CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DIEN TtT CUA UY CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DIEN TtT

download CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DIEN TtT CUA UY CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DIEN TtT

of 21

 • date post

  10-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  5
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DIEN TtT CUA UY CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DIEN TtT

 • TONG CONG T Y XDCT GIAO THONG 1 - CONG T Y CP

  S6: 0719 /TCT-QHCD V/v; Cong bo thong tin dinh ky tren cong thong tin dien tu cua UBCKNN

  C O N G H O A X A H O I C H U N G H I A V I E T N A M Hoc lap - Tu- do - Hanh phuc

  Ha Noi, ngay30thdng 07 nam 2015

  C O N G B O T H O N G T I N T R E N C O N G T H O N G T I N D I E N TtT C U A U Y BAN CHITNG K H O A N NHA NirdC

  Kinh gui: Uy ban Chung khoan Nha nuoc

  Ten cong ty: Tong cong ty Xay dung cong trinh giao thong 1 - Cong ty CP

  Tru so chinh: 623 La Thanh - phuong Thanh Cong - Ba Dinh - Ha Noi

  Dienthoai: 043.8350930

  Fax: 043.7721232

  Nguoi thuc hi en cong bo thong tin: Can Hong Lai

  Dia chi: So 24A, ngo 84, pho Chua Lang, phuong Lang Thuong, D6ng Da, Ha Noi.

  Dienthoai: 0913203439-043.8350099

  Fax: 043.7721232

  Loai thong tin cong b6: El 24h • 72h • Yen cdu • Bdt thuong El Dinh ky

  Ngi dung thong tin cong bo: Tong cong ty XDCTGTl-Cong ty CP bao cao tinh hinh quan tri Cong ty 6 thing dau nam 2015.

  (Chi tiet xem file dinh kem)

  Chung toi xin cam ket cac thong tin cong bo tren day la dung sir that va hoan toan chiu trach nhiem truoc phap luat ve ngi dung cac thong tin da cong bo.

  Nmnhan: L, Nhu tren;

  - Chu tjch HDQT (b/c); - Truong BKS (b/c);

  Website Ciencol; - Ltru:QHCD, VP.

  NGLfCn

 • TONG CONG TY XAY DI/NG CONG TRINH GIAO THONG 1

  - CONG TY CP

  CONG HOA XA HQl CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tir do - Hanh phuc

  S6: 0 7 1 8 /BC-HDQT Hd Noi, ngayJOthdng 07 nam 2015

  B A G C A O T I N H H I N H Q U A N T R I C O N G T Y (6 thang dau nam 2015)

  Kinhgui: - Uy ban Chung khoan Nha nude - Sd Giao dich Chung khoan

  - Ten cong ty dai chung: Tong cong ty xay dung cong trinh giao thong 1 - Cong ty CP - Dia chi tru sd chinh: So 623, dudng La Thanh, P. Thanh Cong, Q. Ba Dinh, TP. Ha Noi -Dien thoai: 04.38350930 Fax: 04.37721232 - Von dien le: 700 ty dong - Ma chung khoan (neu c6):

  I . Hoat dong cua Hoi dong quan tri:

  1. Cac cuoc hop cua Hoi dong quan tri: 6 thang dau nam 2015, Hoi dong quan tri (HDQT) Tong cong ty xay dung cong trinh giao thong 1 - Cong ty CP (CIENCOl) da td chuc 5 cuoc hop. Ngoai ra, Chu tich HDQT Tdng cong ty da td chuc thuc hien tdng cong 51 dot lay y kien cac thanh vien HDQT doi vdi cac ngi dung khdng can thiet phai td chuc cuoc hop true tiep de giam chi phi. HDQT CIENCOl da ban hanh tdng cong 68 van ban, trong do c6 5 Nghi quyet, 63 Quyet dinh de quan ly boat dong cua TCT. Tinh hinh tham gia cac cudc hop HDQT va bieu quyet thdng qua cac van de lay y kien cac thanh vien HDQT trong 6 thang dau nam 2015 nhu sau:

  Hdi dong quan tri cu (tinh den ngay 25/4/2015):

  TT Thanh vien HDQT Chuc vu Sd budi hop tham du Ty le Ly do khdng tham

  du 1

  A

  Ong Pham Dung Chii tich 3 100% 2 Ong Nguyen Ngoc Hoa Phd CT 3 100% 3

  —^ f 1

  Ong Can Hong Lai UY 3 100% 4 Ong Pham Viet Khoa UV 3 100%

  Hdi dong quan tri mdi (tu sau ngay 25/4/2015):

  TT Thanh vien HDQT Chuc vu Sd budi hop tham du Ty le Ly do khdng tham

  du 1 Ong Nguyen Ngoc Hoa

  7Z ^ ^ ^ Chu tich 2 100%

  2 Ong Can Hong Lai Phd CT 2 100% 3

  - • A — ^ •

  Ong Pham Van Diet UV 2 100% 4

  Ong Pham Viet Khoa UV 0 0% Di cong tac 5 Ong Vuong Due Tho UV 2 100%

  Dai hdi dong cd ddng thudng nien nam 2015 cua Tdng cdng ty da dugc tien hanh vao ngay 25/4/2015, thanh cdng tdt dep, vdi ty le tham du dat 98,54%.

 • 2. Hoat dong giam sat cua HDQT doi vdi Ban Tong Giam doc va cac can bg quan ly ciia Tong cong ty:

  6 thang dau nam 2015, HDQT da thirc hien day du trach nhiem thuoc pham vi chuc nang, tham quyen theo quy dinh ciia Phap luat va Dieu le Tong cong ty. HDQT thudng xuyen giam sat boat dong ciia Ban Tong giam doc, cac can bp quan ly ciia Tong cong ty qua he thong cac bao cao (bao cao boat dong san xuat kinh doanh va cac bao cao kiem tra, giam sat va danh gia hieu qua boat dong san xuat kinh doanh ciia Cong ty Me, cac cong ty bach toan phu thuoc va cac Cong ty con); lam viec true tiep theo chuyen de, du an hoac nhung van de ma HDQT xet thay can thiet vdi Ngudi cd tham quyen ciia TCT, cac cong ty bach toan phu thuoc, cac cong ty con, de chii dong chi dao kip thai cac van de thuoc tham quyen, nham dam bao tat ca cac boat dong trong toan Tdng cdng ty tuan thii diing Phap luat, Nghi quyet ciia Dai hdi ddng cd ddng va HDQT da ban hanh. Ben canh dd, de tang cudng cdng cu hd trg hieu qua cho cdng tac giam sat, HDQT da quyet liet chi dao ra soat, true tiep hudng dan xay dung hoan thien he thdng cac quy dinh phu hgp vdi quy dinh ciia Nha nude, thdng le ve quan ly, quan tri doanh nghiep va tinh hinh boat ddng san xuat kinh doanh ciia TCT, cu the:

  - Phe duyet ban hanh Quy trinh cdng bd thdng tin ciia TCT XDCTGTl - Cdng ty CP; - Phe duyet ban hanh Quy chd Quan ly thidt hi vat tu cua TCT XDCTGTl - Cdng ty CP; - Phe duyet ban hanh Quy chd Mua skm thidt hi vat tu cua TCT XDCTGTl - Cdng ty CP. - Phe duyet ban hanh Quy chd Quan ly tai chinh ciia TCT XDCTGTl - Cdng ty CP; - Phe duyet ban hanh Quy chd Td chuc va boat ddng cua Ban dieu hanh du an ciia TCT

  XDCTGTl-Cdng ty CP; - Phe duyet ban hanh Quy chd hoat ddng ciia don vi true thuoc TCT XDCTGTl - Cdng ty

  CP; - Phe duyet ban hanh Quy chd Quan ly vdn ciia TCT XDCTGTl - Cdng ty CP ; - Phd duyet ban hanh Quy che Quan ly chit lugng ciia TCT XDCTGTl - Cdng ty CP; - Phe duyet ban hanh Quy che An toan lao ddng - Vd sinh mdi trudng ciia TCT

  XDCTGTl - Cdng ty CP;

  Tdng giam doc va co quan dieu hanh san xuat da cu the, tich cue phuc vu san xuat kinh doanh. Cdng tac thi trudng c6 nhidu chuyen bien tich cue. Tuy tinh hinh kinh td- xa hdi, gia ca thi trudng, su canh tranh va khd khan vd vdn, cd nhidu tac ddng khdng thuan Igi cho san xuat kinh doanh, Tdng giam ddc da phat buy dugc nhung thuan Igi, the manh ciia Tdng cdng ty, de buy ddng mgi ngudn luc phuc vu cho san xuat kinh doanh. 6 thang dau nam 2015, Tdng giam ddc da chi dao quyet lidt va cac du an trong diem ciia Tdng cdng ty hoan thanh dat tien do va chat lugng. Cac du an cd hieu qua, phat buy dugc cac the manh ciia Tdng cdng ty. Tinh hinh tai chinh ciia Tdng cdng ty ngay cang on dinh. Hdi ddng quan tri thay rang: Trong 6 thang dau nam 2015, Tdng giam ddc da chap hanh cac Nghi quyet ciia Hdi ddng quan tri. Vide quan ly dieu hanh ciia Tdng giam ddc sat sao, kip thai giai quyet cac vudng mac. Tdng giam ddc la ngudi c6 tinh than trach nhiem trong cdng vide, tac phong lanh dao sau sat, dugc quan chung tin nhiem. Ket qua dieu hanh quan ly san xuat kinh doanh 6 thang dau nam 2015 ciia Tdng giam ddc the hien: Cdng tac san xuat kinh doanh cua Tdng cdng ty dat hieu qua cao, gia tri san lugng bang 53% kd hoach nam , cac boat ddng khac ciia Tdng cdng ty dugc on dinh va phat trien,

 • ddi song cua can bg cong nhan vien dugc nang cao, thucmg hieu cua Tong cong ty ngay cang dugc khang dinh, dugc nhieu ddi tac trong va ngoai nude biet den. 3. Hoat ddng cua cac tieu ban thudc Hdi ddng quan tri: Khdng c6

  II . Cac Ngh| quyet/Quyet dinh cua Hoi dong quan tri:

  6 thang dau nam 2015, HDQT da ban hanh 5 Nghi quyet va 63 quyet dinh lien quan den boat ddng SXKD, cdng tac dau tu, cdng tac td chiic nhan sir va cac cdng tac khac thudc tham quyen quyet dinh cua HDQT.

  (Chi tiet xin xem phu luc 1, phu luc 2 dinh kem).

  HI. Thay doi danh sach ve ngudi c6 lien quan cua cong ty dai chung theo quy dinh tai khoan 34 Dieu 6 Luat Chung khoan:

  (Chi tietxem tai phu luc 3 dinh kem) TV. Giao dich cua cd ddng noi bd va ngudi lien quan:

  (Chi tietxem tai phu luc 4 dinh kem)

  V. Cac van de can lun y khac: 1. Bd Giao thdng van tai da thirc hien thoai 35% vdn nha nude tai Tdng cdng ty. 2. Tdng cdng ty td chuc Dai hdi ddng cd ddng thudng nien nam 2015 vao ngay 25/4/2015.

  Tren day la Bao cao tinh hinh quan tri Cdng ty 6 thang dau nam 2015 cua Tdng cdng ty xay dung cdng trinh giao thdng 1 - Cdng ty CP. Tran trong bao cao.

  Ncfi nhan: - Nhu tren - Dang uy, CD; - HDQT, BKS, Ban TGD TCT; - Cac phong TCCB - LD; DTPT,TCKT; - Luu: VP, QHCD;

  .^ONG QUAN TRI T I C H

 • TONG CONG T Y X D C T G T l CONG HOA XA H Q I C H U NGHIA ViET NA CONG T Y CP Doc lap - Tu do - Hanh phuc

  PHU L U C 1: C A C NGHI QUYET CUA HDQT 6 THANG DAU NAM 2015

  TT So Nghi quyet Ngay thang Noi dung

  1 045/NQ-HDQT 15/01/2015 Tham gia gop von vac Lien danh nha dau tu thanh lap Cong ty CP BOT cau Bach Dang

  2 052/2015/NQ-HDQT 16/01/2015 Nghi quyet phien hgp ngay 10/01/2015

  3 0320/2015/NQ-HDQT 10/04/2015 Nghi quyet phien hop ngay 03/04/2015

  4 0161/NQ-DHDCD 4/05/2015 Nghi quyet Dai hoi dong c6 dong thudng nien 2015 vao ngay 25/4/2015

  5 03 92/2015/NQ-HDQT 6/05/2015

  Nghi quyet phien hgp ngay 04/05/2015, ve viec: Thong qua BCTC da dugc kiem toan nam 2014

 • TONG CONG T Y X D C T G T l CONG HOA XA HOI C H U NGHIA ViET NAM CONG T Y CP Doc lap - Tir do - Hanh phuc

  PHU L U C 2: C A C Q U Y E T DINH CUA HDQT 6 THANG DAU NAM 2015

  TT So quyet djnh Ngay Noi dung

  1 01/QD-HDQT 05/01/2015 Giao nhiem vu cho ong Tran Van Trong giu chuc vu Quyen Giam doc cong ty Xay dung 123

  2 03/QD-HDQT 05/01/2015 Giao nhiem vu thi cong va ty le thu quan ly phi cho XN Chx 17 - CIENCOl tai du an Sekong tren tuydn NR16B Nam Lao

  3 06/QD-HDQT 06/01/2015 Phe duyet quy tien lucmg thuc hien nam 2013; Lao dong ke hoach, dom gia tien lucmg ke hoach nam 2014 ciia ngudi lao dong TCT

  4 0i8/QD-HDQT 08/01/2015 Thanh lap td