Complicaciones Mas Comunes Del Embarazo

download Complicaciones Mas Comunes Del Embarazo

of 29

 • date post

  07-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Complicaciones Mas Comunes Del Embarazo

 • 8/18/2019 Complicaciones Mas Comunes Del Embarazo

  1/29

  COMPLICACIONES MÁSCOMUNES DEL EMBARAZO

  LCDA. DENISE A. BORDONES

 • 8/18/2019 Complicaciones Mas Comunes Del Embarazo

  2/29

  COMPLICACIONES MAS COMUNES DELEMBARAZO

   PRIMERA MITAD DE GESTACIÓN

  • Amenaza de Aborto.•Aborto.•Embarazo Et!"#o.

  SEGUNDA MITAD DE GESTACIÓN

  •Mo$a %#dat#&orme.•P$aenta Pre'#a ( P.P).•De*"rend#m#ento Premat+ra de P$aenta(D.P.P).

 • 8/18/2019 Complicaciones Mas Comunes Del Embarazo

  3/29

  AMENAZA DE ABORTO

  %emorra,#a #ne-"$#ab$e.

  SIGNOS SINTOMAS/

  •Amenorrea "re'#a.•Contra#!n +ter#na.•San,rado $e'e ,en#ta$.•

  A+*en#a de amb#o* o mod#0a#one* en1r'#-.

 • 8/18/2019 Complicaciones Mas Comunes Del Embarazo

  4/29

  CLASI2ICACIÓN

  No t#ene.

  CAUSAS

  •De&eto* ,en1t#o*.•Ó'+$o* o e*"ermatozo#de* de&et+o*o*.•Im"$anta#!n de&et+o*a.•2#br#ode* +ter#no* ( t+more* ben#,no*+ter#no*).•Tra*torno* metab!$#o* ( d#abete*).•Ca+*a to-#a( "$omo3 mer+r#o).•Tra+mat#*mo.•In&e#one*.•

  De0#en#a* n+tr##ona$e*.

 • 8/18/2019 Complicaciones Mas Comunes Del Embarazo

  5/29

  TRATAMIENTO

  •L#m#ta#one* de $a* at#'#dade*.•E'#tar *#t+a#one* de ten*#!n ( re$a#one**e-+a$e*3 &at#,a).

  ABORTOToda #nterr+"#!n e*"ontanea o "ro'oadade$ embarazo ante* de 45 *emana* de,e*ta#!n o "e*o &eta$ 6 755 ,r.

  CLASI2ICACIÓN

  •E*"ontaneo/ #n'o$+ntar#o3 #ne'#tab$e3

  #nom"$eto3 8ab#t+a$3 d#&er#do (reten#do).•

 • 8/18/2019 Complicaciones Mas Comunes Del Embarazo

  6/29

  CAUSAS

  La* anter#ore*.

  SIGNOS SINTOMAS

  C!$#o*.•San,rado 'a,#na$.•Te9#do* e$#m#nado*.•Abert+ra er'#a$ o errada.

  TRATAMIENTO•Re"o*o.•Rea$#za#!n de $e,rado +ter#no.•Ant#b#!t#o* tera"#a.•O-#t!#o.

 • 8/18/2019 Complicaciones Mas Comunes Del Embarazo

  7/29

  ACCIONES DE EN2ERMERIA

  •:#,#$ar *#,no* '#ta$e*.•A*#*t#r en e$ $e,rado ,arant#zando$a a*e"*#a en e$ "roed#m#ento.•Ob*er'ar $a 8emorra,#a ; e$ e*tadode $a "a#ente.•A"o;o emo#ona$.•

  En*e

 • 8/18/2019 Complicaciones Mas Comunes Del Embarazo

  8/29

  EMBARAZO ECTOPICO

  Im"$anta#!n anorma$ de$ 8+e'o &e+ndado&+era de $a a'#dad +ter#na3 e* m+;&re+ente en a$,+na "or#!n de $a* trom"a*de 2a$o"#o= otro* *#t#o*/ o'ar#o* 3 a'#dad

  abdom#na$ ; en e$ +e$$o de $a matr#z .

  CAUSAS

  •Prob$ema* #n>amator#o* "1$'#o*.•U*o de d#*"o*#t#'o* #ntra+ter#no*.  O"era#one* t+bar#a*.

 • 8/18/2019 Complicaciones Mas Comunes Del Embarazo

  9/29

  SIGNOS SINTOMAS

  Amenorrea.•Do$or #nten*o.•San,rado de o$or ro9o br#$$ante.•Pa$#dez ; *+dora#!n.•%a; *#,no* ; *?ntoma* de *[email protected]

  CLASI2ICACIÓN/•Embarazo Et!"#o Roto.•Embarazo Et!"#o Or,an#zado.

  TRATAMIENTO UIRURGICO/•La"arotom?a e-"$oradora.Sa$"#n,etom#a o e-t#r"a#!n de $a trom"a.

 • 8/18/2019 Complicaciones Mas Comunes Del Embarazo

  10/29

  ACCIONES DE EN2ERMERIA

  •Tomar ; re,#*trar dato* '#ta$e* ada 5 m#n.•Adm#n#*tra#!n de *o$+#one* ;8emoder#'ado* *e,n ordene* med#a*.•Pre"arar "ara ato +#rr,#o.

 • 8/18/2019 Complicaciones Mas Comunes Del Embarazo

  11/29

  MOLA %IDATI2ORME

  E* +na en&ermedad en $a +a$ $o* 'e$$o*or#on#o* de $a "$aenta 3 *e $$enan de$?+#do*3 *e +nen omo +na ra#mo de +'a*; "ro$#&eran e$ te9#do tro>ob$a*t#o.

  CLASI2ICACIÓNMOLA %IDATI2ORME COMPLETA

  CARACTERSTICAS•Careen de te9#do* embr#onar#o* &eta$e*#dent#0ab$e*.•:e$$o*#dade* orrea$e* "re*entant+me&a#!n 8#dat#&orme ,enera$#zada.•

  %#"er"$a*#a tro&ob$a*t#a d#&+*a.•Lo* romo*oma* mo$are* *on de or# en

 • 8/18/2019 Complicaciones Mas Comunes Del Embarazo

  12/29

  MOLA %IDATI2ORME PARCIAL

  CARACTERSTICAS

  •S+e$en tener ar#ot#"o tr#"$o#de ( Fromo*oma*)•Te9#do* embr#onar#o* o &eta$e* ob*er'ab$e*.•%#"er"$a*#a tro&ob$a*t#a &oa$.•T+me&a#!n 8#dat#&orme de $a*'e$$o*#dade* or#on#a* &oa$#zada*.

 • 8/18/2019 Complicaciones Mas Comunes Del Embarazo

  13/29

  CAUSAS

  Se de*onoe e-atamente *+ or#,en= *#nembar,o *e $e atr#b+;en a &atore* der#e*,o +e e*tHn re$a#onado* on $a ma$n+tr##!n3 anoma$?a* romo*!m#a* ; e$

  de*e+#$#br#o 8ormona$.SIGNOS SINTOMAS

  •%emorra,#a 'a,#na$ ( ro9o br#$$ante o"ard+za. a"areen a $a *emana ).•Tama

 • 8/18/2019 Complicaciones Mas Comunes Del Embarazo

  14/29

  TRATAMIENTO

  A*"#ra#!n "or 'a#o ( $e,rado).•:a$ora#!n de e-Hmene* de $aborator#o%.C.G. ( r#e*,o de neo"$a*#a).

  •%#"erme*#* ,ra'?d#a.•N#'e$e* e-a,eradamente e$e'ado* de

  %.C.G. 'a$or norma$ K55.555 +$.

 • 8/18/2019 Complicaciones Mas Comunes Del Embarazo

  15/29

  ACCIONES DE EN2EMERIA•Con*ent#m#ento #n&ormado de $a"a#ente.•

  Pre"ara#!n de$ am"o o"erator#o.•Mon#tor#za#!n de *#,no* '#ta$e*.•Ob*er'ar "o*#b$e* om"$#a#one*.•Adm#n#*tra#!n de med#amento*#nd#ado*.

 • 8/18/2019 Complicaciones Mas Comunes Del Embarazo

  16/29

  PLACENTA PRE:IA

  Im"$anta#!n #nade+ada de $a "$aenta ene$ *e,mento #n&er#or de$ tero= $o +eoa*#ona +e en e$ momento de $a"re*enta#!n &eta$3 e*ta re+bra "ar#a$ o

  tota$mente e$ or#0#o #nterno de$ +e$$o+ter#no.

 • 8/18/2019 Complicaciones Mas Comunes Del Embarazo

  17/29

  CAUSAS

  •Tard?a a"ar##!n de $a a"a#dad de 09a#!nde$ tro&ob$a*to ; endometr#o.

  2ACTORES DE RIESGO

  •M+$t#"ar#dad ; edad materna.•C#atr#e* +ter#na*.•Endometr#t#*.•

  :a*+$ar#dad de&et+o*a de $a de#d+a o#n&e#!n "re'#a de$ *e,mento +ter#no*+"er#or.

 • 8/18/2019 Complicaciones Mas Comunes Del Embarazo

  18/29

  SIGNOS SINTOMAS

  San,rado 'a,#na$ #do$oro ; +;aarater?*t#a e* de o$or ro9o br#$$ante on; *#n oH,+$o*.•tero b$ando.•

  Tono* ard#ao* ; mo'#m#ento* &eta$e*"re*ente*.TRATAMIENTO

  •Re"o*o ab*o$+to.•Mon#toreo de 2..2. at#'#dad &eta$.•Re"oner $?+#do*.•Mon#toreo de *#,no* '#ta$e*.•E-"$ora#!n d#,#ta$ ( tato) +edae*tr#tamente "ro8#b#da.

 • 8/18/2019 Complicaciones Mas Comunes Del Embarazo

  19/29

  ACCIONES DE EN2ERMERIA

  •Re"o*o.•:a$orar "erd#da *an,+?nea3 ontra#one*+ter#na* e 8#"er*en*#b#$#dad +ter#na.•Mon#toreo *#,no* '#ta$e*.•:a$orar e-Hmene* de $aborator#o.•Adm#n#*trar tratam#ento #nd#ado.

 • 8/18/2019 Complicaciones Mas Comunes Del Embarazo

  20/29

  DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE LAPLACENTA (ABRUPTO PLACENTARIO)

  Se"ara#!n tota$ o "ar#a$ de +na "$aentanorma$mente #n*ertada.

 • 8/18/2019 Complicaciones Mas Comunes Del Embarazo

  21/29

  TIPOS DE D.P.P.

  •SEPARACIÓN MARGINAL O PARCIAL/Genera$mente 8a; e*+rr#m#ento e-terno de*an,re "or e$ +e$$o +ter#no.

  •SEPARACIÓN COMPLETA O TOTAL/ La*an,re +eda atra"ada atrH* de a+e$$a 3on o *#n *an,rado e-terno.CAUSAS

  •Camb#o de,enerat#'o de $a* arter#a*"e+e

 • 8/18/2019 Complicaciones Mas Comunes Del Embarazo

  22/29

  2ACTORES DE RIESGO

  •%#"erten*#!n arter#a$.•A$ta "ar#dad ; edad materna.•Embarazo* m$t#"$e*.•Cord!n +mb#$#a$ orto.•U*o de taba+#*mo3 dro,a ; a$o8o$.•D#abete*.•Tra+mat#*mo o a#dente.

  SIGNOS SINTOMAS

  •San,rado 'a,#na$ de o$or ne,r+zo onoa,+$o #nterm#tente.•Do$or abdom#na$ #nten*o.•R#,#dez +ter#na ( 8#"erton?a +ter#na).•

  S+&r#m#ento &eta$ ( tono* &eta$e*anorma$e* .

 • 8/18/2019 Complicaciones Mas Comunes Del Embarazo

  23/29

  TRATAMIENTO

  •Re"o*o ; *edante* en a*o* $e'e*.•Ce*Hrea. (Ca*o* moderado* ; ,ra'e*).

  ACCIONES DE EN2ERMERIA

  •:a$orar e$ e*tado de on#en#a de $a"a#ente.•Adm#n#*trar e$ tratam#ento #nd#ado.•

  Mon#toreo &eta$.•Mon#toreo de *#,no* '#ta$e*.•Ob*er'ar $a 8emorra,#a 'a,#na$ ; *+*arater?*t#a*.•Ident#0ar arater?*t#a* ; $oa$#za#!n de$do$or.

 • 8/18/2019 Complicaciones Mas Comunes Del Embarazo

  24/29

  TRANSTORNOS %IPERTENSI:OS DELEMBARAZO

  CAUSAS

  2ACTORES PREDISPONENTES

  •En&ermedade* aren#a$e* ( anem#a).•Edad materna.•M+$t?"ara* a*o#ada* a %.A.C.•D#abete*.•

  Obe*#dad.•Embarazo* ,eme$are*.•%#dramn#o*.•2eto maro*!m#o.•En&ermedade* rena$e*.

 • 8/18/2019 Complicaciones Mas Comunes Del Embarazo

  25/29

  P        R        E        C        L       A        M        P        S        I        A        

  P        R        E        C        L       A        M        P        S        

  I        A        

  S        I        G        N        O        

  S         .         

  S        I        G        N        O        

  S         .         

  S        I        N        T        O        M        

  A        S         

  S        I        N        T        O        M        

  A        S         

   L E  V E L E  V E

    E d e m a

    E d e m

   a 

   " e r # & 1

   r #  o.

   " e r # & 1

   r #  o.

    P.A  B J 5 G 5  P.A  B J 5 G 5 

   m m % ,.

   m m % ,.

    C e & a $ e a

    C e & a

   $ e a 

   m o d e r a

   d a.

   m o d e r a

   d a.

    A + m e n t o A + m e n t o 

   d e  " a * o 

   d e  " a * o 

   $ e ' e. $ e ' e.

   G RA  V E

   G RA  V E

    E d e m a

    E d e m

   a 

   , e n e r a $ # z

   a d o.

   , e n e r a $ # z

   a d o.

    P.A  B F 5

   B 5 5 

   P.A  B F 5 B

   5 5 

   m m % ,.

   m m % ,.

    C e & a $ e a

    # n t e n * a

   C e & a $ e a

    # n t e n * a

    A + m e n t o  d e $ A + m e n t o  d e $ 

   " e * o  e - 

   e * # ' o.

   " e * o  e - 

   e * # ' o.

    N a + * e a

   *  ; 

   N a + * e a *

    ; 

   ' ! m # t o *.

   ' ! m # t o *.

    : # * # ! n  b

   o r r o * a.

   : # * # ! n

    b o r r o * a

  .

    P r o t e # n + r # a   

   7 

   P r o t e # n + r # a  

    7 

   , r. , r.

 • 8/18/2019 Complicaciones Mas Comunes Del Embarazo

  26/29

  T        R        A        T        A        M        

  I        E        N        

  T        O        

  T        R        A        T        A        M        

  I        E        N        

  T        O        

   L E  V E L E  V E

    D # e t a  r #

    a  e n 

   D # e t a  r # 

   a  e n 

   " r o t e ? n a

   *. " r o t

   e ? n a *.

    E ' # t a r  e $  E ' # t a r  e $   o n *

   + m o  d e 

    o n * + m o

    d e 

   * a $3  e n $ a

   t a d o * 

   * a $3  e n $ a

   t a d o * 

   ;  e m b + t #

   d o *.

   ;  e m b + t #

   d o *.

    P o * #  # !

   n  d e 

   P o * #  # !

   n  d e 

    + b # t o  $ a t e r a $ 

    + b # t o  $ a t e r a $ 

   # z  + # e r d

   o. # z  +

   # e r d o.

    R e " o * o

  . R e " o

   * o.

   G RA  V E

   G RA  V E

    % o * " # t a $ # z a r  % o * " # t a $ # z a r 

   " a r a  $ a 

   " a r a  $ a 

   " r e ' e n  #

   ! n  d e 

   " r e ' e n  #

   ! n  d e 

    o n ' + $ * # o

   n e *.

    o n ' + $ * # o

   n e *.

    M o n # t o r e o

    d e 

   M o n # t o r e

   o  d e 

   PA. PA.

    R e * t a b

   $ e  e r  $ a 

   R e * t a b $ e

    e r  $ a 

   & + n  # ! n  r

   e n a $.

   & + n  # ! n  r

   e n a $.

    P r e " a r

   a r  " a r a 

   P r e " a r a r

    " a r a 

   a  t o  a  t o   + # r

    r , #  o.

    + # r  r , #

    o.

 • 8/18/2019 Complicaciones Mas Comunes Del Embarazo

  27/29

  ACCIONES DE EN2ERMERIA

  •Re"o*o en ama.•Contro$ de "e*o d#ar#o.•:a$orar $a 2..2. ; mo'#m#ento* &eta$e*.•:a$orar edema*.•Mon#toreo de *#,no* '#ta$e* PA.•

  :#,#$ar e-Hmene* de $aborator#o.

  ECLAMPSIA

  SIGNOS SINTOMAS

  •Ce&a$ea #nten*a.•Mareo*.•:#*#!n borro*a.

 • 8/18/2019 Complicaciones Mas Comunes Del Embarazo

  28/29

  •Edema ,enera$#zado.•E"#,a*tra$,#a.•

  %#"erten*#!n *e'era.•Con'+$*#one* t!n#a $!n#a*.•O$#,+r#a.

  TRATAMIENTO

  •Re"o*o ab*o$+to.•Mon#toreo de *#,no* '#ta$e*.•Mon#toreo de 2..2.•Adm#n#*tra#!n de med#amento* ( *+$&atode ma,ne*#o *e,n "rotoo$o*#nterna#ona$e* ; *edante* ( 'a$#+m).•Interr+m"#r e$ embarazo3 *# 8a;

  om"rom#*o materno &eta$.

 • 8/18/2019 Complicaciones Mas Comunes Del Embarazo

  29/29

  SINDROME DE %ELLP

   % / %em!$#*#*.

   EL/ E$e'a#!n de $a* enz#ma*8e"Ht#a* (tra*am#na*a*).

  LP/ Red+#!n de $a +enta de"$a+eta* (trombo#to"en#a).