C£â€‌NG TY TNHH C£â€‌NG...

download C£â€‌NG TY TNHH C£â€‌NG NGHI„»â€ P B£¾CH VI„»â€  GIA THIET BI...¢  C£â€‌NG TY TNHH C£â€‌NG NGHI„»â€ P B£¾CH

If you can't read please download the document

 • date post

  02-Nov-2019
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of C£â€‌NG TY TNHH C£â€‌NG...

 • CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP BÁCH VIỆT Địa chỉ: 28 Đường DC7, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP HCM Tel: (028) 38165080 - 38165090 Fax: (028) 62560262 Email: sieuthicodien@gmail.com Website: www.sieuthicodien.com

 • sie uth

  ico die

  n.c om

 • FS4A FS5B FX4S FX4 FX4H-2P FX6 FX6-2P FX4YI FX6YI F4AM F6AM CT4S-1P4 CT4S-2P4 CT6S-1P4 CT6S-2P4 CT6S-I4 CT6M-1P4 CT6M-2P4 CT6M-I4 CT6M-1P4T CT6M-2P4T CT6Y-1P4 CT6Y-2P4 CT6Y-I4 LA8N-BN LA8N-BF PGB48-W PG08 PS08 PG11 PS11 L6AM-2P

  1,764,000 1,203,000 1,776,000 2,208,000 2,929,000 2,496,000 3,265,000 1,512,000 1,609,000 2,857,000 3,097,000 1,512,000 1,824,000 1,609,000 1,944,000 1,352,000 1,993,000 2,329,000 1,680,000 2,619,000 2,933,000 1,609,000 1,944,000 1,352,000

  702,000 751,000 23,000 46,000 70,000 70,000 93,000

  4,480,000

  48 x 48

  72 x 72 48 x 96

  72 x 72

  72 x 36

  72 x 72

  48 x 48

  72 x 72

  72 x 36

  48 x 24

  48 x 48

  8 chaân

  11 chaân

  144 x 72

  Ñoàng hoà phím cô 4 soá, Input: NPN, Output: Relay Hieån thò 5 soá, Input: NPN

  Ñoàng hoà phím cô 4 soá, 2 Input: NPN/PNP, Output: Relay

  Ñoàng hoà phím cô 4 soá, 2 Input: NPN/PNP, 2 Output: Relay Ñoàng hoà phím cô 6 soá, 2 Input: NPN/PNP, Output: Relay Ñoàng hoà phím cô 6 soá, 2 Input: NPN/PNP, 2 Output: Relay Hieån thò 4 soá, Input: NPN Hieån thò 6 soá, Input: NPN

  Boä ñeám chuyeân duøng ño chieàu daøi

  4 soá, 2 In:NPN/PNP, Out: Relay hoaëc Transistor 4 soá, 2 In: NPN/PNP, 2 Out: Relay/ Transistor 6 soá, 2 In:NPN/PNP, Out: Relay hoaëc Transistor 6 soá, 2 In: NPN/PNP, 2 Out: Relay/ Transistor 100-240VAC. NPN/PNP 6 soá, 2 In: NPN/PNP, Out: Relay/ Transistor 6 soá, 2 In: NPN/PNP, 2 Out: Relay/ Transistor Hieån thò 6 soá, Input: NPN/PNP

  Hieån thò 6 soá, 2 Input NPN/PNP, RS485

  Hieån thò 6 soá, 2 In: NPN/PNP, Out: Relay/ Transistor Hieån thò 6 soá, 2 In: NPN/PNP, 2 Out: Relay/ Transistor Chæ hieån thò, 100-240VAC, 2 input NPN/PNP LCD, 8 soá, ngoû vaøo khoâng ñieän aùp, coù pin 3V LCD, 8 soá, ngoû vaøo 24-240VAC/6-24VDC, coù pin 3V Chuïp nhöïa cho ñoàng hoà kích thöôùc 48x48 Chaân ñeá gaén maët tuû 8 chaân troøn Chaân ñeá gaén thanh ray 8 chaân troøn Chaân ñeá gaén maët tuû 11 chaân troøn Chaân ñeá gaén thanh ray 11 chaân troøn 6 soá, 2 Input NPN/PNP, 2 output relay

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

  BOÄ ÑEÁM - COUNTER

  STT KÍCH THÖÔÙC DIEÃN GIAÛI

  sie uth

  ico die

  n.c om

 • sie uth

  ico die

  n.c om

 • 33 34 35 36 37 38 39

  FS4E LE3S LE3SA LE3SB LE4S LE4SA LE7M-2

  1, ,000 1,330,000 1,282,000 1,282,000 1,423,000 1,423,000 2,028,000

  Ñoàng hoà phím cô, 4 soá, Output: Relay

  Ñoàng hoà phím cô, LCD, Out: Relay

  Ñoàng hoà phím cô, LCD, Out: 2 Relay

  Maøn hình LCD, Out: 2 Relay

  Maøn hình LCD, 10 cheá ñoä h.ñoäng, Out: Relay

  Maøn hình LCD, 13 cheá ñoä h.ñoäng, Out: Relay

  LCD, Ch.naêng: Thôøi gian thöïc cho 7 ngaøy/ tuaàn

  40 41 42 43 44 45 46 47

  AT8N AT8PMN AT8PSN AT8SDN AT11DN ATE- LE8N-BN LE8N-BF

  512,000 676,000 676,000 647,000 512,000 303,000 758,000 887,000

  48 x 48

  48 x 24

  48 x 48

  72 x 72

  8 chaân, chænh ngöôõng thôøi gian: giôø, phuùt, giaây

  Loaïi Off Delay, ngöôõng thôøi gian: 10 phuùt

  Loaïi Off Delay, ngöôõng thôøi gian: 10 giaây

  Loaïi Timer chuyeån ñoåi Sao Tam giaùc

  11chaân, chænh ngöôõng thôøi gian: giôø, phuùt, giaây

  choïn 6S, 10S,1M, 10M, 1H, 24H

  LCD, 8 soá ,ngoû vaøo khoâng ñieän aùp, coù pin 3V

  LCD, 8 soá,ngoû vaøo 24-240VAC/6-24VDC, coù pin 3V

  STT KÍCH THÖÔÙC DIEÃN GIAÛI

  4 choïn S, MATE- 3 3,000 48 x 48

  sie uth

  ico die

  n.c om

 • sie uth

  ico die

  n.c om

 • 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

  TC3YF-14R-NTC TC3YF-14R-RTD TC3YF-34R-NTC TC3YF-34R-RTD T3NI- TD4SP-N4R TD4M-14R/S/C TD4M-N4R/S/C TD4L-14R/C TD4L-24R/C TD4H-14R TD4H-24R T3S- T3H- T3HA- T4YI- T4WI- T4WM- T4M- T4MA- T4L- T4LA- T4LP-

  709,000 709,000 929,000 929,000 905,000

  1,517,000 1,713,000 1,640,000 1,835,000 1,885,000 1,762,000 1,835,000 1,664,000 1,909,000 2,129,000 1,248,000 1,248,000 2,301,000 1,786,000 2,129,000 2,129,000 2,496,000 2,570,000

  71 72 73

  611,000 807,000 807,000

  TOS- TOM- TOL-

  74 75 76 77 78 79

  THD-R-C,V THD-R-T THD-D1-C,V THD-D1-T THD-D2-C,V THD-D2-T

  2,790,000 3,182,000 3,770,000 3,966,000 3,770,000 3,966,000

  80 81

  SPC1-35 SPC1-50

  1,506,000 1,902,000

  82 SCM-38I 2,034,000

  STT KÍCH THÖÔÙC DIEÃN GIAÛI

  BOÄ CHUYEÅN TÍN HIEÄU TÖØ RS 232 SANG RS 485

  BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN NGUOÀN

  72 x 36

  48 x 24

  48 x 48

  72 x 72

  96 x 96

  48 x 96

  49 x 96

  48 x 48

  48 x 96

  72 x 36

  96 x 48

  72 x 72

  96 x 96

  48 x 48

  72 x 72

  96 x 96

  W60XH80X33.5mm

  W72XH85X34mm

  100-240VAC

  12-24VDC

  Ñieàu khieån laïnh, 1 out relay, ñaàu doø NTC

  Ñieàu khieån laïnh, 1 out relay, ñaàu doø RTD (PT100)

  Ñieàu khieån laïnh, 3 out relay, ñaàu doø NTC

  Ñieàu khieån laïnh, 1 out relay, ñaàu doø RTD (PT100)

  Maøn hình LCD, hieån thò nhieät

  Phím baám, loaïi 8 chaân troøn, ngoõ ra relay/ssr/4-20mA

  Phím baám, ngoõ ra relay/ssr/4-20mA + 1 caûnh baùo

  Phím baám, ngoõ ra relay/ssr/4-20mA

  Phím baám, ngoõ ra relay+ssr/4-20mA + 1 caûnh baùo

  Phím baám, ngoõ ra relay+ssr/4-20mA + 2 caûnh baùo

  Phím baám, ngoõ ra relay+ssr/4-20mA + 1 caûnh baùo

  Phím baám, ngoõ ra relay+ssr/4-20mA + 2 caûnh baùo

  Phím baám, ngoõ ra relay/ssr/4-20mA

  Phím baám, ngoõ ra relay/ssr/4-20mA + 1 caûnh baùo

  Ñoâng hoà hieån thò nhieät

  Hieån thò 5 keânh ñaàu doø, K(CA)hoaëc Pt100

  Phím baám, ngoõ ra relay/ssr/4-20mA

  Phím baám, ngoõ ra relay/ssr/4-20mA + 1 caûnh baùo

  Phím baám, ngoõ ra relay/ssr/4-20mA

  Phím baám, ngoõ ra relay/ssr/4-20mA + 1 caûnh baùo

  Phím baám, 2 Out: R/SSR, 2 caøi ñaët

  Nuùt vaën, 0~100, 200, 400, ñaàu doø:K(CA)/RTD

  Ñeå trong phoøng. C out 4-20mA, V out 1-5VDC

  Ñeå trong phoøng. Truyeàn thoâng RS 485

  Gaén ñöôøng oáng, daøi 100mm. C out 4-20mA, V out 1-5VDC

  Gaén ñöôøng oáng, daøi 100mm. Truyeàn thoâng RS485

  Gaén ñöôøng oáng, daøi 200mm. C out 4-20mA, V out 1-5VDC

  Gaén ñöôøng oáng, daøi 200mm. Truyeàn thoâng RS485

  In: 1-5VDC, 4-20A, VR; 1kΩ, taûi 35A

  In: 1-5VDC, 4-20A, VR; 1kΩ, taûi 50A

  Chuyeån töø RS 232 sang RS 485

  sie uth

  ico die

  n.c om

 • sie uth

  ico die

  n.c om

 • TZN4S-14R,C,S TZ4ST-14R,C,S TZ4ST-24R,C,S TZN4M-14R,C,S TZN4M-24R,C,S TZN4M-A4R,C,S TZN4M-B4R,C,S TZN4H-14R,C,S TZN4H-24R,C,S TZN4W-14R,C,S TZN4W-24R,C,S TZN4W-A4R,C,S TZN4L-14R,C,S TZN4L-24R,C,S TZN4L-A4R,C,S TZ4H-14R,C,S TZ4H-24R,C,S TZ4L-14R,C,S TZ4L-24R,C,S TZ4L-A4R,C,S TZ4M-14R,C,S TZ4M-24R,C,S TZ4M-A4R,C,S TZ4M-B4R,C,S TZ4W-14R,C,S TZ4W-24R,C,S TZ4W-A4R,C,S TB42-14R,C,S TC4S-14R TC4S-24R TC4M-14R TC4M-24R TC4H-14R TC4H-24R TC4W-14R TC4W-24R TC4L-14R

  83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

  1,909,000 1,909,000 2,081,000 2,251,000 2,374,000 2,496,000 2,619,000 2,325,000 2,399,000 2,325,000 2,399,000 2,496,000 2,399,000 2,521,000 2,619,000 2,325,000 2,399,000 2,399,000 2,521,000 2,619,000 2,325,000 2,374,000 2,496,000 2,619,000 2,325,000 2,399,000 2,496,000 2,129,000

  978,000 1,003,000 1,076,000 1,125,000 1,076,000 1,125,000 1,076,000 1,125,000 1,076,000

  48 x 48

  72 x 72

  48 x 96

  48 x 96

  96 x 48

  96 x 96

  48 x 96

  96 x 96

  72 x 72

  96 x 48

  48 X 48

  72 X 72

  73 X 72

  48 X 96

  96 X 48

  96 X 96

  On/Off-PID, Multi input, Out: R/SSR/C, 1 caûnh baùo

  On/Off-PID, Multi input, Out: R/SSR/C, 2 caûnh baùo

  On/Off-PID, Multi input, Out: R/SSR/C, 1 caûnh baùo

  On/Off-PID, Multi input, Out: R/SSR/C, 2 caûnh baùo

  On/Off-PID, Multi input, Out:R/SSR/C, Trans 4-20mA

  On/Off-PID, Multi input, Out: R/SSR/Current, RS485, 2 caûnh baùo

  On/Off-PID, Multi input, Out: R/SSR/C, 1 caûnh baùo

  On/Off-PID, Multi input, Out: R/SSR/C, 2 caûnh baùo

  On/Off-PID, Multi input, Out: R/SSR/C, 1 caûnh baùo

  On/Off-PID, Multi input, Out: R/SSR/C, 2 caûnh baùo

  On/Off-PID, Multi input, Out:R/SSR/C,Trans 4-20mA, 2 caûnh baùo

  On/Off-PID, Multi input, Out: R/SSR/C, 1 caûnh baùo

  On/Off-PID, Multi input, Out: R/SSR/C, 2 caûnh baùo

  On/Off-PID,Multi input, Ou: R/SSR/C, Trans 4-20mA, 2 caûnh baùo

  On/Off-PID, Multi input, Out: R/SSR/C, 1 caûnh baùo

  On/Off-PID, Multi input, Out: R/SSR/C, 2 caûnh baùo

  On/Off-PID, Multi input, Out: R/SSR/C, 1 caûnh baùo

  On/Off-PID, Multi inpu