CONG BO THONG TIN - QUYET HDQT/VN/VSA_2017.6.6...Loaithong tin cong b6 ~24h o72h oTheo ... Chung toi

CONG BO THONG TIN - QUYET HDQT/VN/VSA_2017.6.6...Loaithong tin cong b6 ~24h o72h oTheo ... Chung toi
CONG BO THONG TIN - QUYET HDQT/VN/VSA_2017.6.6...Loaithong tin cong b6 ~24h o72h oTheo ... Chung toi
CONG BO THONG TIN - QUYET HDQT/VN/VSA_2017.6.6...Loaithong tin cong b6 ~24h o72h oTheo ... Chung toi
download CONG BO THONG TIN - QUYET HDQT/VN/VSA_2017.6.6...Loaithong tin cong b6 ~24h o72h oTheo ... Chung toi

of 3

 • date post

  11-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of CONG BO THONG TIN - QUYET HDQT/VN/VSA_2017.6.6...Loaithong tin cong b6 ~24h o72h oTheo ... Chung toi

 • TONG CONG TY HANG HAl VIeT NAM CONG HoA XA HOI cnu NGHIA VIeT NAMCONG TV CP f)~I LY HANG HAl VI~T NAM DQc L~p - T1! do - H:Joh Phuc

  -----000----- b~"'"s6:.16:tIDLHH-CBTT TP. H6 Chi Minh, ngay 05 thang 06 nam 2017

  CONG BO THONG TIN

  Congty

  Kinh giri: - UY BAN CHUNG KHoAN NHA NUOC- Sa GIAO DJCH CHUNG KHoAN HA NOI

  : CONG TY CO PHAN DAl LY HANG HAl VIET NAM(VOSA CORPORA nON):VSAMil chimg khoan

  Dia chi tru So' chinh : L~u 5, s6 12 Tan TrflO,P. Tan Phu, Q. 7, TP. HCM: (08) 54161820/54161821 154161822Di~n thoai

  Fax: (08) 54161823 1 54161824Dai dien cong b6 thong tin: Ong Tr~n Cong ToanDja chi : L~u 5, s6 12 Tan Trao, P. Tan Phu, Q. 7, TP. HCMDi~n thoai co quan : (08) 54161820/54161821 154161822Loai thong tin cong b6

  ~24h o 72h o Theo yeu ciu 0 Khac

  NOI DUNG CONG BO THONG TIN:

  1. Nghi quyet s6 08/2017INQIHDQT-NK3-THYK ngay 05/06/2017 cua H9i d6ngquan tri Cong ty c6 phan Dai 1yhang hili Viet Nam v/v "thong qua k hoach chi tra c6 tirenam 2016", C\l the:

  Thuc hi~o chi tra c6 tire Dam 2016 b~Dg c6 phieu:- Ty I~chi tra c6 tire- se IUQ"ngc6 phan phat hanh- Thoi di~m phat hanh- Ngay dang ky cuoi cung

  : 10% v6n diSu I~.: 1.165.000 c6 phieu.: Thang 06 - thang 07/2017.: dir kien 30106/2017.

  Th1!c hi~D chi tra c6 ttfC Dam 2016 b~Dg ti~D m~t:- Ty I~chi tra c6 t(rc : 15% m~nh gia (01 c6 phi~u nMn dUQ"c1.500 d6ng).- Ngay dang ky cu6i cung : dlJ kin 30106/2017.- Ngay thanh toan c6 t(rc : dl,l" ki~n 25/07/2017.

  Chung toi xin cam k~t d.c thong tin cong b6 tren day 1a dung sv th~t va hoan tol'mchiu tnich nhi~m tru6c phap 1u~tv~ n9i dung thong tin dil cong b6.

  Tran tn,mg kinh chao.

  Nui nhan:- Nhu {ren- Dang Website VaSA- Luu QLCf)

 • TONG CONG TY HANG HAl VIET NAM CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIET NAMCONG TY CP D';'I LY HANG HAl VI~T NAM DQc I~p - -II!do - Hanh plnic .

  S6: 08/2017INQ/HDQT-NK3-THYK TP. H6 Chi Minh, ngay 05 thang 06 nam 2017

  NGHJQUYETHOI DONG QUAN TRJ

  CONG TY CO PHA.ND~I LY HANG HAl VI~T NAM

  - Can cu Luat Doanh nghiep 2014 s6 68/20 14/QH 13 duoc Quoc hoi kh6a 13 mrocCHXHCN Vi~t Nam thong qua ngay 26/11/2014.

  - Can cir Luat Chung khoan s6 70/2006/QH11 ngay 29/06/2006 cua Quoc hoi; Luat sua d6i,b6 sung mot s6 diu cua Luat Chung khoan s6 62/2010/QH12 ngay 2411112010;

  - Can err Diu l~ v t6 chirc va hoat dong cua Cong ty cb phan Dai 19Hang hili Vi~t Nam daducc Dai hoi d6ng e6 dong thanh l~p thong qua ngay 14/06/2006 va b6 sung, sua d6i ngay19/06/2015.

  - Can cir Quy eh@hoat dong cua HOi d6ng quan tri Cong ty e6 phan Dai 19hang hili VietNam nhiem ky III.

  - Can cir Nghi quyet s6 01120 17INQDHDCD ngay 19/05/2017 cua Dai hoi d6ng e6 dongthuong nien nam 2017 cua Cong ty e6 phan Dai 19Hang hili Vi~t Nam.

  - Can cir To trinh s6 164/TI -HDQT ngay 30105/2017 cua CM tieh HDQT Cong ty e6 phftnD

 • Di~u 3: Uy quyen cho ong Vil Xuan Trung - T6ng Giam d6c - thirc hien cac thu tuccan thiet de thirc hien phuong an tra c6 nrc nam 2016 neu tai nghi quyet nay, thay d6idang kY doanh nghiep va sua d6i, b6 sung Di~u l~ Cong ty de ghi nhan phan von Di~u l~,c6 phan moi thea k~t qua thirc t~ cua viec phat hanh c6 phieu de tra c6 tire va dang ky hruky, niern y~t b6 sung s6 c6 phieu phat hanh them.

  Di~u 4: Tren co sa cac n(>idung cua Nghi quyet, Chu tich va cac thanh vien HDQT,Ban Di~u hanh t6 clnrc thirc bien thea nhiem vu, quyen han cua minh.

  TM. HOI DONG QUAN TRJCHUTJCH

  N(Ji nhdn:V- Cac UV HDQT;- T6ng Giarn d6e.- Truong BKS.- Luu VT, TK Cong ty.

  2017-06-05T16:49:35+0700TRN CNG TON