dddd

  aaaa bbbb

  dddd bbbb

  bbbb

  CCCC

  aaaa cccc

  eeee eeee hhhh

  aaaa

  eeee eeee

  ffff

  eeee eeee

  ffff

  aaaa

  kkkkffff

  ffff aaaa gggg

  hhhhffff

  ffff

  hhhh

  ffffffff

  gggg aaaa

  hhhh

  hhhh

  ffff

  ffffaaaa

  bbbbdddd

  eeee cccc eeeedddd

  ccccdddd

  aaaa bbbbaaaa dddd bbbb

  aaaadddd

  bbbb aaaa

  53

  bbbb bbbb cccceeee aaaa

  bbbb aaaa

  cccc bbbb cccc

  BBBB

  bbbbdddd

  cccc bbbb aaaadddd bbbb aaaa

  dddd

  aaaa cccc eeee

  cccc aaaa dddd bbbb aaaaaaaa

  aaaa bbbbddddaaaa

  bbbb aaaaddddaaaa bbbb cccc

  bbbb ccccaaaa bbbb

  dddd bbbb aaaa

  eeee cccc

  eeee

  dddd

  bbbbaaaa cccc eeeecccc

  bbbbaaaa

  aaaacccc eeee

  56

  cccc ccccaaaa aaaa

  cccc ddddcccc dddd bbbb dddd

  bbbb dddd aaaa ccccaaaa cccc

  cccc ccccaaaa

  cccc bbbbdddd

  ccccdddd

  aaaadddd

  eeee cccc eeee

  CCCC

  cccc aaaa dddd

  bbbb

  aaaa

  aaaa bbbb

  cccc aaaa eeeedddd

  cccc eeee cccc aaaa bbbb cccc///

  ^

  aaaa

  14

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 1xxx Baroque Lute

  40/208

  Johann Sebastian Bach

  Partita dPartita dPartita dPartita d ---- mollmollmollmollBWV 1004

  fr Barocklaute bearbeitet von

  Burkhard Korn

  2011

  Partita dPartita dPartita dPartita d ---- mollmollmollmollBWV 1004

 • 7/30/2019 D-Burkhard Korn - Bach BWV 1xxx Baroque Lute

  41/208

  BWV 1004

  Allemanda Johann Sebastian Bach

  aaaa

  aaaa7

  CCCCcccc aaaa cccc

  aaaa bbbbeeee

  bbbb aaaa cccc////cccc

  ccccaaaa

  eeee aaaa aaaa bbbb aaaaaaaa cccc

  eeee aaaa eeee cccc\\\\aaaa cccc aaaa cccc aaaa cccc

  aaaa

  CCCCaaaa aaaa

  aaaa\\\\bbbb aaaa cccc aaaa cccc aaaa

  cccc

  BBBBcccc bbbb

  aaaa \\\\dddd bbbb aaaa bbbb aaaa cccc

  4

  aaaa

  AAAA aaaaaaaa dddd

  aaaa

  aaaa

  cccc eeeedddd aaaa

  EEEE

  aaaa bbbb aaaacccc

  aaaa

  eeee ffff aaaacccc

  DDDD

  bbbb ddddcccc

  aaaa bbbb ddddcccc aaaa aaaa bbbb cccc dddd cccc cccc

  bbbb

  aaaa

  AAAA cccc aaaaaaaa aaaa

  aaaa cccc aaaa eeee

  cccc aaaa cccc aaaacccc aaaa cccc

  7aaaa

  aaaacccc aaaa

  cccc aaaa dddd cccc aaaa bbbb

  cccc dddd aaaacccc

  aaaa dddd ccccddddaaaa

  cccc aaaa cccc ddddaaaa

  aaaa cccc

  aaaa dddd cccc

  aaaa

  aaaa cccc aaaa cccccccc

  cccc aaaa

  dddd cccc

  aaaa

  AAAAcccc aaaa

  cccc aaaa

  aaaadddd cccc aaaa dddd

  BBBBbbbb cccc bbbb dddd

  aaaa cccc dddd

  10aaaa

  bbbb

  cccc aaaa cccc aaaa

  ccccdddd cccc aaaa

  dddd

  BBBB

  eeee gggg eeee dddd eeee cccc aaaa dddd

  FFFF

  aaaa ccccaaaa eeee cccc

  aaaa

  ddddaaaa

  cccc cccc aaaa

  AAAA

  cccc dddd

  aaaa aaaacccc

  BBBB

  aaaa cccc

  dddd cccc

  aaaa

  CCCC

  cccc aaaa

  cccc aaaa

  ccccDDDD

  bbbbdddd

  aaaa dddd

  aaaaEEEE eeee

  aaaa aaaabbbb dddd aaaa