Công bố giá VLXD tỉnh Bình Phước 12-2012

download Công bố giá VLXD tỉnh Bình Phước 12-2012

of 14

Embed Size (px)

Transcript of Công bố giá VLXD tỉnh Bình Phước 12-2012

 • 7/31/2019 Cng b gi VLXD tnh Bnh Phc 12-2012

  1/14

  DON GIA T~I cAe KHU vVc TRUNG TAMSTT TENV~TLI~U DVT Dbng Dbng Binh HO'n Cho'n LQc PlmO'c BuGia

  Xoai Phii Lon I : ' : Quan Thanh Ninh Lonl:': MapBiIDBp BiI Dang

  1 Xi mang Binh Dlwng PCB30 d/kg 1500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.510 1.520 1.530 1.525 1.530~- --~-------- ._ _ ... _._~--- ---. - - ------ - - _..... --,- --_._._-- ----.. -,-"---------- - - - . - - - - - .._ . _ . .~-_.-----.._-----_.._ ...----------- .._ _ . . _._-- ---- -_._---- -. ~-------~-

  2 Xi n)an,g Binh Dlwng PCB40 d/kg 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620 1.630 1.640 1.650 1.645 1.650----_.. _ ...------ .... _ _ ....- - ~ - - _ ._ .. - ._ _ .._- ---_._-- -- ----- --- ---._--. ----.- . . _ - _ ....... _ _ ........ -- ........ _ _ .. - ........ _ _ ._-----_.- ._-, .... --_.- ~--~-- _."" .._ --

  3 Xi mang Ha Tien 1 PCB40 d/kg 1.760 1.760 1.760 1.760 1.760 1.770 1.780 1.790 1.785 1.790-- ------------ - .. _ ---_ .... _ _ .- -_.~._--- - - .-- ~,... _ - ..._--- . _ - - _ ..~----- _ . ---~-'"- --- -~ .._ _ .- ._ _ ..- - --_._-~---~ ._------------. 1 -- - - - -- -- - - ._- - ._------- -_._- - -'--'

  4 Xi mang Ha Tien Kieng Giang PCB.30 d/kg 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.510 1.520 1.530 1.525 1.530-----_._.. _--_ . . _ - _ . _ .. _ _ .- "'-"'-'- ----_ ._ - ._. _._----- -- -----------~ ---_ .. _ - _ . _ . __ ._----- ---_._ _ ._ .. _ _ . .- ._ - - - _ .- ._ ---- _ ._ ._ . _ _ ._- -- -'-.._.'--'--' -_.- _ . . . ._- -5 Xi mang Ha Tien Kieng Giang PCB 40 d/kg 1.620 1.620 1.620 1.620 1:620 1.630 1.640 1.650 1.645 1.650--_. - -_._---_... - _._----------- -- ""- - _ ... - ._ - -------------_. -"---'-._------ -----_._._--_. - ----_._----._. ---'._._-.~--.- -_._ _ .-_._--- _._--.----~- - - - - ~._-------_.._ .- --------- .. - _ . _ ~

  6 Xi Ill.ang FICO PCB 40 d/kg 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.710 1.700 1.710 1.710 1.715

  Xim-a~;gt~~~;~i-------------------- ----- ---------------- _._------ ------ ._---------_.- ._----~- -------- ------- --'- ---

  7 d/kg 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.810 2.820 2.830 2.825 2.830--------_._-----------_.- -_.._--------_ .._._-_ . . . _ _ ._ . ------ -----~ ----- ---

  8 Cat yang be tong (Cat Tien) d/m3 420.000 4 20 .0 00 5 00 .0 00 5 00 .0 00 49 0. 00 0 5 30 .0 00 5 60 .0 00 5 70 .0 00 5 80 .0 00 4 50 .0 00--_ ..- ---------~._-----_._ _ .. -_._-----_ .._---- ... --------------- .. . . _.._--------~--- - -----_._-- ---- --- ---------------- ---------~-----_._-_ . . _ ._ - --------------9 Cat yang (Tiiy ninh) d/m3 250.000 250.000 240.000 2 40 .0 00 2 30. 000 2 70 .0 00 3 30 .00 0 340.000 345.000 340.000

  -_._- ~ - ._--- --_._-- ----- -10 G(lch 5ng 9x9x 19 d/vien 720 720 720 720 720 735 745 755 750 755

  1- -- - ----------------~-------_._._-_._----- ---._--- --_._--- --- ---

  II G(lch the 4,5x9x19 d/vien 620 620 620 620 620 635 645 655 650 655--- -- ----~ ---_ .._ . _ _ .. ------ - -- ---

  12 G(lch 5ng 8x8x 18 d/vien 600 600 600 600 600 615 625 635 630 635-_ ... _ ._ -- --- ~--- _ . -~- ._- -_.- ---13 G(lch the 4x8x 18 d/vien 500 500 500 500 500 515 525 535 530 535

  -- -------~._~---- ---_._._- _ .. _----- ------- -- --~ ---- 1---------14 G(lch tau - 30x30cm d/vien 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500

  - r. ___ - - -- -- ._'--- ---- 1----15 G(lch bong 15x25x40 IO(liA d/vien 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20000 2 0.0 00 2 0.0 00 20.000_._- ----- -- - - ---~_.- - --- --16 G(lch bong 15x25x30 d/vien 15.000 1 5.0 00 1 5. 00 0 1 5.0 00 1 5.0 00 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

  ~- ---------- -- ---~ -------------17 G(lch bong - 200x200xl 8mm Hoang Hai d/m2 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 93.000 93.000 93.000 93.000 93.000

  ----------_.. . - . ---.-'- --'- --- ---- -- .--

  18 G(lch Te!r~:.:...-300x300x22mm Ho~ng Hai d/m2 92.000 92.000 92.000 92.000 9 2.0 00 9 4.0 00 94.000 9 4.0 00 9 4. 00 0 94.000--- _ .._ . ---- -- -------- ------- -----

  19 G(lch Terrazzo - 400x400x32mm Hoang Hai d/m2 100.000 100.000 100.000 1 00 .0 00 1 00 .0 00 10 2.0 00 10 2.0 00 102.000 102.000 102.000-- --._--_ .._ - - - - _ ..-_ . _.- _._---~-_ ... ------ - ---'- -- ------ _ ._ - - .- ------ -- ~------- ---- ~--.- - ------ --_. --------_..

  20 G(lch be tong mall t\I chen (mat b6ng) Hoang Hai d/m2 120.000 120.000 1 20 .0 00 1 20 .0 00 120.000 1 23 .0 00 12 3.0 00 1 23 .0 00 123.000 123.000---- ---'-- .~ --------.- - ~- -- ----- ------_.- _.- ---_.- -- --_.- _. .----_.. --_. ------ -- --~-.- .-._------ -- ---~-----

  21 Ng6i mall (xi mang) d/vien 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 13.500 13.500 . 13.500 13.500 13.500---- ---- --- -,,- --~---_. -_.-------- -------- ---_. ----- _ .. _~------------~ -- ---- ------- --_._---_._~ ---'._-~

  22 Ng6i D5ng nai (dM nung) (guy cach: 22 vien/l1l12) d/vien 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500-_.._ . _ . - - - -_._. -~-~- --_.- ---- -~ ---_._-_ .._ _ . -------- ----~---- ------ _ . --~-- ---_ ..-.--_._.- -_._------------ -_. - .._----- -- .- ._. _ _ .------. --~---2 3 Da Ix 2 d/m3 250.000 245.000 250.000 260.000 270000 2 50 .0 00 2 50 .0 00 250.000 260.000 260.000---_._- --~~-- --_._--- --- -------- -----_. -. -----_._-----_._---- --------- - .- . _ _ ._ - - - --- --_. . . _ ..... _ ...~---~-- - -- ------_ . ._~ ----_._--- ---- -24 Da 2 x4 d/m3 205.000 200.000 210.000 220.000 2 30 .0 00 2 10 .0 00 210.000 210.000 2 15 .0 00 2 15 .0 00--_.----_ . _ . _ . _. -- _.- -------- --- -- -_._--- --_. --~. ---_. - ---- ------ --_ . . ._-- -- . .--.--- -.---.._----- ------ -- ------_. . _-- ._._---_..---_ _.-------- ----25 Da 4 x6 d/m3 2 00 .0 00 19 5. 00 0 20 0.0 00 210.000 2 20 .0 00 2 00 .0 00 200.000 200.000 2 10 .0 00 2 10 .0 00

  -- -- ._ --_ ._ --_ .. - -----_. ~-- -_._.- - _.- . . - ._---- ._---------- ----_.---- -~---- ---_ . ---_ ._ - .._ _ ._-- ------ _ .._ . _ _ ._--_._._---_. _ .. . _ _ ......_------ ------_. _ _ ._ _ ..~.-_._----26 Da mi sang d/m3 185.000 180.000 185.000 195.000 205.000 185.000 185.000 1 85. 00 0 1 95. 00 0 1 95 .0 00

  - ----- --_._------~--- - ....._ ... -_._.- ..._--_._---- -------_._--------- --- - -- .._ .._----------_.. - -._----------- _._.- ----- ---- -_._----_. -------- -._--- -------- _ . _ - _ . _ _ ._._. -_ . _ _ ._--- _ . _ . _ -2 7 D a m i b \l i d/m3 175.000 170.000 175.000 185.000 195.000 175.000 175.000 175.000 185.000 185.000_ .

  - - ..._- ------- - - - - .- -- - _._-~-_._~--------------_.-...._ - --- . _ . _ . ,---- -~ ._ _ . .-'-'--- --~------_. ._ . _ ..- --- -.- --_._. -_._-.- . . _ . . - - _.- _ . - -- - _ .._ - _ .- - - ------ ---- -- -----_.- _ ...28 Da 0-4, 0-5 d/m3 2 00 .00 0 19 5. 00 0 20 0.0 00 210.000 2 20 .0 00 1 85 .0 00 185.000 1 85 .0 00 1 95 .0 00 195.000

  I r _ _ -. . . - I-;;,

  ~

  I '

  UBND TiNH BINH PHU6c

  LIEN SO TAl CHiNH - XAY DljNG

  S 6 : J . . 6 r ffB-LS

  CONG HOA xA }-H)l CH D NGl-liA Vll~T NAM

  DQc l(tp - T\l' do - H~nh phtlC

  Ell/Ii PIli cae, ngay t),1 t!lcIng aLna177 2012

  THONGBAo

  GIA V~TLI~UXAYDljNG

  THANG 1212011

  ~~\~

  n,..,..,.. ..ThAnn h6,-,Ni6 \/f vn Thilnn 1?_?n11

 • 7/31/2019 Cng b gi VLXD tnh Bnh Phc 12-2012

  2/14

  " , , - ' 1.--}..,..", DON GIA TAl eAe KHU IDe TRUNG TAM ...,

  STT TEN V~ T LI~U DVT Dang Dang Binh R&n. Ch

 • 7/31/2019 Cng b gi VLXD tnh Bnh Phc 12-2012

  3/14

  ;.

  t 'w - + t ~ '

  ,t- ,

  DON GIA Tl~l CAC KHU V~I{:TRUNG TAM

  STT TENVATLI~U DVT D6ng D6ng Binh Ho-n CllO'n LOc Phll'()'c Bil Gia

  Xoai Phu Long Quiln Thanh Ninh Lonu Ma))Bil D6p Bil Dang

  61 [h\ gia Cl\ G30xJO (G3~625, 3~626, 3~52:,,J8536) L2 d/th/l 1v 1 17 11 3 1 17 .1 13 117.113117.113 117.113 117.113 117.113 117.113 117.113 117.113

  62 Ela gia c C lG30x30 (G38628, 38:'28,) L1 d/thlll v 135.626 135.626 135.626 135.6261 35 .6 26 1 3: '. 62 6 135.626 1 35 .( ,2 6 13 5.6 26 1 356 26

  ..

  63 Ela gia c 6 GJOx30 (GJ8628, 38:'28,) L2 d/thll1 v 122.063 122.063 122.063 122.063 122.063122.063 122063 122.063 122063 122.063

  ..._ -- ...

  64 Ela gia c 6 G30x30 (G38624,38629,J8529) L 1 d/thlll v 152.126 152126 152.126 152.126 152.126152126 152.126 152.126 152.126 152126

  -----'-- .. -- .... ... .. ' . ..,. -_ .... ... _ ... .. . _._.' -- .

  ._ _ .-

  65 Ela gia c 6 G30x30 (G38624,38629.38529) L2 d/thlll v 136.913 136913 136.913 136.913 136.913 136.913 136913 136.913 136.913 136.913~. ---- _ .. -._- - ..._ _ . .,.- -- - -~ - .. . ---'- _ .._'.- .. .. _ - - - .--- ... -- .--._-----.-_. - _ .. - _ ....- - _ . -

  66 Ela h~t me G40x40 (G49005, 49034,) LI d/th/8v 159593 159.593 159593159.593 159.593 159.593 159.593 159593 159.593 159.593

  - - - - - _._- -" .. -._ _ . - .. .. . - .- -

  _ .. ~

  67 Ela h~t me G40x40 (G49005, 49034,) L2 d/th/8v 143.634 143.634 143.634143.634 143.634 143.634 143.634 143.634 143634 143.634

  _ ....- .- -._-- -- ..._ .. .- ..... _.- -.".. . _ - _ . ---.'---- - ._ .._ - _ ....... _ _ ._-

  68 Ela h~t me G40x40 (G49009, 49033, 49042) L1 d/th/8v 176.489 176.489 176.489176.489 176.489 176.489 176.489 176.489 176.489 176.489

  ....- . _ - - _ . ----~-_ . ... ----- ... " .. - .... - .. -.,.._ - .. -_.-~_.,._ .. " ---.--.- --. .. ..... _ _ . --- . .- _ .. ........

  - --_ ... _ .. ...-

  69 Ela Iwt me G40x40 (G49009, 49033, 49042) L2 d/th/8v 158.840 158.840 158.840158.840 158.840 158.840 158.840 158.840 158.840 158.840

  --.'-- ,-----_."-- - _ . _ - _ ._ - - _ . _ ... - --~.- - --------- - ..-._ _ .-- -- . . _----_. - -- .._ . _ - ------ ,_ ._ --- ._ _ ... _ . _ - ._.-._--- . . - .-.~_.._ - _ . _ _ . ---.- ....- ._.~ . ._-_. ._ ... - -~.... ..._ _ ._ - ._--_. ....._._._--

  70 Ela phllmen G40x40 (G48917, 48922, 48927) - Ll d/th/8v 159.539 159.539 159.539 159.539159.539 159539 159.539 159.539 159.539 159.539

  ----------- ..._. .._. . .- .._.- -- ._._._- _ .._ . _ . _ . _ .. - - - _ ..... _.----- --_ .. - 1 . . . . . _ . - -_.__ ._. -- -_ .- - - - . . _ . -- - - - -_ .._ - _ ..... _ - - - . -_._._- . ._.- ~_ .. _ ... _ _ .- '-'''---'- _. _ _ . ---- .._ _ ._-- "---- -------

  71 Ela pl1l1!l1en~~Ox40 (G4~?17, 4~~22, 48927) - L~ __ ._ ...... _..._ d/th/8v 143.634 143.634143634 143.634 143.634 143.634 143.634 143.634 143.634 143.634

  -~-_.- -----_._ .._ _ ._ ..-_. . . - - _ ._ - - _ . ._._--- ..~- _ . _ . _ . _ - _ .... _ ... ._-.-_ ..--- ---_.~.- _ . _ - _ ..- -- --.---_ ..._---__ n______ ._' ___ -_.~.-.---~----_.-

  n Ela phll men G40x40 (G48912, 48932,48952,48953,48962) - L1 d/th/8v 176.489 176.489 176489 176.489176.489 176489 176.489 176.489 176.489 176.489

  _._------ ._--- .._.-_._._--- . _ _ .- . - _ . _ - - - _ . _ - - - _ ... _ . _ _ .... _ _ . .- - --- - -----_._--- -_ .. --- _ . --_. --- ._-- - _ ._ - _ . ._----_ .. .+ --------~-- .... _ ..- ---._---_ . _ _ . . ._._. _._-+--~ --- -,--._-_.- ..__ . ------- ---'-

  73 Ela pM men G40x40 (G48912, 48932,48952,48953,48962) ..L2 d/th/8v 158.840 158.840 158.840158.840 158.840 158.840 158.840 158.840 158.840 158.840

  .~~----- - --._---------~_.... --- ..._ _ ._--_._------_._- _ . - _ ...._ _ ._.-- -_.. .. .. .------_._---_ .. _.. . I. ...-..........-..._.._ ............ _ . _ _ ._.--~----- ---_.

  74 Ela phll men G40x40 (48918, 48931,48933) - L 1 d/th/8v 190.569 190.569 190.569 190.569190.569 190.569 190.569 190.569 190.569 190.569

  ------_._-~--_ .. - ._-_._-_._._---"'--_._------_.- ------_.~---_._--._ .. - _ . . _--~_.---- --_.._._. -------- ----_..._ - - -----,--- _._--_._-- _ ._ ._ _ ._---- -_.._----- ---- _._--75 Ela phii men G40x40 (48918, 48931,48933) - L2 d/th/8v 171.512 171.512 1 71 .5 12 1 71 .5 12

  171.512 171.512 171.512 171.512 171.512 171.512

  -'---_._- ---_.---------------- _.- ._._ _ . ._-_._--~_._----- _ . _ . _ - - _ .._ - - --- -. _._--- ---- -_._-- . .------ -----_._- . _ ..~._----- _._----_ .._- -_._._--- -_.-- ----

  76 Ela gia c 6 G60x30 & G60x60 (G63425,63426,63 128,63428,63525,63528) Ll d/m2 202.991 202.991 202.991 202.991 202.991 202.991202.991 202.991 202.991 202.991

  ---~_. . - ._- ._--------_.... _-_.- _ .__._----------_. _._--- .------ ---_. _ _. ---_._---- --_._. . . . -..

  77 Ela gia c 6 G60x30 & G60x60 (G63425,63426,63128,63428,63525,63528) L2 d/m2 182.692 182.692 182.692 182.692 182.692 182.692182.692 182.692 182.692 182.692

  -------- _ ._ ._ ._ -_ .._---_._------_. .._.- --- -----_.._-- ---- ------- 1--- ..- ---_._-_. ---_.._._---

  78 Ela gia c 6 G60x30 & G60x60 (G63129, 63429,63529) Ll d/m2 224.991 224.991 224.991 224.991 224.991224.991 224.991 224.991 224.991 224.991

  -_._._-----------_. -_.- _ . -..---_._------ ----- --_._---_. _ _ .. _._------~_._-"-. _ - - - ------- ----

  79 Ela gia c 6 G60x30 & G60x60 (G63129, 63429,63529) L2 d/m2 202.492 2 02 .4 92 2 02 .4 92 202.492 202.492202.492 202.492 202.492 202.492 202.492

  --_._- --_._---------_... ---_._- -~_. -_.-~------- ---_._ ... ._-_."- - -- _ .. ~~ _.----_.__.-_._-,._- ---

  80 Ela gia c 6 G60x30 & G60x60 (G68429,68529) Ll d/m2 250.710 250.710 250.710 250.710 250.710250.710 250.710 250.710 250.710 250.710

  ------------- ---- _. -

  .. ._---

  81 Ela gia c 6 G60x30 & G60x60 (G68429,68529) L2 d/m2 225.639 225.639 225.639 225.639 225.639225.639 225.639 225.639 225.639 225.639

  ------- ~- --------._._-.~-- ----~. - _ . _ - ._-~.--- --_. . .--------_ ...

  82 Ela phll men G60x29,8-919 L1 d/m2 224.991 224.991 224.991 224.991 224.991224.991 224.991 224.991 224.991 224.991

  ----- --_._-------_ ... _._------_._-- .. - _ ..- ._~-- _ ..._ - .- _._-- --"._- ------- ---- -------- -_._-~---_._------ ---_.--_.... -

  83 Ela phll men G60x29,8-919 L2 d/m2 202.492 202.492 202.492 202.492 202.492202.492 202.492 202.492 202.492 202.492

  --._----- ~---_ . ._--- --- .--_ .._ - - .. --------- --- ---- ------- .- -'- -------..__._._ ..------_._-- _ ...----- -- ._-~

  84 Ela phllmen G60x30 & G60x60 (G68911, 68912,68915,68918) Ll d/m2 203.410 183.610 183.610 183.610 183.610183.610 183.610 183.610 183.610 183.610

  .. - - _ . - . - - . .- ---_._----- --------.. - .._------

  85 Ela phl! men G60x30 & G60x60 (G6891 I, 68912,68915,68918) L2 d/m2 183.069 183.069 183.069 183.069 183.069183.069 183.069 183.069 183.069 183.069

  .. -- -.- . ----_._- -_. __.----. ------

  .__._- -----

  86 Ela pill! men G60x30 & G60x60 (G63919) LI d/m2 225.410 225.410 225.410 225.410 225.410225.410 225.410 225.410 225.410 225.410

  --_._- --------.. ----- ----------- ._~--- ~------ _._----- ---_._ .- - _ . . _. _ _ .-._, ._--_. . _---_._--

  87 Ela phli_~~I~~~:3_~~?_6~~6~ (G~919) ~~_ _.._ .....d/m2

  202.869202.869 202.869 202.869 202.869 202.869 202.869 202.869 202.869

  202.869

  ..- . ---- ------- --~._---------_._- _ . ~---- _._--------~-,,-------~_ ..._-------

  88 Ela nhll men mai mem G60x30 & G60x60 (G68942S,68943S,68952S,68953S) Ll d/m2 241.910 241.910 241.910 241.910 241.910241.910 241.910 241.910 241.910 241.910

  --._.-_ ... _ _ .. --------------- _ ._ - -------_._--------- --_.- -------- ---- --------- _._-_.- ---_._.- ._--_.--_ .._.... _ . - - _ .. _ . - _ . _ - - - ----_. _.~.- .. -----

  89 ~~nhll m~!~0~~!:n.9_~~30 & G60x60 (G68942S,68943S,68952S,6~923~ ~~._ d/m2 217.719 217.719 217.719 217.719217.719 217.719 217.719 217.719 217.719 217.719

  ---- ----- -_._------ _ .- .. _---_.~----- _ .. _---- --_ .. -_.. ---_.-----_. --- ----

  90 Ela nhll !nen mai mem G60x30 & G60x60 (G68962S) LI d/m2 263.910 263.910 263.910 263.910 263.910 263.910263.910 263.910 263.910 263.910

  - ------ --_._._.- - -_._----_.._--- ----_. - _ .. -_._----------_._~-- ---- --_ .. --_._- ._-_._-- ------- ---- --.---------- -- . ._-_._--~ -_.-._-- ----

  91 Da nhll men mai mem G60x30 & G60x60 (G68962S) L2 d/m2 237.519 237.519 237.519 237.519 237.519237.519 237.519 237.519 237.519 237.519

  .. ' _._- ._- . _ ..._----------.- --_._--- - ----.-._-_ ......_-._------ .-. - _ ..~. .- --------_.._---_."_ .. ---_. _ __ +- ._--_.._ ... -- ._-------- -----_. -. _ . ---'---'----"---~" .. _ . ~--.-- .._ - ._--- ,,,-'-"'-'-"-92 Ela nhll men mai men) G60x30 & G60x60 (G68969) L1 d/m2 274.910 274.910 274.910 274.910 274.910 274.910

  274.910 274.910 274.910 274.910

  D~';;;~ll n~~I~'~11~i"~~~1~1"G60';'-3-0"& G6~60(G6"8'969) L i ' " . - . - - - - - ----_._--------------_._-._. -~._------------- .... _ - - - --_ .._--- ---- -----_..

  -- --_._-- _._-- - ---------- .--_. _ _ ._-

  93 d/m2 247.419 247.419 247419 247419247.419 247.419 247.419 247.419 247.419 247.419

  ?a Sie~;b6~~~ki~;i~;;;~;in~~t~~I~:~~~;~ ..(~~7702~~27~~:6!?.6!B~~3~2_~.

  --_._----_._--- -------- .---_. _ _ . ------ -_....... _ .._._._--_._--- ---_ .. - .._-- . . _ .. ... . _ . _ - .------.-- .._ .. -~ .._--94 d/th/4v 347.747 347.747 347.747 347.747

  347.747 347.747 347.747 347.747 347.747 347.747- _ . . . . ._ ....-------._----- ........ ...-.... _ . _ _ ._ _ ..._ .. ._ - _ . _ - - _ . _ . _ - _ . . ._ --_ ..-'"- .. _ ...-. -"-'-_._ _ . _.. _ .__ ._. _ . _ ... -

  -_.- _ .._ -_ . _ _ ._ . _ - _ ..

  95 Ela siell bong ki~ng mall d~m P60x60 (P67609N) Ll d/th/4v 379.427 379.427 379.427 379427379427 379.427 379.427 379.427 379427 379.427

  - ---Da~ie-li b6~lg-~~;g~11;lIt;'~;~g- P6~60(P67615N) L 1 --.. - - ...-- -- --- - .---

  ---- _._- _._..... _-- ------~- ---_.- _._ _ . .- ------ ._-_ .._ .... - ._ _ .----- .._. -._- ----._ -_ . . . . _ _ . ...- ---_ .. - ----- -----_._- _._--_.- ---_._...-

  96 d/th/4v 362.003 362.003 362.003 362.003362.003 362.003 362.003 362.003 362.003 362.003

  Ela sie:lb61~g-ki~l;g~ang d~"P6O:;G6-(P6i772N,67773N')Ll-'" .............---- ....-_ ..._-~--_ .,. _ _ .._ _ .~ -----~--_.-.- ---_._---- . -_ ..~.------_._._ ... _ . _ ... .._ ...,- --- -..-_ ... _ . . ._ .._---~ ... ... - .~-----.-._._.' _ . _ .._ _ ....

  97 d/th/4v 347.747 347.747 347.747 347.747347.747 347.747 347.747 347.747 347.747 347.747

  ..~

  ~- : r

  : , 1: . :,'~

  '"

  Paae 3 ThOng baa gia VLXD TMng 1.2..2011

 • 7/31/2019 Cng b gi VLXD tnh Bnh Phc 12-2012

  4/14

  .~,

  TEN V~ T LIJ,!:UDON GIA T~l cAe KHU vl,fc TRUNG TAM

  STT DVT Dang Dang Binh HO'n CllO'n LQc Phmyc Bu Gia

  Xoai Ph" Long Quan Thanh Ninh Lon1!: M~pBu DBp Bu Dang

  98 la bong ki~ng nUlu den h~tllle P60x60 (1'67049) Ll dlth/4v 316.067 3\ 6.067 3 16 .0 67 3 16 .0 67 3 16 .0 67 3 16 .0 67 316.067 316.067 316.067 316.067-~

  ___ . _L _______ _ . .- -----f--._--~ __._..0.- -~----_._.-

  99 la bong ki~ng h~t min P60x60 (1'67311) LI dl th /4v 2 93. 891 2 93 .8 91 2 93 .8 91 2 93 89 1 293.891 293.891 293.891 293.891 293.891 293.891_ . _ _ .... - _.- ._.- - -_ ._ -_ . - .-..._._------- -_ . _ . ~ --,- --- - -~ ----- ----

  100 la sieu bong ki~ng phiin b6 nhi~u 6ng P60x60 (P67532N,67542N,67543N,67625N) d/th/4v 263.795 263.795 2 63 .7 95 2 63 .7 95 263.795 2 63 .7 95 2 63 .7 95 263.795 263.795 263.795--~ ----_. --------- _. _ ... -_.- . -- .. .._-_._-----.- -_._._-~~ ------_. --_.--'------

  101 la bong ki~ng phan bl) nhi~u 6ng P60x60 (1'67532,67542,67543,67625) Ll d/th/4v 249.539 249.539 2 49 .5 39 2 49 .5 39 249.539 2 49 .5 39 2 49 .5 39 249.539 249.539 249.539-'-~-'~'-- - -- --- _.._ . '" '"' -- -- - _ ... ..- ._- - _ .... _ -- - ..~-~ ._- '-". , _ .. ._- ..~_ . _ . _ - _ .. -_._--_. ------- _._._._---- _._-------

  102 la siell bong ki~ng in tlu1m P60x60 (P67402N,67412N,67417N,67594N,67597N) L d/th/4v 2 63. 795 2 63 .7 95 2 63 .79 5 263.795 263.795 2 63 .7 95 2 63 .7 95 263.795 263.795 263.795-_. -_._----_ .._._--_... .._ .... _ .... ---_.- --- ---- -- - -_. -- - -_ . _. ---_ .._.- . _- - - - -_ .. .... ._._- ,-------._---- - ---,----_.- ----- --------- --~----_.._. --

  103la bong kieng in thtim P60x60 (1'67402,674121,67417,67594,67597) LI d/th/4v 249.539 24 9. 53 9 2 49 .53 9 2 49 .5 39 2 49 .5 39 2 49 .5 39 249.539 249.539 249.539 249.539

  _.- _........... --- ------ . -- -- ..._._. .

  _..... ...._ - . . - . - .. . - - ' c .- -_._-- ...... --_

  .._._--_._-- ----_.. ----.-_._--- ------

  104 la siell bong kieng h~t min k~t tinh P80x80 (P87702N,87703N,87763N,87793N) LI d/th/3v 546.230 5 46. 230 5 46 .23 0 54 6. 23 0 5 46 .23 0 5 46 .2 30 5 46 .2 30 5 46 .2 30 546.230 546.230----~- - "." ..._... - _ .... - _..'----_ ... - _ . _ ..._ _ ... - - -- _ . "._'. ,.-"" 1- . ._ _ .- -- -. ... _... ---_.- .. _ _ .. --_.,.- - ... ---_ ... _ . _ .... ---,----_ ...... ----,._... ---- ------- ._-------

  105 la siell bong ki~ng ph an b6 nhi~lI 6ng va in tl-dm P80x80 (P87532N,87594N) LI d /t h/ 3v 4 74 .4 22 474.422 474.422 474.422 474.422 474.422 474.422 474.422 4 74 .4 22 4 74 .4 22------~----_ ... ---- --- ---"-- -_. ---- - --- --,-- - - _ .._ _ ._. ..- -- ----_._-- ..-.---- .- - --- --- ----_. - _._--_. --_._._-------------~----_._-

  106 la siell bong ki~ng h~t min k~t tinh IM x 1M (P I0702N, 10703N) L I d/th/2v 794.884 794.884 794.884 794.884 794.884 794.884 794.884 794.884 794.884 794.884-------_._---_._- . - ~..._--- ..-. - - - " .- ---- .- -._ "..- _ .. --.----- _ ..... - _ . .. . _ _ .- - - - - - _ .. _ ..-._---_ .._-- -_._---_ .._ _ ..- - . _ ... _ ...------"--.- .._ .. " . _ - - - -.- - _ ..------- --_._--------

  107 G~ch chan tuang th - -_ . _ - - ~ . - '- _ . . ._ . _ - - - ' - -_ . ._ - -' - - -_.. ---_._- - ----- ------- _ .. -_ .._-------_._". _.. _---~_. -_.. _ ... . _.~_._----- --- _ . _ .... _ _ ..__ .

  134 Bot mau noi d/kg 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.020 27.030 27.040 27.035 27.040

  Page 4 ThOng baa gia VLXD Thang 12-2011

 • 7/31/2019 Cng b gi VLXD tnh Bnh Phc 12-2012

  5/14

  J ' '. . ~ f "

  DON GIA. T~I cAe KHU V~J'cTRlJNG T/\M

  1>\''1' I Dbng 1 Dbng 1 Binh BO'n Cho'll L(Jc Phu'o'c Bil CiaHil D6p Bll Dang

  Xoili Phll Long Quan Thanh Ninh Long Milp

  (I/hao 1 80 .7 00 1 80 70 0 1 80 .7 00 1 80 .7 00 180.700 180700 180.700 180.700 1 80 .7 00 1 80 .7 00...

  d/bao 232.700 232.700 2 32 .7 00 2 32 .7 00 232.700 232.700 232700 232700 232.700 232.700..

  (11th 3I 0.700 31 0.7 00 3 10. 700 31 0.7 00 310.700 310.700 3 10 .7 00 3 10 70 0 310.700 310.700- .... - . _ _ .. .. . - ...... .,.. -...-.-- ,----

  (11th 1.064.700 1.064.700 1.064.700 1.064.700 1064.700 1.064.700 1.064.700 1.064.700 1.064.700 1.064.700 .- ..- --- ---- . _ - - ...... - ... -" - .. _._-----

  ._ _ .... .. -, . ----- 0------ . _ ..... _ - _.,._. _ _ ._._---- Aicl/th 366.600 366.600 3 66 .6 00 3 66 .6 00 366.600 366.600 366.600 366.600 366.600 366.600 . t -

  . - ,- -- - ----- ...... _ .._._._-_.-

  (11th 1.298.700 1.298.700 1.298.700 1.298.700 1.298.700 1.298.700 1.298.700 1.298.700 1.298700 1.298700- - - - - - - ..

  _.- ---". - - .-- -'- -~---_._-----

  (11th 154.700 154.700 1 54 .7 00 1 54 .7 00 154.700 154.700 154.700 154.700 154.700 154.700 ,- .. _ ...... _ _ .-- _ . _ . . . _ - - _ . --- - - - - - - - _ . _ .. - .... - .. --._ _ ._----."' --_._._ . . . . --~_ ... _ . .. - ---_ ..._.- _._._---_ .._- .\

  cl /t h 4 92 .7 00 492.700 492.700 492.700 492.700 492.700 492.700 492.700 492.700 492.700- . _ - _ . . ---_.----- -_._---- .._ .. _ . - ._.~.. _ . _ _ . ._ ... _~, ___ ____ _. h>~ ------_._----- - _ . _ . _ ..._ _ .. - _ . ._._----

  d/th 167.700 1 67. 700 1 67 .7 00 1 67. 700 167.700 167.700 167.700 167.700 167.700 167.700~

  _ ... _ _ ._ _ ._ -_ . .- - - ---- - _ . ._ - _ .._---'"-- '-" ._ ._ -_... _ _ . -_.-'"---_.-- ..-_ . _ .. ---'------ --~-- - --_.d/th 518.700 5 18 .7 00 5 18 .7 00 5 18 .7 00 518.700 518.700 518.700 518.700 518.700 518.700 . " "

  _ .._,--._._ . ._-_._-- _._------ _ . _ _ .... _ ... _ - _ .. _ - _ . _ - ----_ .._ _ .- - -- - ----- ~ _.._ . .._._--_. _ _ ._--. -------- -_.- - _ . _ - _ . _ .., '- II

  (11th 297.648 297.648 2 97 .6 48 2 97 .6 48 297.648 297.648 297.648 297.648 297.648 297.648.~-

  _ . - . _ . ._ _ ._--- .-----_ .... ..._ _ .- . . . . ~.._ - _ . _ - - -.---._. .......- _..~..... --_.- ~.._--_._ ...--- -(11th 977.184 977.184 9 77 .1 84 9 77 .1 84 977.184 977.184 977. 184 977.184 977.184 977.184

  - -~.,_._-----_.- _ . ----_ .. - - _ ..- - . _ - _ . _ ...... _ ..._ _ . ---_._.---------_._.- ._-- ..... _ - _ .._ _ . _ ..._ - - _ .__ .~-- _ . ._ . .-d/th 395.200 395.200 3 95 .2 00 3 95 .2 00 395200 395.200 395.200 395.200 395.200 395.200-- _._._-_._--- -~-_._-- h._ __ .__ ----_._--, ---------- ---_.---_.

  d/th 1.3I8.200 1.318.200 1.318.200 1.3I 8.200 1.3 I8.200 1.318.200 1.3 I 8.200 1.318.200 1.318.200 1.318.200.- - _ . ._-------- ---~_._- -~---- ---_._._----_._-- ... _--- ----

  d/th 169.880 169.880 1 69 .8 80 1 69 .8 80 169.880 169.880 169.880 169.880 169.880 169.880_ .. ---- ---- --_.- ---

  d/th 723.060 723.060 7 23 .0 60 7 23 .0 60 723.060 723.060 723.060 723.060 723.060 723.060-- ---- ----_.- ._--- ---'-- ------- ---- -

  d /t h 2 .3 81 .1 8 4 2 .3 81 .1 8 4 2.381.1 84 2.381.1 84 2.381.184 2.381.1 84 2.381.1 84 2.381.184 2.381.1 84 2.381.1 84---_.. - ----_. ---- ----- -------- .. _--- -_.

  d/th 96.070 96 .07 0 9 6.0 70 96.070 96.070 96.070 96.070 96.070 96.070 96.070--- _._--------- ----- ---- --_._--- ----- -- --

  d/th 366.600 366.600 3 66 .6 00 3 66 .6 00 366.600 366.600 366.600 366.600 366.600 366.600--_. _ ._ ._ -

  d/th 1.207.700 1.207.700 1.207.700 1.207.700 1.207.700 1.207.700 1.207.700 1.207.700 1.207.700 1.207.700---- - -... _ - -_._--_. -------- -_.

  d/th 144.300 144.300 1 44 .3 00 1 44 .3 00 144.300 144.300 144.300 144.300 144.300 144.300. _ ...- ----. ------- ----- --_._----_. .- _._._------- -----_.- ---(]/th 5 90 .20 0 5 90 .2 00 5 90 .2 00 590.200 590.200 590.200 590.200 590.200 590.200 590.200.- - ._---- --------- -------- -- ----

  d /t h 2 .0 78 .7 00 2.078.700 2.078.700 2.078.700 2.078.700 2.078.700 2.078.700 2.078.700 2.078.700 2.078.700._--- ------- - - . . . . ._---- ---

  d/th 180.700 180.700 1 80 .7 00 1 80 .7 00 180.700 180.700 180.700 180.700 180.700 180.700-_....._ - - -------

  d/th 752.700 752.700 752.700 752.700 752.700 752.700 752.700 752.700 752.700 752.700_ ... _ - - _ .. - - - -- ------ ---- ---_.-----_.- ----'. .-_.~~.__ .

  d/th 2.572.700 2.572.700 2.572.700 2.572.700 2.572.700 2.572.700 2.572.700 2.572.7002.572.700 2.572.700

  ------- - _._---- ----- -'_._'-------- -----_.- - .._------.~--_ .._._----- --_._------. - . _ . ._--

  - ------- ----- ---_._- --_.- ------- _ .. - ..--._-------- ---------_._---_ . ._ _ .._._-_.-

  d/bao 240.000 240.000 2 40 .0 00 2 40 .0 00 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000_ ..- ._-- ._------------------- .. _----- -_.~_._------- --_ ..._ -d/th 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000---- .------- ---- ._-_._-_._---- --------- --_._-

  --_._- ---------

  d/th 9 70 .0 00 9 70 .0 00 9 70 .0 00 9 70 .0 00 970.000 970.000 970.000 970.000 970.000 970.000..--_ . ._._-_.- -------- ~-_ ...._---- -----_...._..- . . ._ .. _-_._-_.- . _ . ~ ._ _ . _ .._ - .. -- ._ _ ._---- ------_. __ . _ .. ._ - . .."~ -_ . -..,-----

  d/th 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000_ .. _----- ----_._.- --~._-------~-_._ _ ._ _ .- . . ._ .~--_.-.. - .. - _ .. _ . ._,---_._-----_ ..._ . ---_._- --_ . ._-_ . ._---- _ ..._- _ .. '- -----

  d/th 650.000 6 50 .0 00 6 50 .0 00 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000--_ .. - _._---- ._._-----_.- ---~.... _ ...--_._----.-~. .- ._._------_ .. _ . _ . _ - ~ ._ ... ----- -_... _ .._ _ .~ - - - - - _ . ---- _._.- -----d/th 645.000 6 45 .0 00 6 45 .0 00 645.000 6 45 .0 00 6 45 .0 00 645.000 645.000 645.000 645.000

  ._ _ . _ . _ - --- -_._-' --_.- ._----- ----_ ....- .. -.. _ _ . -_. . . . _ . _ . . _ .. . _ . _ . _ - .._ _ ... _---- -- . ---_ . ._-,,--,,-_.,_.,- ._ _ .. - --_._..__ ....

  d/th 840.000 840.000 8 40 .0 00 8 40 .0 00 840.000 840.000 840.000 840.000 840.000 840.000. _ ..

  --'-- . . . - ---- ._-~._-----------_._--- --_.,,-_. - - - --_._._-_.- - _ . _ - - _ ..._-- -----_.- - _ . . ----- -_ . ._-- ------

  d/th 820.000 820.000 8 20 .00 0 8 20. 000 8 20 .00 0 820.000 820.000 820.000 820.000 820.000_ ...- _ .. _ - . , . _ _ ._-------- - ---_ .... _ . _ _ .-- ..... _ - _ ..._----. ..- ----_ ..._ _ .. _ ...,..- --. ------- _ . _ .._ - - , - - ... - - . _ ..-_.._---

  d/th 540.000 540.000 5 40 .00 0 5 40. 000 5 40 .00 0 540.000 540.000 540.000 540_000 540.000

  P':Jno t; ThOna baa aia VLXD Thanq 12-2011

  So'n ALI'IIANAM

  TEN VAT LI~U

  .- --_ . . . ._..,.,---

  San mrac cao cAp trang nha Al2-xxx (I lit)------------".--- "-----_.'._--._--

  _S_a_n_n_u_G__c__c_a_o_c_A_p_t_r_o_n__g_n_I~_~_1_2-xxxi5_Ii_t)San nUGccao cAp trang nhil AI2-xxx (18 lit)

  135 BOt tret tuang n(,j thAp eno cAp Aiphnnnm (40 kg)

  136 BOt tret lUang eno cAp Alphnn8l11 2 in I (40 kg)

  137 San I(ll eh6ng ki0m lrang nhil 1'1-000 (5 lit)

  138 San 16t eh6ng ki0mlrang nhil 1'1-000 (18 lit)_ - _ ._ ._ -

  139 San 16teh6ng ki~m ngoai trai PE-OOO(5 Iit)

  140 San 16teh6ng ki~m ngoai trai PE-OOO(18 lit)

  141 San kinh te trang nha - Tr~ng l1\ntrAn A19-000 ( 4 lit). -- .------ - ..- ---------

  142 San kinh t~ trang nhil - Triing l1\ntrAn A19-000 ( 17 lit).--- ._.. - -- ... .'.-_ ..._ .

  143 San kinh te trang nhil Al9-xxx (4 lit)._-_._"--_ ..... - ...._ -

  144 San kin[l te trong nhil Al9-xxx (17 lit)----------.- ---. - - - .. _ , - _ .... _ ..._ - - _ .

  145 San Illrae trang nha Al6-xxx (5 lit)----_._-~..-.,. --" .._ . ----_. --..... '".. - --, ..

  146 Sanlllrae trong nhil Al6-xxx (18 lit)~-------_.. ...--_.,.,'------ ..- - . --_ ...------ _ . _ . _ ..SanlllrGe sietl triing ASW (5 lit)

  ----- - " -----_.- -- -.--San H'UGesieu tr~ng ASW (18 lit)

  STT

  147

  148

  149

  150

  151

  152 San IllrGengoai nM AE5-xxx (1 lit)- -_. - --_ .- - . .__ .. --_.--

  153 San IllrGcngoai nM AE5-xxx (5 lit)-- --_. _ _ .._-

  154 SannuGc ngoai nM AE5-xxx (18 lit)------_._----------_._---_.-.

  155 San ch6ng thAm cao cAp ACT-xxx (I lit)-- ---_ .......... _-

  156 San ch6ng thAm cao cAp ACT-xxx (5 lit)-----------_. __ .-.- . ._ _ .---------157 San ch6ng tham cao cAp ACT -xxx (18 lit).--------------_.-_._-------_15_8__ S_0'I_1_nuGccao cAp b6ng ngoa_'i _nh_a.AE__1-_x _xx_ (l_I _it_ )

  _I5_9__ Sa_n_n_lTl~'::_c_a_o_cf_lp_b_6n!:ngoai~l~a _A_E_1-_x_xx_(5_I_it_)

  160 S~~_n~~~.cao cAp b6~g 1~~~i~11~_~I:n-XXX (l8Ht)

  SO'n MYKOLOR

  161 Bot tret - MYKOLOR PUTTY [NT OR EXT (40Kg)-----------------~._---.-_.--._---. . . . "-----

  ~~~ San 16tch6ng kiem 1~~~~~t __~_~.Y~OLOR ALKALI SEAL (18_[!2

  ~~~ ~~I~_[~t~h?ng k~~~~ thAt- MYKC?_L,?R ALKALISEA~LO~ I,:NT(I 81it)

  1?4.. S(Jn.16td_a_I~~~_-M~K:?~O~ NAN?_._SE_~A_L_(I_8_H.t_) _

  165 San [6t each nhi9t - MYKOLOR PRIMER KOOL LOCK(4.75Iit)--~ --"---_._-----,._------_ ... -- _ ..._ - -...- -------_._-----_ ..-166 San trang - MYKOLOR SPECIAL [LKA (l8Iit)

  . . . . . . _ . . . . . _ . _ _ . _ 0 . _ . . . ~ , _ . - - - - - - - . . - - . - . . ' _ . _

  167 SO'lltrang - MYKOLOR CLASSIC FINISH (Wit).-.- -----". -----------_.--_.--- --

  168 San trong - MYKOLOR CELLING FINISH (18Ht).-.- -, _ .."-'--'-' ----.-._---- .._ - -,_. .~--- -169 San ngoai - MYKOLOR SIMIGLOSS FINISH (MT, 4.75Iit)

  ' ,/'\,

  "

  ' "lJ',,,.DONGIAT~I cAe KIILI v~fCTRUNGTAI\I

  40.000

  60.000

  78.000

  60.000

  78.000

  40000

  60000

  78000

  Bil Cial\1;}p I Bli tJ6plBli Dang

  40.000

  Plmo-e

  ~40.000

  60000

  78.000

  LO e

  Ninh

  40.000

  60.000

  78.000

  Ch(Yn

  Thanh

  40.000

  60.000

  78.000

  HO'n

  Qu~n

  40.000

  60.000

  78.000

  Binh

  Long

  40.000

  60000

  78.000

  D6ng

  Phll

  40.000

  60.000

  78.000

  D6ng

  Xoai

  40.000

  60.000

  78.000

  d/eai

  d/cai

  d/eai

  DVT

  419 1 Clre llr 6 - 40A/4,5KA(PS45N)

  420 1 Clre (lr 40 - 63A/4,5KA(PS45N)

  421 2 Clre llr 6 - 40A/4,5KA(PS45N)

  51'1'1 TENV~T Lltu

  Day di~n do'n ,'u{it d6ng bQc PVC Cadivi--- .---" - --- -- - ---_. _ _ ....~

  422 12/10

  423 14/10

  424 16/10

  425 20/1 0

  426 26/1 0

  427 30/1 0

  ..

  dIm

  dIm

  dIm

  dIm

  dIm

  dIm

  3.564

  3.120

  3.990

  9.823

  9.820"' - - .._ _.. --

  21.835

  3.564 3.564

  3.120 3.120

  3.990 3.990

  9.823 9.823._------- -- - -

  9.820 9.820... --_. '.--""

  21835 21835

  3.564

  3.120

  3.990

  9.823

  9.820

  21835

  3.564 3.564 3.564 3.564 3.564 :~3.564-- -- - - - - - - - - - _ . - . - - - ~ - - - - _ . ~ . - -" . . - - < -.- - -

  3.120 3.120 3120 3.120 3.120:~i~ 3.120. - -.- .-- - .. -. -- -- . ... ;>i .... -,

  3990 3.990 3.990 3.990 3.990 \ \ 3990

  9 .8 23 " -. ' 9.8 23 9 82 3.- 9.8 23- --- .9 .: 823 .np11

  7.084 7.084. _.. --_.-. ----- _ . . . . _ -

  2 5. 960 2 5. 96 0. , . .. . _ . ._ . . .__ . ._ . __ . .. . . 1-

  3 8.8 30 3 8. 830._-------

  ..._-_._--.-.~

  8.371 8.371----_..._----_.

  2 8.0 50 2 8.0 50--- ----~_. ._.-4 1.5 80 4 1 . 58 0------_.

  8.602 8.602--------

  2 8.3 80 28 .3 80--------

  42 .02 0 42 .0 20-----

  3.982 3.982

  8.800 8.800

  1 0. 46 1 1 0.4 61

  1 2. 11 1 1 2.1 11

  1 3. 464 1 3. 46 4------

  1 7. 204 1 7. 20 4----

  3 3. 11 0 3 3.1 10-----

  4 4.7 70 4 4.7 70._--- -------

  7 9. 090 7 9.0 90------

  152.680 152.680--- -----,----236.170 236.170- --- -_. -_._--.-3 14 .3 80 3 14 .3 80

  ---- - _ .. -------~7 56 .1 40 7 56 .1 40

  , . - - - - ._--_._--- --~-~._"946.660 946.660

  7.084

  25.960

  38.830

  8.371

  28.050

  41.580

  8.602

  28.380

  42.020

  3.982

  4.785

  5.588

  7.172

  8.800

  10.461

  12.111

  13.464

  7.084 7.084-------_._---

  2 5. 96 0 2 5.9 60_._-----3 8.8 30 38 .83 0------

  8.371 8.371------

  2 8.0 50 2 8. 05 0

  4 1.5 80 4 1. 58 0------

  8.602 8.602------

  28 .3 80 2 8.3 80,.- ----

  42 .0 20 4 2.0 20------3.982 3.982------

  4.785 4.785----_.--

  5.588 5.588------7.172 7.172--------8.800 8.800-------

  1 0.4 61 1 0. 46 1------1 2.1 11 1 2. 111---------- -

  13 .46 4 1 3.4 64--_..._-"_.------17.204 17 .204 17 .204--------------

  33.110 33.110 33.110-- ----._------- ------44.770 44.770 44.770.'-_._----. -_."--- ---

  79.090 79.090 79.090----------_._._--- ._----" ... -_._---

  1 52 .6 80 1 52 680 15 2.6 80 __ .__ _ __ .~ . . c _

  2 36 .1 70 23 6. 17 0 2 36. 17 0,,---_._-- -- --- ..._ . _ _ ..----_ . ----_. - - " _ ... -

  3 14 .3 80 3 14. 38 0 3 14 .3 80._ _ ._----_.- - - - _ . . -._----_ . . . - --_ ... _-. ._----

  7 56 .1 40 7 56. 14 0 7 56 .1 40._ - - - - ._ ._ - - -.--'--- - ---- . _ - _ . _ - - _ . _ -

  9 46 .6 60 9 46 .6 60 9 46. 660-.-- ..- --_.

  13.464

  17.204

  33.110

  7084

  25.960

  38.830

  8.371

  28.050

  41.580

  8.602

  28.380

  42.020

  3.982

  4.785

  5.588

  7.172

  8.800

  10.461

  12.111

  314.380

  756.140

  946.660

  44.770

  79.090

  152.680

  236170

  ThOng baa gia VLXD ThBng 12-2011

  7.084

  25.960

  38.830

  8.371

  28.050

  41.580

  8.602

  28.380

  42.020

  3.982

  4.785

  5.588

  7.172

  8.800

  10.461

  12.111

  13.464

  17.204

  33.110

  44.770

  79.090

  152.680

  236.170

  314.380

  756.140

  946.660

  79.090

  152.680

  236.170_ .._ _ ._- -_.~

  314.380------_. ---

  756.140.--- ----. --

  946.660

  7.084 7.084------' -- .- --_ .. ----

  2 5.9 60 2 5.9 60._ - - _ ._ - _ . _ . _ - - - _ .... _ . _ -3 8.8 30 3 8.8 30------_._-_.-.._-

  8.371 8.371---_._---

  28 .0 50 28 .0 50-_._---- -_._.-41.580 41580

  -------8.602 8.602-------

  2 8.3 80 2 8.3 80-_._--------

  4 2.0 20 4 2.0 20-----

  3.982 3.982-----

  4.785 4.785 4.785

  5.588 5.588 5.588

  7.172 7.172 7.172

  8.800 8.800 8.800

  10.461 10.461 10.461

  12.111 12.111 12.111_.

  .-._.- ---13.464 13.464 13.464---------------- ------------

  17.204 17 .204 17.204

  33.110 33.110 33.110._-- _ ._ -44.770 44.770 44.770---- ._---~ ._---

  7 9.0 90 79 .09 0._.._-_.- -----

  1 52 .6 80 1 52 .6 80~-'-------"--.-

  2 36 .1 70 2 36 .1 70----_..,._--_. _ ..._------

  3 14 .3 80 3 14 .3 80--_._--_._---7 56 .1 40 7 56 .1 40

  .--_._. ---------- ._----

  9 46 66 0 9 46 .6 60

  4.785

  5.588

  7.172

  4.785

  5.588

  7.172

  7.084

  25.960

  38.830

  8.371- - - - - --._---

  28.05041.580

  8.602

  28.380

  42.020

  3.982

  dIm

  dIm

  dIm

  dIm

  dim

  dIm

  dIm

  dIm

  dIm

  dIm

  dIm

  dIm

  dIm

  dIm

  dIm

  dIm

  dIm

  dIm

  dIm

  dIm

  dIm

  dIm

  dIm

  dIm

  dim

  dIm

  '.

  431 IVC1~O 2x 1 - 250V

  430 IVCmd 2x6 - 250V

  4~8_I.vcmd 2_xl - 250V

  429 VCmd 2x4 - 250V

  432 VCmo 2x4 - 250V----_._. -----433 VCmo 2x6 - 250V-'- -~ .._-----_.- ----

  434 VCmod 2x 1 - 250V---_.~._--------435 VCmod 2x4 - 250V_... ----- ------436 VCmod 2x6 - 250V-------

  437 CV 1 -750V- - ------- -'-c.

  438 CV 1.25 - 750V-- ---------

  439 CV 1.5 - 750V-- --- ---- _.~--

  440 CV 2 - 750V---------

  441 CV 2.5 - 750V_._------_..-

  442 CV 3 - 750V-- ---------

  443 CV 3.5 - 750V---_._------

  444 CV 4 - 750V--_._-- --

  445 CV 5 - 750V-- --~-------

  446 CV 10-- 750V1- -- ----.-- ..---

  447 CV 14 - 750V-----_ ..._.- - - -- - . .~-

  448 CV 25 - 750V---- ~- _.- ----.-- -- ---

  449 CV 50 - 750V---- ----- ------

  450 CV 75 - 750V-- _.- _ . _ .._--

  451 CV 100 - 750V-- -----_._.- -------

  452 CV 240 - 750V-- ._'-

  453 CV 300 - 750V

  "

 • 7/31/2019 Cng b gi VLXD tnh Bnh Phc 12-2012

  14/14

  "'\

  4 54 C YY 1 - 0,611 KY

  4 55 C YY 8 - 0,611 KV---_ .._. _ _ .--

  456 CVV 25 --0,61 IKY-------_ .._--_ ..457 CYY 50 --0,611 Kv.._ ..._-------_ . ._ -

  458 CVY 100-0,6I1KY-- ---_.._ . _ . _ -

  459 CXY 1 - 0,6/1KY---- ------_-.-_..

  460 CXY 10 - 0,6/1KY--------_._---_ ....

  461 CXY 25 - 0,6/1KY.-- ----_.- -_._--- .

  462 CXY 50 - 0,6/1 KY-_._._-_.-._----_ ... _ .._ _ . _ ..-463 CXY 100 - 0,6/1 KY---_.._ - _ . _ _ . _ - -

  464 AY 10 -750Y------~---- ....

  465 AY 14 - 750V--------- ..

  466 AY 22 --750Y-_._----_.

  467 AY 200 --750Y--_.------ - _ ..

  468 AY 250 - 750Y-- -469 AY 300 - 750Y--- .__ ._._.- .~ .._ ..470 Day nhom lei thep cae lo~i 50 d~n 95mm2-- ---_ .._ - _ ...-...---_._-----_ .._--_ .._ -

  472 Day nhomlei thep cae lo~i >95 d~n 240mm2

  LQc Plmo'c Bi, GiaBu Da p Bu Da ng

  Ninh LonO' Mil

  5.148 5.148 5.148 5.148 5.148

  28.1 C > O 28.I(,(J 28.160 28.160 28.160-_.----_ .. ----~-_ .. _ . ...._--

  8 2. 610 8 2.6 10 82.610 82.610 82.610- _ .. .--_.- ~-----_._. -_.,,-_.--"--

  157.080 157.080 157.080 157.080 157080._ _ . _ .... -.- - - -- _ ._ ... _ ...- ._, .- ...

  320.980 320.980 320.980 320.980 320.980.. _ . _ _ ._._-_. - -----_ ..--"._ . _.--_ ..

  5.1'10 5.170 5.170 5.170 5.170... _ .._ _ .. ...... _ - _ . _._---,---- -- ~-.

  3 5.2 00 35 .20 0 35.200 35.200 35.200.... _ . _ . .'_._-_.._-_._--- . _ ...-_.'

  83.050 83.050 83.050 83.050 83.050.~----_. _ _ .- ----- .._---------

  157.960 157.960 157.960 157.960 157.960-----"----- ---_. - _.._ - - .. .. -------_..-._- .._ - - _ . _ - _ .

  322.630 322.630 322.630 322.630 322.630-_._-----~._._,- ._ _ ._----~----_.._._-------_ .. --_.-

  4.444 4.444 4.444 4.444 4.444_ . _ . _ _ ... ----- ---_.--- ~_._- - _ ..._ ... - -_.-_._ _ .-.-~---

  5.786 5.786 5.786 5.786 5.786._--