CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN cmsv5. ... Bieu 2. Cong ty co phan quoc te Hoang Gia phai...

CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN cmsv5. ... Bieu 2. Cong ty co phan quoc te Hoang Gia phai nghiem
CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN cmsv5. ... Bieu 2. Cong ty co phan quoc te Hoang Gia phai nghiem
CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN cmsv5. ... Bieu 2. Cong ty co phan quoc te Hoang Gia phai nghiem
CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN cmsv5. ... Bieu 2. Cong ty co phan quoc te Hoang Gia phai nghiem
download CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN cmsv5. ... Bieu 2. Cong ty co phan quoc te Hoang Gia phai nghiem

of 4

 • date post

  01-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN cmsv5. ... Bieu 2. Cong ty co phan quoc te Hoang Gia phai...

 • KT.TONG GIAM DOC PO^TQG GIAM DOC

  Quyit dinh sd 1513- 1/QD-CT Thong bao s6 1760/TB-CT

  Dinh hem:

  Thong tin nay da dupe cong bo tr&i trang thong tin dien tit cua Cong ty vao ngay 18/03/ 2019 t^ii duong dan: http://vn.rovalhalonghotel.com/tin-tuc

  Toi cam ket cac thong tin cong bo tren day la dung su that va hoan toan chiu trach nhiem trudc phap lut ve npi dung cac thong tin da cong bo.

  - Ngirdi th\rc hien CBTT : 6ng Pham Ngpc Nam Chiic v\i: Pho T6ng giam d6c

  Loai thong tin cong b6 : ? dinh ky 0 bit thuong ^ 24h ^ theo yeu ciu

  Ni dung thong tin cong bo (*):

  Ngay 18/03/2019 Cong ty c6 phin qu6c ti Hoang Gia nhan dupe Quyit dinh s6 1513- 1/QD-CT ciia Cue thui tinh Quang Ninh v6 vi^c cuong chi thui s6 tiin 1.203.180.337 d^ng. Tuy nhien ngay 15/03/2019 Cong ty da npp het khoan thue tren vao ngan sach Nha nuoc va Cue thui da co thong bao s6 1760/TB-CT chim dut hi^u luc cua Quyit djnh s6 1513-1/QD- CT.

  -Uy ban Chlmg khoan Nha nirdc

  -So- Giao dich chnng khoan TP.HCM

  : CONG TY CO PHAN QU6C TE HOANG GIA :RIC : Phuong Bai Chay, thanh phd Ha Long, tinh Quang Ninh

  : 02033.848.777Fax: 02033.846.728

  Kinh giii:

  -Ten t6 chute

  -Ma chung khoan

  -Dia chi tru sd chinh

  -Bien thoai

  Ha Long, ngay 18 thang 03 ndm 2019

  CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DIEN TU" CUA UY BAN CHlTNG KHOAN NHA NI/6C VA SGDCK TP.HCM

  CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Bpc lap - Tu- do - Hanh phiic

  cong ty co phan quoc te hoAng gia

 • So: ^.5^3'^QB-CTQuang Ninh, ngay 06 thdng 3 ndm 2019

  QUYET DINH VI viec cirong che thi hanh quyet ainh hanh chinh thue b^ng

  bien phap trich tien tir tai khoan

  CUC TRI/dNG CUC THUE

  Can cii Nghi dinh si 129/2013/NB-CP ngay 16/10/2013 ciia Chinh phu quy dinh ve xii ly vi pham hanh chinh ve thue va cuong che thi hanh quyet dinh hanh

  chinh thue;

  Can cii Thong tu si 215/2013/TT-BTC ngay 31/12/2013 va Thing tu si 87/2018/TT-BTC ngay 27/9/2018 ciia Bo Tai chinh hudng din ve cuong chl thi

  hanh quyet dinh hanh chinh thue;

  Can cii Quyet dinh si 1836/QB-TCT ngay 08/10/2018 ciia Ting cue Thu! quy dinh chiic nang, nhiem vu, quyen han va co cau to chiic ciia Cue Thue true thupc Tong cue Thul;

  Can cii van ban liy quyln ngay 06/03/2019 ciia Cue truong Cue Thul tinh Quang Ninh;

  Xet de nghi ciia Truing Phong Quan ly no va cuong che no thue,

  QUYET BINH:

  Dieu 1. Cuong che bang bien phap trich tien tir tai khoan de thi hanh quy It dinh hanh chinh thu! si 11453/IB-CT ngay 21 /02/2019 cua Cue Thue tinh Quang Ninh.

  1.Bli vdi Cong ty c! phin qulc t! Hoang Gia-Ma si thul: 5700102119; Bia chi: Budng Ha Long, phudng Bai Chay, thanh phi Ha Long, Quang Ninh;

  2.Ly do bi cuong chl: Ngudi nop thu! no tien thue, tien cham nip tiln thu!

  da qua 90 (chin muoi) ngay ke tir ngay het thoi han nop thue, het thoi han gia han nop thue theo quy dinh ciia Luat Quan ly thue va ciia co quan nha nude cd tham quyen; Ngudi nop thue khong chap hanh quyet dinh xii phat vi pham hanh chinh ve thue trong thai han 10 (mudi) ngay ke tir ngay nhan dupe quyet dinh xii phat vi pham hanh chinh v! thu!.

  3.SI tiln bi cuong ch!: 1.203.180.33 7 ding;

  Tai khoan bi cuong che: Cac tai khoan ciia dli tupng bi cudng che md tai Ngan hang TMCP Ngoai thuong Viet Nam - Chi nhanh Ha Long.

  Yeu cau Kho bac Nha nude/ tl chiic tin dung trich tien tir tai khoan ciia don vi de nop vao tai khoan si 7111 md tai Kho bac TP Ha Long.

  T6NG CUC TfflJEC^NG HO A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM CUC THUE TINH QUANG NINHDoe lap - Tur do - Hanh phiic

  -1'

 • No-i nhdn:KT. CUC TRlTONG -Nhu Dieu 3;PgyC TRHONG -Luu: VT, QLN.

  Ngay trong ngay trich nop tien vao ngan sach nha nuoc, Kho bac Nha nuoc/ to chiic tin dung thong bao cho co quan thue (bo phan quan ly no) theo dia chi email ltnominh.qni@gdt.gov.vn; so dien thoai 02033.811145-812.

  Bieu 2. Cong ty co phan quoc te Hoang Gia phai nghiem chinh thuc hien Quyet dinh nay va phai chiu mpi chi phi ve viec to chiic thuc hien bien phap cuong che theo quy dinh ciia phap luat.

  Dieu 3. Quyet dinh nay co hieu lire ke tir ngay 12/3/2019 den het ngay

  11/4/2019; Quyet nay cham dut hieu lire ke tvr ngay doi tuong bi cuong che nop dii s6

  tien bi cuong che neu tai Dieu 1 vao NSNN.

  Quyet dinh nay dupe giao cho Cong ty co phan quoc te Hoang Gia de thuc hien.

  Quy^t dinh nay duoc giri cho: •

  1.Ngan hang TMCP Ngoai thuong Viet Nam - Chi nhanh Ha Long d^ trich Hha;

  2.Phong Quan ly no va Cumg ch no thue de to chiic thuc hien Quylt dinh na