Co So Ly Thuyet Co Hoc Trong Truyen Dong Dien

of 10 /10
HOAØNG ANH KIEÂN CÖÔØNG CÔ SÔÛ LYÙ THUYEÁT Chöông I : CÔ HOÏC TRONG TRUYEÀN ÑOÄNG ÑIEÄN NOÄI DUNG I/ Khaùi nieäm : 1. Ñònh nghóa heä thoáng truyeàn ñoäng ñieän (TÑÑ) vaø caùc khaâu cô baûng cuûa heä thoáng (TÑÑ) 2. phaân loaïi caùc hình thöùc (TÑÑ) II/ Cô sôû ñoäng hoïc cuûa (TÑÑ) 1. Phöông trình chuyeån ñoäng cuûa heä chuyeån ñoäng thaúng 2. Phöông trình chuyeån ñoäng cuûa heä chuyeån ñoäng quay 3. Caùc chuù yù khi söû duïng phöông trình chuyeån ñoäng trong tính toaùn khaûo saùt heä thoáng (TÑÑ) III/ Quy ñoåi caùc khaâu cô khí cuûa (TÑÑ) 1. Quy ñoåi moâment caûn cuûa Mc veà truïc ñoäng cô 2. Quy ñoåi löïc caûn Fc veà thaønh moâment caûn Mc treân ñaàu truïc ñoäng cô 3. Quy ñoåi moâment quaùn tính J veà ñaàu truïc ñoäng cô 4. Quy ñoåi khoái quaùn tính m veà thaønh moâment quaùn tính treân ñaàu truïc ñoäng cô 5. moâment quaùn tính cuûa toaøn heä thoáng treân ñaàu truïc ñoäng cô YEÂU CAÀU : Naém ñöôïc caù vaán ñeà khaùi quaùt veà moät heä thoáng truyeàn ñoäng ñieän Naém vaãn caùc vaán ñeà cô sôû ñoäng hoïc cuûa moät heä thoáng truyeàn ñoäng ñieän Hieåu vaø name vöõng caùc phöông phaùp tính quy ñoåi caùc khaâu cô khí trong heä thoáng truyeàn ñoäng ñieän Chöông II : CAÙC ÑAËT TÍNH VAØ TRAÏNG THAÙI ÑOÄNG CÔ TRONG TÑÑ NOÄI DUNG : I/ Khaùi nieäm chung : 1. Ñaët tính cô cuûa caùc cô caáu saûn xuaát 2. Ñaët tính cô cuûa truyeàn ñoäng ñieän 3. Heä ñôn vò töông ñoái trong tính toaùn TÑÑ a) Nhöõng ñaïi löôïng cô baûn thöôøng duøng trong tính toaùn caùc heä thoáng TÑÑ b) Trò soá töông ñoái cuûa caùc ñaïi löôïng thöôøng duøng trong tính toaùn caùc heä thoáng TÑÑ

Embed Size (px)

description

ba

Transcript of Co So Ly Thuyet Co Hoc Trong Truyen Dong Dien

Page 1: Co So Ly Thuyet Co Hoc Trong Truyen Dong Dien

HOAØNG ANH KIEÂN CÖÔØNG

CÔ SÔÛ LYÙ THUYEÁT

Chöông I : CÔ HOÏC TRONG TRUYEÀN ÑOÄNG ÑIEÄN NOÄI DUNG

I/ Khaùi nieäm :1. Ñònh nghóa heä thoáng truyeàn ñoäng ñieän (TÑÑ) vaø caùc khaâu cô

baûng cuûa heä thoáng (TÑÑ)2. phaân loaïi caùc hình thöùc (TÑÑ)

II/ Cô sôû ñoäng hoïc cuûa (TÑÑ)1. Phöông trình chuyeån ñoäng cuûa heä chuyeån ñoäng thaúng2. Phöông trình chuyeån ñoäng cuûa heä chuyeån ñoäng quay3. Caùc chuù yù khi söû duïng phöông trình chuyeån ñoäng trong tính toaùn

khaûo saùt heä thoáng (TÑÑ)III/ Quy ñoåi caùc khaâu cô khí cuûa (TÑÑ)

1. Quy ñoåi moâment caûn cuûa Mc veà truïc ñoäng cô2. Quy ñoåi löïc caûn Fc veà thaønh moâment caûn Mc treân ñaàu truïc

ñoäng cô3. Quy ñoåi moâment quaùn tính J veà ñaàu truïc ñoäng cô4. Quy ñoåi khoái quaùn tính m veà thaønh moâment quaùn tính treân ñaàu

truïc ñoäng cô5. moâment quaùn tính cuûa toaøn heä thoáng treân ñaàu truïc ñoäng cô

YEÂU CAÀU : Naém ñöôïc caù vaán ñeà khaùi quaùt veà moät heä thoáng

truyeàn ñoäng ñieän Naém vaãn caùc vaán ñeà cô sôû ñoäng hoïc cuûa moät heä

thoáng truyeàn ñoäng ñieän Hieåu vaø name vöõng caùc phöông phaùp tính quy ñoåi

caùc khaâu cô khí trong heä thoáng truyeàn ñoäng ñieän

Chöông II : CAÙC ÑAËT TÍNH VAØ TRAÏNG THAÙI ÑOÄNG CÔ TRONG TÑÑ

NOÄI DUNG : I/ Khaùi nieäm chung :

1. Ñaët tính cô cuûa caùc cô caáu saûn xuaát 2. Ñaët tính cô cuûa truyeàn ñoäng ñieän3. Heä ñôn vò töông ñoái trong tính toaùn TÑÑ

a) Nhöõng ñaïi löôïng cô baûn thöôøng duøng trong tính toaùn caùc heä thoáng TÑÑ

b) Trò soá töông ñoái cuûa caùc ñaïi löôïng thöôøng duøng trong tính toaùn caùc heä thoáng TÑÑ

II/ Ñaët tính cô ñoäng cô ñieän moät chieàu kích töø song song .1. Phöông trình ñaët tính cô vaø Phöông trình ñaët tính toác ñoä cuûa ñoäng

cô.2. Ñöôøng ñaët tính cô töï nhieân Phöông phaùp tính vaø veõ ñaët tính cô töï

nhieân töø soá lieäu ñònh möùc cuûa ñoäng cô.a) Ñöôøng ñaët tính cô töï nhieânb) Phöông phaùp veõ ñöôøng ñaët tính cô töï nhieân

3. Aûnh höôûng cuûa caùc tham soá ñoái vôùi ñaët tính cô cuûa ñoäng cô ( caùc ñaët tính cô nhaân taïo)

Page 2: Co So Ly Thuyet Co Hoc Trong Truyen Dong Dien

HOAØNG ANH KIEÂN CÖÔØNG

a) aûnh höôûng cuûa ñieän trôû phuï trong maïch phaàn öùng ñoäng cô

Thí duï 1 Thí duï 2

b) aûnh höôûng cuûa ñieän aùp ñaët leân phaàn öùng ñoäng cô ( Uö U ñm )

c) aûnh höôûng cuûa töø thoâng kích thích trong ñoäng cô ( ñm ) Ñöôøng ñaët tính toác ñoä khi thay ñoåi töø thoâng kích thích Ñöôøng ñaët tính cô khi thay ñoåi töø thoâng kích thích Ñaët ñieåm chuù yù khi thay ñoåi töø thoâng kích thích

d) Ñaët tính cô khi thay ñoåi chieàu ñieän aùp ñaët vaøo phaàn öùng ñoäng cô.

4. Vaán ñeà khôûi ñoäng vaø phöông phaùp tính ñieän trôû khôûi ñoäng :a) Ñaët vaán ñeà b) Tính ñieän trôû khôûi ñoäng baèng phöông phaùp ñoà thòc) Tính ñieän trôû khôûi ñoäng baèng phöông phaùp giaû tíchThí duï II-3

5. Caùc traïng thaùi haõm vaø caùc ñaët tính cô cuûa traïng thaùi haõma) Khaùi nieäm veà traïng thaùi haõmb) traïng thaùi haõm taùi sinh naêng löôïngc) traïng thaùi haõm ngöôïc

Ñöa theâm ñieän trôû phuï vaøo maïch phaàn öùng Ñoåi cöïc tính cuûa ñieän aùp ñaët vaøo phaàn öùng ñeå thaùi

haõm d) traïng thaùi haõm ñoäng naêng

traïng thaùi haõm ñoäng naêng kích töø ñoäc laäp traïng thaùi haõm ñoäng naêng töï kích töø.

Thí duï II-46. Traïng thaùi reõ maïch phaàn öùng cuûa ñoäng cô cô

a) Thaønh laäp phöông trình ñaët tính cô.b) Nhaän xeùt ñaët ñieåm cuûa ñaët ñieåm cuûa tính cô khi reõ maïch

phaàn öùng.c) Aûnh höôûng cuûa caùc thaønh phaàn ñieän trôû Rs, Rn ñeán daïng

ñaët tính cô

III/ Ñaët tính cô ñoäng cô ñieän moät chieàu kích töø noái tieáp :1. Thaønh laäp phöông trình ñaët tính cô 2. Caùch veõ ñaët tính cô töï nhieân

a) ñaët tính vaïn naêngb) veõ ñaët tính cô töï nhieân baèng ñaët tính vaïn naêng.

3. Phöông phaùp veõ ñaët tính cô nhaân taïo khi coù ñieän trôû phuï noái trong maïch phaàn öùng

a) phöông phaùp veõ baèng ñoà thò b) phöông phaùp veõ baèng ñöôøng ñaët tính cô töï nhieân

4. Ñaët tính cô khi ñaûo chieàu quay5. Phöông phaùp tính ñieän trôû khôûi ñoäng 6. Caùc traïng thaùi haûm vaø ñöôøng ñaët tính cô cuûa caùc

traïng thaùi haûm.a) traïng thaùi haõm ngöôïc

haõm ngöôïc baèng caùch ñoùng theâm ñieän trôû phuï vaøo maïch phaàn öùng .

haõm ngöôïc baèng caùch ñoåi cöïc tính ñieän aùp ñaët vaøo maïch phaàn öùng.

Page 3: Co So Ly Thuyet Co Hoc Trong Truyen Dong Dien

HOAØNG ANH KIEÂN CÖÔØNG

b) traïng thaùi haõm ñoäng naêng. haõm ñoäng naêng kích töø ñoäc laäp haõm ñoäng naêng töï kích töø

IV/ Ñaët tính cô cuûa ñoäng cô ñieän xoay chieàu khoâng ñoàng boä ba pha :1. Phöông trình ñaët tính cô

a) thaønh laäp phöông trìnhb) nhaän xeùt ñaët tínhc) Phöông trình ñaët tính cô vieát döôùi daïng ñôn giaûn

Xaùc ñònh ñaët tính cô theo khaû naêng quaù taûi Xaùc ñònh ñaët tính cô theo phöông phaùp gaàn ñuùng

d) ñoåi chieàu quay ñoäng cô.2. Aûnh höôûng cuûa caùc thoâng soá ñeán ñöôøng ñaët tính cô.

a) AÛnh höôûng cuûa ñieän aùp ñaët leân cuoän daây stator cuûa ñoäng cô

b) AÛnh höôûng cuûa ñieän trôû, ñieän khaùng treân maïch statorc) AÛnh höôûng cuûa ñieän trôû phuï trong maïch rotor

Thí duï II-63. Khôûi ñoäng vaø tính ñieän trôû khôûi ñoäng cuûa ñoäng cô:4. Caùc traïng thaùi haõm vaø ñöôøng ñaët tính cô cuûa traïng thaùi haõm :

a) traïng thaùi haõm taùi sinh naêng löôïngb) traïng thaùi haõm ngöôïc

haõm ngöôïc baèng caùch ñöa theâm ñieän trôû phuï vaøo maïch cuoän daây rotor cuûa ñoäng cô

haõm ngöôïc baèng caùch ñaûo thöù töï hai trong ba pha ñieän aùp ñaët vaøo stator cuûa ñoäng cô

c) Traïng thaùi haõm ñoäng naêng Khaùi nieäm vaø phöông phaùp haõm Thaønh laäp phöông trình ñaët tính cô vaø daïng ñaët tính cô

trong traïng thaùi YEÂU CAÀU :

Naém vöõng daïng vaø phöông trình caùc ñaët tính cuõng nhö caùc traïng thaùi laøm vieäc cuûa ñoäng cô vaø vaø caùc cô caáu saûn xuaát thoâng duïng.

Naém vöõng tính chaát cuûa caùc traïng thaùi laøm vieäc cuûa ñoäng cô trong truyeàn ñoäng ñieän.

Xaùc ñònh ñöôïc caùc thoâng soá cuûa heä thoáng vaø caùc traïng thaùi laøm vieäc cuï theå.

Chöông III : ÑIEÀU CHÆNH TOÁC ÑOÄ TRONG TRUYEÀN ÑOÄNG ÑIEÄNI/Khaùi nieäm chung :

1. caùc chæ tieâu trong ñieàu chænh toác ñoä.2. Caùc phöông phaùp ñieàu chænh toác ñoä ñoäng cô ñieän.

Nhoùm phöông phaùp thay ñoåi thoâng soá ñoäng cô Nhoùm phöông phaùp thay ñoåi thoâng soá nguoàn cung caáp cho

ñoäng cô.II/ Ñieàu chænh toác ñoä ñoäng cô ñieän moät chieàu :

1. Ñieàu chænh toác ñoä baèng caùch thay ñoåi ñieän trôû trong maïch phaàn öùng.

2. Ñieàu chænh toác ñoä baéng caùch giaûm töø thoâng kích thích cuûa ñoäng cô

3. Ñieàu chænh toác ñoä baèng phöông phaùp reõ maïch phaàn öùng cuûa ñoäng cô

Page 4: Co So Ly Thuyet Co Hoc Trong Truyen Dong Dien

HOAØNG ANH KIEÂN CÖÔØNG

4. Ñieàu chænh toác ñoä baèng phöông phaùp thay ñoåi ñieän aùp cung caáp cho phaàn öùng ñoäng

III/ Môû roäng phaïm vi ñieàu chænh vaø naâng cao chaát löôïng ñieàu chænh toác ñoä cuûa ñoäng cô ñieän moät chieàu1. Heä thoáng maùy phaùt ñoäng cô coù maùy phaùt kích töø ñoäc laäp :sô ñoà nguyeân lyù.Phöông phaùp vaø daïng ñaëc tính cô cuûa heä thoángÑaùnh giaù heä thoáng2. Heä thoáng maùy phaùt ñoäng cô coù maùy coù maùy ñieän khuyeách ñaïi töï kíchsô löôïc veà maùy ñieän khuyeách ñaïi töï kíchphöông trình vaø daïng ñaëc tính cô cuûa heä thoángcaùc maïch öùng duïng ñieån hình cuûa heä thoáng vaø maùy ñieän khuyeách ñaïi töï kích.Heä thoáng coù caùc khaâu phaûn hoàiHeä thoáng coù maùy ñieän khuyeách ñaïi töï kích maéc theo sô ñoà caàuHeä thoáng coù caùc khaâu phaûn hoài duøng maùy phaùt toác ñoä3. Heä thoáng maùy phaùt ñoäng cô coù maùy ñieän khuyeách ñaïi töø tröôøng ngang

a) sô löôïc veà caáu taïo vaø nguyeân lyù laøm vieäc cuûa maùy ñieän khuyeách ñaïi töø tröôøng ngang

Caáu taïo Nguyeân lyù laøm vieäc

b) Phöông trình vaø daïng ñaët tính côc) Maïch öùng ñieån hình cuûa heä thoáng coù maùy ñieän khuyeách ñaïi

töø tröôøng ngang

4. Heä thoáng maùy phaùt ñoäng cô coù maùy phaùt 3 cuoän kích töø taïo ñaët tính maùy xuùc

a) Khaùi nieäm veà heä thoángb) Maïch öùng duïng ñieån hình duøng maùy phaùt ñoäng cô taïo ñaët tính

maùy xuùc Sô ñoà nguyeân lyù cuûa heä thoáng duøng maùy phaùt 3 cuoän

kích töø taïo ñaët tính maùy xuùc Sô ñoà nguyeân lyù cuûa heä thoáng vôùi maùy ñieän khuyeách

ñaïi töø tröôøng ngang coù khaâu phaûn hoài aâm doøng ñieän coù ngaét

5.Ñieàu chænh toác ñoä ñoäng cô baèng caùc boä khuyeách ñaïi töø.a) Khaùi nieämb) sô löôïc veà caáu taïo vaø nguyeân lyù laøm vieäc cuûa caùc khuyeách

ñaïi töø Sô ñoà nguyeân lyù veà caáu taïo khuyeách ñaïi töø nguyeân lyù laøm vieäc cô baûn khuyeách ñaïi töø

c) Phöông trình vaø daïng ñaëc tính côd) Maïch öùng duïng ñieån hình khuyeách ñaïi töø – ñoäng côe) Ñaùnh giaù veà heä thoáng

6. .Ñieàu chænh toác ñoä ñoäng cô baèng caùc heä thoáng chænh löua) Boä chænh löu coù khoáng cheáb) Phöông trình vaø daïng ñaëc tính cô cuûa heä thoáng chænh löu ñoäng côc) Moät soá heä thoáng chænh löu ñoäng cô cô baûn

Sô ñoà heä thoáng chænh löu hình tia 3 pha khoâng ñaûo chieàu

Page 5: Co So Ly Thuyet Co Hoc Trong Truyen Dong Dien

HOAØNG ANH KIEÂN CÖÔØNG

Sô ñoà heä thoáng chænh löu hình tia 3 pha coù ñaûo chieàu baèng coâng taéc tô

Sô ñoà heä thoáng chænh löu hình tia 3 pha noái chöõ thaäp ñeå ñaûo chieàu quay ñoäng cô

Sô ñoà heä thoáng chænh löu hình tia 3 pha noái song song ngöôïc chieàu ñaûo chieàu ñeå ñaûo chieàu quay ñoäng cô

d) Ñaùnh giaù veà heä thoángIV/ .Ñieàu chænh toác ñoä ñoäng cô khoâng ñoàng boä :1.Ñieàu chænh toác ñoä ñoäng cô khoâng ñoàng boä baèng cuoän khaùng baûo hoøa.

a) Khaùi nieäm.b) Daïng ñaëc tính cô vaø phöông phaùp ñieàu chænh toác ñoä.c) Maïch öùng duïng ñieån hình

Heä thoáng khoâng ñaûo chieàu quay coù khaâu phaûn hoài aâm toác ñoä .

Heä thoáng duøng 6 cuoän khaùng baûo hoøa ñeå ñaûo chieàu quay ñoäng cô .

Heä thoáng duøng 4 cuoän khaùng baûo hoøa ñeå ñaûo chieàu quay ñoäng cô

d) Ñaùnh giaù heä thoáng2. Ñieàu chænh toác ñoä ñoäng cô baèng caùch thay ñoåi soá ñoâi cöïc töø

a) Khaùi nieämb) Caùc phöông phaùp ñaáu daây stator thöôøng gaëp vaø daïng ñaëc tính

cô cuûa töøng phöông phaùp Ñoåi noái töø ñaáu sao 4 cöïc sang sao 2 cöïc Ñoåi noái töø ñaáu sao 4 cöïc sang sao keùp 2 cöïc Ñoåi noái töø tam giaùc sang sao keùp

c) ñaùnh giaù veà phöông phaùp.3. Ñieàu chænh toác ñoä ñoäng cô baèng phöông phaùp thay ñoåi taàng soá nguoàn cung caáp

a) Khaùi nieämb) Maïch öùng duïng ñieån hình caùc heä thoáng bieán taàng thoâng duïng Heä thoáng bieán taàng ñoàng boä Heä thoáng bieán taàng khoâng ñoàng boä c) ñaùnh giaù veà phöông phaùp

4. Ñieàu chænh toác ñoä ñoäng cô baèng phöông phaùp xung.a) Khaùi nieämb) nguyeân lyù laøm vieäc daïng ñaëc tính cô

sô ñoà ñaáu daây ñieån hình nguyeân lyù laøm vieäc cuûa sô ñoà

d) ñaùnh giaù veà phöông phaùp.

YEÂU CAÀU : Naém vöõng caùc chæ tieâu ñieàu chænh toác ñoä trong caùc heä

thoáng TÑÑ Naém vöõng caùc phöông phaùp cô baûn ñieàu chænh toác ñoä

trong TÑÑ hieåu ñöôïc caùc maïch öùng duïng ñieån hình ñeå töø ñoù coù theå vaän duïng vaøo caùc heä thoáng thöïc teá sau naøy.

Chöông IV : KIEÅM NGHIEÄM VAØ CHOÏN COÂNG SUAÁT ÑOÄNG CÔI/ Khaùi nieäm chung veà phaùt noùng nguïoäi laïnh vaø caùc cheá ñoä laøm vieäc cuûa ñoäng cô ñieän :

1. söï phaùt noùng vaø nguïoäi laïnh cuûa ñoäng cô :c) Nguyeân nhaân cuûa söï phaùt noùng trong ñoäng cô

Page 6: Co So Ly Thuyet Co Hoc Trong Truyen Dong Dien

HOAØNG ANH KIEÂN CÖÔØNG

d) Phöông trình caân baèng nhieät cuûa ñoäng cô 2. Phaân loaïi cheá ñoä laøm vieäc cuûa ñoäng cô]

a) Cheá ñoä laøm vieäc daøi haïnb) Cheá ñoä laøm vieäc ngaén haïnc) Cheá ñoä laøm vieäc ngaén haïn laäp laïi

3.Caùc böôùc tính toaùn choïn coâng suaát cuûa ñoäng cô:a) Caùc ñieàu kieän ban ñaàu ñeå tính choïn coâng suaát ñoäng côb) Caùc böôùc tính choïn coâng suaát ñoäng cô

II/ Caùc phöông phaùp tính kieåm tra coâng suaát ñoäng cô theo ñieàu kieän phaùy noùng

1. phöông phaùp toån that trung bình :a) phöông phaùp caùc ñaïi löôïng ñaúng trò :b) phöông phaùp doøng ñieän ñaúng tròc) phöông phaùp coâng suaát ñaúng trò

III/ Choïn coâng suaát ñoäng cô Cheá ñoä laøm vieäc daøi haïn1. choïn ñoäng cô cho phuï taûi daøi haïn khoâng ñoåi2. choïn ñoäng cô cho phuï taûi daøi haïn bieán ñoåi

IV/ Choïn coâng suaát ñoäng cô Cheá ñoä laøm vieäc ngaén haïn:1. Choïn coâng suaát ñoäng cô daøi haïn phuïc vuï cho phuï taûi ngaén haïn2. Choïn coâng suaát ñoäng cô ngaén haïn phuïc vuï cho phuï taûi ngaén

haïna) Choïn coâng suaát ñoäng cô khi phuï taûi ngaén haïn khoâng ñoåib) Choïn coâng suaát ñoäng cô khi phuï taûi ngaén haïn bieán ñoåi

V/ Choïn coâng suaát ñoäng cô Cheá ñoä laøm vieäc ngaén haïn laäp laïi 1.Choïn coâng suaát ñoäng cô khi heä soá ñoùng ñieän töông ñoái cuûa phuï taûi baèng heä soá ñoùng ñieän tieâu chuaån cuûa ñoäng cô. ft = ñc

a) Khi phuï taûi ngaén haïn laäp laïi coù trò soá khoâng ñoåib) Khi phuï taûi ngaén haïn laäp laïi coù trò soá bieán ñoåi ñeàuc) Khi phuï taûi ngaén haïn laäp laïi coù trò soá bieán ñoåi khoâng ñeàu

2.Choïn coâng suaát ñoäng cô khi heä soá ñoùng ñieän töông ñoái cuûa phuï taûi khaùc heä soá ñoùng ñieän tieâu chuaån cuûa ñoäng cô. ft ñc

a) Qui ñoåi coâng suaát ñònh möùc cuûa ñoäng cô theo heä soá ñoùng ñieän töông ñoái cuûa phuï taûi

b) Qui ñoåi coâng suaát cuûa phuï taûi heä soá ñoùng ñieän tieâu chuaån cuûa ñoäng cô.

YEÂU CAÀU : Hieåu döôïc nguyeân nhaân cuûa quaù trình phaùt noùng nguïoäi

laïnh vaø caùc cheá ñoä laøm vieäc cuûa ñoäng cô ñieän. Naém vöõng caùc phöông phaùp tính toaùn vaø kieåm nghieäm

coâng suaát cuûa ñoäng cô ñieän Choïn ñöôïc ñoäng cô ñieän phuø hôïp vôùi ñieàu kieän phuï taûi

cuûa cô caáu saûn suaát yeâu caàuChöông V : QUAÙ TRÌNH QUAÙ ÑOÄ TRONG HEÄ THOÁNG TRUYEÀN ÑOÄNG ÑIEÄNI/ Khaùi nieäm vaø nhöõng chuù yù nghieân cöùu quaù trình quaù ñoä trong heä thoáng TÑÑ

1. Khaùi nieän chung veà quaù trình quaù ñoä trong heä thoáng TÑÑ 2. Nhöõng chuù yù khi nghieân cöùu quaù trình quaù ñoä3. Traïng thaùi laøm vieäc oån ñònh cuûa heä thoáng TÑÑ

Page 7: Co So Ly Thuyet Co Hoc Trong Truyen Dong Dien

HOAØNG ANH KIEÂN CÖÔØNG

II/ quaù trình quaù ñoä cô hoïc khi moment cuûa ñoäng cô Mñc , moment caûn Mc moment quaùn tính cuûa heä thoáng Jht ñeàu laø haèng soá

1. Khi heä thoáng taêng toác ñoä2. Khi heä thoáng giaûm toác ñoä

III/ quaù trình quaù ñoä cô hoïc khi ñaëc tính cô cuûa ñoäng cô laø ñöôøng thaúng, Mc , Jht laø haèng soá

1. Phöông trình ñaëc tính cô vaø Phöông trình quaù ñoä cuûa ñoäng côa) Phöông trình ñaëc tính côb) Phöông trình chuyeån ñoäng, Phöông trình quaù ñoä cuûa ñoäng cô

2. Quaù trình quaù ñoä cô hoïc cuûa heä thoáng trong caùc traïng thaùi laøm vieäc khaùc nhau

a) quaù trình quaù ñoä khi heä thoáng taêng toác ñoäb) quaù trình quaù ñoä khi heä thoáng haõm ñoäng naêng

khi moment caûn coù tính theá naêng khi heä thoáng haï taûi troïng khi moment caûn coù tính chaát phaûn khaùng thôøi gian haõm heä thoáng

c) quaù trình ñaûo chieàu quay baèng phöông phaùp ñaûo chieàu cöïc tính ñieän aùp khi moment caûn coù tính theá naêng khi moment caûn coù tính phaûn khaùng

d) quaù trình chuyeån ñieåm laøm vieäc treân ñaëc tính cô naøy sang laøm vieäc treân ñaëc tính cô khaùc

IV/ Quaù trình quaù ñoä cô hoïc khi ñaëc tính cô cuûa ñoäng cô laø ñöôøng thaúng , moment quaùn tính cuûa heä thoáng Jht laø haèng soá, moment caûn Mc bieán thieân theo thôøi gian1. Quaù trình quaù ñoä cô hoïc khi heä thoáng coù moment caûn Mc bieán ñoåi ñeàu theo thôøi gian vaø trong moãi chu kyø coù hai giaù trò khoâng ñoåi.2. Quaù trình quaù ñoä cô hoïc khi heä thoáng coù moment caûn Mc trong moãi chu kyø laøm vieäc coù trò soá bieán ñoåi vôùi nhieàu khoaûng thôøi gian khaùc nhau nhöng trong moãi khoaûng thôøi gian ñoù Mc laø haèng soá ( ñoà thò phuï taûi da5nghi2nh chöõ nhaät khoâng ñeàu). V/ Quaù trình quaù ñoä cô hoïc khi ñaëc tính cô cuûa ñoäng cô laø ñöôøng thaúng , Jht laø haèng soá, moment caûn Mc tæ leä baäc nhaát theo toác ñoäVI/ khaûo saùt Quaù trình quaù ñoä cô hoïc baèng phöông phaùp ñoà thò vaø ñoà thò giaûi tích 1. phöông phaùp tæ leä

a) khaùi nieäm b) khi heä thoáng khôûi ñoäng hay taêng toác ñoäc) khi heä thoáng haõm hay giaûm toác ñoä

2. phöông phaùp dieän tícha) khaùi nieämb) caù böôùc khaûo saùt tính toaùn

YEÂU CAÀU : Naém vöõng khaùi nieäm quy luaät cuûa traïng thaùi quaù ñoä Naém vöõng caùc phöông phaùp thoâng duïng Khaûo saùt ñöôïc quaù trình quaù ñoä cô hoïc

Page 8: Co So Ly Thuyet Co Hoc Trong Truyen Dong Dien

HOAØNG ANH KIEÂN CÖÔØNG

YEÂU CAÀU CHUNG CUÛA MOÂN CÔ SÔÛ TÑÑ

Naém vöõng daïng ñaëc tính cô vaø traïng thaùi laøm vieäc cuûa ñoäng cô ñieän thöôøng duøng trong heä thoáng truyeàn ñoäng ñieän cuûa caùc maùy saûn xuaát

Naém vöõng caùc phöông phaùp ñieàu chænh toác ñoä ñoái vôùi caùc loaïi ñoäng cô duøng trong caùc heä thoáng truyeàn ñoäng ñieän thoâng duïng cuûa caùc maùy saûn xuaát . töø ñoù coù theå löïa choïn moät caùch hôïp lyù caùc phöông aùn trang bò ñieän phuø hôïp vôùi yeâu caàu coâng ngheä cuûa caùc maùy saûn xuaát

Naém vöõng caùc phöông phaùp khaûo saùt quaù trình quaù ñoä cô hoïc cuûa caùc heä thoáng truyeàn ñoäng ñieän khi thay ñoåi traïng thaùi laøm vieäc töø ñoù coù theå xaây doing ñöôïc ñoà thò phuï taûi chính xaùc cho moät heä thoáng cuï theå

Hieåu ñöôïc caùc quaù trình phaùt noùng vaø nguoäi laïnh trong ñoäng cô vôùi caùc cheá ñoä mang taûi khaùc nhau Naém vöõng caùc phöông phaùp kieåm nghieäm vaø löïa choïn coâng suaát ñoäng cô phuø hôïp cho caùc heä thoáng truyeàn ñoäng ñieän cuûa caùc maùy saûn xuaát.