CONG BO THONG TIN TREN CONG TH£â€‌NG TIN DIN TIY CUA UY KIM - TPBank o2...

CONG BO THONG TIN TREN CONG TH£â€‌NG TIN DIN TIY CUA UY KIM - TPBank o2 /2019/BBKP-TPB.DHDCD CONG HOA
CONG BO THONG TIN TREN CONG TH£â€‌NG TIN DIN TIY CUA UY KIM - TPBank o2 /2019/BBKP-TPB.DHDCD CONG HOA
CONG BO THONG TIN TREN CONG TH£â€‌NG TIN DIN TIY CUA UY KIM - TPBank o2 /2019/BBKP-TPB.DHDCD CONG HOA
CONG BO THONG TIN TREN CONG TH£â€‌NG TIN DIN TIY CUA UY KIM - TPBank o2 /2019/BBKP-TPB.DHDCD CONG HOA
CONG BO THONG TIN TREN CONG TH£â€‌NG TIN DIN TIY CUA UY KIM - TPBank o2 /2019/BBKP-TPB.DHDCD CONG HOA
download CONG BO THONG TIN TREN CONG TH£â€‌NG TIN DIN TIY CUA UY KIM - TPBank o2 /2019/BBKP-TPB.DHDCD CONG HOA

of 5

 • date post

  31-Aug-2019
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of CONG BO THONG TIN TREN CONG TH£â€‌NG TIN DIN TIY CUA UY KIM - TPBank o2...

 • 7TPBank CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM Dc 1p - Tir do - Hanh phc Se,: bJ/2019/TPB.HDQT Ha N(3i, ngy 09 thng 07 nm 2019

  CONG BO THONG TIN TREN CONG THNG TIN DIN TIY CUA UY BAN CHUNG KHOAN NHA NU'OC VA SGDCK TP.HCM

  KInh g1ri: - Uy ban Chirng khon Nh niic - S Giao djch Chng khon TP. HCM

  Ten th chirc: Ngn hang Thixcmg mi C phn Tin Phong Ma chirng khon: TPB

  Dia chi tru s& chInh: Ta nh TPBank, Se, 57, Phe, L Thu&ng Kit, Phrnmg TrAn Hung Dao,

  Quan Hon Kim, Ha Ni

  Din thoai: 024. 37688998

  - Fax: 024. 37688979

  Ngui th%rc hin cong be, thng tin: Ong L Quang Tin

  Chrc vii: Ph Ch tjch Hi dng Qun trj

  Loai thng tin cong be,: Ldjnh k' I bt thu?mg LI 24h LI theo yu cAu

  Ni dung thng tin cong b6: Nghj quyt v Bin bn kim phiu ly kin c dng bng vn bn.

  Thng tin nay d duqc cong be, trn trang thng tin din t ca Ngan hang vo ngy 09/07/20 19

  ti dithng dan: https://tpb.vnlnha-dau-tu!thong-bao-co-dong

  Ti cam kt cc thng tin cong be, trn dy l dung sir that v hon ton chju trch nhim trixc

  php 1ut v ni dung cc thng tin d cong be,.!.

  Ti lieu dInh kern: - Nghj quyt v Bin ban kirn phiu lay j kin c dng bang van ban

  Noi nhn: - Nhir KInh gCri; - Liru VP. HDQT.

  D,i din t chtrc Ngithi UQ CBTT

  PHO CHU TICH HDQT

 • VTPBank CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM Dc 1p Tn' do Htnh phc S: 3 /2O19,NTQTPB.fHECD HN5i, ngy OJthngC?nam 2019

  NGH! QUYET BAI HQI BONG CO BONG NGAN HANG THIJONG MiJ cO PHAN TIEN PHONG

  Dtr'i hlnh thirc 1y kin bng van ban

  Cvn th Lut Cc t chic tin ding so' 47/2010/QHJ2,' Lut tha do'i, b8 sung m5t sc' diu

  cza Luat Cc to' chic tin dyng so' 17/201 7/QHJ4 v cc van bn huiig dcin thi hnh Luat nay;

  Can th Lut Doanh nghip sO' 68/2014/QHJ3 v cc van bn tha d6i, b sun g/ hung

  d&i thi hnh Lu4t nay; Crn c& Lut Chzing khon sO' 70/2006/QHJJ; Luat tha dO'i, bO' sung m5t so' diu cz.a Lu2t Ch&ng khon sO' 62/2010/QHJ2 v cc van bn hu''ng dn thi hnh Lut ny,

  Can th Nghj djnh sO' 58/2012/ND-CF v Nghj djnh sO' 60/2015/ND-CF quy 'inh chi tjlt

  v hwOiig dn thi hnh m5t sO' a'iu caa Lut chthig khon v Lut tha dO'i, hO' sung m5t sO'

  diu ci.a Lu4t chthig khoOn;

  C'n thNghj din/i sO' 163/2018/ND-CF quy djnh vpht hnh triphi'u doanh nghip;

  Can th Dku l cza NgOn hang Thwmg mcii CO' phdn Tin Phong,' Can th Bin bn kilm phi'u 14 ki'n cO' dOng bcng van bn sO' (2. /2019/BBKP-TPB.DHDCD ngy Oc3/07/2019.

  QUYET NGH:

  Biu 1: Thng qua Phiso'ng an Pht hnh 200 triu USD Tri phiu Quc t vn cp II ca

  Ngn hang TMCP Tin Phong trong nm 2019.

  Biu 2: Thng qua phi.rcing an sir dmg vn pht hnh tri phMu.

  Biu 3: Thng qua vic nim yt 200 triu USD Tri phiu Quc t vn cp II ciXa Ngn hang

  TMCP Tin Phong i rnrc ngoi.

  Diu 4: Nghi quyt nay Co hiu 1rc k tr ngy k. Hi dng Qun trj, Ban Kim sot, Ban

  Diu hnh v cc do'n vj, c nhn CO lien quan chju trch nhim thi hnh Ngh quyt nay.!.

  No'inhn: - Nhir Diu 4 (d tlh); - NHNN, BKS, c dong (d b/c); - UBCKNN, SGDCK HCM (d CBTT); - Lixu VP.HDQT.

  TM. BJ HQI BONG CO BONG CHUJ1 LONG QUAN TRI

 • / . / ..;

  KIM -

  TPBank o2 /2019/BBKP-TPB.DHDCD

  CONG HOA xA HQI CHIJ NGHIA VIT NAM Dc 1p - Tt do - Hnh phc

  HN5i, ngy thng07nm 2019

  BIEN BAN KIEM PHIEU LAY JUEN CO BONG BANG VAN BAN

  VA' thng qua mt s ni dung

  I. Thng tin doanh nghip: NGAN HANG THU'ONG MI CO PHAN TIEN PHONG Ma s Doanh nghip s 0102744865 do S K hoch v Du tiz Thnh ph Ha Ni cp

  1n dungy 12/05/2008, cp thay di 1n 25 ngy 04/04/2019

  Trii s chInh: Ta nh TPBank, S 57, Ph L Thu&ng Kit, Phung Trn Hirng Do,

  Qun Hon Kim, Ha Ni

  II. Vn d cn 1y kin bang van bn - Phiicing an Pht hnh 200 triu USD Tri phiu Qu6c t vn cp II ca Ngn hang TMCP

  Tin Phong trong nm 2019

  - Phucmg an sr ding vn pht hnh tri phiu

  - Nim yt 200 triu USD Tri phik Quc th vn c.p II ca Ngan hang TMCP Tin Phong & nuc ngoi

  III. Ban Kim phiu

  1. Di din HDQT kim phiu:

  Ong D Minh Phii Ch tjch HDQT

  Ba E Thj Nhimg Uy vin HDQT dc 1p

  2. Gim sat vic ki&n phi&u:

  Ba Nguyn TM Bo Trirmg Ban Kim sot

  3. Thuk:

  Ba Nguyn TM Thanh Tam Chnh van phng HDQT

  IV. Kt qua kim phiu 1. Tang hip s6 phiu 1y kiin:

  Tng s phik dA giri: 2.400 phiu, di din cho 826.573.150 c phn, chim 100% ttng

  s c ph.n Co quyn biu quyt

  Tng s phiu thu v: 50 phiu, di din cho 704.142.341 ct phn, chim 85,1881% thng

  s c phn CO quyn biu quyt

  Trong do:

  S phik biu quy&t hp 1: 50 phMu, di din cho 704.142.341 c ph.n, chi&n

  85,188 1% tng s6 c ph.n CO quyn biu quyt

 • S phiu biu quy& khong hrp 1: 0 phiu di din cho 0 c ph.n, chim 0,0000%

  tng s c phn c quyn biu quyt

  (Danh sch c8 dng tliain gia bi'u quy't dInh kern)

  2. Kk qua biu quyt theo trng ni dung:

  Ni dung 1: Phwo'ng an Pht hnh 200 triu USD Tri phiu Quc t vn cp II

  ca Ngn hang TMCP Tin Phong trong nm 2019

  Tan thnh: 50 phiu, di din cho 704.142.341 c phn, chim 85,1881% tng s6 c

  phn Co quyn biu quyt

  Khng tan thnh: 0 phiu, di din cho 0 c phn, chim 0,0000% tng s c ph.n cO

  quyn biu quyt

  Khng c kin: 0 phiu, cti din cho 0 c phn, chim 0,0000% tng s c phn cO

  quyn biu quyt

  Nhir vy, Ni dung 1 thrrc thng qua vOi t5 1 85,1881% tng s c phn cO quyn

  biu quyt.

  274480. -

  AN HANG

  NGMICO?

  N PHONG

  Ni dung 2: Phiroiig an sfr diing vn pht hnhtriphiu

  Tan thnh: 50 phiu, clai din cho 704.142.341 c phn, chim 85,1881% tong so c 7N ph.n CO quyn bik quyt

  Khng tan thnh: 0 phiu, dai din cho 0 c phAn, chim 0,0000% tng s c phn cO

  quyn biu quyt

  Khng cO kin: 0 phik, di din cho 0 c phn, chim 0,0000% ttng s c phn CO

  quyn biu quyt

  Nhir vy, Ni dung 2 dA drrc thng qua v&i t 1 85,188 1% tng s c phn c quyn

  biu quyt.

  Ni dung 3: Nim yt 200 triu USD Tri phiu Quc t vn cp II ca Ngn

  hang TMCP Tin Phong & niroc ngoi

  Tan thnh: 50 phiu, dai din cho 704.142.341 c phn, chi&m 85,1881% tng s c

  phn c quy&n biu quyt

  Khng thn thnh: 0 phiu, d.i din cho 0 c phn, chi&m 0,0000% thng s C6 phn CO

  quyn biu quyt

  Khng cO kMn: 0 phiu, di din cho 0 c6 ph.n, chim 0,0000% t6ng s6 C6 ph.n cO

  quyn biu quyt

  Nhir vy, Ni dung 3 d drc thng qua vOi t5 1 85,1881% t6ng s6 C6 phn c quy6n

  bi6u quyt.

  2

 • guyn Thj Bo Tririig Ban Kim sot

  D Minh Phil CMI tich HDQT

  THIX KY

  DThjNhung Uy vin HDQT dc Ip

  Cc thnh vin Hi dng Quan trj v ngtxi gim sat vic kMm phiu dA xem xt, th6ng nht

  thng qua ton van ni dung Bin bn nay v chju trch nhim truOc f)i hi dng c dng v

  truOc php 1ut v tInh chinE xc, trung thirc ca cc nOi dung ca Bin bn.

  GIAM SAT KIEM PHIEU TM. HOI DONG QUAN TRI

  Nguyn Th1 Thanh Tam Chnh Van phng HDQT

  0274

  NG M41

  N P}1