cÔNG TY CO PHÀN KHU NGHIÊP HIÊP PHuocstatic2.vietstock.vn/data/UPCOM/2017/NGHI QUYET...

of 2/2
w HIEP'PHUOC CORP Dièu 1 cÔNG TY CO PHÀN KHU cÔruc NGHIÊP HIÊP PHuoc Khu B, dudng t, Xhu công nghiQp Hiêp Phudc, Xâ Hiêp Phrjdc, Huyên Nhà Bè, TP. HCM, Viêt Nam Diên thoai: (84 8) 37800345; 37800350;37800351 - Fax: (84 4) 37800341 E-mail: [email protected] Website: www.hiepphuoc.vn fu{ tzonÀre-HrPc-HEer TP.HCM, ngày )*rtl^g J,4 nâm2017 HQr oÔNC QUÂN rRI cÔNc TY PHÀN KHU cÔNc NGHIEP HIEP PHI'ôC - Càn cu Luqt Doanh nghiQp sii OA|ZOtl/gUt3 ngày 26/11/2014; - Càn cûr Dièu lê tii chûrc hoqt dpng (stla diii tàn thrir V) cùa Công ty phàn Khu công nghiQp Hiêp Phu6c dd daqc Eqi hai dàng cô dông thaùng niên 2017 thông qua ngày 29/04/2017; - Càn ca Nghi quyét sii tZ/ZOt7/NQ-HIPC-DHDCE ngày 29/04/2017 cûa Eqi hpi dàn7 cô dông thuùng niên nàm 2017 Công ty phàn Khu công nghiQp HiQp Phaôc v/v thông qua phaong dn phdt hành phiéu ùng v6n dièu 600 t-r, dàng lên 1.000 ty dàng; côNG Hôn Hôr cHÛ NGHïA vrÊr NAM Dôc lâp - Tçr Do - Hqnh Phûc QUYET NGHI : Thông qua viÇc trién khai thr;c hiÇn phutrng ân phât hành phiéu ra công chûng (phât hành cho cô tlông hiÇn hÉu) tàng viin tlièu 600 fi tlàng lên 1.000 fi tlông: 1. Tên phiéu: phiéu Công ty phàn Khu công nghiÇp HiÇp Phuôc 2. Lo4i phiéu phât hành: phiéu phô thông 3. MÇnh giâcôphiéu: 10.000 dàng/côphiéu 4. Phuong thric phât hành: Theo phucrng thric thpc hiên quyèn 5. Ty thçc hiÇn quyèn: 3:2 (cô dông hiiu 0I phiéu tuong daong vôi 0I ; ., quyên mua thêm phiêu. Cûr 03 quyên mua thêm phiêu daqc mua thêm 02 cii phiéu môi) 6. D6i tuqng phât hành: Cô dOng hiÇn hûu tên trong danh sâch t4i ngày chôt danh sâch cô dôttg dugc quyèn mua phiéu phât hành thêm. 7. Vôn dièu hiên t4i: 600.000.000.000 dàng 8. luqng phiéu qu!: 0 cô phàn
 • date post

  28-Oct-2019
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of cÔNG TY CO PHÀN KHU NGHIÊP HIÊP PHuocstatic2.vietstock.vn/data/UPCOM/2017/NGHI QUYET...

 • wHIEP'PHUOC CORP

  Dièu 1

  cÔNG TY CO PHÀN KHU cÔruc NGHIÊP HIÊP PHuocKhu B, dudng sô t, Xhu công nghiQp Hiêp Phudc, Xâ Hiêp Phrjdc, Huyên Nhà Bè, TP. HCM, Viêt NamDiên thoai: (84 8) 37800345; 37800350;37800351 - Fax: (84 4) 37800341E-mail: [email protected] Website: www.hiepphuoc.vn

  sô fu{ tzonÀre-HrPc-HEer TP.HCM, ngày )*rtl^g J,4 nâm2017

  HQr oÔNC QUÂN rRIcÔNc TY CÔ PHÀN KHU cÔNc NGHIEP HIEP PHI'ôC

  - Càn cu Luqt Doanh nghiQp sii OA|ZOtl/gUt3 ngày 26/11/2014;- Càn cûr Dièu lê tii chûrc và hoqt dpng (stla diii tàn thrir V) cùa Công ty cô phàn

  Khu công nghiQp Hiêp Phu6c dd daqc Eqi hai dàng cô dông thaùng niên 2017thông qua ngày 29/04/2017;

  - Càn ca Nghi quyét sii tZ/ZOt7/NQ-HIPC-DHDCE ngày 29/04/2017 cûa Eqihpi dàn7 cô dông thuùng niên nàm 2017 Công ty cô phàn Khu công nghiQpHiQp Phaôc v/v thông qua phaong dn phdt hành cô phiéu ùng v6n dièu lê tù600 t-r, dàng lên 1.000 ty dàng;

  côNG Hôn x Hôr cHÛ NGHïA vrÊr NAMDôc lâp - Tçr Do - Hqnh Phûc

  QUYET NGHI

  : Thông qua viÇc trién khai thr;c hiÇn phutrng ân phât hành cô phiéu racông chûng (phât hành cho cô tlông hiÇn hÉu) tàng viin tlièu lÇ tù 600 fitlàng lên 1.000 fi tlông:

  1. Tên cô phiéu: Cô phiéu Công ty cô phàn Khu công nghiÇp HiÇp Phuôc

  2. Lo4i cô phiéu phât hành: Cô phiéu phô thông

  3. MÇnh giâcôphiéu: 10.000 dàng/côphiéu4. Phuong thric phât hành: Theo phucrng thric thpc hiên quyèn5. Ty lÇ thçc hiÇn quyèn: 3:2 (cô dông sû hiiu 0I cô phiéu tuong daong vôi 0I

  ; .,quyên mua thêm cô phiêu. Cûr 03 quyên mua thêm cô phiêu së daqc mua thêm02 cii phiéu môi)

  6. D6i tuqng phât hành: Cô dOng hiÇn hûu cô tên trong danh sâch t4i ngày chôtdanh sâch cô dôttg dugc quyèn mua cô phiéu phât hành thêm.

  7. Vôn dièu 1ç hiên t4i: 600.000.000.000 dàng8. Sô luqng cô phiéu qu!: 0 cô phàn

 • 9. Sô lu-o. ng cô phiéu dang luu hành: 60.000.000 cô phiéu10. 56 lusng cô phiéu du kién phât hành: 40.000.000 cô phiéu

  1 1. Tông giâtriphât hành du kién theo mÇnh giâ: 400.000.000.000 dông

  l2.Yôndièu lê dU kién sau khi phât hành: 1.000.000.000.000 dàngl3.Thùi gian thuc hiÇn: Trong vông 45 ngày té tir ngày Ûy Ban Chimg khoân Nhà

  nuôc thông bâo vè viÇc nhfln dày dri tài liÇu bâo câo.

  14.Phuong ân xri lf cô phiéu lé:Cô phiéu phât hành cho cô dông hiÇn hiiu së dugc làm trôn xuông hàng dcrn vi.Sô cô phiéu chua phân pnOi nét và cô phiéu lé phât sinh (néu cô) riy quyèn choHEQT quyét dinh lga chon dôi tuqng phân phôi, tiêu chi, phuong thric phânphôi, giâ chào bân (vôi irièu kiÇn phâi lcrn hon ho{c bàng 10.000 dàng/cp).vi dp: cô oong A sô hûu 1.222 cô phiéu t4i ngày chôt danh sâch cô dông. vôitjz lÇ phân b6 3:2, Cô eOng A dugc quyèn mua thêm t.222*213 : 814,667(tuong duong 814 cô phiéu môi). cô dong A së dugc quyèn mua thêm 814 cô

  ,.4phiêu môi vôi giâ 10.000 dông/CP. 0,667 cô phiêu lé phât sinh valho{c truùnghqp cô dông A không mua thi Hôi crông Quân tri công ty së quyét dinh chàobân cho dOi tuqng khâc vôi giâ không thâp hon giâ 10.000 dàng/Cp.

  Eièu 2 : Thông qua viÇc dàng ky luu ky và dàng ky giao dich bô sung sô lugng côphiéu dà, phât hành ô trên (Dièu l) tai Trung râm Luu ky chring khoân viêrNam và Sô Giao dlch chring khoân Hà Nqi.

  Dièu 3: Nghi quyét cô hiêu lgc ké tir ngày ky ban hành.

  Noi nhân :. UBCKNN;- BKS,HDQT;- LuuVT.

  I DONG QUAN TRI

  tè rri Dûng

  m,3l clîlrHuc1{\\*\HlE w

  i côna rv

  rHu cÔilc notttËP

  nrEr pnilÛc

  2017-11-21T15:36:09+0700Công ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Hiệp PhướcI am the author of this document