CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DI~N TU CDA DY

CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DI~N TU CDA DY
CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DI~N TU CDA DY
CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DI~N TU CDA DY
CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DI~N TU CDA DY
download CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DI~N TU CDA DY

of 4

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DI~N TU CDA DY

 • CONG TY CO PHANPHAT TRIEN H~ TANG KY THU~T

  CDNG HOA xA HDI CHU NGHiA VIET NAM. . .DQc I~p - Tl}' do - Hanh phuc

  Ngay 30 thang 05 ndm 2016

  CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DI~N TU CDADY BAN CHUNG KHoAN NHA NUOC vA SGDCK TPHCM

  Kinh gui: - Dy ban Chung khoan Nha mnrcSo' giao djch chung khoan TP.HCM

  Cong ty C6 phan Phat trien H~ tang Ky thuatMaCK: IJCDia chi: T~ng 5, Becamex Tower, S6 230 D~i lQ Binh Duong, Phuong Phil Hoa,Thanh ph6 Thu D~u MQt, Tinh Binh DuongDi~n thoai: 0650 3848789

  \ Fax: 06503848678

  Nguoi thuc hien cong b6 thong tin: Ong Trinh Thanh Hung~ Dia chi: T~ng 5, Becamex Tower, S6 230 D~i lQ Binh Duong, Phuong Phil Hoa,

  Thanh pho Thu D~u MQt, Tinh Binh Duong ..Dien thoai: 0650 3848789 ' ;.Fax: 0650 3848678 ~.

  -,

  Loai thong tin cong b&1"-

  , 0 Dinh ky r Theo yeu c~uOx B~t thirong 24h

  NQi dung thong tin cong b&:.Cong ty C6 phan Phat tri~fi H~ tang Ky thuat cong b6 thong tin v Nghi quyet cuaHDQT thong qua hop dong Nguyen t~c chuyen nhuong quyen sir dung d~t Khu Do ThiIJC duoc thirc hien gitra Cong ty voi T6ng Cong ty Dftu tir va PhM tri~n Cong nghiepTNHH MTV (t6 chirc co lien quan cua ngiroi n

 • Chung toi xin cam kSt cac thong tin cong b6 tren day la dung sir that va hoan toanchiu trach nhiem tnroc phap luat vS nQi dung cac thong tin da cong b6.

  Tai lieu tlinh kem:- Nghi quyit s6 OSiNQ-HDQT ngilJJ 30105120J 6

  TRINH THANH HUNG

  .,.~, .

 • CONG TV CO pHANPHAT TRIEN ~ TANG KY THU~T

  CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VI~T NAMDQc l~p - Tl}' do - Hanh phuc

  S8: 05/NQ-HDQT Binh Duong, ngay 30 thang 05 nam 2016

  J

  NGH!QUYETV~ vi~c chip thu~n tlnrc hi~n hQ'p dang nguyen tic chuyen nhuong quy~n sir dung dt Khu

  ~ do t~J ~JC VO; TAng Cong ty Diu tu va Ph at tri~n Cdng nghiep TNHH MTV

  HOI DONG QUA.N TR! '.CONG TV CO PHAN PHAT TRIEN H~ TANG KY THU~T

  - Can cir Luat Doanh nghiep s6 68/2014/QH13 da.duoc Quoc hQi thong qua ngay 26/1112014;~ Can cu Ludt Kinh doanh B.t dQng san s6 66/2014/QH13 da diroc Quoc hQi thong qua ngay

  25/1112014;- Can cir Nghi dinh s6 76/2015/ND-CP ngay 1010912015 cua Chinh phu quy dinh chi ti~t va

  ,.. huang dn thi hanh mQt s6 diu cua Luat Kinh doanh b.tdong san;

  '- Can cu Dieu 1~T6 chirc va Hoat dQng cua Congty C6 phan PhM trien H~ tang Ky thuatduoc thong qua ngay 25/06/2007 va diroc slra..d

 • J?i~JI4. Cac Ong (Ba) thanh vien H9i d6ng quan tri, Ban Kiem scat, Ban t6ng Giam d6c va cac

  ca nhan co lien quan chiu trach nhiem thi hanh Nghi quyet nay.!.,

  Noi nhan:

  Nhu Dieu 4;

  -:. Luu VP.HDQT

  I

  '.

  .,.",

  ,0,

  Trang 2