Cwiczenia 1 -grupa 110

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  232
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Cwiczenia 1 -grupa 110

 • Rynki finansowe

  1

 • 2

  Kwestie organizacyjne

  Zaliczenie:

  obecno (max. 1 nieusprawiedliwiona)

  Aktywno:

  podniesienie oceny o 0,5 stopnia

  Materiay:

  www.rynkifinansowe.pl

  Kontakt:

  andrzej.sowin@gmail.com

  http://www.rynkifinansowe.pl/mailto:andrzej.sowin@gmail.com

 • 3

  Program wicze

  Bloki tematyczne

  Wprowadzenie

  Rynek terminowy

  Rynek pieniny

  Swapy: IRS i CIRS

  Opcje

  Kredytowe instrumenty pochodne

 • 4

  Dzisiejsze zajcia wsplny jzyk

  Rynek instrumentw pochodnych w systemie

  finansowym

  Warto pienidza w czasie klucz do

  wyceny instrumentw finansowych

  Podstawowe pojcia rynku stopy procentowej

  krzywa dochodowoci

  obligacje, rentowno, duration, bpv

  WIBOR, POLONIA, podstawy kwotowa

  Podstawowe pojcia rynku walutowego

  spekulacja a arbitra

  pozycja walutowa

  kwotowania na rynku walutowym

 • 5

  Rynek instrumentw

  pochodnych

  w systemie finansowym

 • 6

  Wspczesne rynki finansowe:

  rg obfitoci

  AKCJEREPO

  WALUTY

  OBLIGACJE

  CIRS

 • 7

  Elementy systemu finansowego (1)

  Rynkowy system finansowy tworz:

  Rynki na ktrych dokonuje si transakcji instrumentami finansowymi: rynek pieniny,

  rynek kapitaowy,

  rynek walutowy,

  rynek instrumentw pochodnych.

  Instytucje finansowe operujce na rynkach finansowych: banki (uniwersalne, inwestycyjne, spdzielcze,

  centralne) i instytucje parabankowe (np. SKOK-i),

  instytucje wsplnego inwestowania fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne,

  zakady ubezpiecze (na ycie i majtkowych),

  firmy inwestycyjne (domy i biura maklerskie),

 • 8

  Elementy systemu finansowego (2)

  firmy leasiangowe i firmy faktoringowe,

  fundusze private equity,

  hedge funds i sovereign wealth funds.

  Infrastruktura oraz regulacje i zasady dotyczce rynkw i instytucji finansowych: systemy patnicze (wysokokwotowe, detaliczne),

  giedy i platformy obrotu instrumentami finansowymi,

  depozyty papierw wartociowych i izby rozliczeniowe (CCP),

  systemy gwarancyjne (np. BFG, UFG),

  agencje ratingowe i biura informacji kredytowej,

  nadzr finansowy, regulacje ostronociowe,

  prawo / regulacje krajowe i midzynarodowe (UE),

  regulaminy, kodeksy, zasady dobrych praktyk ()

 • Instrumenty pochodne Ich warto rynkowa zmienia si wraz ze zmian

  ceny bazowego instrumentu finansowego lub

  zmian wskazanego w transakcji parametru

  zwizanego z rynkiem instrumentw finansowych

  (tj. zmian ceny instrumentu finansowego, indeksu

  giedowego, kursu walutowego, stopy procentowej,

  oceny kredytowej dunika, ratingu itd.).

  Maj okrelony termin wyganicia; jej rozrachunek

  najczciej nastpuje pniej ni rozrachunek

  transakcji na rynku kasowym poprzez fizyczn

  dostaw lub zapat rnicy cenowej.

  Ich zawarcie wie si z inwestycj rodkw o

  wartoci znacznie niszej ni kwota nominalna

  (umowna kwota ustalona w warunkach transakcji),

  co umoliwia stosowanie dwigni finansowej.

 • 10

  Instrumenty pochodne

  Klasyfikacja finansowych instrumentw pochodnych

  Finansowe instrumenty pochodne

  Podzia wg rodzajw Podzia wg rodzaju

  transakcji instrumentu bazowego

  transakcje terminowe Podzia wg sposobu walutowe instrumenty Podzia wg sposobu (futures i forward) rozliczenia transakcji pochodne organizacji handlu

  transakcje zamiany instrumenty pochodne (tzw. swapy) rozliczane poprzez fizyczn na stopy procentowe giedowe instrumenty

  opcje dostaw instrumentu instrumenty pochodne, pochodne

  kombinacje wyej bazowego ktrych warto jest pozagiedowe

  wymienionych rozliczane rnicowo uzaleniona od cen akcji instrumenty

  kredytowe instrumenty pochodne (OTC)

  pochodne

  instrumenty pochodne,

  ktrych warto jest

  uzaleniona od cen metali

  szlachetnych

  rdo: opracowanie wasne.

 • 11

  Po co nam rynek instrumentw pochodnych?

  Umoliwiaj zabezpieczanie si przed

  ryzykiem finansowym (ang. hedging).

  S wykorzystywane do spekulacji na

  rynkach finansowych (efekt dwigni

  finansowej):

  spekulacja stabilizujca

  spekulacja destabilizujca

  Zwikszenie moliwoci arbitrau.

  Inwestowanie.

 • 12

  Inne zastosowania instrumentw pochodnych

  Stwarzaj moliwo wikszego wyboru rodzajupodejmowanego ryzyka finansowego.

  Znacznie uatwiaj dywersyfikacj aktyww.Umoliwiaj lokowanie rodkw na wielurynkach zagranicznych przy ograniczaniu ryzykawalutowego.

  Banki mog transferowa ryzyko kredytowe, auwolnione w ten sposb kapitay pozwalaj napodejmowanie dalszej akcji kredytowej.

  Umoliwiaj obnienie kosztw finansowania natradycyjnym rynku finansowym.

  Pynne rynki instrumentw pochodnychdostarczaj informacji o oczekiwaniach ichuczestnikw odnonie do cen instrumentwbazowych itd.

 • 13

  Warto pienidza w czasie

 • 14

  Warto pienidza w czasie (1)

  Warto pienidza w czasie maleje:

  100 z otrzymane za rok jest dzi warte mniej ni

  100 z otrzymane jutro

 • 15

  Warto pienidza w czasie (2)

  rda malejcej wartoci pienidza w czasie:

  ryzyko (poyczajcy kapita nie wie, czy otrzyma

  go z powrotem im wiksza premia za to

  ryzyko, tym szybciej maleje warto pienidza

  w czasie)

  koszt alternatywny (poyczajcy kapita na

  okrelony termin musi ograniczy czciowo

  konsumpcj oraz inne inwestycje odsetki

  stanowi form rekompensaty za to

  wyrzeczenie)

  inflacja (zwykle dodatnie tempo zmian cen w

  gospodarce sprawia, e dzi mona za

  okrelon kwot naby wicej dbr ni w

  przyszoci)

 • 16

  Warto pienidza w czasie (3)

  Malejca warto pienidza w czasie jest

  wyraona przez stopy procentowe, ktre

  stanowi cen pienidza:

  oprocentowanie wyrwnuje ubytek wartoci

  pienidza wynikajcy z upywu czasu oraz

  podejmowanego ryzyka

  Warto przyszych przepyww pieninych

  zazwyczaj maleje w rosncym tempie

  zarwno ryzyko, jak i koszt alternatywny rosn w

  tempie nieliniowym, coraz szybciej dla coraz

  odleglejszych terminw oraz coraz wikszych

  kwot, m.in. z uwagi na moliwo reinwestycji

  odsetek

 • 17

  Warto pienidza w czasie (4)

  Kapitalizacja zapewnia porwnywalno wartoci

  pieninych okrelonych dla rnych momentw w

  czasie i pozwala zamieni warto biec na

  warto przysz:

  FV warto przysza (future value), PV warto bieca

  (present value), r stopa procentowa w skali rocznej, k liczba

  podokresw naliczania (kapitalizacji) odsetek w cigu roku, n

  liczba lat

  Przy ustalonym poziomie stopy procentowej wysza

  czstotliwo kapitalizacji odsetek oznacza wzrost

  FV

  Podstawa oprocentowania jest przed kadym kolejnym

  okresem odsetkowym powikszana o odsetki im czciej s

  one doliczane, tym czciej nastpuje wzrost podstawy

  kn

  k

  rPVFV )1(

 • 18

  Warto pienidza w czasie (5)

  Dyskontowanie jest procesem odwrotnym do

  kapitalizacji i pozwala zamieni warto przysz na

  warto biec:

  PV warto bieca (present value), FV warto przysza

  (future value), r stopa procentowa w skali rocznej, k liczba

  podokresw naliczania (kapitalizacji) odsetek w cigu roku, n

  liczba lat

  Stopa procentowa (wspczynnik dyskontowy)

  wyraa warto pienidza w czasie i mona j

  interpretowa jako koszt alternatywny kapitau lub

  wymagan stop zwrotu:

  im wyszy koszt alternatywny kapitau lub oczekiwana stopa

  zwrotu, tym wyszy wspczynnik dyskontowy

  kn

  k

  r

  FVPV

  )1(

 • 19

  Warto pienidza w czasie (6)

  Przykad (kapitalizacja): ile otrzymamy po roku,

  jeeli dzi zoylimy depozyt w wysokoci 100 z:

  jeeli stopa procentowa wynosi 5%, a odsetki s

  naliczane w cyklu rocznym

  jeeli stopa procentowa wynosi 5,5%, a odsetki s

  naliczane w cyklu kwartalnym

  Przykad (dyskontowanie): ile jest warte dzi 100 z,

  ktre otrzymamy za rok, jeeli:

  stopa procentowa wynosi 4,5%

  105)1

  05,01(100 11 FV

  61,105)4

  055,01(100 14 FV

  69,95

  )1

  045,01(

  100

  11

  PV

 • 20

  Rentowno (yield to maturity)

  Problem odwrotny do dyskontowania

  jeli znasz warto dzisiejsz (PV) i przepywy

  przysze (CF) moesz obliczy rentowno

  (YTM) danego instrumentu finansowego

  n

  n

  YTM

  CF

  YTM

  CF

  YTM

  CFPV

  )1(...

  )1(1 221

 • 21

  Rynek stopy procentowej

  podstawowe pojcia

 • 22

  Krzywa dochodowoci

  Zaleno midzy rentownoci (YTM) a

  terminem zapadalnoci przy innych

  czynnikach niezmienionych

  Wyprowadzana zwykle na podstawie

  kwotowa obligacji o podobnej

  charakterystyce (waluta, ryzyko

  kredytowe, brak dodatkowych opcji itp.)

  lub kontraktw opartych o stop

  procentow (np. IRS)

  Jednoczenie moe istnie wiele rnych

  krzywych dochodowoci

 • 23

  Ksztat krzywej dochodowoci

 • 24

  Teorie ksztatowania krzywej dochodowoci

  Teoria oczekiwa

  Teoria preferencji pynnoci

  Teoria preferowanych habitatw

 • 25