CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DI¢¥N TU Cfmgty c& phfin Khoang san FECON CONG...

download CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DI¢¥N TU Cfmgty c& phfin Khoang san FECON CONG HoA XA HOI CHU

of 28

 • date post

  03-Nov-2019
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DI¢¥N TU Cfmgty c& phfin Khoang san FECON CONG...

 • Cfmg ty c& phfin Khoang san FECON

  CONG HoA XA HOI CHU NGHIA VI~T NAM DQc I~p - TlJ do - Hanh phuc

  Cong ty

  CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DI¥N TU Kinh gfri: - Dy ban Chimg khoan Nha mnrc

  - So' Giao dich chung khoan thanh ph6 H6 Chi Minh - Quy c& dong va cac nha dfiu tir

  : Cong ty c6 phsn Khoang san FECON Tru sa chinh : Cum cong nghiep Thi San, xil Thi San, huyen Kim Bang, tinh Ha Nam

  8i~n thoai : 035 135 33038 Fax: 035 135 33897

  Mil chirng khoan: FCM Nguoi thuc hien cong b5 thong tin: Trfm Thi Hai Y~n 8ia chi: Cum cong nghiep Thi San, xil Thi San, huyen Kim Bang, tinh Ha Nam

  8i~n thoai (co' quan): 0351 3533 038 Fax: 0351 3533 897 Loai thong tin cong b5: ~4h D 72h D Yeu c~u D Bitt thuong D8jnh ky (cong ty danh ditu X vao muc dn cong b5) NiH dung thong tin cong b8: Bien ban va Nghi quyet 8~i hoi dong c6 dong thuong nien nam

  2015 Cong ty c6 phan khoang san FECON.

  NQi dung thong tin duoc dang tai d~y du va chi ti~t tai website chinh thuc cua cong ty ngay

  23 thang 3 nam 2015: http://feconmining.com.vn/quan-he-co-dong.

  Chung toi xin cam k~t cac thong tin cong b5 tren day la dung S\I th~t va hoan toan chju trach

  nhi~m truac phap lu~t v~ nQi dung cac thong tin dil cong b5.

  Tdn Thj Hai Y~n

 • CONG TY CO PHAN KHOANG SAN FECON

  CONG HOA xA HOI CUt) NGHiA VItT NAM DQc l~p- T1;I'do- Hanh phuc

  S6: 2103/201 5INQ-DHDCD Ha N(Ji, ngay 21 thang 3 nam 2015

  NGHlQUYET D~I HOI DONG CO DONG TI-nfONG NIEN NAM 2015

  D~I HOI DONG CO DONG CONG TY CO PHAN KHoANG SAN FECON

  Can de Ludt Doanh nghiep s6 60120051QH 11ban hanh ngay 2911112005; Can eu:Di~u I¢ t6 chuc va hoat dong Cong ty c6phdn Khoang scm FECON; Can de cdc to trinh cua H(Ji d6ng quan tri tal D9i hoi d6ng e6 dong thuong nien nam 2015: Can ctr Bien ban h9P D9i hoi dong c6 dong thuong nien ndm 2015 cua Cong ty c6phdn Khoang ~ san FECON ngay 21/3/20 15; ~

  QUYET NGHl: I

  t)i~u1: Thong qua cac bao cao sau:

  1. Thong qua Bao cao k~t qua san xu§t kinh doanh narn 2014, k~ hoach san xu§t kinh doanh nam 2015:

  Cac chi tieu kinh doanh nam 2014 sau khi hop nh~t cua Cong ty nhu sau:

  STT Chi tieu K~ hoach K~t qua T)' l~dat UlflTC 1 Doanh thu hop nh~t 660.000 485.7]6 73,6%

  2 L

 • Di~u 2: Thong qua Bao cao tai chinh ki~m toan nam 2014 va vi~c hra chon don vi ki~m toan cho nam tai chinh 2015:

  1. Bao cao tai chinh da ki~m toan nam 2014 Bao cao tai chinh narn 2014 da diroc kiem toan cua FCM va Hop nh~t: Chi ti~t dang tai website

  http://www.feconmining.com.vn/; va trang web chinh thirc cua Uy ban chung khoan Nha nuoc,

  Sa Giao dich chirng khoan Thanh pho H6 Chi Minh theo quy dinh.

  Cac chi tieu tai chinh co ban narn 2014 nhu sau:

  STT Chi tieu DO'nvi tinh Cong ty me HQ"pnhM

  1 T6ng tai san Dong 848.201.442.977 961.002.911.442

  2 V6n chu sa hiru D6ng 439.238.575.633 439.796.605.796 ,.., Doanh thu thuan Dong 486.983.965.882 485.716.639.222.)

  4 Lei nhuan sau thue Dong 17.865.919.179 26.879.308.080

  5 Lai co ban tren c6 phieu D6ng/c6 phieu 543 747

  2. Thong qua danh sach don vi ki~m toan cho nam tai chinh 2015:

  1. Cong ty TNHH Deloitte Viet Nam;

  11. Cong ty TNHH kiSm toan va th~m dinh gia Viet Nam (AVA);

  Ill. Cong ty TNHH kiSm toan AFC Vi~t Nam.

  IV. Cong ty TNHH kiSm toan CPA

  Trong twang hqp khong th6ng nh~t duqc vai nhung Cong ty KiSm toan tren v~ ti6n dQ va muc phi ki6m toan, D?i hQi d6ng c6 dong uy quy~n cho H9i d6ng quan tri h)'a ch9n trong s6 cac Cong ty KiSm toan con l?i trong Danh sach Cong ty KiSm toan dQc l~p duqc ch~p thu~n cua 0y ban Ch(rng khoan Nha nuac db ti~n hanh Kibm toan Bao cao tai chinh nam 2015 va soar xet Bao cao tai chinh Quy, Bao cao tai chinh ban nien nam 2015 (n~u dn thi~t theo yeu du cua Co quan quan ly Nha nuac).

  Di~u 3: Thong qua phu'o'ng an philn ph8i lQ"inhu~n 2014 va k~ ho~ch san xu~t kinh doanh nam 2015:

  1. Philn ph8i lQ"inhu~n nam 2014 --

  Ty I~ so vO'i STT Chi tieu LNST Gia trj (d6ng)

  (%) I LQ"inhu~n sau thu~ nam 2014 (LNST) 100% 24.564.259.849

  II Phan ph8i IQ'inhu~n sau thu~ 6.509.528.860

  1 Thil lao, ph{l cap thimh vien HIJQT, BKS,

  1,5% 368.463.898tllU'ky nam 2014 ciia Cong ty m? FCM

  2

 • T)' I~ so v6'i STT Chi tieu LNST Ghi tr] (d6ng)

  C~) 2 Trich /(tp cae quy 25% 6.141.064.962

  2.1 Quy khen thuong, phuc 19'i 20% 4.912.851.970

  2.2 Quy deJu tu phat trien 5% 1.228.212.992

  III LVi nhuan sau thu~ nam 2014 con lai chua

  73,5 18.054.730.989 phan phai

  2. Chia eB nrc nam 2014: 0 VND. 3. K~ hoach hoar dQng kinh doanh hop nhfit nam 2015

  STT Chi tieu Do'n vi Thl!e hi~n K~ hoach Ty I~tang tinh narn 2014 nam 2015 (%)

  1 V6n di~u l~ Ty 410 610 48,8

  2 Doanh thu Ty 485,7 600 23,5

  " L9'i nhuan sau tl1U~ Ty 26,8 40 49.)

  4 C6 tire (% v6n di~u 1~) % 0 5%

  Di~u 4: Thong qua ti)' trinh quyet toan thu lao HDQT, BKS narn 2014 va k~ hoach quy thu lao nam 2015:

  1. Quyet toan thu lao HQi d6ng quan tr] va Ban ki~m soat nam 2014

  Mire phan phoi thu lao nam 2014 cua HBQT va BKS la: 368.463.898 dong,

  2. K~ hoach phan phai thu lao ella HQi d6ng quan tr], Ban ki~m soar va ThU' ky HDQT 2015

  Mire tra thu lao: 1,5% 19'inhuan sau thu~.

  Dy quyen HQi dong quan tri chQn thai di~m phfm b6 thu lao HQi d6ng quan tri va quy~t dinh Iwch toan cac kho

  Di~u 5: Thong qua vi~e thay dBi phU'O'ngan sir dl;lng van phat hanh nam 2014 :

  STT DAi tU'

 • ------ .

  STT DBi tU'Q"ng, K~ hoach Thay d6i Tang, giarn NQi dunggiiii ngan von (VND) (VND) (VND) Bao gorn chi

  Dilu tu khu dich vu va phi: san I§p,

  thuong mat NgCi 13.000.000. 13.000.000. d~n bu, giai 3 - ph6ng mat

  Dong Scm va rna rong 000 000 bing, lam nha may v~ phia dong duong, he

  thong thoat nuoc

  Tang ty I~ phan von Tang Nang ty I~ sO- gop tai Cong ty C6 30.000.000. 36.695.000. 6.695.000.0 hfru 51,5%4 phan FECON Nghi 000 000 00 San

  B6 sung von hru dong 35.000.000. 35.000.000. - Dil xong5

  000 000

  T6ng cQng 142.000.000 140.126.354 .000 .545

  f)i~u 6: IU'Q"c:

  .5'=;

  ~G Pt- ~.t"(

  Thong qua tir trinh v~ phuong an phat hanh c6 phieu tang vBn di~u l~ cho c6 dong chi~n .=.0

  1. Phuong an phat hanh c6 phieu d~ tang vBn di~u l~: 1. Ten c6 phieu c6 phieu Cong ty ce phan Khoang san FECON

  Loai c6 phieu

  Menh gia c6 phieu

  Mil c6 phieu

  S6 IU911gc6 phan du ki~n phat hanh.

  Trong d6:

  c6 dong chi~n lugc nuac ngoai

  T6ng gia tri phat hanh (theo m~nh gia)

  7. D6i tugng pMt hanh

  2. ,., .).

  4.

  5.

  6.

  c6 dong chi~n lugc nuac ngoai

  8. S6 dQt phat hanh

  -- ce phieu pho thong 10.000 df>ng/c6 phieu

  FCM

  20.000.000 c6 phngvai ho(;\td9ng san xu~t kinh doanh cua Cong ty

  C6 th~ pMt hanh m9t dgt ho~c nhi~u dgt d~n khi phat hanh du 20 tri~u c6 phi~u cho c6 dong chi~n lugc nuac ngoai~

  4

 • 9. Hinh thuc chao ban

  10. Gia PMt hanh

  c6 dong chien luoc

  mroc ngcai

  11. Quy dinh ve chuyen

  nhuong

  12. Thai gian thuc hien

  13. Thai gran chao ban du ki~n

  14. LUll ky va Niem ySt c6 phieu

  Chao ban chung khoan rieng le

  Tir 10.000 d6ng/c6 phieu tro len

  Han ch~ ba nam, k~ nr ngay hoan thanh dot chao ban

  Uy quyen cho Hoi dong quan tri quyet dinh Iva ChQl1thoi gian thich hop d~ thuc hien

  DV kien quy III, quy IV nam 2015 sau khi duoc Uy ban Chung khoan Nha nuoc chap thuan

  c6 phieu phat hanh them se diroc dang ky t~p trung tai Trung Him Luu ky Chung khoan va thuc hien niern y~t b6 sung tai SO- Giao dich Chung khoan TP.H6 Chi Minh thea dung quy dinh cua phap luat.

  2. M\lc dich phat hanh:

  D~u nr cai tao nha may, may m6c thiSt bi o~nang cao nang hlc san xu~t. D~u tu vao rna da.

  3. D~i hQi dc3ng c6 dong iiy quy~n cho HQi dc3ngquan trj Xay dvng phuong an ph:it hanh chi tiSt, Iva chQn tho-i di~m va th1lc hi~n cac thll t\ICdn thi~t d@ tri~n khai phuong an ph:it hanh; B6 sung va hoan thi~n chi tiSt (nSu c6) phuong an Sll'd~ll1gv6n thu dugc tll' dQ'tph:it banh dLll1g mvc dich, phu hQ'Pvai nhu du thvc tS cua Cong ty; Chiu trach nhi~m xay dvng h6 so bao cao pMt hanh c6 phiSu gui cho UBCKNN va giai trinh h6 so v6"iUBCKNN (nSu c6); Hoan t~t cac thu tvc tang v6n Di~u l~ cua Cong ty tuang ung vai kSt qua dQ'tpMt hanh bao g6m: Sll'ad6i di~u l~ thea dLll1gmtrc v6n di~u l~, s6 c6 ph~n, c6 phiSu thvc tang trong nam 2015, thay d6i gi~y dang ky kinh doanh cua Cong ty v6"imuc v5n di~u l~ th\l'c tang trong nam 2015 va cac thli t\lCkhac thea quy dinh; Tlwc hi~n dang ky, luu ky va niem ySt b6 sung toan b

 • STT HI? va ten Clurc vu

  1 Nguyen Chi Cong Thanh vien HDQT

  2 Ph~1l1Trung Thanh Thanh vien HDQT

  Di~u 8: Dauh sach tning Clf b~u mrri thay th~ thanh vien HQi dang quan tr] nhiem ky 2010 - 2015:

  (1) Ong Nguyen Chi Cong (2) Ong Pham Trung Thanh

  - Thanh vien HDQT - Thanh vien HDQT

  Di~u 9: Thong qua s6 IU'Q'ngthanh vien HQi dang quan tr] va Ban Ki~m soat nhiem ky 2015 - 2019

  Thanh vien HDQT: 05 nguoi Thanh vien BKS: 03 nguoi

  Di~u 10: Thong qua danh sach d~ elf, ung Clf b~u thanh vien HQi dang quan tr] va thanh vien Ban ki~m soat nhiern ky 2015 - 2019:

  STT I-IQva ten Clnrc vu hi~n t~i/

  Ghi chu

  ITng Clf vien HQi dang quan tr] 1 Ha Th~ Phuong Chu tich HDQT

  2 Ha Th~ Long Thanh vien HDQT

  3 Pharn Trung Thanh Thanh vien HDQT & Giam doc

  4 Nguyen Chi Cong Thanh vien HDQT

  5 Ngo Manh Quan Thanh vien HDQT dQc lap