CODE: XW-B95: ทัวร์ปักกิ่ง เทียนสิน ก ำ ... ·...

of 8 /8
1 รหัสโปรแกรม : XW-B47-XW-B95-JUN19 CODE: XW-B95: ทัวร์ปักกิ่ง เทียนสิน กำแพงเมืองจีน 4วัน3คืน เปิดประสบกำรณ์นั่งรถไฟควำมเร็วสูงสู่ ปักกิ่ง มหำนครแห่งวัฒนธรรม พิชิตกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกกำยกรรมปักกิ่ง โชว์ชื่อดังระดับโลก พระรำชวังกู้กง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระรำชวังฤดูร้อน ถนนหวังฟูจิ่ง ตลำดรัสเซีย พิพิธภัณฑ์ภำพวำด 3 มิติ พิเศษสุด!! ใส่ชุดฮ่องเต้+ฮองเฮำ ถ่ำยรูปที่กำแพงเมืองจีน เมนูพิเศษ:Buffet Chenkiskan,เป็ดปักกิ่ง,สุกี้สมุนไพร,อำหำรแต้จิ๋ว พักโรงแรมระดับ 4 ดำว (ปักกิ่ง3คืน) โดยสำยกำรบิน NOKSCOOT ค่ำทัวร์ไม่รวมค่ำวีซ่ำกรุ๊ป ท่ำนละ 1,500 บำท วันเดินทำง รำคำผู้ใหญ่ รำคำเด็ก พักเดี่ยวเพิ่ม ที่นั่ง 4-7 เม.ย.62 13,888 ไม่มีรำคำเด็ก INF 5,000฿ 4,500 25 6-9 เม.ย.62 14,888 4,500 25 11-14 เม.ย.62 15,888 4,500 25 13-16 เม.ย.62 16,888 4,500 25 18-21 เม.ย.62 13,888 4,500 25 20-23 เม.ย.62 13,888 4,500 25 25-28 เม.ย.62 13,888 4,500 25

Transcript of CODE: XW-B95: ทัวร์ปักกิ่ง เทียนสิน ก ำ ... ·...

Page 1: CODE: XW-B95: ทัวร์ปักกิ่ง เทียนสิน ก ำ ... · 2019-02-13 · รหัสโปรแกรม 1 : xw-b47-xw-b95-jun19 code: xw-b95: ทัวร์ปักกิ่ง

1

รหสโปรแกรม : XW-B47-XW-B95-JUN19

CODE: XW-B95: ทวรปกกง เทยนสน ก ำแพงเมองจน 4วน3คน

เปดประสบกำรณนงรถไฟควำมเรวสงส ปกกง มหำนครแหงวฒนธรรม

พชตก ำแพงเมองจน “1 ใน 7 สงมหศจรรยของโลก”

กำยกรรมปกกง โชวชอดงระดบโลก พระรำชวงกกง จตรสเทยนอนเหมน

พระรำชวงฤดรอน ถนนหวงฟจง ตลำดรสเซย พพธภณฑภำพวำด 3 มต

พเศษสด!! ใสชดฮองเต+ฮองเฮำ ถำยรปทก ำแพงเมองจน

เมนพเศษ:Buffet Chenkiskan,เปดปกกง,สกสมนไพร,อำหำรแตจว

พกโรงแรมระดบ 4 ดำว (ปกกง3คน) โดยสำยกำรบน NOKSCOOT

คำทวรไมรวมคำวซำกรป ทำนละ 1,500 บำท

วนเดนทำง รำคำผใหญ

รำคำเดก พกเดยวเพม ทนง

4-7 เม.ย.62 13,888

ไมมรำคำเดก INF 5,000฿

4,500 25

6-9 เม.ย.62 14,888 4,500 25

11-14 เม.ย.62 15,888 4,500 25

13-16 เม.ย.62 16,888

18-21

4,500 25

18-21 เม.ย.62 13,888 4,500 25

20-23 เม.ย.62 13,888 4,500 25

25-28 เม.ย.62 13,888 4,500 25

Page 2: CODE: XW-B95: ทัวร์ปักกิ่ง เทียนสิน ก ำ ... · 2019-02-13 · รหัสโปรแกรม 1 : xw-b47-xw-b95-jun19 code: xw-b95: ทัวร์ปักกิ่ง

2

รหสโปรแกรม : XW-B47-XW-B95-JUN19

27-30 เม.ย.62 13,888 4,500 25

2-5 พ.ค.62 13,888 4,500 25

4-7 พ.ค.62 13,888 4,500 25

9-12 พ.ค.62 14,888 4,500 25

11-14 พ.ค.62 13,888 4,500 25

16-19 พ.ค.62 13,888 4,500 25

18-21 พ.ค.62 14,888 4,500 25

23-26 พ.ค.62 13,888 4,500 25

25-28 พ.ค.62 13,888 4,500 25

30 พ.ค.-2ม.ย.62 13,888 4,500 25

1-4 ม.ย.62 13,888 4,500 25

6-9 ม.ย.62 12,888 4,500 25

8-11 ม.ย.62 12,888 ไมมรำคำเดก INF 5,000฿

4,500 25

13-16 ม.ย.62 12,888 4,500 25

15-18 ม.ย.62 12,888 4,500 25

20-23 ม.ย.62 12,888 4,500 25

22-25 ม.ย.62 12,888 4,500 25

27-30 ม.ย.62 12,888 4,500 25

29 ม.ย.-2ก.ค.62 12,888 4,500 25

วนแรก: สนำมบนดอนเมอง-เทยนสน

10.00 น. คณะเดนทำง พรอมกนทชน 3 ผโดยสำรขำออก สนำมบนนำนำชำตดอนเมอง หนำเคำนเตอรเชคอนหมำยเลข 7สำยกำรบน NOKSCOOT (XW) (รบเอกสารตาง ๆ พรอมขอแนะน าขนตอนจากเจาหนาท) กระเปาทกใบจะตองฝากใหกบทางเจาหนาทสายการบนดวยตวทานเองตามนโยบายรกษาความปลอดภยของสายการบน

13.15 น. เดนทางส เทยนสน โดยสำยกำรบน เทยวบนท XW880 *คาทวรไมรวมคาอาหารบนเครอง*(สายการบนมบรการจ าหนายอาหารและเครองดมบนเครอง)

18.45 น. เดนทางถง เทยนสน สำธำรณรฐประชำชนจน น าทานผานพธการ ตรวจคนเขาเมองและรบกระเปาสมภาระ ออกมาพบกบไกดทองถน เพอน าทานขนรถไฟใตดน เดนทางส สถำนรถไฟเทยนสน จากนนน าทาน สมผสประสบการณพเศษ นงรถไฟควำมเรวสงหวจรวด Bullet Train เดนทำงส ปกกง *ใชเวลาประมาณ 45 นาท ดวยความเรวสงสด 295 กม.ตอชวโมง* (เพอสะดวกตอการขนรถไฟ ควรเตรยมกระเปาแบบมลอลาก )เดนทางถงสถานรถไฟปกกง นครปกกง เมองประวตศาสตรเกาแก เดมทปกกงเคยเปนเมองส าคญทางการคาของอาณาจกรเยยนเมอ 500 ปกอนครสตกาล หลงการปฏวตลมลางระบอบสมบรณาญาสทธราช และการสรบกลางเมอง ค.ศ.1949 พรรคคอมมวนสตจนไดชยชนะ จงประกาศตงรฐบาลและกรงปกกงเปนเมองหลวงของประเทศนบแตนนมา น าทานขนรถโคชปรบอากาศเดนทางเขาสทพก เขำสทพก Holiday Inn Express Hotel (4*) หรอระดบใกลเคยงกน (ไมมบรกำรอำหำรค ำ)

Page 3: CODE: XW-B95: ทัวร์ปักกิ่ง เทียนสิน ก ำ ... · 2019-02-13 · รหัสโปรแกรม 1 : xw-b47-xw-b95-jun19 code: xw-b95: ทัวร์ปักกิ่ง

3

รหสโปรแกรม : XW-B47-XW-B95-JUN19

วนทสอง: จตรสเทยนอนเหมน-พระรำชวงกกง-พระรำชวงฤดรอน-กำยกรรมปกกง อำหำรเชำ,เทยง,เยน

เชำ บรกำรอำหำรเชำ ณ หองอำหำรโรงแรม

เดนทางสศนยรวมชาวจน จตรสเทยนอนเหมน จตรสทใหญทสดในโลก สญลกษณของประเทศจนยคใหม

สถานทจดงานพธเฉลมฉลองเนองในโอกาสพเศษตางๆ บนทกภาพเพอเปนทระลกกบอนสาวรยวรชน ศาลา ประชาคม และ หอระลกประธานเหมาเจอตง จากนนน าทานผานประตเขาส นครโบรำณ หรอ พระรำชวง

ตองหำมกกง สถานทวาราชการและทประทบของจกรพรรด 24 พระองค ในสมยราชวงศหมงและชง ชม

โบราณสถานและสงกอสรางททรงคณคาทางประวตศาสตร สรางขนบนพนท 720,000 ตารางเมตร ชมหม

อาคารเครองไมทประกอบดวยหองหบตางๆถง 9,999 หอง ชมพระต าหนกวาราชการ พระต าหนกชนใน

หองบรรทมของจกรพรรด และหองวาราชการหลงมลไมไผของพระนาง ซสไทเฮาจากนน ผำนชมดำนนอกของโรงละครแหงชำตปกกงหรอตกไข ตงอยใกลกบจตรสเทยนอนเหมน

เทยง บรกำรอำหำรกลำงวน ณ ภตตำคำร เมนพเศษ เปดปกกง

บำย น าทานเดนทางไปชม พระรำชวงฤดรอนอวเหอหยวน

อทยานทใหญทสดของประเทศจน สรางขนเมอประมาณ 800

ปกอน ชมทะเลสาบคนหมงทขดขนดวยแรงงานคนลวน ชมท

ประทบของพระนางซสไทเฮาและจกรพรรดกวางส ชมระเบยง

กตญญและเรอหนออน จากนนพาชม โรงงำนไขมกน ำจด ท

เพาะเลยงในทะเลสาบ ปจจบนประเทศจนสามารถผลตเพอ

สงออกไปขายทวโลกไดไมต ากวาปละ 199,500 กโลกรม

นบวาเปนประเทศทผลตไขมกน าจดรายใหญทสดในเวลาน ให ทานไดมโอกาสเลอกซอไขมก ครมบ ารงผว ไขมกธรรมชาตทเหมาะกบทกสภาพผว เพอบ ารงผวหนาและกาย ใหเปลงปลงและขาวใสอยางเปนธรรมชาตจากนนน าทานผอนคลายความเมอยลาดวยการนวดฝาเทา

โดยการแชเทาดวยยาสมนไพรจน และนวดผอนคลายท ศนยวจยทำงกำรแพทยแผนโบรำณฟงเรองราว

เกยวกบการแพทยโบราณตงแตอดตถงปจจบน การสงเสรมการใชสมนไพรจนทมมานานนบพนปพรอมรบ

ฟงการวนจฉยโรคโดยแพทยผเชยวชาญ น าทานชม กำยกรรมปกกง สดยอดกายกรรมทตนตาตนใจทนา

ประทบใจ

ค ำ บรกำรอำหำรค ำ ณ ภตตำคำร

เขำสทพก Holiday Inn Express Hotel (4*) หรอ

ระดบใกลเคยงกน

Page 4: CODE: XW-B95: ทัวร์ปักกิ่ง เทียนสิน ก ำ ... · 2019-02-13 · รหัสโปรแกรม 1 : xw-b47-xw-b95-jun19 code: xw-b95: ทัวร์ปักกิ่ง

4

รหสโปรแกรม : XW-B47-XW-B95-JUN19

วนทสำม : ก ำแพงเมองจน(ดำนจยงกวน) -พพธภณฑภำพ3มต –ผำนชมสนำมกฬำโอลมปก

ชอปปงถนนหวงฟจง อำหำรเชำ,เทยง,เยน

เชำ บรกำรอำหำรเชำ ณ หองอำหำรของโรงแรม

น าทานเดนทางไป ก ำแพงเมองจน ชมความยงใหญของ“ก ำแพงเมองจน” (ดำนจยงกวน) ทถอวาเปนดานทสวยทสดของก าแพงเมองจน ทานจะไดเหนสงมหศจรรย 1 ใน 7 ของโลกในยคกลาง มระยะทางยาวกวา 7,000 กโลเมตร เปนสงกอสรางทมขนาดใหญทสดและใชเวลาสรางนานทสดในโลก ทเกดขนดวยฝมอของมนษย มการเกณฑแรงงานเกอบลานคน และยงมแรงงานจากพวกนกโทษผซงถกโกนหว และมตรวนเหลกคลองคอ คนเหลานตองท างานในถนทรกนดารทามกลางอณหภมเลวราย คอ 35 องศาเซลเซยสในฤดรอน และ -21 องศาเซลเซยสในฤดหนาว ตองอดๆ อยากๆ เพราะเสบยงทสงมามกถกขโมยกนหรอถกยกยอกน าไปขาย คนงานนบพนจงตองลมตาย รางถกฝงอยใตก าแพง ก าแพงเมองจนจงไดรบการขนานนามวาเปน “หลมฝงศพทยำวทสดในโลก” รวมๆ แลวมระยะทาง ยาวกวา 50,000 กโลเมตร ซงสามารถลอมโลกกวา 1 รอบ กอนทจะมการใชอฐในการกอสราง ก าแพงเมองจนถกสรางขนโดยใชหน ดน และไม บางครงมการแพคดนไวระหวางไมแผนใหญ และมดไวดวยกนโดยเสอทอบรเวณใกลกรงปกกง ก าแพงเมองจนถกสรางโดยใชหนออน ในบางสถานทก าแพงถกสรางโดยใชหนแกรนต บางแหงกใชดนเผา ทางตะวนตกของจน ก าแพงถกสรางโดยใชโคลน ท าใหช ารดไดงายกวา ก าแพงเมองจนทเราเหนกนทกวนน สวนใหญถกสรางในราชวงศหมง

พเศษสด!!ใสชดฮองเต+ฮองเฮำ ถำยรปทก ำแพงเมองจน

เทยง บรกำรอำหำรกลำงวน ณ ภตตำคำร เมน สกสมนไพร

บำย แวะชมอญมณทประเทศจนยกยองวามคาอยางล าเลศยงกวาทองและเพชรนนกคอ หยกจน ชาวจนมความเชอวาหยกเปนอญมณล าคา เปนสรมงคลแก ผทไดมาครอบครอง ท าใหชวตเจรญรงเรอง สงเสรมใหเกดความเจรญกาวหนา มงคง โชคด อายยนยาว ใหทานไดเลอกซอ ก าไลหยก แหวน หยก หรอ เผาเยา ซงเปนเครองประดบน าโชค น าทานชม พพธภณฑภำพ3มต พพธภณฑทรวบรวมงานศลปะแบบ 3 มต ททานสามารถถายรปเสมอนอยในภาพจ าลองเหตการณนนๆไดอยางเสมอนจรงจากนน จากนน น าทานแวะซอยาแกน ารอนลวกเปาฟหลง “ยำบวหมะ” ยาประจ าบานทมชอเสยง ผำนชมสนำมกฬำโอลมปก สนามกฬาหลกท ใชในการแขงขนกฬาโอลมปกฤดรอน 2008 ซงมชอเลนวา รงนก เนองจากรปแบบโครงสรางทคลายรง เรมกอสรางเมอเดอนธนวาคม 2546 สรางเสรจในป 2550 ไดรบการออกแบบโดย Herzog & DeMeuron และสถาบนออกแบบสถาปตยกรรมจน (China Architecture Design Institute) มขนาดความจ 1 แสนท น ง เดนทางส รำนยำงพำรำ เลอกซอผลตภณฑทผลตมาจากยางพารา อาท หมอน ผาหม ทนอน กระเปา รองเทา ฯลฯ

น าทานเดนทางส ถนนหวงฟจง แหลงชอปปงชอดงของกรงปกกง ทรวมรานคาและหางดงอนทนสมย กลมกลนเขากบตกเกาแกทมอายเปนรอยป ถอเปนอกหนงไฮไลททไมควรพลาด อสระชอปปงตามอธยาศย

ค ำ บรกำรอำหำรค ำ ณ ภตตำคำร เมนพเศษ Buffet Chenkiskan

BBQ ซฟด เขำสทพก Holiday Inn Express Hotel (4*) หรอระดบใกลเคยงกน

Page 5: CODE: XW-B95: ทัวร์ปักกิ่ง เทียนสิน ก ำ ... · 2019-02-13 · รหัสโปรแกรม 1 : xw-b47-xw-b95-jun19 code: xw-b95: ทัวร์ปักกิ่ง

5

รหสโปรแกรม : XW-B47-XW-B95-JUN19

วนทส : ตลำดรสเซย-สนำมบนเทยนสน-สนำมบนดอนเมอง อำหำรเชำ,เทยง,---

เชำ บรกำรอำหำรเชำ ณ หองอำหำรของโรงแรม

น าทานชม ผชว ทานจะไดศาสตรแหงการเสรมบารม ศาสตรการแกไขฮวงจยของชาวจน และทานทท าการคาขาย หรอท าธรกจ สามารถเชาผชวเพอน าไปตงเปนเครองรางของมงคลกบบาน หางราน และกจการของทาน จากนนน าทานอสระชอปปงท ตลำดรสเซย ซงเปนแหลงชอปปงทอยบนถนนยาวกวา 400 เมตร ตงอยภายใน บรเวณทตงของสถานทตนานาชาต มรานคากวา 300 รานตงเรยงรายไปตามสองขางถนน ไมวาจะเปน ผาไหม, เสอผา , งานฝมอ , เครองหนง , ของทระลก ฯลฯ ในราคาขายปลกและสง

เทยง บรกำรอำหำรกลำงวน ณ ภตตำคำร

บำย น าทานเดนทางส สนามบนเทยนสน 20.10 น. เดนทำงกลบส กรงเทพฯ โดยสำยกำรบน เทยวบนท XW879

*คาทวรไมรวมคาอาหารบนเครอง*(สายการบนมบรการจ าหนายอาหารและเครองดมบนเครอง)

00.10 น. เดนทำงกลบถง สนำมบนดอนเมอง โดยสวสดภำพ

************************* **กรณลกคำตองกำรซอตวเครองบนภำยในประเทศ กรณำตดตอคอนเฟรมเวลำกบเจำหนำทอกครง**

สงทลกคำจ ำเปนตองรบทรำบกอนเดนทำง

- เนองจากเปนทวรราคาพเศษทไดรบการสนบสนนตามนโยบายของรฐบาลจน รวมกบการทองเทยวแหงเมองจน ทกเมอง ก าหนดใหมการ ประชาสมพนธสนคาพนเมองใหนกทองเทยวทวไปไดรจกในนามของรานรฐบาล อาทเชน บวหมะ, หยก, ใบชา, นวดฝาเทา, ไขมก, ผาไหม, ผชว ซงจ าเปนตองบรรจในโปรแกรมทวรดวย เพราะมผลกบราคาทวร จงเรยนใหกบนกทองเทยวทกทานทราบวา รานรฐบาลทกรานจ าเปนตองใหทกทานแวะเขาไปชม แตจะซอหรอไมซอขนอยกบความพอใจของลกคาเปนหลก ไมมการบงคบซอใดๆทงสน *** หากลกคาทานใดไมรวมเดนทางตามรายการ หรอไมเขารานสนคาพนเมองหรอรานของรฐบาลรานใดๆกตามทระบไวในรายการทวร ไมวาจะสาเหตใดกตาม ลกคาตองจายคาชดเชยเพม รานละ 2,000 บาท ตอลกคา 1 ทาน โดยไกดทองถนจะเปนผเกบเงนจากลกคาโดยตรง *** - ลกคาทานใดทอยตางจงหวดและตองออกตวภายในประเทศ (หรอเครองบน, หรอรถทวร, หรอรถไฟ) กรณาสอบถามทเจาหนาทกอนท าการจองทวรทกครง กรณาอานโปรแกรมอยางละเอยดทกหนา และทกบรรทด เนองจากทางบรษทฯ จะองตามรายละเอยดของโปรแกรมทขายเปนหลก หมำยเหต: รำยกำรทวรสำมำรถเปลยนแปลงไดตำมควำมเหมำะสม เนองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมอง,

สำยกำรบน เปนตน โดยมตองแจงใหทรำบลวงหนำ กรณทำนตองซอบตรโดยสำรภำยในประเทศ เพอเดนทำงมำ

ทสนำมบนดอนเมอง กรณำแจงบรษทฯกอนท ำกำรจอง กรณเกดควำมผดพลำดจำกบรกำรจำกสำยกำรบน

(ควำมลำชำของเทยวบน กำรยกเลกเทยวบน มกำรยบเทยวบนรวมกน ตำรำงกำรกำรเดนทำงมกำรเปลยนแปลง

เนองจำกสำยกำรบนพจำรณำสถำนกำรณแลววำ อยนอกเหนอควำมควบคม หรอเหตผลเชงพำณชย หรอเหตผล

ทำงดำนควำมปลอดภยเปนตน ) โปรดเขำใจและรบทรำบวำ ผจดจะไมรบผดชอบและไมสำมำรถคนคำใชจำย

ตำงๆ ได ในทกกรณ

เอกสำรในกำรท ำวซำจนส ำหรบเดนทำง

เอกสำรในกำรท ำวซำจนส ำหรบหนงสอเดนทำงประเทศไทย (กรณท ำ

วซำแบบกรป)

1. ส ำเนำหนำพำสปอรต *ตองมอายการใชงานไมต ากวา 6 เดอน นบจากวน

หมดอาย ถงวนเดนทางไป-กลบ ตองมหนาวาง อยางนอย 2 หนา ส าหรบประทบตรา

วซาและตราเขา-ออก มฉะนนบรษทจะไมรบผดชอบกรณ ดานตรวจคนเขาเมอง

ปฏเสธการเดนทางของทาน* โดยทำนถำยรป หรอ สแกนหนำหนงสอ

เดนทำง (หนำทมรปทำน) แบบเตมหนำรำยละเอยดครบถวน ชดเจน

ไมด ำ ไมเบลอ หำมขดเขยดลงบนหนำพำสปอรตโดยเดดขำด สงมำ

Page 6: CODE: XW-B95: ทัวร์ปักกิ่ง เทียนสิน ก ำ ... · 2019-02-13 · รหัสโปรแกรม 1 : xw-b47-xw-b95-jun19 code: xw-b95: ทัวร์ปักกิ่ง

6

รหสโปรแกรม : XW-B47-XW-B95-JUN19

ทำง E-mail เมอทำนตกลงท ำกำรจอง

(หมำยเหต : หนงสอเดนทางตองไมมการ ช ารดใดๆ ทงสน ถาเกดการช ารด เจาหนาทตรวจคนเขา-ออกเมอง จะปฏเสธการขอออก

นอกประเทศของทานได)

2. รปถำยสถำยหนำตรง ขนาด 2 นว พนหลงสขำวเทำนน ทานละ 2 รป ลกคำถอไปทสนำมบนเอง ณ วนเดนทำง

(รปใหมถายไมเกน 6 เดอน อดดวยกระดาษสโกดกและฟจ เทานน ตองไมใชสตกเกอร หรอรปทพรนซจาก คอมพวเตอร)

3. พำสปอรตเลมจรง ตองมหนาวาง ส าหรบประทบตราวซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนาเตม ลกคำถอไปทสนำมบนเอง ณ วนเดนทำง (หนงสอเดนทำงตองเปนเลมทสงชอใหเรำท ำวซำเทำนน!!

ส าคญมาก: กรณาน าหนงสอเดนทาง(PASSPORT)และรปถายมาในวนเดนทาง

ทางบรษทฯจะไมรบผดชอบกรณททานลมน ารปถายมา หรอ น าหนงสอเดนทางมาผดเลม

เอกสำรในกำรท ำวซำจนส ำหรบหนงสอเดนทำง (กรณท ำวซำแบบเดยว ช ำระคำวซำเพม 2,000 บำท)

1.หนงสอเดนทางตองมอายการใชงานไมต ากวา 6 เดอน นบจากวนหมดอาย ถงวนเดนทางไป-กลบ มฉะนนบรษทจะไม

รบผดชอบกรณ ดานตรวจคนเขาเมองปฏเสธการเดนทางของทาน

2.หนงสอเดนทางตองมหนาวาง ส าหรบประทบตราวซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนาเตม

3.รปถายหนาตรง รปส 2 นว ถายไมเกน 6 เดอน 2 ใบ มพนหลงสขำวเทานน และตองไมใชสตกเกอร หรอรปพรนซจาก

คอมพวเตอร (รปใหมถายไมเกน 6 เดอน อดดวยกระดาษสโกดกและฟจ เทานน )

4.ส าเนาทะเบยนบาน, ส าเนาบตรประชาชน,ใบเปลยนชอ-นามสกล(ถำม) ของผเดนทาง

Page 7: CODE: XW-B95: ทัวร์ปักกิ่ง เทียนสิน ก ำ ... · 2019-02-13 · รหัสโปรแกรม 1 : xw-b47-xw-b95-jun19 code: xw-b95: ทัวร์ปักกิ่ง

7

รหสโปรแกรม : XW-B47-XW-B95-JUN19

หมำยเหต : การขอวซาจนใชเวลาประมาณ 4 วนท าการ

กรณหนงสอเดนทำงชำวตำงชำต

กรณาตรวจสอบเอกสารทตองใช และ อาจมคาใชจายเพมเตมกรณาสอบถามขอมลกบทางบรษท

- กรณหนงสอเดนทางตำงดำว(เลมเหลอง) ผเดนทางตองไปด าเนนการขอวซาเขาประเทศจนดวยตนเอง เนองจากผ

เดนทางจะตองไปแสดงตนทสถานทตจน

*** ออกเดนทำงขนต ำ 20 ทำน หำกเดนทำงต ำกวำก ำหนด มควำมจ ำเปนทตองเรยกเกบคำใชจำยเพมเตม

ขอสงวนสทธในกำรปรบเปลยนรำคำเพม หำกมกำรปรบขนของภำษน ำมนหรอภำษใดๆ จำกสำยกำรบน

***กำรนบอำยเดก ใชวน เดอน ปเกด ตำมหนำพำสปอรต และวนทเดนทำง เปนเกณฑในกำรนบอำย***

อตรำคำบรกำรรวม

1.คาตวเครองบนไปกลบ กรงเทพฯ(DMK) – เทยนสน(TSN) – กรงเทพฯ(DMK)

2.คาโรงแรมทพก (พกหองละ 2 ทาน หากพก 3 ทานในหองเดยวกนจะเปนหองแบบเตยงคและเสรมเตยงสปรง)

3.คาอาหารทวร (เชา กลางวน และเยนหรอค าตามทระบไวในรายการ)

4.คาธรรมเนยมเขาชมสถานทตางๆ ตามทระบไวในรายการ คารถ คาจอดรถ คาทางดวน คามคคเทศก

5.คาน าหนกกระเปาสมภาระไมเกน 20 กก. ตามทสายการบนก าหนด

6.คาประกนอบตเหตตามกรมธรรมวงเงน 1,000,000 บาท คารกษาพยาบาล ตามเงอนไขของบรษทฯประกนภยทบรษทท า

ไว(ไมครอบคลมถงสขภำพ กำรเจบไขไดปวย)ทงนยอมอยในขอจ ากดทมการตกลงไวกบบรษทประกนชวต ทกกรณ

ตองมใบเสรจ และมเอกสารรบรองทางการแพทย จากหนวยงานทเกยวของ

อตรำคำบรกำรไมรวม

1.คำวซำทองเทยวจนแบบกรป 1,500 บำท/ทำน ส ำหรบผทถอพำสปอรตไทยเดนทำงไปและกลบพรอมคณะ

เทำนน*

2.คาภาษมลคาเพม 7% และภาษหก ณ ทจาย 3% (กรณตองการใบเสรจรบเงน / ใบก ากบภาษ)

3.คาใชจายสวนตวทนอกเหนอจากรายการ อาท คาอาหารและเครองดมทสงเพม คาโทรศพท คาโทรสาร

คาทวชองพเศษ คามนบาร คาซกรด ฯลฯ

4.คาท าหนงสอเดนทาง (Passport)

5.คาท าหนงสอเดนทางและวซาชาวตางชาต และ ตางดาว

6.คำทวรชำวตำงชำตเกบเพม 400 หยวน (2,000 บำท) จำกรำคำคำทวรปกต

7.คาน าหนกกระเปาสมภาระทหนกเกนสายการบนก าหนด (ปกต 20 กก.) กรณน าหนกกระเปาเกนทานตองช าระคาน าหนก

กระเปากบสายการบนโดยตรงตามททางสายการบนเรยกเกบ

8.(8.1)คำทปไกดและคนขบรถปกกง 300 RMB (หยวนจน) ตอทรป/ลกคำ 1 ทำน

(8.2)คำทปหวหนำทวร 400 บำท ตอทรป/ลกคำ 1 ทำน (เดกตองเสยคำทปเทำผใหญ)

เงอนไขในกำรจอง มดจ ำทำนละ 8,000 บำทตอทำน และช ำระสวนทเหลอกอนวนเดนทำงอยำงนอย 15 วนลวงหนำ

(การไมช าระเงนคามดจ าหรอช าระไมครบหรอเชคธนาคารถกระงบการจายไมวาดวยสาเหตใดใดผจดมสทธยกเลกการจดหรอ

ยกเลกการเดนทาง)

กำรยกเลกกำรจอง เนองจากเปนราคาโปรโมชนตวเครองบนเปนราคาแบบซอขาด ตองเดนทางตามวนททระบบนหนาตวเทานน

เมอทานตกลงจองทวรโดยจายเงนมดจ า หรอ คาทวรทงหมดแลว ขอสงวนสทธในการยกเลกการเดนทาง หรอ เลอนการเดนทาง

ขอสงวนสทธในการคนเงนไมวากรณใดทงสน เมอออกตวไปแลวในกรณททานไมสามารถเดนทางพรอมคณะไมวาดวย

เหตผลใดกตาม ตวเครองบนไมสามารถน ามาเลอนวนหรอคนเงนได

หมำยเหต :

กรณาอานศกษารายละเอยดทงหมดกอนท าการจอง เพอความถกตองและความเขาใจตรงกนระหวางทานลกคาและบรษท ฯ

และเมอทานตกลงชาระเงนมดจาหรอคาทวรทงหมดกบทางบรษทฯ แลว ทางบรษทฯ จะถอวาทานไดยอมรบเงอนไข

ขอตกลงตางๆ ทงหมด

1. บรษทฯ ขอสงวนสทธทจะเลอนกำรเดนทำงหรอปรบรำคำคำบรกำรขนในกรณทมผรวมคณะไมถง 20 ทำน

Page 8: CODE: XW-B95: ทัวร์ปักกิ่ง เทียนสิน ก ำ ... · 2019-02-13 · รหัสโปรแกรม 1 : xw-b47-xw-b95-jun19 code: xw-b95: ทัวร์ปักกิ่ง

8

รหสโปรแกรม : XW-B47-XW-B95-JUN19

2. ขอสงวนสทธการเกบคาน ามนและภาษสนามบนทกแหงเพม หากสายการบนมการปรบขนกอนวนเดนทาง

3. บรษทฯ ขอสงวนสทธในการเปลยนเทยวบน โดยมตองแจงใหทราบลวงหนาอนเนองจากสาเหตตางๆ

4. บรษทฯ จะไมรบผดชอบใดๆ ทงสน หากเกดกรณความลาชาจากสายการบน, การยกเลกบน, การประทวง, การนดหยด

งาน, การกอการจลาจล , ภยธรรมชาต, การนาสงของผดกฎหมาย ซงอยนอกเหนอความรบผดชอบของบรษทฯ

5. รายการทองเทยวสามารถสลบปรบเปลยนไดตามความเหมาะสม โดยค านงถงผลประโยชนของผเดนทางเปนส าคญ

6. บรษทฯ จะไมรบผดชอบใดๆ ทงสน หากเกดสงของสญหาย อนเนองเกดจากความประมาทของทาน, เกดจากการ

โจรกรรม และ อบตเหตจากความประมาทของนกทองเทยวเอง

7. รายการนเปนเพยงขอเสนอทตองไดรบการยนยนจากบรษทฯอกครงหนง หลงจากไดส ารองโรงแรมทพกในตางประเทศ

เรยบรอยแลว โดยโรงแรมจดในระดบใกลเคยงกน ซงอาจจะปรบเปลยนตามทระบในโปรแกรม

8. การจดการเรองหองพก เปนสทธของโรงแรมในการจดหองใหกบกรปทเขาพก โดยมหองพกส าหรบผสบบหร / ปลอด

บหรได โดยอาจจะขอเปลยนหองไดตามความประสงคของผทเขาพก ทงนตองขนอยกบความพรอมใหบรการของแตละ

โรงแรม และไมสามารถรบประกนได

9. กรณผเดนทางตองการความชวยเหลอเปนพเศษ อาทเชน ใชววแชร กรณาแจงบรษทฯ อยางนอย 7 วนกอนการเดนทาง

และอาจมคาบรการเพมเตมของแตละสนามบน มฉะนน บรษทฯไมสามารถจดการไดลวงหนาได

10. มคคเทศก พนกงานและตวแทนของผจด ไมมสทธในการใหค าสญญาใด ๆ ทงสนแทนผจด นอกจากมเอกสารลงนาม

โดยผมอ านาจของผจดก ากบเทานน

11. ผจดจะไมรบผดชอบและไมสามารถคนคาใชจายตางๆ ไดเนองจากเปนการเหมาจายกบตวแทนตางๆ ในกรณทผ

เดนทางไมผำนการพจารณาในการตรวจคนเขาเมอง-ออกเมอง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมองหรอกรมแรงงานของทก

ประเทศในรายการทองเทยว อนเนองมาจากการกระท าทสอไปในทางผดกฎหมาย การหลบหน เขาออกเมอง เอกสาร

เดนทางไมถกตอง หรอ การถกปฏเสธในกรณอน ๆ บรษทฯ ขอสงวนสทธไมคนคาบรการตางๆไมวากรณใดๆทงสน

12. บรการน าดมทานวนละ1ขวดตอคนตอวน

13. การประกนภย ทบรษทฯไดท าไวส าหรบความคมครองผเดนทาง เปนการการประกนอบตเหตจากการเดนทางทองเทยว

ตาม พ.ร.บ. การทองเทยว เทานน ไมไดครอบคลมถง สขภำพ กำรเจบไขไดปวย ทานสามารถขอดเงอนไขกรมธรรมของ

บรษทฯได และทางบรษทฯถอวาทานไดเขาใจและยอมรบขอตกลงแลวเมอทานช าระเงนคาทวร (ทานสามารถซอประกน

สขภาพ ในระหวางการเดนทางได จากบรษท ประกนทวไป และควรศกษาเงอนไขความคมครองใหละเอยด)

14. เมอทานตกลงช าระเงนมดจ าหรอคาทวรทงหมดกบทางบรษทฯ แลว ทางบรษทฯ จะถอวาทานไดยอมรบเงอนไข

ขอตกลงตางๆ ทไดระบไวทงหมด