Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

download Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

of 116

Transcript of Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  1/116

  UNIVERSIDAD MICHOACANA DESAN NICOLAS DE HIDALGO

  FACULTAD DE AGROBIOLOGAPRESIDENTE JUREZ

  DIPLOMADO

  Diseo E!"#$"%i&' (e P)oe%*os (e I'!e)si&'

  T E S I N ACRIA Y EXPLOTACIN

  INTENSIVA DE VENADO COLABLANCA

  PRESENTA+

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  2/116

  Carlos Martnez Maya

  MA,O -../

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  3/116

  INDICEPg.

  INDICE DE CONTENIDO iINDICE DE CUADRO.. iiINDICE DE FIGURA.... iii

  INTRODUCCION.. 1I. ORIGEN E IDENTIFICACIN DEL PROYECTO.... 4

  I.1. Diagnstico int!no "I.2. Diagnstico #t!no.. $I.3. Est%&io & '!(acti)i*i&a&. +

  II. ORGANI,ACIN -OCIAL... 11II.1. Antc&nts............... 11II.2. Ti'o & constit%cin & *a o!ganiacin. 11II.3. Cons/o &i!cti0o 11II.4. P!(i* !%!i&o & *os &i!cti0os 2 o'!ati0os &* '!o2cto 14II.5. Dsc!i'cin & *a st!atgia o!ganiati0a.. 13

  III. EL ERCADO 1+III.1. Dsc!i'cin 2 an*isis &* 5!ca&o & 5at!ias '!i5as... 1+III.2. Ca!act!6sticas & *os 5!ca&os & *os '!inci'a*s '!o&%ctos.. 78III.3. Co5'o!ta5into &* co5'!a&o! o cons%5i&o!. 78III.4. Cana*s & &ist!i)%cin 2 0nta.. 71III.5. Con&icions 2 5canis5os & a)asto & ins%5os 2 5at!ia '!i5a 71III.6. P*an 2 st!atgia & co5!cia*iacin 77

  III.6.1. Est!%ct%!a & '!cios9 as6 co5o 'o*6ticas & 0nta 77III.6.2. An*isis & co5'titi0i&a&.. 7:III.6.3. Ca!tas & intncin 2;o cont!atos & co5'!a 2 0nta 7:

  III.3. U)icacin 2 ot!os as'ctos & 5!ca&o 74

  III.7.1. !ca&o naciona* & ca!n & 0na&o 2 s%)'!o&%ctos 74III.7.2. A'!o0c4IV.3.6. C%5'*i5into & no!5as sanita!ias9 a5)inta*s 2 ot!as >>IV.3.7. Ta#ono56a & *a s'ci... >3IV.3.8. Anato56a 2 5o!(o*og6a >$IV.3.9. Dist!i)%cin... >+

  i

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  4/116

  IV.3.10. R'!o&%ccin... "1IV.3.11. P!inci'a*s &'!&a&o!s.. "7IV.3.12. P!s'cti0as 'a!a *as &i(!nts s%)s'cis & 0na&o co*a

  )*anca n * sta&o & ic

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  5/116

  INDICE DE CUADRO

  C%a&!o 1. Ca!act!6sticas & *os intg!ants....... 3C%a&!o 7. Ca!act!6sticas & *os socios. 1"C%a&!o :. In0nta!io & *os socios.. 13C%a&!o 4. P!og!a5a & ca'acitacin. 1$C%a&!o >. Contni&o n%t!iciona* co5'a!ati0o & *a ca!n & 0na&o con *a

  & ot!os ani5a*s si*0st!s &o5?sticos... 7$C%a&!o ". gtacin 2 %so & s%*o. :3C%a&!o 3. Ncsi&a&s & 5at!ia* 'a!a insta*acions.. :+C%a&!o $. Costos & sta)*ci5into 2 5antni5into & '!s!as.. 48

  C%a&!o +. Costo & c%*ti0o & /a5a!go.. 48C%a&!o 18. Pso &* c!0ato a* nac! & :.788 a :."88 g. 47C%a&!o 11. Ca'aci&a& & '!ocsos 2 '!og!a5as & '!o&%ccin >1C%a&!o 17. P!o&%ccin & (o!!a/.. >:C%a&!o 1:. P!og!a5as n *a (as & in0!sin... >>C%a&!o 14. P!og!a5a & ca'acitacin. >>C%a&!o 1>. Dsa!!o**o &* C%a&!o 77. Rs%*ta&os &* an*isis & !isgo. +3C%a&!o 7:. Rnta)i*i&a& con %na )a/a & 18 n * '!cio &* '!o&%cto. +$

  iii

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  6/116

  INDICE DE FIGURAS

  Fig%!a 1. O!ganig!a5a & *a 5'!sa.. 1>Fig%!a 7. Cana* & co5!cia*iacin. 71

  Fig%!a :. U)icacin gog!(ica &* '!o2cto ::Fig%!a 4. U)icacin &* sitio :4Fig%!a >. P!o&%ccin & gana&o >4Fig%!a ". na&o co*a )*anca. >"Fig%!a 3. Dist!i)%cin gog!(ica & *as t!s s%)s'cis & 0na&o co*a

  )*anca9 n * sta&o & ic

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  7/116

  INTRODUCCION

  Ds& ti5'os !5otos9 * s!

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  8/116

  con5ico9 s %n t'ico co5=n & &isc%sin n *os c6!c%*os aca&?5icos 2 *os & *a

  a&5inist!acin '=)*ica9 'o! *o % n ?#ico son a%n conta&os *os s(%!os

  i5'%*sa&os n st snti&o9 *o % nos **0a a 'nsa! n *o inci!to % !s%*ta *

  (%t%!o c!cano 'a!a ca&a 0 %n n=5!o 5a2o! & s'cis si*0st!s.

  A ni0* & *os scto!s '!i5a!ios & *a '!o&%ccin & *as st!atgias & &sa!!o**o

  5s a&o'ta&as n ?#ico son *as sig%intsH

  onoc%*ti0os ag!6co*as & t5'o!a*.

  onoc%*ti0os ag!6co*as intnsi0os.

  onoc%*ti0os 'c%a!ios #tnsi0os s'cis in&%ci&asJ.

  E*i5inacin &

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  9/116

  tcno*og6a 'a!a *os int!sa&os n sta)*c! '!o2ctos '!o&%cti0os con * 0na&o

  co*a )*anca n *as &i(!nts !gions &* Esta&o.

  O01e*i!os 2")*i%$#")es+

  1J P!o(%n&ia! n * conoci5into & *a n%t!icin9 !'!o&%ccin 2 sani&a& & *as

  s%)s'cis n con&icions & con(ina5into.

  7J -ist5atia! *a in(o!5acin gn!a&a 'a!a sta)*c! tcno*og6as 2

  *ina5intos % si!0an co5o 5?to&os & c!iana &* 0na&o n ca%ti0!io9

  % a* 5at!ia*ia!s n %n K5an%a* si!0a & a'o2o 'a!a *as '!sonas %

  %i!an t!a)a/a! con &ic

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  10/116

  I3 ORIGEN E IDENTIFICACI4N DEL PRO,ECTO3

  A t!a0?s & *a

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  11/116

  !nta)i*i&a& so)! *a %ti*iacin & *a 0i&a si*0st!9 n co5)inacin con *as (o!5as

  t!a&iciona*s & %so & *a ti!!a a (in & cons!0a! 5s (icint5nt stos

  !c%!sos.

  En n%st!o 'a6s9 *os intntos sist5ticos 'a!a conoc! * 5an/o & *a c!6a &*0na&o n ca%ti0!io con *a (ina*i&a& & *og!a! #'*ota!*o co5!cia*5nt9

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  12/116

  @a/o stos s%5as & 5an/o9 *a 'o)*acin 2 '!o&%ccin & 0na&os n * 5%n&o

  s

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  13/116

  Ro&o9 T%ng%iti!o9 2 * T!ans0a*9 &* 5%nici'io & Cono9 ic

  A&a*)!to Ro&!6g% %! : 7 7E(!a6n o!a*s agaa : 1 ca5iontaRa5n A!?0a*o C/a : 1 >

  E%i* Ro&!6g% 5sa : 7 7A%g%sto C/a Gon* : 4 1Pasc%a* Ln %! : >a. Lono! i**an%0a ga!c6a : 7a. %ana 5agaa 5o!a*s : 7an%* 0a!gas !o5!o : 1 :os? *%is *n ga**gos : 1 7Lino Ro&!6g% 5a : 1ono!io Ro&!6g% A!?0a*o : 1F*i' sa*inas a5)!i : 7 ca5ionta 7os? To&o!o G%i**?n A!taga : > 1L%is ta'ia Ag%i*a! : 1 >

  E5ig&io on/a!as sa*inas : 1 7@%*5a!o R. %! sa*inas : 1F&!ico !o5!o % : : :. Ra(a* !o5!o A!taga : 7 1D(ino a5)!i Ro&!6g% : : ca5ionta 1

  I3-3 Di"6'&s*i%o e=*e)'o

  Fisio6)">7"3

  Los s%*os &* 5%nici'io &atan & *os '!io&os cnooico9 t!cia!io9 c%at!na!io 2

  '*iocno co!!s'on&n '!inci'a*5nt a *os &* ti'o & '!a&!a 2 & 5ontaa. -%

  %so s '!i5o!&ia*5nt ag!6co*a 2 n 5no! '!o'o!cin gana&!o 2 (o!sta*.

  7

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  14/116

  Cono st con(o!5a&o 'o! *as s%)'!o0incias (isiog!(icas No0o*cnica Ta!asca9

  -i!!as 2 @a/6os ic88 a :888 5sn59 n

  c*i5as t5'*a&os

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  15/116

  -% c*i5a s t5'*a&o con **%0ias n 0!ano. Tin %na '!ci'itacin '*%0ia* an%a* &

  3+1.4 5i*65t!os 2 t5'!at%!as % osci*an & 4.$ a 7".7 cnt6g!a&os.

  En *a ona #istn *as con&icions c*i5ticas9 & s%*o 2 ag%a 'a!a % s tngan

  !aons (%n&a&as & % * '!o2cto '!o'o!cion a*tos !n&i5intos9 'o! *o %9 *as

  #'ctati0as & % *as in0!sions san !&it%a)*s son a*tas9 'o! sto s !a*ia!a

  * '!o2cto 'a!a *a st ti'o & #'*otacin To5an&o n c%nta stas con&icions

  c*i5ticas9

  D ac%!&o a *as ca!act!6sticas & *os socios 2 & s% nto!no consi&!an %

  #istn *os !c%!sos con5icos 2 nat%!a*s 'a!a i5'*5nta! %n '!o2cto

  '!o&%cti0o & C!6a 2 E#'*otacin intnsi0a & na&o Co*a @*anca o&ocoi*%s0i!ginian%sJ.

  I3@3 Es*$(io (e 2)e>"%*i0i#i("(

  E* !ca&o.

  La &5an&a a ni0* naciona* & ca!n & 0na&o s & a'!o#i5a&a5nt & 1:9>88

  !sta%!ants & co5i&a t6'ica 2 5s & 7>9888 & co5i&a int!naciona*. E* 5!ca&o

  naciona* st c%)i!to n %n $> 'o! ca!n cong*a&a & Ci!0o Ro/o 2 Ga5o &

  i5'o!tacin con %n costo & S7:8 a S738.88 * i*og!a5o9 ?st s &ist!i)%2n

  'a%ts & >g. & ca!n sin

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  16/116

  '!o&%ci&os con st '!o2cto. Ot!o co5'!a&o! s * -!. E!nsto o!a*s i5?n

  con &o5ici*io n *a ca** a!iano Esco)&o 381MA & *a ci%&a& & ,aca'%9 ic

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  17/116

  ic

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  18/116

  Atn&! /%nto con * sc!ta!io *os as%ntos & ca!act!s a&5inist!ati0os 2

  *ga*s & *a asociacin 2 /%nto con * tso!!o9 *os as%ntos & ca!ct!

  (inanci!o.

  Coo!&ina! *as acti0i&a&s & *os 5as 5i5)!os &* cons/o & a&5inist!acin

  2 c%i&a! % s & sg%i5into % c%5'*an *os ac%!&os & *a asa5)*a

  gn!a* 2 &* cons/o & a&5inist!acin.

  Ins'i!a!9 &a! ni5o 2 con(iana a *os &5s 5i5)!os &* cons/o 2 to&os *os

  socios.

  P!oc%!a! % s !a*icn to&as *as accions % s nca5inn a *og!a! *

  o)/ti0o socia*.

  In(o!5a! a *a asa5)*a & *as acti0i&a&s &* '!io&o.

  C%i&a! * (%nciona5into gn!a* & *a asociacin s a'g% a *os

  *ina5intos9 a *os o!&na5intos *ga*s 0ignts 2 a *os '!inci'ios

  o'!ati0os.

  FUNCIONE-H D* -c!ta!io.

  C%i&a! * o!&n 2 *a cons!0acin &* a!c

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  19/116

  Da! * &)i&o t!a5it a *a co!!s'on&ncia &* cons/o & a&5inist!acin9

  tanto !ci)i&a co5o #'&i&a 2 s%'!0isa! sa a!c

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  20/116

  En coo!&inacin con * conta&o! 2 * sc!ta!io9 0!i(ica! % *

  #'&int & c!ti(ica&os & a'o!tacin sa co!!cta 2 & ac%!&o a

  *os &atos conta)*s.

  igi*a! % s tnga a* co!!int in(o!5a! a *os socios9 c%an&o *o

  so*icitn * 5onto & s%s a'o!tacions inc!5ntos & ca'ita*.

  igi*a! *a act%acin & *os socios co5isiona&os & *a asociacin9 n *o

  % !s'cta a* &in!o9 a* %so & *a 'a'*!6a sta)*ci&a 2 a *a

  (icincia & *os 5canis5os & cont!o* 2 sg%!i&a&.

  igi*a! % s a'*i%n *as sancions 5onta!ias sta)*ci&as 'a!a *os

  socios % in(!in/an *as )ass constit%ti0as o *os ac%!&os & *a

  asa5)*a9 2a san &i!cti0os o co5isiona&os.

  A'*ica! a *os socios % *o a5!itn *os st65%*os 5onta!ios %

  ac%!& * cons/o & a&5inist!acin 2 a'!%) *a asa5)*a.

  E* tso!!o no 'o&! a%to!ia! gastos #t!ao!&ina!ios % no i# )e$e)i(o (e #os (i)e%*i!os o2e)"*i!os (e# 2)oe%*o

  Pa!a ga!antia! *a )%na to5a & &cisions 2 * &sa!!o**o & *a o!ganiacin ssta)*c! %n cons/o &i!cti0o &)i&a5nt st!%ct%!a&o. E* cons/o &i!cti0o st

  intg!a&o 'o! %n '!si&nt9 %n s%'*nt9 %n sc!ta!io 2 *os 0oca*s % s

  !%i!an. Estos &)!n & tn! conoci5intos )sicos & ac%!&o a* '%sto %

  st?n &s5'an&o.

  E* !%!i5into & %n &i!cti0o s conoc! * 5an/o & *a acti0i&a& a % s

  &&ican n st caso *a c!6a 2 #'*otacin & na&o Co*a @*anca. - '!tn&

  to5a! %n c%!so & na&o Co*a @*anca 'o! 'a!t & *os &i!cti0os n * cnt!o &

  &sa!!o**o tcno*gico & FIRA9 %)ica&o n *a ci%&a& & o!*ia9 ic

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  21/116

  La o'!acin & *a 5'!sa9 sta! a ca!go & %n Di!cto! Gn!a*9 -!. Gi*&a!&o

  o!a*s agaa9 Di!cto! & !a a&5inist!ati0a9 -!. . To&o!o G%i**?n A!taga9

  Di!cto! & !a '!o&%cti0a9 -!. E5ig&io on/a!as -a*inas9 Di!cto! & !a

  co5!cia*9 -!. Pasc%a* Ln %!9 2 *os t!a)a/a&o!s 5an%a*s.

  A* ig%a* % *os &i!cti0os9 *os t!a)a/a&o!s &i!ctos &)n tn! * '!(i* a&c%a&o

  'a!a &sa!!o**a! s% t!a)a/o con (icinciaH conoci5into9 #'!incia

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  22/116

  7. -ALADOR GARCIA EDINA 34 CA-ADO AGROPEC.

  :. ADAL@ERTO RODRWGUE, UARE, 37 CA-ADO AGROPEC.

  4. EFRAIN ORALE- AGAA "> CA-ADO AGROPEC.

  >. RAON ARVALO CEA 38 CA-ADO AGROPEC.

  ". EEXUIEL RODRWGUE, E-A "$ CA-ADO AGROPEC.3. AUGU-TO CEA GON,ALE, >+ CA-ADO AGROPEC.

  $. PA-CUAL LEON UBRE, 34 CA-ADO AGROPEC.

  +. A. LEONOR ILLANUEA GARCIA F "3 CA-ADO AA DE CA-A

  18. A. UANA AGAA ORALE- F "> CA-ADO AA DE C.

  11. ANUEL ARGA- ROERO 4$ CA-ADO AGROPEC.

  17. O-E LUI- LEON GALLEGO- >4 CA-ADO AGROPEC.

  1:. LINO RODRWGUE, E,A "4 CA-ADO AGROPEC.

  14. ONORIO RODRWGUE, ARVALO $> CA-ADO AGROPEC.1>. FELIPE -ALINA- A@RI, >$ CA-ADO AGROPEC.

  1". O-E TEODORO GUILLVN ARTEAGA "7 CA-ADO AGROPEC.13. LUI- TAPIA AGUILAR >+ CA-ADO AGROPEC.

  1$. EIGDIO ONARA- -ALINA- "8 CA-ADO AGROPEC.

  1+. @ULARO R. UBRE, -ALINA- 31 CA-ADO AGROPEC.

  78. FEDERICO ROERO A,XUE, 3" CA-ADO AGROPEC.

  71. . RAFAEL ROERO ARTEAGA "8 CA-ADO AGROPEC.

  77. DELFINO A@RI, RODRWGUE, "> CA-ADO AGROPEC.

  En * sig%int c%a&!o s 0 % *os '!inci'a*s acti0os &* g!%'o stn (o!5a&os 'o!

  t!!nos ag!6co*as 2 'c%a!ios9 a&5s & conta! con ca5iontas 2 gana&o.

  C$"()o @3 I'!e'*")io (e #os so%ios

  NOMBRE DEL SOCIOTERRENOAGRCOLA

  8"3

  TERRENOGANADERO

  8"3

  MA9UINARIA, E9UIPO

  GANADO:%"0e;"s:. ADAL@ERTO RODRWGUE, UARE, : 7 74. EFRAIN ORALE- AGAA : 1 ca5ionta

  16

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  23/116

  >. RAON ARVALO CEA : 1 >". EEXUIEL RODRWGUE, E-A : 7 73. AUGU-TO CEA GON,ALE, : 4 1$. PA-CUAL LEON UBRE, : >+. A. LEONOR ILLANUEA GARCIA : 718. A. UANA AGAA ORALE- : 711. ANUEL ARGA- ROERO : 1 :17. O-E LUI- LEON GALLEGO- : 1 71:. LINO RODRWGUE, E,A : 114. ONORIO RODRWGUE, ARVALO : 11>. FELIPE -ALINA- A@RI, : 7 ca5ionta 71". O-E TEODORO GUILLVN ARTEAGA : > 113. LUI- TAPIA AGUILAR : 1 >1$. EIGDIO ONARA- -ALINA- : 1 71+. @ULARO R. UBRE, -ALINA- : 178. FEDERICO ROERO A,XUE, : : :71. . RAFAEL ROERO ARTEAGA : 7 1

  77. DELFINO A@RI, RODRWGUE, : : ca5ionta 1

  II33 Des%)i2%i&' (e #" es*)"*e6i" o)6"'i;"*i!"3

  En * '!snt '!o2cto9 s ncsa!ia *a *a)o!acin & stat%tos 2 & %n !g*a5nto

  int!no n * g!%'o. X% s *a)o!a!n 'a!a *a '%sta n 5a!c

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  24/116

  A&5s9 s ncsa!io %n '!og!a5a & ca'acitacin9 * c%a* s 5%st!a a

  contin%acinH

  C$"()o 3 P)o6)"?" (e %"2"%i*"%i&'

  INTEGRANTES A(?i'is*)"%i&' P#"'e"%i&' Co?e)%i"#i;"%i&' Co'*"0i#i("( T%'i%osCons/o Di!cti0o. Di!cto!

  B!a & 0ntas B!a & conta)i*i&a&. T!a)a/a&o!s

  III3 EL MERCADO3

  La c!6a & na&o Co*a @*anca &i!ig s% atncin

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  25/116

  a'!o0c

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  26/116

  - s'!a % * 0na&o co*a )*anca tnga %n 5!ca&o !giona* 'a!a *o c%a* s

  tinn i&nti(ica&os a*g%nos 'osi)*s co5'!a&o!s9 co5o *o s * -!. ig%* Bng*

  Ca!5ona L' !'!sntant & *a UA !anc

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  27/116

  Fi6$)" -3 C"'"# (e %o?e)%i"#i;"%i&'

  III33 Co'(i%io'es ?e%"'is?os (e "0"s*o (e i's$?os ?"*e)i" 2)i?".

  .

  La 5at!ia '!i5a % s! %ti*ia&a s *a sig%intH

  G!ano9 co5o * 5a6 % act%a*5nt s '!o&%ci&o n *a co5%ni&a& 'o! *os

  5is5os '!o&%cto!s. Fo!!a/s9 co5o *a a*(a*(a9 'a/a & *nt/a 2 !ast!o/o & 5a6 % ta5)i?n tinn n

  #istncia *os '!o&%cto!s

  Ot!os (o!!a/s co5o * /ana5a!go 2 * 'asto Ro % s s'!an c%*ti0a! n

  t!!no & 7 "MC & ,aca'%9 ic

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  28/116

  Pa!a *a co5!cia*iacin9 s '!tn&n 0n&! %n '!o5&io & :8 ani5a*s 'o! ao a

  %n '!cio & S+9888.88 c;%. Esto s to5an&o n c%nta 'a!t & *os 0na&os % 0an

  a sta! *i)!s a 'a!ti! &* sg%n&o ao.

  Ent! *as '!sonas a %ins s '!tn& 0n&! * '!o&%cto9 s nc%nt!a * -!.

  ig%* Bng* Ca!5ona L' !'!sntant & *a UA !anc

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  29/116

  III33-3 A'#isis (e %o?2e*i*i!i("(3

  Po! * 5o5nto n *a !gin no #istin&o 2a % * '!o2cto s!ia * =nico n s% ti'o

  'o! **o no '!snta co5'titi0i&a&

  III33@3 C")*"s (e i'*e'%i&' o %o'*)"*os (e %o?2)" !e'*"3

  En *a !gin9 s nc%nt!a %na Uni&a& & an/o UAJ & Ci!0o Ro/o9 sta s &

  - tinn ca!tas & intncin & co5'!aM0nta con * -!. ig%* Bng* Ca!5ona

  L' !'!sntant & *a UA !anc

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  30/116

  Los !n&i5intos &* 0na&o 0a!6an sg=n *a s'ci 2;o s%)s'ci9 '!o son 5s

  o 5nos constants n c%anto a 'o!cnta/s9 * !n&i5into & *a cana* o)s!0an&o

  n 0na&os co*a )*anca s &* 3$. Ana*ian&o *a cana* s o)s!0a % * "$ sta

  constit%i&a 'o! *a ca!n co5sti)*9 * 7" 'o! *

  ca'!inos.

  Pe;$"s+Las '%as &* 0na&o

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  31/116

  C

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  32/116

  t!o(o & co*a )*anca texano9 n -ono!a s co)!an '!cios si5i*a!s 'o! 0na&o )%!a9

  'a!a**a5nt con sto9 n *as ci%&a&s & ?#ico9 G%a&a*a/a!a 2 ont!!2 s

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  33/116

  1. D5an&a & 'is & c!6a.

  7. D5an&a & ca!n 'a!a cons%5o.

  :. D5an&a 'a!a a'!o0c88

  !sta%!ants & co5i&a t6'ica 2 5s & 7>9888 & co5i&a int!naciona*. E* 5!ca&o

  naciona* st c%)i!to n %n $> 'o! ca!n cong*a&a & Ci!0o Ro/o 2 Ga5o &

  i5'o!tacin con %n costo & S7:8 a S738.88 * i*og!a5o9 ?st s &ist!i)%2n

  'a%ts & >g. & ca!n sin 88.889 s%)in&o * costo & *os 5ac

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  34/116

  C$"()o 3 Co'*e'i(o '$*)i%io'"# %o?2")"*i!o (e #" %")'e (e !e'"(o %o' #" (e

  o*)os "'i?"#es si#!es*)es (o?s*i%os3

  ANIMA

  L

  Proten

  a

  (gr.)

  Grasa

  s

  (gr.)

  Carbohidratos

  (gr.)

  Calci

  o

  (MG)

  Hierr

  o

  (MG)

  Tiain

  a

  (MG)

  !ibo"la#in

  a (MG)

  Niacin

  a

  (MG)

  na&o 7+.> 7.7 8.8 78.8 :.> 8.:3 8.7$ 3.4Con/o 78.4 $.8 8.8 1$.8 7.4 8.84 8.1$ 18.8Ig%ana 74.4 8.+ 8.8 7>.8 :.4 8.8> 8.74 :.7Li)! 71.8 >.8 8.8 17.8 :.7 8.88 8.1$ >.8C!&o 13.> 1:.7 8.8 ".8 1.$ 8.$> 8.77 4.8Rs 71.4 7.4 8.8 1$.8 4.8 8.83 8.78 7.+@o!!go 18.8 ".1 8.8 3.8 7.7 8.8$ 8.71 7.+

  En s6ntsis *a &5an&a & ca!n 2 'i* & 0na&o n ?#ico 0a ca&a &6a n a%5nto

  2 *a o(!ta a ni0* naciona* s to&a06a 5%2 )a/a9 tni?n&os % i5'o!ta! stos

  '!o&%ctos & Esta&os Uni&os & No!ta5?!ica 2 Cana& s'cia*5nt & na&o

  Ro/oJ9 con *a consig%int (%ga & &i0isas 'a!a n%st!o 'a6s.

  III3/3-3 A2)o!e%8"?ie'*o (e !e'"(os s$ !"#o) e%o'&?i%o3

  E* !n&i5into n ca!n & %n /5'*a! & *as s%)s'cis & 0na&o co*a )*ancaOdocoileus virginuanus, mexicanus, sinaloe y acapulcensisJ9 n con&icions &

  ca%ti0!io 2 )%na a*i5ntacin s!6a %n '!o5&io 'a!a 5ac

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  35/116

  Peso *o*"# e' %"'"# (e $' !e'"(o se (i!i(e %o?o si6$e+

  Pso & *a ca!n #t!a *o5o 2 (i*tJ >J

  Pso & *a ca!n & 1 'i!nas &*ant!as 2 t!as!asJ >>J

  Pso & *a ca!n & 7 costi**as 2 c%**oJ 48J

  III3/3@3 P)e%io (e #" %")'e (e !e'"(o3

  Consi&!an&o * '!cio '!o5&io 'o! g. & *a ca!n & 0na&o o(!ci&a 'o! *os

  c!ia&!os naciona*s9 sta s!6a9 co5o s '!snta a contin%acinH

  Ca!n #t!a *o5o 2 (i*tJ S788.88;g.

  Ca!n & 1 S1$8.88;g.

  Ca!n & 7 S1>8.88;g.

  III3/33 Re'(i?ie'*o e%o'&?i%o (e $' e1e?2#")3

  aJ La '!o&%ccin & %n /5'*a! & 0na&o 5ac8g.

  2 %n 'so n cana* ig%a* a :+g. s!6a *a sig%intH

  E* > &* 'so s!6a ca!n #t!a *o5o 2 (i*tJ 1.+>8 g.

  E* >> & ca!n & 1 'i!nas &*ant!as 2 t!as!asJ 71.4>8 g. E* 48 & *a ca!n & 7 costi**as 2 c%**oJ 1>."88 g.

  )J E* 0a*o! & *a '!o&%ccin %nita!ia inc*%2n&o 06sc!as9 'i* 2 'atas co5o sig%H

  a*o! & *a ca!n #t!a S :+8.88

  a*o! & *a ca!n & 1 S:9$"1.88

  a*o! & *a ca!n & 7 S79:48.88a*o! & *a 'i* S 788.88

  a*o! & *a 06sc!as S 188.88

  a*o! & *as 'atas S 1:8.88

  a*o! tota* S39871.88

  29

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  36/116

  cJ La '!o&%ccin & %n /5'*a! & 0na&o "8 g.

  7. * >> & ca!n & 1 'i!nas &*ant!as 2 t!as!aJ 13.1"8 g.

  :. * 48 & ca!n & 7 costi**as 2 c%**oJ 17.4$8 g.

  &J E* 0a*o! & *a '!o&%ccin %nita!ia inc*%2n&o 06sc!as9 'i* 2 'atas s!6a co5o

  sig%H

  a*o! & *a ca!n #t!a S :17.88

  a*o! & *a ca!n & 1 S:98$$.88

  a*o! & *a ca!n & 7 S19337.88

  a*o! & *a 'i* S 788.88

  a*o! & *as 06sc!as S 188.88

  a*o! & *as 'atas S 1:8.88

  a*o! tota* S>9387.88

  D ac%!&o a *os (acto!s & !n&i5into & '!o&%ctos 2a 5nciona&os 'a!a *os

  0na&os a&%*tos 2 a'*ican&o a/%sts 'a!a *os 0na&os /%0ni*s 5ac

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  37/116

  IV3 ESTUDIO TECNICO3

  IV353 M"%)o#o%"#i;"%i&'

  E* '!o2cto & na&o Co*a @*anca &* g!%'o & t!a)a/o -an P&!o Taca!o &*

  5%nici'io & Cono9 ic

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  38/116

  '!o&%cto!s9 c%ntan con 49+>3.1: i%" (e# 2)oe%*o

  32

  Ubicacin de la UMA

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  39/116

  IV3-3 Mi%)o#o%"#i;"%i&'

  E* 5%nici'io & Cono s *oca*ia n *a Rgin II @a/6o9 &* sta&o & ic

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  40/116

  Fi6$)" 3 U0i%"%i&' (e# si*io

  -% !*i0 *o constit%2 * sist5a 0o*cnico t!ans0!sa*9 a* % co!!s'on&n *a

  si!!a & Co5an/a9 con * 'ico Ti!at c!!os & Cata2o9 E!5itao 2 P*n.

  Dnt!o & st 5%nici'io s nc%nt!a * sitio &* '!o2cto con(o!5a&o 'o! *os

  c!!os E* Pa*i**o9 C. Ti'icato9 C. P&!ga*9 C. La C!%9 as6 co5o 'o! *as )a!!ancas

  Las T!o/s9 E* E!5itao9 E* Encanto9 2 &ic

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  41/116

  'a!a**as a *a costa 2 % act=an co5o )a!!!a o!og!(ica9 (n5no % (a0o!c *a

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  42/116

  Catgo!ia&as & ac%!&o con s% !isgo o 0%*n!a)i*i&a& a *a #tincin9 n * Esta&o

  #istn 11$ s'cis a5naa&as9 nt! *as % &stacan * 0na&o co*a )*anca9 *

  co2ot9 * 'sca&o )*anco9 * )ag!9 *a )oa9 * a*icant9 * ga0i*n9 2 *a cig[a. As6

  5is5o9 :4 s'cis stn n '*ig!o & #tincin co5o * /ag%a!9 * 5a'ac8Pastia*s 1+>8

  Ag!ic%*t%!a & !igo 8

  36

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  43/116

  Ve6e*"%i&'

  La s%'!(ici (o!sta* 5a&!a)* s oc%'a&a 'o! 'ino 2 ncino9 2 n * caso & *a no

  5a&!a)*9 'o! 5ato!!a*s & &istintas s'cis.

  IV3@3 I'6e'ie)7" (e# 2)oe%*o

  IV3@353 I'>)"es*)$%*$)" e$i2o

  E* g!%'o & '!o&%cto!s & -an P&!o Taca!o c%ntan con %i'o & t!ans'o!t

  ca5iontasJ 'a!a * t!as*a&o & 5at!ia* ins%5os

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  44/116

  Cotiacin 'a!a *as insta*acions9 '!snta&a 'o! *a FERRETERWA ERRERA con

  &o5ici*io n 'o!ta* Do5ingo !!!a 1$ co*. Cnt!o & Cono ic8 T. DE

  ALTURA L 181> :".++ @/3

  7

  PO-TE TU@O CONDUIT 1 1;4 O :

  T ALT. P,A ::+ 181 @-@K3..

  :

  @A-E DE CONCRETO PARA -UETAR

  PO-TE CON UNA -ECCION DE 8.7

  8.7 8.> T-. : ".3$ 19+88.88 5--3..

  4

  DALA DE CONCRETO PARA AOGAR

  Y -UETAR : 48." 79188.88 -.3..

  >

  PUERTA- EN ACERO E-TRUCTURAL

  Y TELA ENADERA DE 1T. ANCO

  7.> T. DE ALTO P,A : 79$88.88 ..3..

  "

  PUERTA- EN ACERO E-TRUCTURAL

  Y TELA ENADERA DE 4 T 7.> TEN 7 ALA- P,A 1 "9:88.88 @..3..

  3

  A@RA,ADERA PARA -UETAR LA

  TELA DE LO- PO-TE- P,A. 19813.88 ".> 5.3. TOTAL 5K5-@3@

  La 'a!t in(!io! & *a t*a 0na&!a con %na sccion & 78 # 78 c5s. inc*%2H 0a!i**a

  & ac!o & :;$ 'a!a !(o!a! *a 'a!t in(!io! & *a t*a 0na&!a. inc*%2 (*ts 2

  aca!!os

  IV3@3@3 P)o%esos *e%'o#o67"s " e?2#e")

  P!ocsos Ag!6co*as

  38

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  45/116

  - s5)!a!an 7M88M88 8CORTE- 4J 1"88FERTILI,ACION Inicio **%0ias 7"M"+M:8J "88

  APLICACIN 1>8FERTILI,ACION T!5ino **%0ias 77.:M7"M:8J :"8

  APLICACIN 7 /o!na*sJ 488CORTE- 4J 1"88TOTAL /. @55.

  P!o&%ccin & 1$ ton

  C$"()o K3 Cos*o (e %$#*i!o (e 1"?")6o

  CONCEPTO COSTORA-TREO S 788.88@AR@ECO S 488.88RA-TREO S 788.88-EILLA S 748.88-IE@RA S 488.88

  FERTILI,ACION -i5)!a :"M37M"8J S 378.88IN-ECTICIDA -%*oJ S 488.88

  APLICACIN S 1>8.88CORTE- M1 S 79888.88TOTAL S 49318.88

  PRODUCCION FORRAE ERDE 18 Ton.

  39

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  46/116

  P)o%esos G"'"(e)os

  M"'e1o (e# 8"*o.

  Loti(icacin.

  - (o!5a!n g!%'os & in&i0i&%os *o 5s 88 g!s.9 2a % *o 5s '!o)a)* s tnga 'a!to g5*a! 7

  c!6asJ. Las c!6as nacn c%)i!tas & %n '*a/ 5ota&o 5i5?tico % s 'i!&

  con(o!5 * ani5a* c!c 2 * c%a* si!0 'a!a )%!*a! a *os &'!&a&o!s. Pso a*

  naci5into :.7M:." g.

  T!5inan&o * 'a!to9 * c!0ati**o no!5a*5nt inicia s% a5a5anta5into &

  ca*ost!os n *os '!i5!os 18M:8 5in%tos &s'%?s &* naci5into9 sto s 5%2

  i5'o!tant9 2a % *a a)so!cin & antic%!'os 5at!nos '!snt n *a *c

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  47/116

  ocasions s a5a5anta sig%in&o a *a 5a&!9 '!o no!5a*5nt s **a %in *o

  )%sca n * *%ga! &on& s oc%*ta *os '!i5!os >M18 &6as &s'%?s & st ti5'o s

  intg!a a* g!%'o -AR ET. AL9 1++4J. Po! **o s &) o)s!0a! &ia!ia5nt 2 n

  (o!5a c%i&a&osa9 ca&a

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  48/116

  a *os 188 &6as & &a&9 ti5'o &%!ant * c%a* *os

  ani5a*s s i&nti(ica!n 2 'sa!n. A* 5o5nto &* &stt s s'a!a a *as c!6as &

  s%s 5a&!s * n%0o *ot s **0a! a co!!a*s9 )%scan&o n *a 5&i&a & *o 'osi)*

  % *as c!6as st?n *o 5s a*/a&os & *as 5a&!s.

  42

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  49/116

  Gn!a*5nt *a 5o!ta*i&a& a* &stt s &* $ 2 *a 5a2o!6a & *as 5%!ts tinn

  *%ga! &%!ant *os '!i5!os &6as & 0i&a9 '!sntn&os %na oc%!!ncia 5a2o! n

  *ots &

  43

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  50/116

  5ss & &a& s!n #'%stas a* s5nta* &%!ant *a ?'oca & 5'a&!. Lo c%a*

  coinci& n %na &a& & 13M78 5ss 'o! (ctos & (c

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  51/116

  Atncin a* s5nta*.

  E* s5nta* s * ani5a* % /%ga %n 'a'* 5%2 i5'o!tant &nt!o &*

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  52/116

  Li)!o & naci5intosH s !gist!a!n to&os *os naci5intos9 anotan&o *a i&nti(icacin

  & *a c!6a o c!6as si s g5*a!J9 * s#o9 'so a* nac!9 i&nti(icacin & *a 5a&! 2

  &* 'a&! 2 'so a* &stt.

  Li)!o & )a/asH s anota!n to&as *as 5%!ts o 0ntas % s '!snts con s%s

  !s'cti0as i&nti(icacions 2 (c

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  53/116

  Esta s %na n(!5&a& ca%sa&a 'o! )act!ias &* g?n!o @!%ci**a9 % a(cta a*

  0na&o n *i)!ta& co5o n ca%ti0!io *a n(!5&a& s ca!act!ia 'o! %

  '!snta a)o!tos n *as =*ti5as (ass & *a gstacin. Es %na n(!5&a& &

  &ist!i)%cin 5%n&ia*9 % tin g!an i5'o!tancia 'o! % a(cta a *os ani5a*s

  &o5?sticos9 si*0st!s co5o * 0na&o 2 a&5s9 s %na n(!5&a& oontica9 2a

  % *

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  54/116

  E#a5n 'ostM5o!t5.M En *os ani5a*s a&%*tos no s nc%nt!an *sions &

  i5'o!tancia. En *os (tos s o)s!0an n%5on6as '!i5iti0as 2 *a '*acnta sta

  &5atosa.

  Diagnostico.M - &)

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  55/116

  *os

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  56/116

  PIE DE CRA

  HEMBRASGstants :8 :$ :8 :7 :> :3 :4 :8 7$ :1

  T!n!as 18 M 1> 73 1> 1> 13 1$ 1" 14

  C!0atas M 1> 73 1> 1> 13 1$ 1" 14 14

  @a/as 'o! 5%!t 7 : : 4 : : : : : :

  T$TAL %& ' * + , - '' '

  MACHOS-5nta*s : : : M : : : M : :

  %0ni*s M M 18 1$ 18 18 17 1: 17 18

  C!0atos M 18 1$ 18 18 17 1: 17 18 +

  @a/as 'o! 5%!t M 1 7 7 1 1 1 1 1 1

  D !'osicin M M M : M M M : M M

  T$TAL % -, ,* ,* ,, , ,+ ,+ , ,-

  NACIMIENTOS

  HEMBRAS 13 :8 1" 13 1+ 78 1$ 1" 1> 13

  @a/as 'o! 5%!t 7 : 1 7 7 7 7 7 7 7

  T$TAL -' ,+ -' -' -+ -& - - - -'

  MACHOS 11 78 11 11 1: 14 1: 11 18 11@a/as 'o! 5%!t 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1

  T$TAL - -& - - -, -% -, - * -

  VENTAS

  5)!as M M > 18 > > 18 18 > 4

  ac $ > > + > " >

  T$TAL / / - -& - - -* -' -- *

  LIBERACIONES

  5)!as M $ > 18 > 18 $ 18 > 18

  ac 1: > > " $ " >

  T$TAL / & - ,% - -' - -& -- -'

  Po0#"%i&' *o*"# e' #" UMA KK 5.@ @ K@ K /K . /

  ] - consi&!a %n 'o!cnta/ & 5o!ta*i&a& &* 18 n c!6as !ci?n naci&as 2 &* >

  n /%0ni*s 2 a&%*tas.

  P!og!a5a & P!o&%ccinH

  Dsa!!o**o 'o)*aciona*.Pa!a *a Uni&a& & an/o Intnsi0a9 s consi&!a %n t!!no '*ano '!o'i&a& &*

  E/i&o -an P&!o Taca!o9 *a s%'!(ici &stina&a 'a!a sto s & 4 a.

  P!i5! aoH E* &sa!!o**o &*

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  57/116

  %na 5o!ta*i&a& & /5'*a!s &* > s &ci! 7 /5'*a!s9 'a!a %&a! n :8

  naci5intos 1> 2 > J 2

  s *i)!a! a* 5&io si*0st! %n ig%a* n=5!o & /5'*a!s. Pa!a st ao *a

  'o)*acin tota* & *a UA s! & 18: /5'*a!s.

  C%a!to aoH Pa!a st ao s cont5'*a *a '!i5! !'osicin & s5nta*s 'a!a

  !no0acin &*

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  58/116

  P!o&%ccin.

  Los c%*ti0os % s sta)*cn son 5innt5nt 'a!a *a '!o&%ccin & g!anos 2

  s%i*5os ag!6co*as9 'o! *o % *os &atos % a contin%acin s '!sntan9 son )a/o

  ?st s%5a to5an&o co5o )as * !n&i5into n 5at!ia sca.

  C$"()o 5-3 P)o($%%i&' (e >o))"1e

  CULTIVOSUPERFICIE

  :8"se)e'*es !o#?e'es (e 2)o%eso3

  P!og!a5a & '!o&%ccin an%a* a'*ica&o a 18 aos

  La sig%int s %na g!a(ica & '!o&%ccin 'a!a * 5?to&o & '!o&%ccin intnsi0o

  '!og!a5a&o a 18 aos9 s to5a n c%nta % s 0an a i!

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  59/116

  .

  E

  5.

  5E

  -.

  -E

  @.

  @E

  A.

  AE

  E.

  "o 5 - @ A E H / L K 5.

  2)o($%%i&' %"0e;"s

  Fi6$)" 3 P)o($%%i&' (e 6"'"(o

  IV3@33 P)o6)"?"s (e e1e%$%i&' "(?i'is*)"*i!os (e %"2"%i*"%i&' "sis*e'%i"

  *%'i%"3

  - '!tn& /c%ta! n * 5s & a2o & 78839 2a &s'%?s & % s o)tnga *

  a'o2o &* P!og!a5a A*iana Contigo.

  C$"()o 5@3 P)o6)"?"s e' #" >"se (e i'!e)si&'

  ACTIIDAD AYO UNIO ULIO AGO-TOAcon&iciona5into &* t!!no

  *i5'iaJ

  -o*icit%& & 5at!ia* O)!a ci0i* Co5'!a & ani5a*s

  53

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  60/116

  E* '!og!a5a n *a (as & in0!sin9 sta! a ca!go & *os '!o&%cto!s con * a'o2o

  t?cnico &* '!sta&o! & s!0icios.

  A&5s s! ncsa!io i5'*5nta! %n '!og!a5a & ca'acitacin tanto 'a!a

  acti0i&a&s & &i!ccin &* '!o2cto co5o 'a!a acti0i&a&s o'!ati0as &* '!o2cto

  C$"()o 53 P)o6)"?" (e %"2"%i*"%i&'

  INTEGRANTES A(?i'is*)"%i&' 2#"'e"%i&' Co?e)%i"#i;"%i&' Co'*"0i#i("( T%'i%osCons/o Di!cti0o. Di!cto!

  B!a & 0ntas B!a & conta)i*i&a&. T!a)a/a&o!s

  Pa!a *a asso!6a t?cnica 2 *a ca'acitacin9 s '&i! a'o2o a *a Co5isin Fo!sta*

  &* Esta&o9 2;o ta5)i?n s so*icita! a* '!og!a5a & a*iana contigo n * s!0icio &

  asso!6a t?cnica 2 cons%*to!6a

  IV3@33 C$?2#i?ie'*o (e 'o)?"s s"'i*")i"s "?0ie'*"#es o*)"s3

  Est ti'o & '!o2cto9 s a5)inta*5nt ac'ta)* 2a % s% conc'to 2 s% &iso

  son 'a!a 5/o!a! 2 cons!0a! *a ca*i&a& a5)inta*

  Las sig%ints9 son *as no!5as o(icia*s % s tinn % c%5'*i! n * '!snt

  '!o2ctoH

  No!5as -anita!ias

  8:M8$M+> NORA O(icia* #icana NOM8:4M--A1M1++:9 @ins 2 s!0icios.

  P!o&%ctos & *a ca!n

  No!5a O(icia* #icana NO 8>+ -5a!nat 7881. P!otccin a5)inta* s'cis

  nati0as & ?#ico & (*o!a 2 (a%na si*0st!

  54

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  61/116

  No!5a O(icia* #icana NOM8>1M,OOM1++>9 T!ato

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  62/116

  Fa5i*ia.M C!0i&a.

  Con 13 g?n!os 2 a*!&&o! & >: s'cis.

  ..,. a!co Oca5'o 2 ..,. A!ac*i Ci&J

  E* na&o co*a )*anca '!tnc co5o *o 0i5os n *a 'a!t s%'!io!9 a *a c*as &

  *os 5a56(!os9 a* s%)o!&n & *os !%5iants 2 a *a (a5i*ia c!0i&a.

  La (a5i*ia c!0i&a st !'!snta&a n ?#ico 'o! : s'cisH

  Odocoileus !emionus0na&o )%!aJ Odocoileus virginianus0na&o co*a )*ancaJ 2

  "azama americana na&o t5aatJ.

  Pa!a * caso % nos oc%'a9 *os 0na&os co*a )*anca stn s%)&i0i&i&os c*a!a5nt

  n !as gog!(icas9 n )as a co*o!9 ta5ao 2 &ta**s &s st!%ct%!a 5s a** &

  *a 0a!iacin in&i0i&%a*9 %na (o!5a '%& 'asa! g!a&%a*5nt a ot!a9 s'cia*5nt

  c%an&o

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  63/116

  :" a >3 g. 2 * & *as g.9 a* s%'!i5i! 06sc!as intstinos

  s !&%c * 'so n %n 78 a'!o#i5a&a5nt.

  O(o%oi#e$s !i)6i'i"'$s si'"#oe

  Es %n 0na&o '%o & co*o!acin gn!a* % 0a!6a &* ca(? c*a!o a* ca(? ta)aco

  'a!&%co9 5c*a&o con ng!o n *as 'a!ts &o!sa*s % &%!ant * in0i!no * &a

  %na a'a!incia g!%saJ a %na ca'a casi %ni(o!5 & tints *ona&os.

  Las astas 5%st!an gn!a*5nt c%at!o 'icos9 * 5ac

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  64/116

  Es * 0na&o & 5no! ta**a n * sta&o9 s% co*o! 0a!6a &* ca(? ta)aco 'a!&%co a*

  ca(? c*a!o9 *as )an&as & ca&a '*o tin&n a '!o&%ci! %n as'cto & co*o! g!i*29 *as

  'atas &*ant!as n s% ca!a #t!na son & co*o! can*a9 *a co*a 'o! * &o!so s !o/ia

  c59 n tanto % *a a*t%!a a*

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  65/116

  ca%san&o &aos s%stancia*s a *as cosc

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  66/116

  Fi6$)" /3 Dis*)i0$%i&' 6eo6)>i%" (e #"s *)es s$0es2e%ies (e !e'"(o %o#"

  0#"'%" e' e# es*"(o (e Mi%8o"%'3

  [email protected] Re2)o($%%i&'3

  E* a'a!a5into nt! *os co*a )*anca s '!o5isc%o9 *os 5ac

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  67/116

  E* cic*o & *as astas n * 5ac

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  68/116

  Con *a tn&ncia act%a*9 *as : s%)s'cis & 0na&o co*a )*anca % #istn n *

  sta&o & ic

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  69/116

  En * no!t & ?#ico 2a

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  70/116

  !'!o&%can n nci!!os o n a5)int 5ani'%*a&os s! (acti)* co5'nsa!

  0a!iants n a*i5ntacin 2 ot!os9 '!o &s& *%go % **o s !(*/a! n *os

  costos & '!o&%ccin.

  En * sta&o & ic

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  71/116

  'osi)i*i&a& & !0a*o!ia! co5o t!o(o s * O&ocoi*%s 0i!ginian%s 5a#ican%so &*

  a*ti'*ano &)i&o a s! * % tinn %n 5a2o! ta5ao & astas n co5'a!acin con

  *as ot!as s%)s'cis '!snts n n%st!o sta&o.

  D)i&o a *o ant!io!9 *a &cisin 'a!a * (o5nto &* co*a )*anca st n 5nos & *os

  'os&o!s & '!&ios n * 5&io !%!a* 2 st n )%na 5&i&a &t!5ina&a 'o! *os

  incnti0os % s !ci)an 2 *os )n(icios % s &!i0n & &ic

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  72/116

  a* ig%a* % * o!&na5into 2 cont!o* & *a '!sin & caa '!5iti! consi&!a! a

  ot!as s'cis ta5)i?n '!snts. D sta 5an!a * (o5nto &* 0na&o co*a

  )*anca s con0i!t n %na st!atgia c*a0 'a!a *a cons!0acin & 5%c

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  73/116

  Una 0 ca't%!a&os *os 0na&os 2 *i)!a&os n g!an/as9 *a /!a!%6a 'a!c

  sta)*c!s !'i&a5nt a 'sa! & *a '!oc&ncia & 0a!ios g!%'os9 %na 0 %

  s sta)*c sta /!a!%6a9 s &ci! % %na

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  74/116

  En 5%c

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  75/116

  con ot!os

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  76/116

  a*i5nto 'a!a o)tn! %n 78 & '!ot6na a* &6a9 as6 co5o 8."4 & ca*cio 2 8.>"

  & (s(o!o %na !*acin & 1H1 2 1H7 son a&c%a&asJ.

  En *os 0na&os co*a )*anca * a'a!ato &igsti0o a*cana *as '!o'o!cions & a&%*to a

  *os : 4 5ss & &a& 2 cons%5 inicia*5nt %n 4 & s% 'so 0i0o n 5at!ia

  sca 2 c%an&o son a&%*tos st 0o*%5n )a/a a %n 7 & s% 'so n 5at!ia sca.

  Una ins%(icint canti&a& & n%t!ints9 &tin inc*%so in

  70

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  77/116

  g. con %na 5&ia & 4:g. s% cons%5o & 5at!ia sca s! & $"8 g!s. % con

  1.:" g. c%)!i! *as ncsi&a&s & sta s%)s'ci.

  Pa!a 0ita! * tn! % 5an/a! &i(!nts canti&a&s & a*i5nto 'o! s%)s'ci s

  to5a co5o 5&ia %n 'so & >8 g. % 'a!a st 'so s%s !%!i5intos &

  5at!ia sca & 1.87 g. % s!6an c%)i!tos con 1." g. & a*i5nto n )as

  (!sca9 sta *a canti&a& & a*i5nto % s *s '!o'o!ciona! a *os ani5a*s n *

  c!ia&!o sin &istincin & s%)s'ci9 '!o to&o sto9 tanto *as canti&a&s son

  (acti)*s & 5o&i(ica! & ac%!&o a *a !s'%sta 2 sta&o & sa*%& 2;o & ca!ns &

  *os ani5a*s.

  E* a*i5nto s *s s%5inist!a! a *os ani5a*s a *as 3

  a*i5ntan.

  A 'a!ti! &* ao 7 n a&*ant % 2a s

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  78/116

  *i5itant % 5s a(ct * inc!5nto & 'so 2 *a '!o&%ccin &* 0na&o co*a

  )*anca s * contni&o '!ot6nico & *a &ita P!atc89 ing!i!n :7 Lt.9 & ac%!&o a stos 7 !angos 2 con o)/to &

  c*c%*o9 s %sa! 5&i&a & cons%5o & 7> Lts.;&6a 'o! ca&a 18 0na&os9 %

  co!!s'on&!6a a 7.> Lts.;0na&o;&6a.

  PATRONES REPRODUCTIVOS DEL VENADO COLA BLANCA EN MEICO3

  E* ti5'o n % s '!snta *a ?'oca & !'!o&%ccin & *os 0na&os9 st &a&o

  'o! %n !it5o n&gno ci!coan%a*9 '!o 'a!a % s%c&a n %n ti5'o (a0o!a)* 'a!a

  *a so)!0i0ncia & *a s'ci st !it5o s &snca&na&o 'o! (acto!s

  a5)inta*s. En *as s'cis a*ta5nt staciona*s % 0i0n n c*i5as (!6os o

  72

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  79/116

  t5'*a&os9 * '!inci'a* (acto! a5)inta* % &snca&na *a !'!o&%ccin s *a

  canti&a& & 7 N a 1> -J 2 st a5'*ia5nt &ist!i)%i&o a t!a0?s & no!t9

  cnt!o 2 -%&a5?!ica. En * s%! s &ist!i)%2n n '%ntos ais*a&os & 1 N9 *a 5a2o!6a & *os a'a!a5intos oc%!! n No0i5)! a *os 4: N9 *

  5s 'ico & 5ontas s n &ici5)! a *os :> N9 *os a'a!a5intos son

  '!inci'a*5nt n * 5s & n!o9 sig%in&o sta '!&iccin & *os $ a 'a!ti! &*

  g!a&o 73 N9 * 5o&*o s%gi! % *a 5a2o!6a & *os a'a!a5intos son n ()!!o.

  73

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  80/116

  En a*g%nos *%ga!s *a (c

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  81/116

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  82/116

  C$"()o 53 Des"))o##o (e# 8"*o3

  CONCEPTOAO 5 - @ / K 5.

  PIE DE CRAHEMBRAS

  Gstants :8 :$ :8 :7 :> :3 :4 :8 7$ :1T!n!as 18 M 1> 73 1> 1> 13 1$ 1" 14C!0atas M 1> 73 1> 1> 13 1$ 1" 14 14

  @a/as 'o! 5%!t 7 : : 4 : : : : : :T$TAL %& ' * + , - '' '

  MACHOS-5nta*s : : : M : : : M : :%0ni*s M M 18 1$ 18 18 17 1: 17 18C!0atos M 18 1$ 18 18 17 1: 17 18 +

  @a/as 'o! 5%!t M 1 7 7 1 1 1 1 1 1D !'osicin M M M : M M M : M MT$TAL % -, ,* ,* ,, , ,+ ,+ , ,-

  NACIMIENTOSHEMBRAS 13 :8 1" 13 1+ 78 1$ 1" 1> 13

  @a/as 'o! 5%!t 7 : 1 7 7 7 7 7 7 7

  T$TAL -' ,+ -' -' -+ -& - - - -'

  MACHOS 11 78 11 11 1: 14 1: 11 18 11@a/as 'o! 5%!t 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1

  T$TAL - -& - - -, -% -, - * -

  VENTAS

  5)!as M M > 18 > > 18 18 > 4ac $ > > + > " >T$TAL / / - -& - - -* -' -- *

  LIBERACIONES5)!as M $ > 18 > 18 $ 18 > 18ac 1: > > " $ " >T$TAL / & - ,% - -' - -& -- -'

  Po0#"%i&' *o*"# e' #" UMA KK 5.@ @ K@ K /K . /

  DESARROLLO POBLACIONAL3

  En '!i5! *%ga! to5a! n c%nta % *as insta*acions !a & con(ina5intoJ s &

  :"$8 5t!os c%a&!a&os9 *a c%a* a* con0!ti!*o n %ni&a&s ani5a*s9 nos !s%*ta %

  *a ca'aci&a& 5#i5a & %ni&a&s U.A.J9 n st c!ia&!o s & :".$ U.A.

  E* &sg*os &ta**a&o &* c!ci5into & *a 'o)*acin s &sc!i) a contin%acin.

  76

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  83/116

  - inicia * '!i5! ao con *a a&%isicin & :8 i%"%i&'3

  - (o!5a!n g!%'os & in&i0i&%os *o 5s

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  84/116

  Pa!a * caso & 0na&os co*a )*anca s (o!5a!n 4 *ots9 a&5s s

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  85/116

  nat%!a*5nt sin 5)a!go9 con0in s'!a! %n ti5'o '!%&nt & t!s a c%at!o

  83 M 11 : >88

  79

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  86/116

  \11 1 "88

  La i&nti(icacin &* c!0ati**o s

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  87/116

  a*i5nticio a&c%a&o 'a!a a*a!ga! &ic a *os 188 &6as & &a&9 ti5'o &%!ant * c%a* *os

  ani5a*s s i&nti(ica!n 2 'sa!n. A* 5o5nto &* &stt s s'a!a a *as c!6as &

  s%s 5a&!s * n%0o *ot s **0a! a co!!a*s9 )%scan&o n *a 5&i&a & *o 'osi)*

  % *as c!6as st?n *o 5s a*/a&os & *as 5a&!s a&5s9 s c%)!i!n *as '%!tas

  con t*a ng!a9 'a!a 0ita! % n *os 7 '!i5!os &6as 'ost &stt9 *as c!6as sag!%'n n *a '%!ta9 sto con * (in9 & % o*0i&n *o 5as !'i&o 'osi)* & *as

  5a&!s 2 &is5in%2a * st!?s ocasiona&o 'o! * &stt. -

  &6as & s'a!acin9 tanto *as c!6as co5o *as 5a&!s '!5ancn 5as t!an%i*as 2

  &is5in%2 *a intncin & !%ni!s n%0a5nt.

  Gn!a*5nt *a 5o!ta*i&a& a* &stt s &* $ 2 *a 5a2o!6a & *as 5%!ts tinn

  *%ga! &%!ant *os '!i5!os &6as & 0i&a9 '!sntn&os %na oc%!!ncia 5a2o! n

  *ots &

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  88/116

  '!o'o!ciona! *a a*i5ntacin con inc!5ntos g!a&%a*s g.

  5at!ia sca9 con 78 & P.C.

  Esta!n n con&icions & i!s a* 5!ca&o9 a *os t!c 5ss & &a&9 2a % s

  c%an&o *a ca!n '!snta 5a2o! ca*i&a& 2 a 'a!ti! & sta &a&9 s 'i!& (icincia

  n t!ans(o!5a! * a*i5nto n ca!n 2 a&5s sta! c!ca *a ?'oca !'!o&%cti0a %

  '!o0oca %na consi&!a)* '!&i&a & s% 'so co!'o!a*.

  M"'e1o (e #"s 8e?0)"s (e# (es*e*e "# 2)i?e) se)!i%io3

  E* 5an/o & *as

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  89/116

  Las 0na&as sta!n n acti0i&a& !'!o&%cti0a9 sin&o !c'ti0as a* 5ac

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  90/116

  5o5nto9 % &s sta! con 0i&a !s'on&! instantna5nt a* sti5%*o9 n caso

  & no

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  91/116

  En *a '!o&%ccin & 'i & c!6a s !a*ia! %na (%!t '!sin & s*ccin9 'a!a %

  *os ani5a*s ca&a gn!acin sa s%'!io! to5an&o co5o c!it!ios & s*ccin *as

  ca!act!6sticas sig%intsH

  Ganancia & 'so a* &stt 2 'ost &stt9 t5'!a5nto9 &a& a *a '%)!ta&9 &a&

  a* '!i5! s!0icio '!coci&a&J9 *ong0i&a&9 !'!o&%cti0i&a& 2 s%'!0i0ncia & c!6as

  a* &stt.

  REGISTRO , CONTROLES3

  - **0a!n a ca)o *os sig%ints.

  REGISTROS+

  Ta!/ta in&i0i&%a* 'a!a

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  92/116

  Cont!o* sanita!ioH s **0a! %n c%a&!o sanita!io '!0nti0o9 '!sntan&o (c

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  93/116

  A*g%nos )act!i*ogos sostinn % stas 7 son si5'*5nt c'as & *a 5is5a

  s'ci9 '!o *os 5i5)!os &* g?n!o )!%ci**as '%&n s! &sc!itos co5o )aci*os

  g!a5 ngati0os9 '%os % 0a!6an & 8.4 a :.8 5ic!as & *ongit%& 2 8.4 8.$ &

  anc

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  94/116

  P!0ncin.M Ais*a! a *os ani5a*s a(cta&os9 &st!%i! *os (tos 2 55)!anas

  a)o!ta&as9 &sin(cta! *as !as n &on& s '!snta!on *os a)o!tos. A* a&%i!i!

  ani5a*s & ot!os *%ga!s9 asg=!s % st?n *i)!s & @!%c*a.

  Se2*i%e?i" 8e?o))6i%"3 P"s*e$)e#osis3

  Es %na n(!5&a& % tin co5o agnt tio*gico a *as 'ast%!**as %

  '!o&%cn %na )act!5ia ag%&a 2 & a*ta 5o!0i*i&a&. Ta5)i?n s conoc co5o (i)!

  & 5)a!%9 2 5a* & **a0. A *as 'ast%!**as *as 0a5os a ncont!a! co5o

  in0aso!s n 5%c

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  95/116

  V3 IMPACTO AMBIENTAL

  - consi&!a % * !isgo '%& s! n%*o9 '!o si no s 5an/an a&c%a&a5nt

  *as ca!gas ani5a* n *os 'astia*s9 s 'o&!6a '!o&%ci! %n &t!io!o o !osin & *

  s%*o9 sin 5)a!go con *a co*a)o!acin & *a asso!ia & * t?cnico 2 *os '!o&%cto!ss consi&!a % s !&%ci! a* ni0* a&c%a&o

  - sti5a * i5'acto % tn&!n * 5an/o & *os &sc

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  96/116

  Los ins%5os !%!i&os 'a!a *a '!o&%ccin & ci!0o co*a )*anca s nc%nt!an n *a

  !gin 2a % sta s %na !gin gana&!a9 ncont!n&os n * 5!ca&o *os

  '!inci'a*s ins%5os ncsa!ios.

  Cco5'*5nto a*i5nticio 0na&inaJ % s consig% n *a Fa!5acia t!ina!ia 2

  (o!!a/s KE* Ro&o %)ica&a n *a ca** Gn!a* Ng!t >"MC & *a ci%&a& &

  ,aca'%9 ic9>88.88

  VI3@3 Se)!i%ios

  Pa!a *a asso!6a t?cnica 2 *a ca'acitacin9 s '&i! a'o2o a *a Co5isin Fo!sta*

  &* Esta&o9 2;o ta5)i?n s so*icita! a* '!og!a5a & a*iana contigo n * s!0icio &

  asso!6a t?cnica 2 cons%*to!6a

  VII3 ANALISIS FINANCIERO3

  90

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  97/116

  E* an*isis (inanci!o s !a*io con * P!og!a5a & An*isis 2 E0a*%acin Financi!a

  !sin 4 n E#c* AYEAFIN4J & A&!in A!**ano A0i* % gn!a n (o!5a

  a%to5tica 0a!ios in&ica&o!s (inanci!os 2 & !nta)i*i&a& & %n '!o2cto &

  in0!sin %na 0 % s * int!o&%cn *os costos & in0!sin 2 & o'!acin

  &t!5ina&os n * &iso t?cnico o (o!5%*acin & %n '!o2cto & in0!sin

  VII353 P)es$2$es*o (e i'!e)si&' >$e'*es (e >i'"'%i"?ie'*o

  E* 0a*o! & *a in0!sin & %n '!o2cto *o constit%2 *a s%5a & *os !c%!sos % s

  %san 'a!a *a co5'!a & acti0os (i/os9 *os c%a*s (o!5an *a in0!sin (i/a *os gastos

  !*aciona&os con *a constit%cin & o!ganiacin9 ca'acitacin9 st%&ios9 '!5isos9

  *icncias9 tc. 2 * ca'ita* & t!a)a/o. En st '!o2cto *a in0!sin tota* s & >+898"3'sos9 c%2as co5'onnts 2 (%nts & (inancia5into s '!sntan n * sig%int

  c%a&!o. E* ca'ita* & t!a)a/o s! & 419::7 2 *o a'o!ta!an *os socios.

  C$"()o 53 P)es$2$es*o (e i'!e)si&' >$e'*es (e >i'"'%i"?ie'*o

  CONCEPTOSINVERSIONTOTAL :"7

  F*%/o & (cti0o M>4$3:" M4>$87 7413494 178$$" 7+:8319: 178$$" 1"1$$79> 77343"9+ 77343"9+ 1:37$49" 784>33

  a*o! Act%a* Nto ANJ a* $ :1$$8" 8 8 8 8 8 8 8 8

  Tasa Int!na & Rnta)i*i&a& TIRJ 13 8 8 8 8 8 8 8 8

  En st caso co5o * '!o2cto s 0a a sta)*c! n t!!nos % no s %san 2 *os

  5'*os % s gn!a!n son 'ocos9 s consi&!a % no

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  101/116

  o)tni?n&os %n a*o! Act%a* Nto & :78913$ 'sos9 a %na tasa & act%a*iacin &

  $ % s *a tasa & *os C!ti(ica&os & *a Tso!!6a CETE- a 7$ &6asJ 2 *a Tasa

  Int!na & Rnta)i*i&a& !s%*to s! & 13 .

  E* AN s '%& int!'!ta! co5o * 0a*o! act%a* & *a co!!int & ing!sos ntos

  gn!a&os 'o! %na in0!sin. Pa!a 'o&! o)tn! ?* AN s !%i! %na tasa &

  act%a*iacin a&c%a&a. Po! *o gn!a* *a tasa % s %sa s *a tasa & int!?s a *a

  % *a 5'!sa '%& to5a! &in!o '!sta&o9 sin&o * 0a*o! 5s !'!sntati0o *a

  Tasa & *os C!ti(ica&os & *a Tso!!6a CETE-J a* 5o5nto & *a 0a*%acin &*

  '!o2cto. A sto s * conoc co5o * costo & o'o!t%ni&a& &* ca'ita*9 % n st

  caso s consi&!a &* $ an%a* 'a!a a)!i* &* 7883.

  Con st in&ica&o! son !nta)*s *os '!o2ctos con %n AN 5a2o! % c!o 2 no

  !nta)*s *os % '!sntan 0a*o!s 5no!s % c!o9 'o! *o tanto9 n st caso *

  '!o2cto s !nta)*.

  Con * c!it!io & *a TIR son !nta)*s *as in0!sions % tinn %na TIR 5a2o! %

  *a tasa & !n&i5into % s gn!a n *a in0!sin a*t!nati0a9 CETE- n st caso

  2 no son !nta)*s *os '!o2ctos % tinn %na TIR 5no! a *a tasa & !n&i5into

  % gn!a *a in0!sin a*t!nati0a. La !(!ncia 'a!a %)ica! *a tasa a*t!nati0a s *a

  tasa & *os C!ti(ica&os & *a Tso!!6a9 CETE-9 % tin %n 0a*o! & $ a*

  5o5nto &

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  102/116

  I353 A'#isis (e )ies6o

  E* ni0* & !isgo s %na #'!sin & *a '!o)a)i*i&a& & % oc%!!a %n !s%*ta&o

  &s(a0o!a)*. La ca*i(icacin & st ni0* &) )asa!s n %n an*isis tanto &

  *5ntos c%antitati0os co5o c%a*itati0os. Dic"1319: 187$$" 1:+:$79> 1+333"9+ 1+333"9+ 1134$49" 1:78$:97

  96

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  103/116

  @n(icio nto -IN PROYECTO

  Ot!os )n(icios CON PROYECTO

  Inc!5nto & ca'ita* & t!a)a/o] 41::7

  Rc%'!acion & ca'ita* & t!a)a/o 8 8 8 8 8 8 8 8 41::7

  In0!sion] >4$3:" 7$38

  Rc%'!acion & 0a*o! !si&%a* 8 8 8 8 8 8 8 8 +>"7

  F*%/o & (cti0o M>4$3:" M44787 1"+34 187$$" 7>"131 187$$" 1:+:$: 1+3333 1+3333 1134$> 1$7+33

  a*o! Act%a* Nto ANJ 8 8 8 8 8 8 8 8 787:8$

  Tasa Int!na & Rnta)i*i&a& TIRJ 8 8 8 8 8 8 8 8 14

  I3-3 Di%*"?e'

  Est '!o2cto '!o&%ci! ca!n % s %n a*i5nto )sico n *a a*i5ntacin9

  gn!a! > 5'*os &i!ctos '!5annts 2 cinco 5'*os t5'o!a*s9 a!!aigan&o& sta (o!5a *os '!o&%cto!s a s% co5%ni&a&. A&5s tn&! (ctos &5ost!ati0os

  'a!a % *os &5s '!o&%cto!s s o!ganicn.

  Tin %n i5'acto a5)inta* n%*o

  E* '!o2cto no s co5'*/o n s% as'cto t?cnico 2 o!ganiati0o9 'o! *o % no tin

  !isgos signi(icati0os n stos as'ctos. E* 5a2o! !isgo consi&!a&o s *a )a/a n *

  '!cio &* '!o&%cto9 sin 5)a!go9 & ac%!&o a* an*isis & snsi)i*i&a& sa )a/a n

  * '!cio no signi(ica % * '!o2cto &/ & s! !nta)* a s '!cio. ac!

  coinci&i! *as n *as ?'ocas & '!cios a*tos s %na st!atgia % '!5iti! 0n&!

  0o*=5ns a '!cios a*tos9 *o c%a* 5ini5ia * (cto & *os '!cios )a/os. La )a/a n

  * '!cio &* '!o&%cto s &i5in%i! 5antnin&o si5'! %na )%na ca*i&a& 'a!a %

  * cons%5i&o! si5'! st &is'%sto a 'aga! %n )%n '!cio 'o! * '!o&%cto.

  E* '!o2cto !%i! %na in0!sin tota* & >+898"$ 'sos & *os % * :+ *oa'o!tan *os socios 2 * "1 s s%)si&io & A*iana Contigo

  E* ca'ita* & t!a)a/o s & 419::7 'sos 2 *o a'o!tan *os socios

  97

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  104/116

  Lo in&ica&o!s & !nta)i*i&a& son *os sig%intsH

  EL a*o! Act%a* Nto ANJ s & :78913$ 'sos

  La Tasa Int!na & !nta)i*i&a& s & 13 9 % s s%'!io! a* costo & o'o!t%ni&a&

  &* ca'ita* CETE-J.

  Consi&!an&o a* !isgo 5s signi(icati0o9 )a/a n * '!cio &* '!o&%cto9 * '!o2cto

  sig% sin&o !nta)*9 '%s tin %n AN & 7879:8$ 'sos 2 %na TIR & 14 9 %

  s 5a2o! a* costo & o'o!t%ni&a& &* ca'ita*.

  Po) *o(o #o "'*e)io) se )e%o?ie'(" $e e# 2)oe%*o se ##e!e " %"0o3

  3 BIBLIOGRAFIA3

  O'cions 'a!a * (o5nto 2 a'!o0c

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  105/116

  ?n&9 E. 1+$4 ?#ico an& Cnt!a* A5?!ica. EnH Q1:M>14.

  -nc

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  106/116

  ..,. R5o*ina -%!9 .F. P!o&%ccin sta)%*a&a & 0na&o co*a )*anca n *a

  !gin 5a2a & X%intana Roo. En -i5'osi%5 so)! 0na&os n ?#ico. 1+$+.

  Fi!a9 1++> Gana&!6a &i0!si(ica&aH Una a*t!nati0a !nta)*. o/a Di0%*gati0a >.

  A!aia .A. Q)! an%*. P!&icin&o *os 'at!ons !'!o&%cti0os &* 0na&o

  co*a )*anca n ?#ico 5&iant %n 5o&*o co*gico.

  Ing. % A. a!io. R'!o&%ccin & 0na&o co*a )*anca con (ins &

  !'!o&%ccin 2 a'!o0c. P!o2cto 'a!a (o5nto9 cons!0acin 2 a'!o0c

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  107/116

  CONCEPTOSINVERSIONTOTAL :8

  I's$?os >i1os

  C%*ti0o 8 8 8 8 8 8 1>8

  Co!t 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7888 7888

  antni5into & 'asto 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

  F!ti*iant 8 8 8 8 8 8 "88 8 8 8 8 8 "88

  A'*icacin 8 8 8 8 8 8 1>8 8 8 8 8 8 1>8

  F!ti*iant 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 :"8 :"8

  A'*icacin 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 488 488

  Co!t 8 8 488 8 8 488 8 8 488 8 8 488 1"88

  Asiatncia tcnica :88 :88 :88 :88 :88 :88 :88 :88 :88 :88 :88 :88 :"88

  ano & o)!a 7>88 7>88 7>88 7>88 7>88 7>88 7>88 7>88 7>88 7>88 7>88 7>88 :8888

  S$0 To*"# -.. -.. @-.. -.. -.. @.. . -.. @-.. -.. -.. K. 5-. Co!!cto

  To*"# @@@ @@@ @/@ @@@ @@@ @@ 5K @@@ @/@ @@@ @@@ K /- Co!!cto

  103

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  110/116

  C%a&!o 1$. P!og!a5a & 0ntas ing!sos 'a!a * '!i5! ao & o'!acin.

  CONCEPTOP)o($%*os

  U'i("(MESES

  To*"# P)e%ios5 - @ / K 5. 55 5-

  8 85)!as Ca) $ $ +888ac " 3 $ + 18 11 17 Ing!so SJ5)!as 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 37888 37888 5)!asac>8"97 7

  Dis'oni)i*i&a& & !c%!sos M::::9$ M:::4 M:3::9$ M:::4 M:::4 M4::4 M"1+4 M:::4 M:3:4 M:::4 M:::4 ">>8" 7

  Financia5into :::4 :::4 :3:4 :::4 :::4 4::4 "1+4 :::4 :3:4 :::4 :::4 8 4

  104

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  111/116

  Rc%!so '!o'io :::4 :::4 :3:4 :::4 :::4 4::4 "1+4 :::4 :3:4 :::4 :::4 4

  C!?&ito

  A*iana contigo

  Ot!a

  Ot!a

  Pago & c!&ito 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

  Int!s 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Ca'ita* 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

  -a*&o (ina* 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 ">>8" "

  C%a&!o 77. P!o2ccin & ing!sos 2 g!sos SJ

  CONCEPTO ACTUAL AOS

  - @ / K 5

  1. INGRE-O- 37888 1$8888 :"+888 1$8888 77>888 7+3888 7+3888 1+$888 71"88

  7. CO-TO DE OPERACIN 7.17.7J 8 43$7" >+114 3>+7+ >+114 ":11$ "+>7: "+>7: "831> "7:1

  7.1. a!ia)*s "48" 1"814 :7$7+ 1"814 7881$ 7"47: 7"47: 13"1> 1+71

  7.7. Fi/os 41478 4:188 4:188 4:188 4:188 4:188 4:188 4:188 4:18

  :. UTILIDAD DE OPERACIN 8 74134 178$$" 7+:831 178$$" 1"1$$: 773433 773433 1:37$> 1>:"$

  4. DEPRECIACION $>4++ $>4++ $>4++ $>4++ $>4++ 7>4++ 7>4++ 7>4++ 7>4+

  >. CO-TO FINANCIERO 8 8 8 8 8 8 8 8

  ". UTILIDAD GRAA@LE "`:M4M>MIEI-RJ 8 M"1:74 :>:$3 783>3: :>:$3 3":$4 781+3$ 781+3$ 1113$" 17$1$

  3. I-R 2 PTU 3`"]._J 8 8 8 8 8 8 8 8

  $. UTILIDAD DE-PUE- DE ITO. $`"M3J 8 M"1:74 :>:$3 783>3: :>:$3 3":$4 781+3$ 781+3$ 1113$" 17$1$

  +. UTILIDAD DEL PROYECTO +`:M3J 8 74134 178$$" 7+:831 178$$" 1"1$$: 773433 773433 1:37$> 1>:"$

  18. AORTI,ACION 8 8 8 8 8 8 8 8

  11. CAPACIDAD DE PAGO 19> 19> 19> 19> 19> 19> 19> 19> 19

  17. UTILIDAD DE -OCIO- 17`+M18J 8 74134 178$$" 7+:831 178$$" 1"1$$: 773433 773433 1:37$> 1>:"$

  1:. PARTICIPACION DE UTILIDADE- 8 8 8 8 8 8 8 8

  14. PUNTO DE EXUILI@RIO J dDI;8e ": 7" 1: 7" 71 1" 1" 74 77

  7.718J ; 1M7.1J

  1>. UTILIDAD NETA 8 74134 178$$" 7+:831 178$$" 1"1$$: 773433 773433 1:37$> 1>:"$

  C%a&!o 7:. ntas ing!sos an%a*s

  CONCEPTO UNIDADAOS

  P)e%io (e !e'*"- @ / K 5.

  5)!as Ca) $ 18 78 18 1> 1$ 78 18 14 +888 Ca)

  ac 1: 17 18 +888 Ca)

  INGRESO :<

  5)!as 37888 +8888 1$8888 +8888 1:>888 1"7888 1$8888 +8888 17"888

  ac888 113888 18$888 +8888

  105

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  112/116

  Ing!so tota* 37888 1$8888 :"+888 1$8888 77>888 7+3888 7+3888 1+$888 71"888

  Inc!5nto n ing!so 79>88 >917> 79>88 :917> 4917> 4917> 793>8 :9888

  106

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  113/116

  C%a&!o 74. D'!ciacin 2 0a*o! !si&%a*

  CONCEPTOAos (e De2)e%i"%io'

  :Q"7 $>4++ $>4++ $>4++ $>4++ $>4++ 7>4++ 7>4++ 7>4++ 7>4++

  107

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  114/116

  C%a&!o 7". Costo an%a* & o'!acin SJ

  CONCEPTOAOS

  - @ / K 5.

  Cos*os V")i"0#es

  Co5'*5nto a*i5nticio 1$>39" 4"44 +>78 4"44 >$8> 3"": 3"": >18$ >>3:

  A*(a*(a ac4$ :$38 3+:4 :$38 4$:$ ":$" ":$" 47>3 4"44

  Ins%5os a%#i*ia!s :888 3>88 1>:3> 3>88 +:3> 17:3> 17:3> $7>8 +888

  S$0*o*"# "48>9" 1"814 :7$7+ 1"814 7881$ 7"47: 7"47: 13"1> 1+713

  Cos*os Fi1os

  C%*ti0o 8

  Rast!o 788 788 788 788 788 788 788 788 788

  @a!)c4$3:" 4438

  Rc%'!acin & 0a*o! !si&%a* 8 8 8 8 8 8 8 8 +>"7

  F*%/o & (cti0o M>4$3:" M4>$87 7413494 178$$" 7+:8319: 178$$" 1"1$$79> 77343"9+ 77343"9+ 1:37$49" 784>33

  a*o! Act%a* Nto ANJ 8 8 8 8 8 8 8 8 :1$$8"

  Tasa Int!na & Rnta)i*i&a& TIRJ 8 8 8 8 8 8 8 8 13

  ANALISIS DE RIESGO

  108

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  115/116

  C$"()o -/-3 E!"#$"%i&' >i'"'%ie)"2)i!"("

  CONCEPTOAOS

  . 5 - @ / K 5.

  Uti*i&a& & socios CON PROYECTO 1"+3494 187$$" 7>"1319: 187$$" 1:+:$79> 1+333"9+ 1+333"9+ 1134$49" 1:78$:97

  @n(icio nto -IN PROYECTO

  Ot!os )n(icios CON PROYECTO

  Inc!5nto & ca'ita* & t!a)a/o] 41::7

  Rc%'!acion & ca'ita* & t!a)a/o 8 8 8 8 8 8 8 8 41::7

  In0!sion] >4$3:" 7$38

  Rc%'!acion & 0a*o! !si&%a* 8 8 8 8 8 8 8 8 +>"7

  F*%/o & (cti0o M>4$3:" M44787 1"+34 187$$" 7>"131 187$$" 1:+:$: 1+3333 1+3333 1134$> 1$7+33

  a*o! Act%a* Nto ANJ 8 8 8 8 8 8 8 8 787:8$

  Tasa Int!na & Rnta)i*i&a& TIRJ 8 8 8 8 8 8 8 8 14

  DIPLOADO DE DI-EO DE PROYECTO-

  109

  PLANDE DEMANEJO COENEO

 • 7/25/2019 Cria y Explotacion de Venado Cola Blanca

  116/116

  CRIA , EPLOTACI4N INTENSIVA DE VENADO COLABLANCA

  PROPIETARIOH -R. GILDARDO ORALE- AGAAPREDIOH ATAORO-LUGARH -AN PEDRO TACAROPIO. COENEO9 ICOACBN

  ING. CARLO- ARTINE, AYATEL . 81 4:" :" : 11 8>CORREO c5a!tin 5f