CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DI-E: .CacOng/Ba lacanbQdaidienehocacphong banchuyen mon,

download CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DI-E: .CacOng/Ba lacanbQdaidienehocacphong banchuyen mon,

of 17

 • date post

  27-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DI-E: .CacOng/Ba lacanbQdaidienehocacphong banchuyen mon,

 • Cong ty c6 phnKhming san FECON

  CONG HoA xA HOI CHU NGHiA VI1]:TNAMDQcI~p - TlJ do - Hanh phuc

  CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DI-E:NTITKinh gfri: - Uy ban Chung khoan Nha nurrc

  - S6' Giao djch clnrng khoan thanh ph6 H8 Chi Minh- Quy c6 dong va cac nha du tu

  Congty : Cong ty cB phin Khoang san FECONTru sa chinh : Cum cong nghiep Thi Son, xii Thi Son, huyen Kim Bang, tinh Ha NamDi~n thoai : 035 135 33038

  Fax: 035 l35 33897

  Ma clnrng khoan: FCM. Nguoi thuc hien cong b6 thong tin: Tr~n Thi Hai Y~n

  Dia chi: CVm cong nghiep Thi Son, xii Thi Son, huyen Kim Bang, tinh Ha Nam

  Dien thoai (di dong, co quan, nha rieng): 0351 3533 038

  Fax: 0351 3533 897 /

  LOl;lithong tin cong b6: ~ 24h D 72h D Yeu cfiu D Bit thuong DDinh ky

  (cong ty danh diu X vao muc c~n cong b6)

  NQi dung thong tin cong b6: Bien ban va Ngh] quyet Dai h(>i dAng cB dong tfnrongnien nam 2017Cdng ty cB phan khoang san FECON

  NQi dung thong tin duoc dang tai d~y du va chi ti~t tl;liwebsite chinh thuc cua cong tyngay 14 thang 4 nam 2017: http://feconmining.com.vn/quan-he-co-dong

  Thi Hai Y~n

 • CQNG HOA. xA HQI CHU NGHiA VItT NAMDqc I~p - Tl! do - Hanh phuc

  CONG TY CO PHA.NKHOANG sAN FECON

  Ha Nam, ngay 14 thang 4 ndm 2017

  BIEN BAND~I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NA.M2017

  CONG TY CO pHAN KHOANG SANFECON

  Ten doanh nghiep: Cong ty C6 phan Khoang san FECON (FCM)

  Dja chi tr\l sO' chinh: Cum cong nghiep Thi Scm,Kim Bang, Ha Nam.

  Gi~y chirng nh~n Dang ky kinh doanh 0700252549 do phong f)KKD Sa K~ hoach va d~u tutinh Ha Nam cApngay 03 thang 9 nam 2007 thay d6i I.n7 ngay 06 thang 01 narn 2015.

  Vao h6i 9hOO,ngay 14/4/2017, tai HQi tnrong Cong ty c6 phan khoang san FECON, Cong ty C6phan Khoang san FECON da t6 chirc Dai hQid6ng c6 dong thuong nien nam 2017.

  I. Thanh ph An tham dl!

  1. Cac e6 dong, dai dien uy quyen cua cac e6 dong Cong ty C6 phan Khoang san FECON.

  2. f)~i bi~umoi tham du:

  Cac Ong/Ba la can bQdai dien eho cac phong ban chuyen mon, Ban lanh dao cua Cong tyC6 phan Khoang san FECON v~ du Dai hoi.

  II. BAu Ban ki~m tra to' each c&dong va Thong qua bao eao ki~m tra to' each c&dong

  1. BAu Ban ki~m tra to' each c&dong

  Ba Nguy~n Thi Thanh Van - Truang BKS

  Ong Nguy~n M~nh Quan - Thanh vien BKS

  Ba Ngo Thi Thanh

  : Truang ban

  : Thanh vien

  : Thanh vien

  Thanh ph~n Ban ki~m tra tu each e6 dong duqe d~i hQith6ng nh&tthong qua v&ity I~ 100%s6 C6 ph~n co quy~n bi~u quy~t t~i d~i hQi.

  2. Thong qua bao eao ki~m tra to' cach c&dong tham dl! D~i hqi

  )~ ti~n hanh )~i hQi theo dung quy dinh, Ba Nguy~n Thi Thanh Van thay m~t Ban ki~mtra tu each c6 dong bao eao k~t qua th~m tra tu each e6 dong tham dlJ f)~i hQi:T~i thai di~m9 gia 10 phut ngay 14/4/2017, s6 luqng e6 dong/d~i di~n theo uy quy~n tham dV)~i hQi la34 nguai, d~i di~n 28.349.260 e6 ph.n,ehi~m 69,14 % t6ng s6 e6 ph.nco quy~n bi~u quy~teua Cong ty. Can Clf Lu?t Doanh nghi~p va )iSu I~Cong ty C6 ph~n Khoang San FECONthi eUQchQp f)~i hQi d6ng e6 dong thuang nien nam 2017 eua Cong ty du di~u ki~n ti~nhanh.

  III. BAu doan chii tjch, ThO' ky va Ban ki~m phi~u

 • 1. Doan chii tjch Dal hqi

  Ong Ha Th~ Phuong - Chu tich HDQT

  Ong Ha Th~ Long - Pho Chu tich HDQT

  Ong Pham Trung Thanh - Tv HDQT, Giam d0c Cong ty

  2. ThO' ky d~i hqi

  Ba Tnln Thi Hai Y~n - Thu ky HDQT

  3. Ban ki~m phi~u

  Ba Nguyen Thi Thanh Van - Truong BKS

  Ba Nguyen Thi Nghien

  Ba Phan Thi Thu

  : Chu toa dai hQi

  : Thanh vien

  : Thanh vien

  : Thu ky dai h

 • PHAN I - NOI DUNG cAc BAo cAo

  1. Bao cao k~t qua san xut kinh doanh nam 2016, k~ hoach san xut kinh doanh nam2017:

  Dai h9i I~ng nghe ang Pham Trung Thanh - Giam d6c trinh bay Bao cao k~t qua san xu~t kinhdoanh nam 2016 va k~ hoach san xuat kinh doanh nam 2017 voi mot s6 n9i dung chu ySu sau:

  Cac chi tieu kinh doanh nam 2016 sau khi hop nht ciia Cflng ty nhir sau:

  (dan vi: trieu d6ng)

  STT Chi tieu K~ hoach K~t quaTy I~ datduoc

  1 Doanh thu hop nh~t 530 692,4 130%

  2 LQ'inhuan sau thue 25 40,9 163%

  Chi tieu k~ hoach kinh doanh hop nht nam 2017: (dan vi: trieu d6ng)

  STT Chi tieuDO'nv] Thuc hi~n nam K~ hoach namHnh 2016 2017

  1 V6n dieu l~ Ty 410 410

  2 Doanh thu Ty 692,4 560

  3 LQ'i nhuan sau thue Ty 40,9 28

  4 C6 tire (% v6n diSu l~) % 5 5

  K~ hoach du to' nam 2017:

  M6 rong Du an nha may san xuit CQC be tong ly tam du irng lire cuong d('lcao v~ phia

  Dong cua day chuyen san xuit s6 2 them khoang 4,5 ha: 10 tY dong (Bao gom d~n buva san lip m~t bing)D~u tu va nghien cuu san xuit cac lO

 • Dai h

 • 5.2. Chia c3 tire nam 2016 bang ti~n: nrong irng 5% v6n di~u l~ va uy quyen cho Hoi d6ng

  quan tri can cir tinh hinh thirc ti~n dS thuc hi~n chi tra cho phu hQ'P.

  5.3 K~ hoach hoat dQng kinh doanh hCfPnht nam 2017:

  STT Chi tieu DO'nvi tinhThuc hi~n K~ hoachnam 2016 nam 2017

  1 v6n di~u l~ Ty 410 410

  2 Doanh thu Ty 692,4 560

  3 Loi nhuan sau thu~ Ty 40,9 28

  4 C6 tire bang tien (% V8L) % 5 5

  5.4 K~ hoach ph an ph6i ICfinhuan nam 2017:

  Trich quy khen thuong, phuc 19i 15% Lgi nhuan sau thu~

  Trich quy d~u tu phat triSn 10% Loi nhuan sau thu~

  Thu lao H8QT, BKS 732.000.000 VND

  C6 tire bang ti~n 5% V6n di~u l~

  6. L\I'a chon don v] ki~m toan cho nam tai chinh 2017:Lila chon mot cong ty kiem toan d

 • 7.2 Thirong Ban di~u hanh nam 2015: 2% loi nhuan sau thue tuong irng voi: 540.894.386dong (Nam tram bon rmroi trieu, tam tram chin muoi nr nghin, ba tram tam sau dong) vagiao cho Giam ct6c Cong ty din cu vao tinh hinh thuc t~ tai Cong ty ctSthirc hien.

  7.3 K~ hoach ph an ph6i tho lao cua HQi dang quan tr], Ban ki~m soat va Thir ky HDQT2017:

  Clnrc vu/v] triS6llfQ'Ilg Mrrc th 0 lao 1 Tho lao nam

  TT (Ngmri) thang (VND) 2017 (VND)1 Chu tich HDQT chuyen trach 1 25.000.000 300.000.000

  2 Pho chu tich HDQT 1 7.000.000 84.000.000

  3 Thanh vien HDQT 3 5.000.000 180.000.000

  4 Truong ban kiem soat 1 5.000.000 60.000.000

  5 Thanh vien ban kiem scat 2 3.000.000 72.000.000

  6 Thuky HDQT 1 3.000.000 36.000.000

  TBng cQng 732.000.000

  Uy quyen HQi d6ng quan tri chon thai diem phan bE>thu lao HQi d6ng quan tri va quyet dinhhach toan cac khoan tien tren phu hQ'Pvoi quy dinh cua phap lu~t va co loi nhM cho cong ty.

  6

 • Dai hQi dil tien hanh thao luan v~ cac Bao cao, to trinh Dai h9i dong c6 dong thuong nien 2017.

  Tom luoc mot s6 y ki~n nhu sau:-y ki~n 1 (Ma sa cA dong 0713) hoi: V6n d~u tu rna rong DV an nha may san xu:it CQCbetong ly Himdu irng lire cuong d(l cao v~ phia Dong cua day chuyen san xuat s6 2 them khoang

  4,5 ha cong ty l:iy ttl"nguon nao? Ty su:it loi nhuan tren doanh thu hien nay thap d~ nghi cong ty

  lam ro? D~ ngh] cong ty quan tam han dSn viec c~p nhat thong tin vS hoat dong san xu:it kinh

  doanh tren website. Thai han chot danh sach va tra c6 tire nam 2016 du kien la thai gian nao?

  Tra lo'i: +V~ nguon v6n d~u tu rna rong du an nha may san xu:it CQCse khong 1:iytir nguon huydong von, khong l:iy tu Igi nhu~n cua Cong ty ra. Ngu6n v6n cho ho?t d(lng nay se l:iy tu ph~nti~n trfch kh:iu hao hang nam (D~n thang 10 nam 2017 1atra xong ph:ln kh:iu hao cua dv an xay

  d\lTIgNha may).

  Ty su:it 1Q'inhu~n tren doanh thu th:ip la do: thi twang CQCc?nh tranh ngay cang kh6c li~t v~ gia,

  cung vuqt qua duo Ph~n doanh thu thuang m?i 130 ty tu cong trinh Nhi~t di~n Long Phu lqinhu~n th:ip.

  V~ m~t hinh anh Cong ty se quan tam han va tim cac dan vi tu v:in dSxay d\lng hinh anh c6 phiSu

  t6t han.

  Thai h:;tnch6t danh sach va chia c6 tuc nam 2016: Sau khi D?i hQithong qua phuang an chia c6

  tuc, HQid6ng quan tri se chu:in bi va thvc hi~n trong thai gian sOm.

  -y ki~n 2 (Ma sa cA dong 0215) hoi: D~ nghi Ban di~u hanh va Ban quan tri xem xet l?i vi~cxay d\lTIgk~ ho?ch san xu:it va kinh doanh nam 2017?

  Tra I(ri: KSt qua ho?t dQng kinh doanh nam 2016 tang dQt bi~n 1a do co phat sinh ho?t dQng

  thuang m?i t?i Cong trinh Nhi~t di~n Long Phu 130 ty, 7 ty tu vi~c FECON Hai Dang ban taisan, ph~n Igi nhu~n co ph

 • + Cong su~t hien tai cua nha may dat 80% cong su~t danh nghia (Cong suat danh nghia thi khonggioi han do cong ty cai ti6n lien tuc d~ tang nang suat), nhan str cac ca tir 53 ngiroi/ca giam xuong

  hien tai con 32 nguoi/ca, nang xuat tang 150%.

  Hien nay FCM narn trong Top 4 nha may Ian v~ nang suftt va chftt luong, FCM co th~ manh v~

  cung cftp cho cac cong trinh Nha may nhiet dien, giai doan slip toi co kha nhieu du an Nha may

  nhiet dien phia Blic nhu: Nhiet di~n Nghi Son 2, Nhiet dien Nghe An, Nhiet dien Nam Dinh,

  Nhiet dien Viing Ang, cum NM may nhiet dien Quang Trach ... La co hQiviec lam cho FCM thai

  gian toi,

  +DIJ an rna rong nha may v~ phia dong se thirc hien viec nghien ctru, san xuat cac san pham betong rnoi phuc vu cho viec chong bien d6i khi h?u.... Hi~n nay da xong bu6c xin chftp thu?n chu

  twang cua Uy ban nhan dan tinh va blit tay vao cac giai do~n ti~p thea cua cong tac d~u tu. Tuy

  nhien se khong ghi nh?n duqc doanh thu cua mang nay trong nam nay.

  +Mo Hai Dang da xin c~p phep duqc khai thac them 15 nam. Hi~n dang lam thu tl,lCcha xin cftpphep mo thu 2, mo nay da co m~t b~ng san bai va ch6 bi6n.

  + Hi~n nay FCN va FCM dang cung cftp cho khach hang goi giai phap t6ng th~ la cung cftp vathi cong CQC.Chinh sach thu h6i cong nq d6i v6i khach hang ia tuan thea hqp d6ng hai ben da ky

  k~t.

  8

 • PHAN III - KET QUABIEU QUYETK~t qua bi~u quyet:

  Ba Nguyen Thj Thanh Van - Truong ban kiem phieu thong bao so luong phieu bi~u quyetthu v~ la 31 phieu