Cursus Deel Afstudeertraject Introductie tot Business ... · PDF file 4.7 STAP 7 PRESENTATIE...

Click here to load reader

 • date post

  02-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  4
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Cursus Deel Afstudeertraject Introductie tot Business ... · PDF file 4.7 STAP 7 PRESENTATIE...

 • Cursus Deel

  Afstudeertraject Introductie tot

  Business Process Management de cursus

  and IT (BPMIT)

 • Open Universiteit Nederland

  faculteit Managementwetenschappen

  faculteit Informatica

  Cursusteam

  ir. H.B.F. (Hans) Hofstee, auteur, Open Universiteit Nederland

  prof. dr. R.J. (Rob) Kusters, auteur, Open Universiteit Nederland

  Programma- en disciplineleiding

  prof. dr. R.J. (Rob) Kusters, Open Universiteit Nederland

  prof. dr. ir. S.M.M. (Stef) Joosten, Open Universiteit Nederland

  dr. ir. K.A.M. (Karel) Lemmen, Open Universiteit Nederland

  dr. ir. H.H. (Harry) Martin, Open Universiteit Nederland

  dr. A.D. (Anda) Counotte-Potman, Open Universiteit Nederland

  dr. H.P. (Peter) Nederlof, Open Universiteit Nederland

  Algemeen coördinator afstudeertraject BPMIT en

  coördinator voor de afstudeeronderwerpen van Managementwetenschappen

  ir. H.B.F. (Hans) Hofstee, Open Universiteit Nederland

  Coördinator voor de afstudeeronderwerpen van Informatica

  dr. A.D. (Anda) Counotte-Potman, Open Universiteit Nederland

 • Cursus Deel

  Afstudeertraject Introductie tot de cursus

  Business Process

  Management and IT

  (BPMIT)

 • Productie

  Open Universiteit Nederland, Heerlen Basisvormgeving

  BRS maatschap van vormgevers

  Amsterdam Omslag

  Brigitte Schellens, Heerlen

  Lay-out Margaret Vrinzen

  Druk- en bindwerk

  Grafisch Centrum OUNL

  © 2009 Open Universiteit Nederland, Heerlen

  Behoudens uitzonderingen door de Wet

  gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n) op

  het auteursrecht niets uit deze uitgave

  worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie,

  microfilm of anderszins, hetgeen ook van

  toepassing is op gehele of gedeeltelijke bewerking.

  Save exceptions stated by the law no part of this publication may be reproduced in

  any form, by print, photoprint, microfilm

  or other means, including a complete or partial transcription, without the prior

  written permission of the publisher.

  Derde druk maart 2010 (versie 2.1)

  ISBN 978 90 358 0752 5 Cursuscode B.89.3.1.7/T.89.3.1.7

  3 4 2 8

 • Structuur van de cursus Afstudeertraject Business Process Management and IT

  Deel Inhoud Bladzijde

  Introductie Inleiding 1 Algemene cursusinformatie

  2 Beoordelingscriteria, eindbeoordeling en begeleiding

  3 Gang van zaken en overzicht van hulpmiddelen 4 Uitgebreide toelichting per stap

  5 Studiebelasting

  6 Ten slotte 7 Referenties

  Bijlage 1 Leerdoelen

  Bijlage 2 Beoordelingscriteria voor het afstudeerverslag Bijlage 3 ‘Conceptueel model’ en ‘referentiemodel’

  Bijlage 4 Per stap, alle verwijzingen naar de referentieteksten in Saunders et al.

  8 10

  20

  26 28

  72

  72 73

  74

  76 80

  82

  Studienet

  Elektronisch ondersteunend materiaal op Studienet (htttp://studienet.ou.nl)

  Tekstboek

  Mark Saunders, Lewis, P M. &. Thornhill, A. (2008). Methoden en technieken van onderzoek (4e ed.). Amsterdam: Pearson Education.

 • Inhoud

  Introductie tot de cursus

  Inleiding 8

  1 ALGEMENE CURSUSINFORMATIE 10

  1.1 GLOBALE TYPERING 12 1.1.1 Werkwijze in hoofdlijnen 12 1.1.2 Soorten afstudeertrajecten (projecten) 12 1.1.3 Procesmodel zelfstandig onderzoek 15

  1.2 INGANGSEISEN EN AAN TE TONEN COMPETENTIES 18

  2 BEOORDELINGSCRITERIA, EINDBEOORDELING EN BEGELEIDING 20

  2.1 BEOORDELINGSCRITERIA 20 2.2 EINDBEOORDELING 20 2.3 BEGELEIDING 21

  3 GANG VAN ZAKEN EN OVERZICHT VAN HULPMIDDELEN 26

  3.1 VOORDAT U START 26 3.2 ONDERSTEUNENDE MATERIALEN EN HULPMIDDELEN 26

  3.2.1 Studiematerialen 26 3.2.2 Studienet 26

  4 UITGEBREIDE TOELICHTING PER STAP 28

  4.1 STAP 1 VOORLOPIGE OPDRACHTFORMULERING 29 4.1.1 Overzicht stap 1 29 4.1.2 Werkwijze stap 1 29 4.1.3 Omschrijving van het mijlpaaldocument van stap 1 30 4.1.4 Verwijzingen naar referentieteksten bij stap 1 31 4.1.5 Studeeraanwijzingen stap 1 31 4.1.6 Aandachtspunten voor feedback bij stap 1 32

  4.2 STAP 2 LITERATUURSTUDIE 33 4.2.1 Overzicht stap 2 33 4.2.2 Werkwijze stap 2 33 4.2.3 Omschrijving van het mijlpaaldocument van stap 2 36 4.2.4 Verwijzingen naar referentieteksten bij stap 2 37 4.2.5 Studeeraanwijzingen stap 2 38 4.2.6 Aandachtspunten voor feedback bij stap 2 38

  4.3 STAP 3 AANSCHERPING OPDRACHTFORMULERING 40 4.3.1 Overzicht stap 3 40 4.3.2 Werkwijze stap 3 40 4.3.3 Omschrijving van het mijlpaaldocument van stap 3 41 4.3.4 Verwijzingen naar referentieteksten bij stap 3 42 4.3.5 Studeeraanwijzingen stap 3 42 4.3.6 Aandachtspunten voor feedback bij stap 3 43

  4.4 STAP 4 FORMULERING ONDERZOEKSAANPAK 44 4.4.1 Overzicht stap 4 44 4.4.2 Werkwijze stap 4 44 4.4.3 Omschrijving van het mijlpaaldocument van stap 4 47 4.4.4 Verwijzingen naar referentieteksten bij stap 4 48 4.4.5 Studeeraanwijzingen bij stap 4 51 4.4.6 Aandachtspunten voor feedback bij stap 4 52

  4.5 STAP 5 UITVOERING EMPIRISCHE TOETSING 53 4.5.1 Overzicht stap 5 53 4.5.2 Werkwijze stap 5 54 4.5.3 Omschrijving van het product van stap 5 54 4.5.4 Verwijzingen naar referentieteksten bij stap 5 54 4.5.5 Studeeraanwijzingen bij stap 5 54

 • 4.6 STAP 6 RAPPORTAGE 55 4.6.1 Overzicht stap 6 55 4.6.2 Werkwijze stap 6 55 4.6.3 Omschrijving van het mijlpaaldocument van stap 6 59 4.6.4 Verwijzingen naar referentieteksten bij stap 6 64 4.6.5 Studeeraanwijzingen bij stap 6 64 4.6.6 Aandachtspunten voor feedback bij stap 6 65

  4.7 STAP 7 PRESENTATIE EN VERDEDIGING 66 4.7.1 Overzicht stap 7 66 4.7.2 Werkwijze stap 7 67 4.7.3 Omschrijving van het product van stap 7 68 4.7.4 Verwijzingen naar referentieteksten bij stap 7 68 4.7.5 Studeeraanwijzingen bij stap 7 68 4.7.6 Beoordelingscriteria bij stap 7 69

  5 STUDIEBELASTING 72

  6 TEN SLOTTE 72

  7 REFERENTIES 73

  BIJLAGE 1 LEERDOELEN 74

  BIJLAGE 2 EINDBEOORDELINGSFORMULIER 76

  BIJLAGE 3 ‘CONCEPTUEEL MODEL’ EN ‘REFERENTIEMODEL’ 80

  BIJLAGE 4 VERWIJZINGEN PER STAP NAAR SAUNDERS ET AL. 82

  Lijst met tabellen en figuren

  Tabellen TABEL 1 PROCESMODEL AFSTUDEERTRAJECT BPMIT IN ZEVEN STAPPEN 16 TABEL 2 TOELICHTING PER STAP 18 TABEL 3 WEGINGSFACTOREN PER BEOORDELINGSASPECT 21 TABEL 4 OMVANGSEISEN VAN DE MIJLPAALDOCUMENTEN 23 TABEL 5 OVERZICHT RELEVANTE INHOUDELIJKE AANDACHTSPUNTEN PER MIJLPAALDOCUMENT 24 TABEL 6 RELATIE ONDERZOEKSPRODUCT EN AARD ONDERZOEKSOPTIEK 34 TABEL 7 OVERZICHT VAN EISEN DIE WE STELLEN AAN LITERATUUR 36 TABEL 8 KENMERKEN VAN GOEDE PROBLEEMSTELLINGEN 41 TABEL 9 AANDACHTSPUNTEN VOOR FEEDBACK OP HET CONCEPT-AFSTUDEERVERSLAG: INHOUD 66 TABEL 10 AANDACHTSPUNTEN VOOR FEEDBACK OP HET CONCEPT-AFSTUDEERVERSLAG: ONDERZOEKSPROCES EN UW

  ONDERZOEKSHOUDING 66 TABEL 11 AANDACHTSPUNTEN VOOR FEEDBACK OP HET CONCEPT-AFSTUDEERVERSLAG: COMMUNICATIE 66

  Figuren FIGUUR 1 DE EMPIRISCHE CYCLUS (BRON: 'T HART, BOEIJE & HOZ, 2005) 13 FIGUUR 2 ROL VAN CONCEPTUELE MODELLEN IN DE EMPIRISCHE CYCLUS 81

 • 8

  Introductie tot de cursus

  I N L E I D I N G

  Voordat u van start gaat met de cursus met als titel Afstudeertraject

  Business Process Management and IT (B89317/T89317), willen wij u in

  deze introductie informeren over een aantal belangrijke zaken.

  Cursus ‘zelfstandig onderzoek’ als leerftraject (begeleide zelfstudie)

  We spreken in deze introductie met opzet van ‘cursus’, omdat we het

  afstudeertraject benaderen als een leertraject in het doen van ‘zelfstandig

  onderzoek’. U wordt in dit leertraject begeleid door een inhoudelijk

  deskundig docent: uw afstudeerbegeleider.

  Tijdens het afstudeertraject ontwerpt u zelfstandig een onderzoek, voert u

  dit onderzoeksontwerp uit en schrijft u afsluitend een afstudeerverslag 1 .

  De afronding van het afstudeertraject BPMIT gebeurt door het verzorgen

  van een openbare presentatie en verdediging van het onderzoek en de

  resultaten, en door een beoordeling van uw afstudeerverslag.

  Begeleidingscom- missie

  Deze beoordeling vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een

  begeleidingscommissie die minimaal bestaat uit uw afstudeerbegeleider

  en een tweede begeleider. Ten minste één van de leden van de

  begeleidingscommissie is hoogleraar of universitair hoofddocent.

  Algemene cursusinformatie

  We beginnen deze introductie met algemene cursusinformatie, zodat u

  weet

   waar deze cursus inhoudelijk uit bestaat.

   op welke wijze wij het afstudeertraject BPMIT globaal typeren, dat wil zeggen:

  o de werkwijze op hoofdlijnen. o soorten afstudeertrajecten die wij onderscheiden. o hoe het procesmodel eruit ziet dat we hanteren tijdens het

  zelfstandig onderzoek.

  o de zeven stappen waaruit dit model is opgebouwd beschrijven we en lichten we kort toe.

   welke ingangseisen we hanteren bij de start van het afstudeertraject BPMIT en welke competenties u met het

  afstudeertraject BPMIT moet aantonen.